Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Paràmetres de cerca

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min
Max
Interval per definir el valor estimat
Min
Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min
Max

Mostrant resultats 411 a 420 (d'un total de 10.000)

Exportar pàgines
Agregada Data de publicació: 09/10/20 • Departament de la Presidència
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP) disposa en l'article 63.4 als efectes de publicitat i transparència l'obligació de publicar en els perfils de contractant, almenys trimestralment i de manera agregada, informació relativa a la contractació menor.
Adjudicada Data de publicació: 06/10/20 • Institut Català de la Salut (ICS)
Pressupost de licitació (sense IVA): 10.384,50 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 10.384,50 €
Servei per a la creació de la segmentació i arquitectura de continguts dels segments de la plataforma de comunicació interna per a professionals SAP-903000100.
Adjudicada Data de publicació: 23/10/20 • Departament d'Interior
Pressupost de licitació (sense IVA): 28.880,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 28.880,00 €
Subministrament de quatre equips micro-IP d'àudio encoberts amb comunicació IP per a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra
Agregada Data de publicació: 20/10/20 • Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A
Relació de contractes derivats d'Acords Marc adjudicats per Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. corresponents al 3r trimestre de 2020.
Resolta Data de publicació: 13/10/20 • Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Pressupost de licitació (sense IVA): 21.467,66 €
Subministrament en règim de lloguer dels elements d'il·luminació nadalenca al municipi d'Esplugues de Llobregat
Adjudicada Data de publicació: 20/10/20 • Àrea Metropolitana de Barcelona
Pressupost de licitació (sense IVA): 206.611,57 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 203.425,62 €
Contractació basada de serveis per la campanya informació "Zones de baixes emissions rondes de Barcelona", a través agència/central de mitjans homologada (Lot 1)
Agregada Data de publicació: 19/10/20 • EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA SA
Relació contractes menors del 3r trimestre 2020
Agregada Data de publicació: 06/10/20 • Parc d'Atraccions del Tibidabo SA
Es publica la relacio de la contractació menor del 1r. trimestre
Agregada Data de publicació: 16/10/20 • Transports Metropolitans de Barcelona, SL
Contractes menors 3er trimestre 2020
Adjudicada Data de publicació: 02/10/20 • Ajuntament de Barcelona
Pressupost de licitació (sense IVA): 34.999,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 31.307,92 €
serveis de mediació entre comunitats de veïns i veïnes i propietaris i/o gestors d'allotjaments d'usos turístics, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya