Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 195)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 13/08/20 • Ajuntament de Berga
Data límit de presentació d'ofertes: 02/09/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 850.950,86 €
L'objecte del contracte, de conformitat amb la projecte tècnic és la sectorització de la xarxa d'abastament d'aigua potable, el desplegament de la xarxa d'aigua calenta procedent de la central de biomassa ubicada al mateix polígon, la canalització del tub de la fibra òptica, l'adequació i millora dels vials del polígon per a vianants i bicicletes, la reurbanització del carrer Germans Farguell: Aparcament, Vorera, Calçada i Vegetació; la reurbanització del carrer Camí de Garreta: Aparcament, Vore... [+]
Resolta Data de publicació: 20/07/20 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 75.815,80 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 75.057,64 €
L'objecte del contracte és executar les obres de reforç del paviment asfàltic de la calçada dels vials principals del Polígon d'activitats econòmiques de la Valldan en trams de vial que presenten quartejat del paviment, assentaments, disgregació de la capa de paviment asfàltic per desgast del lligant bituminós o desgast de la capa superficial, així com el sanejament de flonjalls apareguts en zones localitzades, que requereixen la substitució de la secció estructural del ferm. També es preveu la ... [+]
Resolta Data de publicació: 13/07/20 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 168.479,19 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 163.048,91 €
L'objecte del contracte, de conformitat amb la projecte tècnic és executar les obres necessàries dels sobreeixidors, connexions i nous trams de col·lector necessaris a la Rasa dels Molins en la part exterior de l'àmbit del PAU 05, amb la finalitat pública de preservar el medi ambient i executar les competències pròpies de l'Ajuntament en clavegueram. Així mateix , té com a finalitat oferir nous llocs de treballs a persones amb dificultats d'accés al mercat laboral per l'execució d'aquesta obra
Adjudicada Data de publicació: 10/07/20 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 62.406,77 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 62.406,77 €
ARrranjament d'un tram de cial que del carrer Can Baster a la CTRA BV-4241, a causa d'una esllavissada del terreny.
Anunci previ Data de publicació: 07/07/20 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 17.796,69 €
L'objecte del present contracte és el subministrament de 14 punts d'accés a Wifi, a la zona esportiva de Berga "EL TOSSALET", i la seva instal·lació per què funcionin com una sola xarxa, la connexió a Internet d'aquesta xarxa i el seu manteniment posterior durant la durada del contracte. Tota la instal·lació i el servei s'inclou dins l'àmbit del programa europeu WiFi4EU.
Adjudicada Data de publicació: 01/07/20 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 0,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 126.051,95 €
Subministrament de material pirotècnic per a les festes de la Patum amb el foment del tipus de fuet "Patum" com a element patrimonial específic del reconeixement de la Unesco i la promoció de l'ús de les energies renovables.
Adjudicada Data de publicació: 18/06/20 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 17.532,50 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 16.050,00 €
L'objecte del contracte és la celebració del contracte derivat pels serveis d' assistència tècnica per a la col·laboració amb l'òrgan interventor de l'Ajuntament de Berga, de conformitat amb l'Acord marc de l'ACM en la realització de treballs de control intern, en la modalitat d'auditoria pública, de control financer de subvencions i altres treballs de col·laboració inclosos en els plans anuals de control financer.
Adjudicada Data de publicació: 29/05/20 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 5.548,55 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 5.548,55 €
És essencial que la sala de servidors estigui monitoritzada per què puguem reaccionar davant qualsevol avaria, sigui per la nit, festiu o cap de setmana.
Adjudicada Data de publicació: 29/05/20 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 4.320,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 4.320,00 €
La sala de servidors de l'Ajuntament està alimentada i protegida per un sistema SAI (Sistema d'alimentació Ininterrompuda). Aquest sistema està considerat també com a essencial. Es requereix la substitució d'algunes peces, concretament la placa electrònica de rectificació, els condensadors i les bateries, que es trobaven ja esgotades. Es proposa, amb aquest contracte, el canvi de bateries i el manteniment d'aquest equip durant els propers dos anys.
Adjudicada Data de publicació: 29/05/20 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 783,89 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 783,89 €
És considera essencial el sistema de virtualització dels servidors que permet l'alta disponibilitat dels servidors de l'Ajuntament.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya