Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Just Desvern
Codi d'expedient:
AUM 2018 98

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, us agrairíem resposta dels següents dubtes del LOT 1. 1- La plataforma per fer el control i seguiment remot de la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària, serà Mawis? 2- L'Ajuntament disposarà de l'App Mawis Pocket per a que puguin fer-ne ús els educadors? 3- Les targetes que s'entregaran als usuaris, estaran pre assignades per nom o domicili, o s'hauran d'assignar en el moment de l'entrega? 4- Al sobre B s'han d'indicar els horaris i jornades del personal assignat al projecte? Moltes gràcies. 25/11/2019 08:25h
1- La plataforma per fer el control i seguiment remot de la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària, serà Mawis?


2- L'Ajuntament disposarà de l'App Mawis Pocket per a que puguin fer-ne ús els educadors?
Els educadors podran fer servir l'App Mawis Pocket per fer el repartiment de les targetes

3- Les targetes que s'entregaran als usuaris, estaran pre assignades per nom o domicili, o s'hauran d'assignar en el moment de l'entrega?
S'hauran d'assignar en el moment d'entrega

4- Al sobre B s'han d'indicar els horaris i jornades del personal assignat al projecte?

Si

Sobre l'apartat de formació, a què us referiu quan dieu que s'ha de presentar la "certificació siganada de la formació anual"? I en quin format s'ha de presentar aquest apartat perquè sigui valorable com a puntuació automàtica? 21/11/2019 09:04h
L'empresa ha d'especificar les hores de formació anuals de cada treballador proposat. El model o document aportat per l'empresa tindrà format de certificat
Un cop adjudicat, l'empresa haurà de presentar la certificació signada de tota la formació anual durant el contracte (mínim 5 hores/semestre que equivaldrà a 1 punts, màxim 15 hores/semestre que equivaldrà a 10 punts, la resta de valors entre 6 i 15 hores es
calcularan de forma proporcional).
Bon dia, Us escric en relació a diversos dubtes sorgits del Lot 2 del contracte per l'assistència externa per a desenvolupar activitats de comunicació del nou servei de recolida se residus, seguiment de les persones usuàries i del servei de recollida de residus i neteja viària de Sant Just Desvern: 1. Les prestacions del servei del Lot 2 corresponen exclusivament al disseny, edició i producció de materials comunicatius per dur a terme la campanya o, a més, també inclou actuacions de comunicació (punts informatius, tallers, festes, etc.)? 2. En relació al material comunicatiu: o Falca radiofònica: Si s'ha de pagar a la ràdio va a càrrec de l'empresa licitadora o de l'Ajuntament? o Carpes i material mòbil inici campanya: A què es refereix? o Anunci bus urbà: Nombre d'unitats i models d'anuncis (model únic o models diferenciats? -p.ex: inici campanya, recollida comercial i recollida domiciliària-). o Pòsters: Nombre de models i unitats (25 unitats d'un únic model o 25 unitats de cada un dels models? -p.ex: inici campanya, recollida comercial i recollida domiciliària-). o Pancartes: nombre de models i unitats (3 unitats d'un únic model o 3 unitats amb dissenys diferents cada una? -p.ex: inici campanya, recollida comercial i recollida domiciliària-). o Opis: nombre de models i unitats (10 unitats d'un únic model o 10 unitats de cada un dels models? -p.ex: inici campanya, recollida comercial i recollida domiciliària-). o Tríptics: nombre de models i unitats de cada model (9.000 unitats d'un model genèric o 9.000 unitats de diferents models? -diferenciats entre recollida comercial i recollida domiciliària-). 21/11/2019 09:02h
1. Les prestacions del servei del Lot 2 corresponen exclusivament al disseny, edició i producció de materials comunicatius per dur a terme la campanya o, a més, també inclou actuacions de comunicació (punts informatius, tallers, festes, etc.)?

Les prestacions del LOT2 corresponen a l'elaboració d'un pla de comunicació pels 4 eixos que s'especifiquen en el plec. Dins del Pla de comunicació cal especificar el disseny, edició, producció de materials comunicatius i dur-ho a terme. També es poden contemplar altres accions comunicatives tals com el disseny i confecció d'una carpa, material divers mòbil, tallers...

2. En relació al material comunicatiu:

o Falca radiofònica: Si s'ha de pagar a la ràdio va a càrrec de l'empresa licitadora o de l'Ajuntament?

La confecció (fer la falca) va a càrrec de l'empresa. Els passis a càrrec de l'Ajuntament.

o Carpes i material mòbil inici campanya: A què es refereix?

Explicat a la resposta de la pregunta 1

o Anunci bus urbà: Nombre d'unitats i models d'anuncis (model únic o models diferenciats? -p.ex: inici campanya, recollida comercial i recollida domiciliària-).

L'anunci al bus urbà està pensat per una duració de 3 mesos mínim. El nombre, unitats i models els ha de definir cada empresa.

o Pòsters: Nombre de models i unitats (25 unitats d'un únic model o 25 unitats de cada un dels models? -p.ex: inici campanya, recollida comercial i recollida domiciliària-).

25 unitats mínim per cada eix.

o Pancartes: nombre de models i unitats (3 unitats d'un únic model o 3 unitats amb dissenys diferents cada una? -p.ex: inici campanya, recollida comercial i recollida domiciliària-).

A definir per l'empresa.

o Opis: nombre de models i unitats (10 unitats d'un únic model o 10 unitats de cada un dels models? -p.ex: inici campanya, recollida comercial i recollida domiciliària-).

A definir per l'empresa.

o Tríptics: nombre de models i unitats de cada model (9.000 unitats d'un model genèric 9.000 unitats de diferents models? -diferenciats entre recollida comercial i recollida domiciliària-).

9.000 unitats és el nombre de domicilis i establiments per tal d'arribar a tot el municipi (com a mínim). El mateix tríptic pot recollir informació de tots els eixos.


Disculpeu, us demanàvem la memòria però ja l'hem localitzada a l'apartat de Documentació. gràcies. 19/11/2019 13:40h
D'acord, la teniu també penjada a la consulta.
A la pàgina 7 del plec de clàusules administratives indiqueu que hi ha incorporada la Memòria justificativa del pressupost, però no ho sabem trobar. Ens ho podríeu facilitar, sisplau? Gràcies. 19/11/2019 13:38h
A la clàusula 1.4 del PCAP (pàgina 7), diu que la justificació del pressupost es troba a la Memòria justificativa. Aquesta Memòria es troba publicada al Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=53573786&lawType=
Us adjutem no obstant arxiu amb la Memòria justificativa
Bon dia, respecte al Lot 2, 1. La sòlvencia professional i tècnica s'ha d'acreditar ara o un cop resultar adjudicataris? 2. A la pàg. 17 del Plec Administratiu hi consta l'import mínim que s'haurà d'acreditar del Lot 1 però del Lot 2 no hi posa res. 3. La classificació empresarial que representa que s'ha de fer? 4. En relació la solvència tècnica dels principals serveis o treballs realitzats de igual o similar naturalesa que l'objecte del contracte, ha de ser Comunicació general o especifiques al porta a porta? Gràcies, 14/11/2019 12:42h
1. La sòlvencia professional i tècnica s'ha d'acreditar ara o un cop resultar adjudicataris?

S'haurà d'acreditar d'acord amb el que disposa la clàusula 1.17 en el requeriment prèvia a l'adjudicació. Es a dir, "el licitador que hagi presentat la millor oferta, abans de l'adjudicació i dins del termini de
10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la recepció del requeriment que preveu l'article 150.2 de la LCSP".
Tot fent constar que les circumstàncies de capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte

2. A la pàg. 17 del Plec Administratiu hi consta l'import mínim que s'haurà d'acreditar del Lot 1 però del Lot 2 no hi posa res.

En el cas de la solvència tècnica del LOT 2, és la quantitat que s'indica al mateix punt referit al lot 2: 60.000 euros.

3. La classificació empresarial que representa que s'ha de fer?

En el cas que es disposi de la classificació indicada (per al lot 2), aquesta es podrà presentar per tal d'acreditar la solvència econòmica i la solvència tècnica. Es a dir, l'empresa podrà optar per acreditar les solvències per un dels dos mitjans .

4. En relació la solvència tècnica dels principals serveis o treballs realitzats de igual o similar naturalesa que l'objecte del contracte, ha de ser Comunicació general o especifiques al porta a porta?

Ens caldria per al de contestar adequadament que ens aclariu si quan dieu "porta a porta" us esteu referim a residus en general.
Bona tarda. Un dels nostres col·laboradors posseeix titulació universitària extra comunitària (Xile). És necessari homologar la titulació a Espanya o ens serveix sense homologar? 14/11/2019 11:56h
Per determinar si és possible l'homologació de títols universitaris estrangers a Espanya caldria indicar el títol universitari del que es disposa al país d'origen ja que hi ha casos en que no són homologables. Aquesta informació i tramitació és competència del Ministeri d'Educació per la qual cosa és necessari que us dirigiu a aquesta Administració.
Bona tarda. Un dels nostres col·laboradors posseeix titulació universitària extra comunitària (Xile). És necessari homologar la titulació a Espanya o ens serveix sense homologar? 14/11/2019 11:55h
Per determinar si és possible l'homologació de títols universitaris estrangers a Espanya caldria indicar el títol universitari del que es disposa al país d'origen, ja que hi ha casos en que no són homologables. Aquesta informació i tramitació és competència del Ministeri d'Educació per la qual cosa és necessari que us dirigiu a aquesta Administració.
Bona tarda, en relació a la resposta a la nostra pregunta, ens podríeu confirmar les dates en què s'haurà de realitzar la campanya? És 2020-2021, com estableixen els plecs? O bé 2021-2022 com comenteu en la vostra resposta? Gràcies per endavant. 14/11/2019 11:29h
Efectivament el període és 2020 i 2021
Bona tarda, respecte al Lot 1, als plecs es diu que les accions a fer són: · Seguiment, inspecció i control de la empresa contractista · Seguiment de la participació i resolució d'incidències · Activitats d'educació i comunicació Com que la implantació del servei s'ha de fer el primer any, una part important del pressupost d'aquest primer any és necessari per a les activitats d'educació que es demanen de manera obligatòria, per tant, les accions de seguiment de la participació i inspecció es preveuen amb més intensitat per l'any 2 i consecutius? En definitiva, es preveu una dedicació més intensiva d'algunes de les accions en uns anys o altres?. Gràcies per endavant. 12/11/2019 14:58h

- Les activitats d'educació i comunicació es concentraran amb més intensitat el 2021 i 2022, ja que es desenvoluparà la implantació a les 4 zones (4 fases), repartiment de targetes, informació...Després caldrà seguir amb activitats d'educació ambiental però amb molta menys intensitat

- Seguiment, inspecció i control de la empresa contractista: ha de ser constant al llarg del temps.

- Seguiment de la participació i resolució d'incidències
- Resolució d'incidències: lleugerament més intensa el 2021 i 2022 perquè entenem que hi haurà més problemes i incidències
- Seguiment de la participació: ha de ser constant en tots els anys.

Bon dia, en relació a l'expedient AUM 2018 98 us agrairíem resposta als següents dubtes. Gràcies per endavant. LOT 1: 1. Respecte al cronograma i la implactació del nou servei, en quin moment es fa exactament? A la primera campanya per exemple, les targetes han d'estar repartides el 15 de març o l'1 de maig? 2. El transport i repartiment del material als comerços l'hem de fer nosaltres? O és la empresa concessionària qui el reparteix? En que cas de que ho tinguem que fer nosaltres, entenem que el magatzem on es guardarà es la empresa concessionària i nosaltres l'hem d'anar a recollir allà? 3. Respecte al registre de dades es diu que el formulari ha des ser accessible en línia. Es refereix per als educadors i inspectors? 4. Els continguts de les formacions als equips, es pot explicar al lot 1? (sense especificar les hores) 5. Validar que l'aplicació per fer seguiment del servei és Mawis. I si les aplicacions vinculades a incidències i a ciutadania estan definides o es poden incorporar com a millora a l'oferta. I en el cas d'estar definides, podríem disposar de més informació per tal d'ajustar la proposta presentada. 6. Per poder definir els recursos humans destinats al seguiment, inspecció i control del servei, hi ha definits uns valors de referència mínims o es deixa llibertat a l'adjudicatari perquè faci la proposta? LOT 2: 1. Quins entregables es requereixen a nivell d'imatge gràfica? 2. Quantes banderoles es preveuen? S'ha de contemplar el lloger de l'espai per les banderoles o el cedeix l'ajuntament? 11/11/2019 12:59h
En relació a les vostres consultes:

LOT 1:
1. Respecte al cronograma i la implactació del nou servei, en quin moment es fa exactament? A la primera campanya per exemple, les targetes han d'estar repartides el 15 de març o l'1 de maig?

Aproximadament les targetes s'han de repartir abans del 15 de març, ja que la posada en marxa dels contenidors tancats serà el 15 de març. Les dates s'acabaran d'acordar amb l'Ajuntament

2. El transport i repartiment del material als comerços l'hem de fer nosaltres? O és la empresa concessionària qui el reparteix? En que cas de que ho tinguem que fer nosaltres, entenem que el magatzem on es guardarà es la empresa concessionària i nosaltres l'hem d'anar a recollir allà?

Sí, el repartiment del material als comerços l'heu de fer vosaltres i els guardarà l'empresa concessionària del servei de neteja i recollida de residus

3. Respecte al registre de dades es diu que el formulari ha des ser accessible en línia. Es refereix per als educadors i inspectors?
El que diu a la pàg 10 es que ha de ser accessible en línia pels inspectors.

4. Els continguts de les formacions als equips, es pot explicar al lot 1? (sense especificar les hores)
Sí, sempre que no es detallin hores o cost que es puguin valorar

5. Validar que l'aplicació per fer seguiment del servei és Mawis. I si les aplicacions vinculades a incidències i a ciutadania estan definides o es poden incorporar com a millora a l'oferta. I en el cas d'estar definides, podríem disposar de més informació per tal d'ajustar la proposta presentada.

Sí, l'aplicació per fer seguiment del servei és Mawis. Les aplicacions vinculades a incidències i a ciutadania no estan definides encara.

6. Per poder definir els recursos humans destinats al seguiment, inspecció i control del servei, hi ha definits uns valors de referència mínims o es deixa llibertat a l'adjudicatari perquè faci la proposta?

Hi ha definits uns recursos mínim, però aquests recursos poden ser més gran que els recursos mínims.

LOT 2:
1. Quins entregables es requereixen a nivell d'imatge gràfica?
No entenem massa la pregunta. La podríeu tornar a reformular?
De materials entregables, nosaltres proposàvem com a mínim:
- Fulletons i/o calendaris (o similar)
- Pòsters (o similar)
- Banderoles (o similar) (el disseny ha de permetre que s'utilitzin en les diferents fases d'implementació i en la resta d'actuacions)
- OPIS (o similar) (el disseny ha de permetre que s'utilitzin en les diferents fases d'implementació i en la resta d'actuacions)
- Anuncis autobús urbà (o similar) (el disseny ha de permetre que s'utilitzin en les diferents fases d'implementació i en la resta d'actuacions)
- Altres proposats per l'empresa

2. Quantes banderoles es preveuen? S'ha de contemplar el lloger de l'espai per les banderoles o el cedeix l'ajuntament?

El número depèn del disseny, material,...L'Ajuntament en principi no cedeix cap espai, quan es desmunten les banderoles es per muntar a altre barri, si cal preveure a on guardar-les
Veient que el LOT 1 ja inclou les activitats d'educació, comunicació i sensibilització del servei en cada fase de recollida, s'entén que el LOT 2 ja no preveu aquestes activitats, i només inclou l'estratègia de comunicació, amb tots els elements materials associats? 11/11/2019 12:56h
Correcte, és tal i com manifesteu a la vostra pregunta.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya