Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Paràmetres de cerca

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min
Max
Interval per definir el valor estimat
Min
Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min
Max

Mostrant resultats 421 a 430 (d'un total de 10.000)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 02/10/20 • Ajuntament de Barcelona
Pressupost de licitació (sense IVA): 34.999,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 31.307,92 €
serveis de mediació entre comunitats de veïns i veïnes i propietaris i/o gestors d'allotjaments d'usos turístics, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible
Adjudicada Data de publicació: 14/10/20 • Àrea Metropolitana de Barcelona
Pressupost de licitació (sense IVA): 5.950,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 4.450,00 €
Servei per l'execució d'unes cales de localització de serveis i permeabilitat del sòl a la Plaça Alfons Comin de Sant Feliu de Llobregat.
Agregada Data de publicació: 01/10/20 • Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Publicació contractació menor agregada 3r trimestre 2020
Adjudicada Data de publicació: 29/10/20 • Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Pressupost de licitació (sense IVA): 20.315,24 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 18.045,60 €
Substituir part del mur de contenció del pati de les escoles municipals
Resolta Data de publicació: 30/10/20 • Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Pressupost de licitació (sense IVA): 7.987,65 €
Sectoritzar les entrades de consultori mèdic i adequar els espais a la normativa de protecció contra incendis.
Agregada Data de publicació: 31/10/20 • Consell Català de l'Esport
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP) disposa en l'article 63.4 als efectes de publicitat i transparència l'obligació de publicar en els perfils de contractant, almenys trimestralment i de manera agregada, informació relativa a la contractació menor. La informació que s'ha de publicar per... [+]
Agregada Data de publicació: 30/10/20 • Reus Serveis Municipals, S.A.
Contractes Derivats Acord Marc 3T2020
Adjudicada Data de publicació: 22/10/20 • Ajuntament de Castellet i la Gornal
Pressupost de licitació (sense IVA): 0,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 4.800,00 €
L'objecte del contracte és la concessió administrativa per a la dinamització social, cultural i d'esbarjo i de gestió i explotació del servei de bard del Centre Cívic de Valldemar, situat al Passatge Marconi, s/n de Valldemar
Es publiquen de manera agregada els contractes menors adjudicats durant el segon trimestre de l'any 2020
Agregada Data de publicació: 15/10/20 • HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, S.A.M.
Contractes menors 3er trimestre 2020
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya