Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 111)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 09/12/19 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 24/12/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 378.909,60 €
L'objecte del contracte es divideix en tre lots: ¿ LOT 1: Arrendament d'un local cèntric a Tàrrega destinat a la formació de joves del centre de formació La Solana. ¿ LOT 2: Arrendament d'una nau industrial a Tàrrega destinada al dipòsit de vehicles i a magatzem per a la brigada municipal. ¿ LOT 3: Arrendament d'un magatzem a Riudovelles destinat a espai polivalent.
Anunci en termini Data de publicació: 09/12/19 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 23/12/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 24.636,69 €
subministrament i instal·lació dels punts d'accés necessaris, el seu manteniment i connexió a Internet d'alta capacitat, en l'àmbit del projecte WIFI4EU.
Resolta Data de publicació: 09/12/19 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 113.802,34 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 89.135,44 €
L'objecte del present contracte és el subministrament i instal·lació de diferents elements per a la millora del funcionament de l'EDAR de Tàrrega, el qual es divideix en quatre lots: ¿ LOT 1: Subministrament i instal·lació d'una trituradora a l'estació de bombament. ¿ LOT 2: Substitució dels agitadors del biològic 1. Reposar dos agitadors actuals per equips d'hèlix, a fi que l'aigua del biològic realitzi el camí del carrusel, i que l'aigua que s'acabi abocant al medi sigui aigua tractada, a... [+]
Resolta Data de publicació: 27/11/19 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 38.842,97 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 36.239,67 €
Subminsitrament, en modalitat de compra de segona mà, d'un camió de 18tn equipat amb caixa bolquet i grua auto carga amb cabestrany darrera de la cabina.
Resolta Data de publicació: 15/11/19 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 22.905,33 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 21.760,06 €
L'objecte del present contracte és el subministrament i instal·lació d'un nou sistema de depuració a les piscines cobertes de Tàrrega, partint de la instal·lació existent a fi de millorar la seguretat i rendiment. Les actuacions que es duran a terme seran les següents, les quals queden definides al plec de prescripcions tècniques: - Subministrament i col·locació del sistema d'emmagatzematge de producte químic. - Sistema de depuració de la piscina gran. - Sistema de depuració de la piscina p... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 15/11/19 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 29/11/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 66.340,10 €
L'objecte del contracte es divideix en els següents LOTS: Lot 1: Subministrament de combustible d'automoció, transport i subministrament a dipòsit. Subministrament directe de combustible destinat als vehicles, la identificació dels quals s'adjunta com annex 1. Transport i subministrament de Gasoil A destinat al dipòsit del magatzem de la Brigada municipal de 2.000 litres. Els productes a subministrar són: TIPUS DE COMBUSTIBLE Gasoil d'automoció (classe A) Gasolina sense plom 95º octa... [+]
Resolta Data de publicació: 07/11/19 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 199.824,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 199.825,56 €
L'objecte d'aquest plec és la definició de les condicions tècniques particulars a què s'han d'ajustar les feines de conservació, manteniment, neteja i jardineria al parc de Sant Eloi de Tàrrega, definides a l'apartat A del quadre de característiques del plec de clàusules administratives
Anunci en avaluació Data de publicació: 31/10/19 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 15/11/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 67.143,15 €
Rehabilitació de 533 m2 de cobertes dels mòduls que recullen els nínxols, desenvolupant una proposta per dotar a aquestes cobertes amb estructura portant de biguetes de fusta de les condicions d'estabilitat i estanqueïtat necessàries. Les fases de l'obra de les cobertes amb estructura portant de fusta són els següents: - Desmuntatge i recuperació de les teules actuals. - Enderroc dels elements portants de les cobertes. - Construcció de la nova estructura portant de la coberta. - Col·locació d... [+]
Resolta Data de publicació: 24/10/19 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 34.620,60 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 29.740,00 €
L'objecte d'aquesta licitació és la contractació de serveis de disseny gràfic i impressió de material comunicatiu divers de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tàrrega: dissenys, publicacions i impressions d'acció de proximitat i publicitat a mitjans, el qual inclou els serveis que estan descrits a la clàusula primera del plec de prescripcions tècniques
Anunci en avaluació Data de publicació: 23/10/19 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 15/11/19 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 39.990,00 €
Arranjament del ferm de la calçada d'aquesta via amb aglomerat asfàltic, consistent en el fresat del paviment malmès, estesa de l'aglomerat asfàltic i substitució de la vorada trencada per una vorada de formigó.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya