Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Girona
Codi d'expedient:
2019006897
Disposar de vehicle electric dona puntuació al sobre c. A la memòria tenica quan parlem de transport podem fer referencia a que tenim vehicle electric o això pot suposar l'expulsió? 02/04/2019 10:53h
Efectivament, al fer referència al pla de transport no es pot fer referència al tipus de vehicle utilitzat, que cal assenyalar en el sobre C. Sinó es produiria l'exclusió tal i com s'adverteix a la clàusula 23 del PCAP.

"La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels criteris avaluables de forma automàtica. L'incompliment d'aquesta obligació implica l'exclusió de la licitació."

El criteri de valoració "Organització del treball", que és objecte de valoració en el sobre B, i que inclou el pla de transport, fa referència tal i com determina el criteri a la organització del mateix, i no al tipus de vehicle utilitzat, que és objecte de valoració en el sobre C.

Pel que fa a la presentació dels sobres ha de ser en paper o bé telemàtic? 01/04/2019 12:01h
D'acord amb la clàusula 9 de l'anunci de licitació:

d) Presentació d'ofertes:

Al servei de Contractació i Compres, ubicat al 1r pis de l'edifici consistorial de l'Ajuntament de Girona, plaça del Vi, núm. 1, CP 17004.

També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del termini de presentació d'ofertes establert. En aquest cas els 3 sobres vindran inclosos en un tercer i el licitador haurà de remetre per fax (972 419 195), telegrama o correu electrònic (contractacioicompres@ajgirona.cat), el justificant de la data i hora d'entrada a l'oficina de correus. L'oferta no serà admesa si el justificant de presentació sobrepassa les 14:00 hores del dia de finalització del termini de presentació de proposicions. Així mateix, l'anunci de remissió del justificant a l'Ajuntament haurà de comunicar-se el mateix dia. La comunicació per correu electrònic que s'ha emès l'oferta serà vàlida si consten la transmissió i la recepció de les dates i el contingut íntegre de les comunicacions, i si s'identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i
les persones destinatàries. Transcorreguts, no obstant 10 dies següents a l' esmentada data sense que s'hagi rebut la documentació enviada per correu, aquesta no serà admesa en cap cas.

En cas de subcontractar alguna part del Servei, només pot ser a un altre centre especial de treball o també a empreses ordinàries? 01/04/2019 12:01h
D'acord amb l'apartat 26 de l'annex I del PCAP 26. Subcontractació (clàusula 40) Subcontractació: "De conformitat amb l'article 215 de la LCSP, el contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació", sense establir cap límit.
Ens pot dir aproximadament quants domicilis hi ha actualment ? 01/04/2019 12:00h
En aquests moments hi ha 25 usuaris i 25 domicilis però el que està previst és 6 àpats bàsics i 25 àpats complerts diaris. En total es poden fer 31 domicilis, màxim. O algun domicili menys si en una mateixa llar hi ha dos persones usuàries.
Hem vist que els menús a domicili són 30 però no sabem si corresponen a 30 domicilis o bé pot ser que en algun hi hagi més d'un menú. D'altra banda, també voldria saber si tenen un horari preferent de repartiment¿. 01/04/2019 12:00h
El contracte preveu 31 àpats, dels quals 6 son bàsics i 25 complerts. Els 31 son àpats, o persones. Un àpat = una persona. No domicilis. Com diu, un domicili pot rebre dos àpats per a dues persones.
L'horari de repartiment sol ser regular. Ara es fa de les 10 a les 12. El que importa és que cada usuari sàpiga el dia i l'hora aproximada en la que li repartiran. Convé preveure un repartiment a partir de les 10 perquè abans és massa aviat per a algunes persones grans.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya