Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 133)

Exportar pàgines
Anunci en termini Esmenat en data: 15/09/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Data límit de presentació d'ofertes: 22/09/21 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 32.022,43 €
Constitueixen l'objecte d'aquest contracte les següents prestacions: Servei postal de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, que consisteix en la recollida, admissió, classificació, tractament, curs, transport, distribució i lliurament de correspondència, que siguin tant certificada com no certificada, tant dins com fora del terme municipal i tant en territori nacional com internacional.
Adjudicada Data de publicació: 08/09/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 0,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 36.000,00 €
Gestió integral del Centre de dia de Santa Margarida de Montbui. La celebració d'aquest contracte resulta necessària per a garantir la continuïtat en la prestació de la concessió de serveis del Centre de dia i de les activitats que en ell es desenvolupen.
Adjudicada Data de publicació: 08/09/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 119.674,62 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 94.800,00 €
L'objecte del contracte és la contractació de l'obra consistent en l'Execució del Modificat del Projecte d'Urbanització del carrer Sant Jaume i la Tossa de Santa Margarida de Montbui, d'acord amb el projecte d'urbanització redactat pels serveis tècnics municipals i modificat el setembre de 2020.
Adjudicada Data de publicació: 08/09/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 59.805,38 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 57.413,16 €
És objecte del present contracte es per a la contractació d'un servei per donar compliment al Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer i compliment del protocol PAG, en referència a la zona de subministrament d'aigua, servei municipal xarxa coll del guix i el saió de Sta. Margarida de Montbui d'acord amb el plec de prescripcions tècniques que s'incorpora a l'expedient.
Adjudicada Data de publicació: 08/09/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 1.061.321,04 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 36.000,00 €
Gestió integral del Centre de dia de Santa Margarida de Montbui. La celebració d'aquest contracte resulta necessària per a garantir la continuïtat en la prestació de la concessió de serveis del Centre de dia i de les activitats que en ell es desenvolupen.
Adjudicada Data de publicació: 08/09/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 67.515,32 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 67.515,31 €
És objecte del present plec la contractació promoguda per l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui (en endavant l'Ajuntament), el Patronat municipal de les llars d'infants i el Consorci de la Tossa mitjançant procediment negociat sense publicitat per raons d'exclusivitat d'un servei de plataforma d'administració electrònica destinada a la gestió per mitjans electrònics dels expedients administratius (implantació i manteniment) que faciliti el compliment de les obligacions derivades de la llei... [+]
Adjudicada Data de publicació: 08/09/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 2.820,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 2.820,00 €
Contractació del Servei d'implantació i subscripció anual aplicació informàtica FIRMADOC MOBILE de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Resolta Data de publicació: 08/09/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 16.520,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 28.112,00 €
Contractació del Servei de col·laboració en les actuacions de control financer següents in closes en el Pla anual de control financer de 2020: ¿ Contractació Pública de l'Ajuntament, la Llar d'Infants i el Consorci la Tossa de Montbui a l'exercici 2019. o Contractes menors, tenint en compte que resten exempts de fiscalització prèvia. o Anàlisi de despeses tramitades sense expedient de contractació. - Verificació dels processos de selecció de personal per tal d'assegurar el compliment dels ... [+]
Resolta Data de publicació: 08/09/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 305.745,41 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 19.488,00 €
Aquesta concessió té per objecte la gestió dels següents serveis: - Servei de bar-cafeteria del centre cultural - Servei de neteja i manteniment de les dependències annexes afectes al servei de bar-cafeteria i la Sala Polivalent - Servei d'obertura, tancament i vigilància de la primera planta de la Vinícola durant l'horari establert en el present plec.
Adjudicada Data de publicació: 08/09/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 0,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 2.000,00 €
És objecte del present plec de clàusules d'explotació el servei públic municipal consistent en la gestió integral de la piscina d'estiu municipal i que es va establir mitjançant acord de Ple de data 4 de setembre de 2008, i que en tot cas comporta pel concessionari la realització de les següents prestacions : a) Servei de socorrisme. b) Servei de control d'accés, impressió i venda d'entrades. c) Servei de manteniment i neteja de la piscina municipal i de les seves instal·lacions, durant la tem... [+]
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya