Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Promoció Econòmica de Sabadell, SL
Codi d'expedient:
2021/002
Volia consultar respecte al pla d'implantació que es demana, no he sigut capaç de trobar, es documente que em d'emplenar o per el contrari es un document que hem de crear nosaltres. Per altra banda a l'ANNEX 4 únicament es demana emplanar les lineas i ja está? Per últim per envia una copia mitjançant un sobre físic, a quina adreça ha d'anar? 26/04/2021 12:35h
El pla d'implantació es un document que ha d'elaborar el licitador, no s'inclou cap model a emplenar, però en els plecs de prescripcions tècniques, concretament a la pàgina 1, segon punt, es detalla el que ha d'incloure.

Pel que fa a l'Annex 4 s'han d'omplir les dades de la vostra empresa, així com la millora econòmica ofertada i desglossada. No s'ha d'incloure cap documentació acreditativa.

Pel que fa a l'enviament d'una còpia en sobre físic, comentar-vos que tal com s'indica en el punt T de l'Annex 1 Quadre Resum, no s'admet la presentació d'ofertes presencials, únicament s'admet la presentació a través de l'aplicació "Sobre digital".
En referencia a la presentación de la documentació referent a la proposta económica parla de L'ANNEX 4. I en referencia a la subcontractació fa referéncia a l'ANNEX 5. Podria indicarnos on es troben? Per altra banda, es demana un informe técnic del equipament? 23/04/2021 14:17h
Per accedir a l'annex 4 i 5, primer heu d'accedir a "presentar oferta via sobre digital", pestanya que trobareu a la part dreta de la pàgina on hi ha l'anunci de licitació. (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=79519016&lawType=)

Un cop accedit al sobre digital, primer haureu de registrar-vos i posteriorment ja podreu accedir a la documentació que s'ha de presentar en el sobre.

El que es demana en els plecs tècnics és un Pla d'Implantació.
És necessari estar inscrit en el RELI o al ROLECE per poder presentar-nos en aquesta licitació. 23/04/2021 14:16h
Sí, tal com s'indica en la clàusula 27 del Plec de Clàusules Administratives les empreses que es presentin al procediment de licitació han d'estar inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic en la data final de presentació d'ofertes.

Respecte al suport per part del fabricant es detallen dos suports de 3 anys pel que fa referència a les llicències (H2YU4E - H2XX4E), la pregunta és també es vol el suport del fabricant durant 3 anys per els AP's? O únicament em de basarnos en el detall dels productes sol·licitats? 23/04/2021 11:05h
Heu de basar-vos en el detall dels productes sol·licitats
En el desglosament del pressupost base, que tenim costos directe i indirectes surt 42000¤, que coincideix amb el preu base de licitació sense IVA aixi com el quadre resum. Pero observem que en el annex 2 surt iva inclos. Quin es el valid? 22/04/2021 13:14h
El vàlid és l'import que apareix en el Quadre Resum punt G, 42.000 ¤ IVA a part.
Es torna a publicar l'annex 2 corregit.
Disculpeu la discrepància.
En los pliegos se especifica que el soporte de fabricante debe quedar a nombre del Cliente. La gestión del soporte, ¿la debe hacer el adjudicatario o la realizará el Cliente directamente? Si la debe realizar el adjudicatario, ¿será este responsable también de la instalación del hardware de reemplazo? 21/04/2021 14:50h
La gestión del soporte la realizará el cliente
1. Es demana suport del fabricant de les llicències, es demana també manteniment per part del integrador? Si fos així el manteniment ha de ser anual o per altre període? 2. Respecte a la instal·lació del punts de xarxa, la consulta es la següent, es demana que la gran majoria dels punts es reaprofita de punts ja existents i únicament 8 punts de xarxa? 21/04/2021 09:14h
1. No es demana manteniment per part de l'integrador.

2. La idea és aprofitar sempre els punts de xarxa existents. Però hi ha ubicacions dels edificis que no tenen punts de xarxa o bé estan tots en ús, i són aquests els nous 8 punts que es demanen cablejar.
Tras el replanteo in situ del pasado Lunes, se nos ha indicado la ubicación de un total de 26 APs, mientras que en el Pliego se indica un total de 27 APs. Nuestra duda es si ¿El AP que falta se suministra como stock o no es necesario suministrarlo? 21/04/2021 09:10h
Son 27 puntos de acceso los que hay que instalar: 13 en Vapor Llonch y 14 en Cal Molins. Hoy se publicará un plano de los edificios con las ubicaciones planificadas para cada punto de acceso.b
La partida despeses generals i benefici industrial que per llei es un 13 mes un 6% del preu d'execució, té dues línies de 1910¤ cada una.A que correspon? 20/04/2021 09:22h
Tot i que a la LCSP s'estableix l'obligatorietat de desglossar el cost, no hi ha desplegament reglamentari al respecte, amb la coneguda excepció del contracte d'obres, on sí que hi ha una consolidada regulació reglamentària, actualment constituïda per l'article 131 del Reglament General de la LCAP, aprovat per R.D. 1098 de 2001 -RGLCAP-, que ens indica, a l'efecte d'obtenció del pressupost base de licitació en els contractes d'obra, s'apliquen percentatges de l'13-17% en despeses generals, i 6% de benefici industrial, que incrementen el pressupost d'execució material de l'obra.
No ens trobem davant d'un contracte d'obra, sinó de subministrament, per tant aquest precepte no es aplicable. Pot tenir caràcter orientatiu per a la resta de contractes que no siguin d'obres, però sense més obligació per part de l'òrgan de contractació.
En el plec tècnic no s'indica el SLA per la garantia dels switch i APs. S'acceptaria 8x5? En el pliego técnico no se indica el SLA para la garantía de los switch y APs. ¿Se aceptaría 8x5? 16/04/2021 13:10h
Si, acceptarem 8x5
Sí, aceptaremos 8x5

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya