Formulari d'inscripció

Contracte de serveis consistent en els treballs de manteniment de les franges de protecció contra incendis a les urbanitzacions i parcel·les sense edificar del municipi de Tordera, 2021, dividit en 9 lots (Lot 7 reservat a centres especials d'ocupació d'iniciativa social i a empreses d'inserció, Disposició addicional quarta de la Llei de Contractes del Sector Públic)
Ajuntament de Tordera
2021/0011
Serveis
Obert
15/03/2021 14:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.