Formulari d'inscripció

2021.SE.006 - "Contractació del servei de neteja, desinfecció ordinària i recollida selectiva de residus de l'Icfo i ICFO-West. CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET), de conformitat amb allò que disposa la Disposició Addicional Quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic"
ICFO - Institut de Ciències Fotòniques
2021.SE.006
Serveis
Obert
27/08/2021 12:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.