Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 94)

Exportar pàgines
Anunci en avaluació Esmenat en data: 15/06/18 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 18/06/18 12:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 57.259,61 €
Mitjançant l'execució d'aquest contracte es pretén convertir el parc emplaçat a la plaça de l'Estatut en un parc agradable i confortable, tot garantint una bona qualitat de vida per als usuaris, mitjançant les actuacions següents: a) Retirar els elements en mal estat i substituir-los per nous, i b) Reorganitzar la zona disponible per crear tres zones de jocs diferenciades que són la zona de futbol, de jocs de 6 a 12 anys i la zona de jocs per a petits (1 a 6 anys). S'inclouen mesures de contract... [+]
Anunci en avaluació Data de publicació: 08/06/18 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 18/06/18 12:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 70.957,16 €
Mitjançant l'execució d'aquest contracte es pretén satisfer la finalitat del projecte que és: a) adaptar l'espai públic per a ubicar una estàtua de la "Dona d'Aigua" i b) millorar la confluència dels vials Rambla i carrer Berenguer III de la ciutat. S'inclouen mesures de contractació sostenible, com el compliment de les condicions laborals del conveni col·lectiu del sector i de mesures mediambientals entre les condicions especials i els criteris d'adjudicació.
Resolta Data de publicació: 05/06/18 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 55.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 38.025,37 €
La contractació per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès com a prenedor amb entitat asseguradora en qualsevol de les formes jurídiques previstes a l'article 7 del Text refós de la llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, de les cobertures de l'assegurança per "Responsabilitats derivades de l'ús i circulació de vehicles a motor de l'Ajuntament", tot això de conformitat amb les prescripcions del Plec de prescripci... [+]
Resolta Data de publicació: 25/05/18 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 30.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 18.820,42 €
L'àmbit d'actuació és la instal·lació de reg de cada una de les zones verdes i instal·lacions esportives relacionades en l'annex 1 del Plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT), específicament les instal·lacions de reg de les zones núm. 1, 2, 4, 7 a 51, i 53, de les quals hi ha incorporada la fitxa amb l'esquema hidràulic de funcionament respectiu. NO són objecte del contracte les instal·lacions de reg de les zones núm. 3, 5, 6, 52, i 54 en endavant, perquè tot i que aquestes zones tenen... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 23/05/18 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 31/05/18 12:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 314.270,43 €
Mitjançant l'execució d'aquest contracte es pretén satisfer la finalitat del projecte que és: a) Evitar entrada d'aigua al subsòl als camp de futbol 1 i 2 b) Evitar sortida de biogàs concentrada per sota de la fonamentació del mur sud del Camp 2
Anunci en avaluació Esmenat en data: 09/05/18 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 22/05/18 12:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 323.174,45 €
Execució de l'obra de Millora i coberta de la pista poliesportiva existent i de les condicions d'evacuació del Pavelló existent, entre d'altres: - desmuntar elements de mobiliari - tala d'arbres - demolir els paviments existents, i retirar la runa - fer de nou la xarxa de clavegueram, dins de l'àmbit de l'actuació - excavació de fonaments i caixa de la pista esportiva - excavar i realitzar fonaments de formigó - preparar el terreny i formigonar la llosa - realitzar l'estructura de pilars i encav... [+]
Resolta Data de publicació: 04/04/18 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 1.084.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 980.230,32 €
Prestació dels serveis de consergeria, neteja i desinfecció de les instal·lacions esportives municipals de Mollet del Vallès, amb subjecció al Plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT), que es detallen a continuació per tal de garantir el seu control i vigilància, la seva salubritat i higiene, controlant-ne la qualitat, assegurant que causin el mínim de molèsties i interferències als usuaris. Els equipaments que són objecte de la neteja i la consergeria són: - Pavelló Municipal d'Esports... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 26/03/18 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 23/04/18 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 98.976,11 €
Mitjançant l'execució d'aquest contracte es pretén satisfer la finalitat del projecte és la substitució de la instal·lació de climatització i control d'humitat del museu Abelló de Mollet del Vallès, que degut a la seva antiguitat fa impossible trobar components electrònics per a substituir els que estan espatllats. De les tres màquines existents (una per planta) actualment només hi ha una en funcionament i és impossible reparar les altres dues.
Resolta Data de publicació: 23/03/18 • Mollet Impulsa, SL
Pressupost de licitació (sense IVA): 2.992.449,19 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 3.415.000,00 €
Contracte de compravenda de dos solars (H1 i H6) La Vinyota, Mollet del Valles
Resolta Data de publicació: 23/03/18 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 53.500,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 53.000,00 €
Prestació del servei d'auditoria, gestió i implementació del III Pla Municipal d'Igualtat de Gènere aprovat, pel Ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, el dia 30 de maig de 2016, i que figura com annex 1 del Plec de prescripcions tècniques d'aquesta contractació
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya