Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Codi d'expedient:
14917522

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

EL DOCUMENTO DE SUSPENSIÓN COLOCADO EN AMBOS PROCEDIMIENTOS L9 Y L3 ES EL MISMO, LOS DOS INDICA L9 16/08/2021 08:07h
Hoy quedará publicado el documento correcto, el referido a la línia L3.
Agrairia ens resolguessin un dubte, en el apartat P del Plec de clausules administratives, indiquen que s'ha d'acreditar la solvencia tecnica o professional segons el que s'indica al article 89 de la LCSP, per lo que adjuntarem la relació d'obres executades en els darrers 3 anys, no obstant no ens queda si es requereix que s'adjuntin els certificats de bona execució, i sobretot ens fa dubtar ja que en els certificats s'inclouen noms dels personal de l'empresa i indiqueu en el parraf R, que no s'han d'inclore (dades personals, tot i que en tot moment parla de l'equip proposat) Ens podrieu aclarir com voleu que acreditem la solvencia tecnica o professional? 20/07/2021 14:57h
Amb un declaració responsable sense indicar cap dada personal. L'adjudicatari haurà de presentar la documentació acreditativa quan li sigui requerida.
En el apartat R Compromís d'adscriure els mitjans personals o materials, agrairia ens especifiquessin amb mes detall com volen que justifiquem les 6 persones habilitades per a la conducció. ¿Volen una declaració responsable? ens dona la impresió que requereixen un llistat amb els noms i nº d'acreditació maquinista, no obstant al indicar que no es pot incloure dades personals ni CV de l'equip, no sabem si aquest advertiment es unicament pels medis humans (Cap d'obra, Personal tecnic especialista, encarregat obra...) o engloba tot el parraf (a les habilitacions de la conducció, també) 19/07/2021 08:58h
Respecte de l'Apartat R cal a portar els Annexes 2.1 i 2.2 amb la declaració responsable de disposar d'aquests mitjans en el moment d'execució de l'obra. No cal aportar cap informació addicional més enllà de la sol·licitada (ni formació addicional, ni experiència addicional, ni cap dada personal).
Buenos días. ¿Podrían proporcionar las mediciones y el presupuesto del proyecto para poder completar el sobre nº3 donde se solicita el detalle de los precios unitarios para cada medición? En concreto es necesario que nos proporcionen el importe del presupuesto de seguridad y salud, dado que no es posible hacer baja al mismo. 12/07/2021 12:56h
En esta licitación, no se proporciona presupuesto, a excepción del de las partidas alzadas. El presupuesto de dichas partidas alzadas junto a todas las mediciones de la obra, ya están contemplados en el Pliego Técnico.
Bona tarda, voldríem preguntar sobre el punt 1.9. Programa de treballs i metodologia del plec tècnic inclòs en la present licitació. En aquest punt diu: "A les ofertes, s'haurà d'afegir la metodologia de treball que s'utilitzarà per la correcta execució de les feines a realitzar, incloent personal i mitjans proposats. Al igual que es presentarà una planificació incloent rendiments." Respecte això, i fet que per a aquesta licitació no s'inclou Sobre 2, serà necessari adjuntar aquesta documentació? Si la resposta es afirmativa, dins de quin sobre o apartat s'hauria d'adjuntar? 12/07/2021 12:55h
Com que no s'ha previst presentació de sobre 2 no serà necessari lliurar el que se sol·licita en el punt 1.9 del Plec Tècnic.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya