Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Abrera
Codi d'expedient:
1175/2020
Voldriem saber el tipus de catifes a subministrar (LOT 1) 07/05/2021 15:37h
Relació de catifes del CAM:

1 Catifes logotipades de 161X208
1 Catifa recepció de 145X235
4 Catifes entrada vestidors de 148X85
Per a poder avaluar la quantitat d'assecadors i canviadors, voldríem saber la quantitat de vestuaris i banys que hi ha en cada centre del lot 2. 07/05/2021 15:33h
Al lot 2 els licitadors que ofereixin aquest subministrament només haurien de reemplaçar els que es trobin en mal estat amb un màxim de 3 assecadors de mans i 3 canviadors de nens per any.
Estem omplint l'Annex 4 Estudi Econòmic, i ens hem donat compte que la pestanya 38 "Antic local de Protecció Civil", posa que es prestarà servei 10 mesos a l'any, però a la pàgina 30 del PPT posa que el servei s'ha de prestar durant 12 mesos. Altrament, a la pestanya 41 de l'annex 4, els mesos de servei hi ha un error, i no calcula correctament les hores any del centre. 07/05/2021 15:20h
És correcte que hi ha un error al full 38 que posa 10 mesos any i al full 41 que hi ha un error de fórmula a les hores any, però aquests errors només afecten als propis en el sumatori d'hores any.
En el full final de resum desapareixen aquests errors i els resultats que donen són correctes en tots els sentits. Per tant, no cal canviar cap annex ja que els resultats finals són correctes.
A La Pàgina 28 del Plec tècnic es contemplen per les escoles (Lot 3) "neteja a fons de totes les instal·lacions a l'estiu, Setmana Santa i Nadal". Aquestes hores de neteja estan incloses a l'Annex 4 Estudi tècnic? 07/05/2021 15:18h
En els càlculs dels rendiments han d'estar incloses totes les Neteges a realitzar en cada sala al llarg de l'any. Per tant, el rendiments dels centres han d'incloure tasques diàries, tasques periòdiques i tasques a fons. Per tant, sí que els fons estan inclosos en l'annex 4.
Disposen de dades de consum de consumible higiènic (paper higiènic, paper eixugamans, sabó, etc...) en els últims anys? 07/05/2021 12:06h
No tenim dades.
En relació a la resposta formulada en data 4/5/2021 a les 16:14 h referent a l'import d'una bossa d'hores inclosa als costos operatius del lot 2 (5.250 ¤), a cap lloc del PPT hem trobat referència a aquesta bossa d'hores. L'únic lloc on es parla d'una bossa d'hores és als criteris de valoració, però en el cas que es referís a aquesta bossa, el cost hauria d'estar contemplat en els costos operatius de tots els lots, i al 1 i 3 aquesta partida te un valor 0 ¤. 07/05/2021 12:05h
Aquesta bossa d'hores de lliure disposició és, tal i com diu el criteri de valoració, "Sense Cost per a l'ajuntament". Per tant, si es vol optar als 5 punts que dona aquest criteri cal ofertar les hores, en cas contrari no es puntuarà. Tampoc hi ha cap raó perquè surti reflectit al PPT perquè no és una obligació sinó una millora que s'oferta o no de manera opcional.
M'adreço a vostès una altra vegada per tal d'aclarir alguns dubtes respecte al personal a subrogar de l'Annex 6 del seu Plec de Clàusules Administratives. ¿ Personal a subrogar LOT-2 Centres municipals: El/la treballador/a MADUY amb antiguitat 03/12/2018, jornada de 39 H.S. i contracte 510 (Substitució Temps Parcial), a qui està suplint? La persona a la que supleix està relacionada en la llista? Tot això perquè aquest treballador/a substitut en alta des de 03/12/2018, a data d'avui porta ja aproximadament 28 mesos i el període de baixa per IT és de 18 mesos abans el/la treballador/a suplida no passi a l'INSS en situació d'Incapacitat o Invalidesa. 07/05/2021 11:54h
Aquesta operària, actualment té un contracte indefinit.
En el PCAP indiquen que en l'apartat B.2.1 MAQUINÀRIA oferta IDONEA PER AL SERVEI A EXECUTAR s'haurà d'aportar una relació detalla per centres diferenciant entre maquinària fixa i eventual, mentre que el PPT a més de la maquinària i accessoris fan al·lusió al fet que es presentarà una relació de productes i materials utilitzats en la prestació dels serveis i les corresponents fitxes i especificacions tècniques (indiquen que les fitxes hauran d'adjuntar en cas de resultar adjudicataris). Podrien confirmar-nos si hem d'aportar la relació de productes? I de ser així on hauríem adjuntar-la, en el sobre C (Per tal de no revelar en el sobre B els productes als quals es fa al·lusió en els criteris automàtics de el sobre C)? 04/05/2021 16:26h
Es valorarà l'establert a l'apartat B.2.1 (pàgina 31 i 32) del plec de clàusules administratives particulars.

En aquest sentit, es tindrà en consideració que s'aporti la maquinària mínima sol·licitada al PPT, tot i que no serà puntuada, i tota aquella altre maquinària proposada, així com el seu ús.

Les fitxes de seguretat només seran aportades pel l' adjudicatari.

Si hi hagués algun tipus de producte a posar en el sobre C està clar que no s'ha d'establir en el sobre B.
Corresponent al Sobre C preguntàvem si l'Annex 1A s'ha de posar al sobre digital la informació corresponent a cada lot, ja que quan descarregues el model d'annex estan tots els lots junts. 04/05/2021 16:21h
Els licitadors es poden presentar a tots els lots o només a varis d'ells.

No obstant cal tenir en compte que de presentar-se a tots o a algun dels lots 1, 2 i 3, no es podran presentar al lot 4.

Així mateix, no podran presentar oferta integradora si no han presentat oferta individualitzada per tots els lots 1, 2 i 3.

En cas que només vulguin presentar-se a algun dels lots, òbviament, l'annex 1.a no haurà de ser complimentat en el que afecti a altres lots sobre els que no presentin oferta. Per posar un exemple, el licitador X es vol presentar només al lot 1, així que, en el moment de complimentar l'annex, no emplenarà tots aquells aspectes que només afecten als lots 2 i 3.
Analitzant la informació que ha de contenir el sobre digital B, veiem que s'ha d'incloure per cada lot una Memòria operativa de prestació de serveis (MOPS) i l'annex 4 en format excel. En el cas que vulguem presentar una oferta integradora, ens sorgeix el dubte de quin format ha de seguir la mateixa, si s'han de posar tots els criteris de valoració de nou, o només cal explicar aquells criteris on la oferta integradora estableixi alguna modificació. 04/05/2021 16:20h
Amb relació als documents del SOBRE B, sobre l'oferta integradora, el licitador només haurà d'aportar un nou document si vol presentar un contingut diferent del establert per l'oferta individualitzada. En cas de ser el mateix contingut que en les ofertes individuals, no farà falta que aporti novament els documents, duplicant els mateixos.

Poden veure que aquesta qüestió ja es troba regulada i resolta a la pàgina 23 del Plec de clàusules administratives particulars.
Les ISO 9001 i ISO 14001 han de ser obligatoriament aportades per part dels licitadors en el moment de presentar l'oferta? 04/05/2021 16:20h
No. Només serà obligatori acreditar les ISO quan es requereixi a l'empresa proposada com adjudicatària. No obstant els licitadors poden fer-ho per mitjà del SOBRE B.
A l'"Annex 1.A Oferta individualitzada" i "Annex 1.B Oferta integradora" no trobem cap quadre per tal d'indicar la proposta corresponent al criteri automàtic 3 "Programa de recollida selectiva d'escombraries", amb una valoració màxima de 4 punts. On ho hem d'indicar? Utilitzem un model de declaració propi i independent per aquest criteri, o penjaran l'Annex 1.A i 1.B esmenat? 04/05/2021 16:16h
El programa de recollida selectiva d'escombraries ha de ser elaborat pel propi licitador. No es realitzarà cap model per part de l'Ajuntament.
Creiem que existeix un error en la fórmula matemàtica de puntuació corresponent al criteri automàtic 4 "Millora del preu de les hores extraordinàries del/de la netejador/a i especialista". Podrien revisar la fórmula "P= 3 x BO(Suma de tots els preus unitaris oferts pel licitador en relació a hores extraordinàries)/PM(Suma de tots els preus unitaris màxims)"? Segons aquesta fórmula rep més puntuació qui s'aproximi més a la suma de preus unitaris màxims, enlloc de qui ofereixi una suma de preus unitaris més baix. 04/05/2021 16:16h
En relació a la fórmula C4, del SOBRE C, es rectifica la llegenda havent de ser la següent:

P = puntuació
BO = Oferta més econòmica de les presentades entre els licitadors.
PM = Suma de tots els preus unitaris oferts pel licitador en relació a hores extraordinàries.

La millor oferta presentada entre els licitadors serà aquella que, havent indicat els corresponents preus unitaris, sumin un menor import.
Al presupost base de licitació del Lot 2, en els COSTOS OPERATIUS, hi ha una BORSA D¿HORES de 5.250 ¤, pero no hi ha descripció al plec tècnic. 04/05/2021 16:14h
La bossa d'hores es prestarà d'acord amb les instruccions tècniques donades pel responsable del contracte de l'Ajuntament d'Abrera.
1.- Segons resposta als dubtes del 20/04/21: "En referència als criteris de judici de valor del lot 2, s'ha observat que és requereix l'aportació com a millora d'assecadors de cabells. Podrien especificar per a quins edificis del lot 2 correspon aquesta millora? Pertany al Centre Aquàtic Municipal." El centre CAM, pertany al lot 1, per la qual cosa no es correspon amb els conceptes a avaluar en el lot 2 (pàg. 29 PCAP) 04/05/2021 16:12h
El lot 2 no requerirà de l'aportació d'assecadors de cabells. Per aquest motiu s'elimina el criteri d'adjudicació del lot 2 relatiu al apartat "B.4.3 Subministrament d'assecadors de cabells" el qual no serà valorat en les ofertes presentades pels licitadors. L'anterior tindrà com a conseqüència que la puntuació total màxima del global dels criteris d'adjudicació relatius al lot 2 es redueixi en 0,50 punts.

Els criteris d'adjudicació del lot 1 no valoren l'aportació d'assecadors de cabells i, per tant, no es poden ofertar en relació a aquests edificis.
Percentatge mitjà d'absentisme del personal 21/04/2021 15:06h
El percentatge mitjà d'absentisme de treballadors/es de neteja de l'últim any d'execució del servei (2020) per l'empresa NDAVANT és del 3,8% als Centres esportius.
El percentatge mitjà d'absentisme de treballadors/es de neteja de l'últim any d'execució del servei (2020) per l'empresa CORAL CLEANING és del 10% a les Escoles Municipals.
El percentatge mitjà d'absentisme de treballadors/es de neteja de l'últim any d'execució del servei (2020) per l'empresa NETEGES CORAL és del 6% als Centres Municipals.
De l'empresa Ndavant respecte del Sobre Digital: - Segons s'indica al plec tècnic, punt 4.12 "per presentar-se al concurs serà imprescindible la presentació, per part dels licitadors, de les següents certificacions normes ISO: ISO 9001 i ISO 14001." Aquestes certificacions s'han d'aportar al Sobre A? En cas afirmatiu, a la presentació del sobre electrònic del Sobre A no existeix cap apartat on adjuntar aquests certificats, on s'hauria d'adjuntar? - Segons s'indica al plec administratiu, a la pàgina 28, "per acreditar la solvència econòmica, financera, tècnica o professional es podrà acreditar mitjançant RELI, entre altres mitjans." Com anteriorment, aquesta certificació s'ha d'aportar al Sobre A? En cas afirmatiu, a la presentació del sobre electrònic del Sobre A no existeix cap apartat on adjuntar aquests certificats, on s'hauria d'adjuntar? - En cas de realitzar subcontractació, s'adjunta per complimentar document "Annex 3 Declaració en matèria de subcontractació voluntària". Juntament a aquest document s'ha d'adjuntar DEUC de subcontractant o val amb la presentació al Sobre A del document esmentat? 21/04/2021 08:22h
Les ISO es poden presentar al Sobre B que permet annexar més documents.
El RELI no es necessari aportar-lo, el consultem d'ofici. A la declaració responsable, que està en Word, poden afegir la indicació que disposen del RELI.
Amb la declaració de subcontractació no és necessari un altre DEUC, només el del Sobre A.
Darrera pregunta dpunt 1 de l'empresa Lunet: El percentatge mitjà d'absentisme de l'últim any d'execució del servei respecte del personal a subrogar. 21/04/2021 08:18h
Respecte del Lot 1 Centres esportius ha estat del 3,8%.
Dubtes de l'empresa LUNET i respostes. 20/04/2021 09:37h
A la pàgina 60 del PCAP s'indica que el cost del "control i supervisió dels serveis" relatiu al lot 4 serà íntegrament assumit entre els diferents adjudicataris dels lots 1, 2 i 3. Per altra banda, en el desglossament del pressupost base de licitació dels lots 1, 2 i 3 (pàgina 6-10 del PCAP), com a concepte de Control de Qualitat auditor extern no s'especifica cost. Segons això, entenem que el cost del "control i supervisió dels serveis" relatiu al lot 4 no es troba inclòs dins del pressupost base de licitació dels lots 1, 2 i 3, i per tant encara que sigui assumit per l'adjudicatari dels lots 1, 2 i 3, aquesta facturació serà a banda. És correcte? Si la nostra apreciació és correcte, voldríem saber si en aquesta facturació a banda es podrà carregar un % de despeses generals i benefici industrial sobre l'import adjudicat corresponent al "control i supervisió dels serveis" relatiu al lot 4?
L'adjudicatari de cada lot s'haurà de fer càrrec del cost de les auditories, no incloses al PBL, segons allò expressat en la pàgina 60 del PCAP (ho reproduïm a continuació): "Auditories:
El cost del "control i supervisió dels serveis" relatiu al lot 4 serà íntegrament assumit entre els diferents adjudicataris dels lots 1, 2 i 3 amb el següent percentatge cadascun d'ells:
- Lot 1: 37,60 %. - Lot 2: 24,27 %. - Lot 3: 38,13 %.
Essent l'import màxim per cada lot el següent:
- Lot 1: 23.999,79 euros. - Lot 2: 15.491,35 euros. - Lot 3: 24.338,09 euros.
Els adjudicataris satisfaran aquests imports a l'Ajuntament d'Abrera."

A la pàgina 11 del PPT, en el punt 4.7 condició Tercera, s'indica que les bosses de residus han d'anar totes serigrafiades amb el nom de l'empresa adjudicatària. Podrien confirmar si aquesta clàusula aplica?
No és necessari que les bosses de recollida de residus siguin serigrafiades.

En referència als criteris de judici de valor del lot 2, s'ha observat que es requereix l'aportació com a millora d'assecadors de cabells. Podrien especificar per a quins edificis del lot 2 correspon aquesta millora?
Pertany al Centre Aquàtic Municipal.

Es requereixen mitjans auxiliars d'elevació, com plataformes elevadores, per a la neteja de vidres de difícil accés en algun dels edificis objecte de contractació? En cas afirmatiu, ens podrien indicar en quins edificis? Entenem que a la visita ho veurem, però per si de cas no podem visitar tots els edificis. Moltes gràcies.
En principi no és necessari, el que si es necessita són pértigues d'aigua osmotitzada.

Sol·licitem que requereixin a l'actual contractista perquè acrediti la següent informació:
1. Percentatge mitjà d'absentisme de l'últim any d'execució del servei.
2. Que no manté cap deute salarial amb els treballadors de la seva plantilla; ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social.
3. Que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries.
4. Que no té en curs cap procediment administratiu ni contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social; ni tampoc es troba en situació de concurs de creditors."
No tenim constància de que cap de les dues empreses adjudicatàries tingui cap dels problemes citats.
En el cas de l'absentisme mig de l'últim any no tenim cap informació del mateix; és una informació a sol·licitar a les empreses que presten els serveis actualment, atès que no es una informació objectiva.
Els càlculs del cost del servei han estat calculats amb un 8% d'hores d'absentisme el que representa aproximadament el 3,5% del cost del personal.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya