Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
901618/2020
Bon dia, En relació al punt 17.5 del PPTE relatiu a l'aplicació del reial decret 3/2020, aplica als equipaments inclosos en el punt 17.3.1.2 del PPTE? Gràcies 16/02/2021 12:58h
Si es superen els lindars fitxats al Reial Decret 3/2020 s'aplicaran els criteris de publicitat, igualtat, concurrència i participació de l'AMB fitxats a l'annex 11 del plec de condicions tècniques (condicions que en de regir els procediments de contractació per l'adquisició i subministrament de vehicles)
Al Plec de clàusules administratives particulars, pàgina 38 i següents, es demanen una sèrie de documents a incloure al Sobre A de l'oferta, descrits entre els subapartats a) i f). Al Sobre digital de la Plataforma de contractació no hi ha habilitat cap espai per a incloure el document descrit al subapartat e) "Declaració de l'empresa de comprometre's a adscriure a l'execució del contracte tots els mitjans materials i personals que exigeixen al plec.". Davant d'aquesta discordança, en data 13/01/2021 formulem la següent pregunta: Manca un subapartat en el Sobre digital A de la plataforma de contractació o el document demanat al subapartat e) del Plec de clàusules administratives particulars es pot incloure al subapartat "Compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals" del Sobre digital A? 14/01/2021 08:16h
Una vegada feta la comprovació els indiquem com incloure el document e) "Declaració de l'empresa de comprometre's a adscriure a l'execució del contracte tots els mitjans materials i personals que exigeixen al plec." al sobre A:

Dins de la configuració del sobre A, on demanem que s'inclogui el document c)"Compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals" s'inclourà també el document e) "Declaració de l'empresa de comprometre's a adscriure a l'execució del contracte tots els mitjans materials i personals que exigeixen al plec.".
Si un licitador havia signat i pujat al web de la plataforma de contractació alguns documents de la seva oferta abans de la data de publicació dels nous plecs, en data 13/01/2021 formulem la següent pregunta: S'han de tornar a signar i pujar els documents de l'oferta dels licitadors o s'admet que aquests estiguin datats abans del 23/12/2020? 13/01/2021 12:36h
Els documents hauran d'estar signats a partir de la data de publicació al perfil de contractant del nou acord d'aprovació de l'expedient aprovat pel Consell Metropolità. La data de publicació va ser el passat 23 de desembre de 2020.

Qualsevol document que estigui pujat al web de la plataforma de contractació es pot modificar/esborrar/eliminar abans de signar l'oferta.
Bona dia, Els nous plecs que figuren al perfil en castellà són els actualitzats? En cas contrari, podrien traducir-los al castellà? Moltes gràcies 24/12/2020 10:18h
Tota la documentació que consta al perfil es l'aprovada al Consell Metropolità del dia 22/12/2020, versió català i castellà.
Bon dia, En relació a la contestació de ROSANBUS al requeriment de l'AMB del 26 de novembre del 2020, l'empresa operadora no contesta de manera completa la pregunta 7. En concret, no es contesta a disposar del valor actualitzat del plus de descans setmanal i al plus de descans distribuit, essent dos elements fonamentals per al càlcul del cost d'operació. No disposar d'aquestes dades pot alterar de manera significativa la correcta competència i transparència de la present licitació en perjudici dels trebalñadors. Prego es reformuli la pregunti a ROSANBUS. Gràcies 21/12/2020 10:04h
La informació facilitada a l'annex 5 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques és la informació facilitada i signada per l'empresa operadora actual en compliment de l'obligació recollida a l'article 130 de la LCSP.
Amb motiu de consultes anteriors rebudes en el marc del procés de licitació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers entre l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i altres municipis en referència a la informació recollida a l'annex 5 del PPTE, es va requerir a l'actual empresa operadora una ampliació de la informació recollida en l'esmentat annex. Concretament, l'ampliació de la informació ha estat incorporada al Perfil del Contractant com a resposta a consultes anteriors publicades el 04/12/2020, 09:05 i el 11/12/2020, 21:02, 21:06, 21:30, 21:35, 21:41, 21:45, 21:50, 21:57 i 22:00.

Com a resultat d'una nova consulta rebuda en el marc de l'esmentada licitació en referència a la informació facilitada a l'annex 5 del PPTE i l'ampliació de la informació recollida al mateix, s'ha requerit a l'actual empresa operadora una nova ampliació de la informació esmentada.

S'adjunta el requeriment i la informació facilitada i firmada per l'empresa operadora actual en compliment de l'obligació recollida a l'article 130 de la LCSP. No es disposa de major detall en relació a l'esmentada informació.
El acceso facilitado en el Pliego al DEUC no se encuentra operativo. Por este motivo solicitamos se nos aclare cómo debe rellenarse la Parte IV del DEUC. Dicha Parte IV comienza diciendo: Los poderes adjudicadores deben indicar qué criterios de selección se aplicarán, marcando para ello la casilla que figure delante del criterio pertinente. ¿Quiere usar los criterios de selección de A a D? Sí No En concreto, solicitamos confirmación de si la respuesta a la pregunta ¿Quiere usar los criterios de selección de A a D? es SÍ o NO. 17/12/2020 15:11h
link DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

En los pliegos determinan condiciones de capacidad y requisitos de solvencia económica o financiara y técnica o profesional (ver cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas particulares) que se corresponderían con los apartados B y C, que se despliega al indicar "SI" a la pregunta "¿Quiere usar los criterios de selección de A a D?" del bloque IV.

No obstante, téngase en cuenta que en ese mismo bloque IV, el licitador debe indicar que cumple todos los criterios de selección requeridos.

Por tanto, independientemente de su concreta especificación al desplegar los apartados A a D, está implícito su cumplimiento.

Ahora bien, en todo caso, esta Administración podrá requerir a las empresas licitadoras que presenten la totalidad o una parte de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos, en caso de existir dudas razonables en relación a la vigencia o fiabilidad del DEUC.
En relació a la resposta publicada en el Perfil del Contractant en data 10/12/2020 a les 12:41h sobre els vehicles provisionals, en data 11/12/2020 formulem la següent pregunta: Poden els licitadors incloure entre aquest tipus de vehicles aquells de la seva propietat que estiguin adscrits a qualsevol concessió o contracte de l'ÀMB o a d'altres Administracions públiques en el moment de presentar la proposició i abans de l'inici del servei substituir-los per vehicles similars? 16/12/2020 14:33h
Els licitadors podran incloure a la seva proposta els vehicles provisionals que respectin les prescripcions recollides a l'apartat 6.6 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques. En tot cas, recordar que tal i com s'especifica en aquest mateix apartat 6.6 del PPTE, els vehicles provisionals que incorpori l'empresa adjudicatària quedaran adscrits al servei, amb dedicació exclusiva al mateix, fins el moment en què s'aportin al servei els vehicles que els substitueixin.

Serà possible modificar posteriorment, totalment o parcial, els vehicles proposats com a flota base de vehicles provisionals per altres que respectin les prescripcions recollides a l'apartat 6.6 del PPTE i l'antiguitat dels quals sigui igual o inferior a la del vehicle que substitueixin.
En el apartado 12.1.1 del PCAP se indica que se deberán incluir en el contenido del sobre B las "Horas útiles. Total diario (por tipología de energía y tipo de día) y total anual." ¿Es correcto interpretar las horas útiles como suma de las horas de conducción y de regulación? 16/12/2020 14:30h
Se considerarán horas útiles las horas de conducción y de regulación.
A l'apartat 7.6 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques (Elements emissors d'activació de la prioritat semafòrica) es diu "Addicionalment, l'AMB podrà requerir també des de l'inici del servei i durant tot el Contracte que fins a la meitat del nombre total de vehicles del servei s'equipin amb elements TAG per a l'activació de la prioritat semafòrica." I al darrer apartat es diu "El cost associat a les actuacions i/o subministraments necessaris per implantar i posar en servei els elements TAG d'activació de la prioritat semafòrica i els elements auxiliars relacionats estarà inclòs en el cost unitari d'operació ofert per l'empresa adjudicatària (Cuoi)." Per tal de poder avaluar correctament aquest equipament i incloure el seu cost en el cost unitari d'operació ofert per l'empresa (Cuoi), podrien concretar les característiques tècniques d'aquests elements TAG? 16/12/2020 14:28h
Els TAG, elements emissors d'activació de la prioritat semafòrica com s'indica a l'apartat 7.6 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques, consisteixen en elements embarcats per a la identificació dels vehicles a llarga distància i automàtica, alliberant el personal de conducció de l'emissió de l'activació.

A títol indicatiu, s'especifiquen les característiques tècniques d'un tipus de TAG que està previst incorporar en un dels serveis de transport col¿lectiu urbà de viatgers competència de l'AMB. Són les següents:

- Rang de freqüència de 2,4 ¿ 2,5 GHz
- Alimentació a 12 vCC / 24 vCC
- Abast de 40 ¿ 50 m
Bon dia, En relació a l'equipament de SVV no embarcat que l'AMB posarà a disposició de l'adjudicatària (Validadores magnètiques i equipament vinculat a la T-Mobilitat), i tenint en compte que el sistema ha d'estar operatiu des de l'inici del servei, quant de temps abans de l'inici del servei se'n podrà disposar? Gràcies 14/12/2020 11:04h
La resposta a aquesta consulta s'ha publicat amb anterioritat al Perfil del Contractant el 12/12/2020, 20:09.
En relació al SVV descrit al punt 7.2 del PPTE, i tenint en compte que cal que estigui operatiu per a l'inici del servei, es plantegen les següents qüestions: - Els vehicles a subrogar van equipats amb el sistema SVV magnètic, però també disposen de les valiadores sense contacte instal·lades? - Pel que fa al material no embarcat, tant el vinculat al SVV com al SVV sense contacte, quant de temps estarà a disposició de l'adjudicatària abans de l'inici del servei? - Per a l'inici del servei, cal que tota la flota disposi del SVV magnètic en funcionament, però, també que cal que tota la flota disposa de les validaores sense contacte instal·lades? 14/12/2020 11:01h
Es preveu que, d'acord amb l'evolució del projecte T-Mobilitat, a la data d'inici del servei ens trobem en el període transitori de convivència entre el sistema de validació i venda de la tecnologia magnètica i el sistema de validació i venda de la tecnologia sense contacte (T-Mobilitat). En aquest període de convivència, tal i com es recull al Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques, està previst que els vehicles del servei estiguin equipats amb dues o tres validadores de títols sense contacte, en funció del tipus de vehicle, i una o dues validadores de tecnologia magnètica aparellades amb les validadores anteriors, en funció dels requeriments del projecte T-Mobilitat a l'inici del servei. Garantint en tot moment el número mínim de validadores per vehicle recollit al PPTE.

Tal com s'estableix a l'apartat 7.2 del PPTE, l'empresa adjudicatària resta obligada a instal¿lar els equipaments relacionats amb la tecnologia sense contacte que li siguin aportats per l'AMB i/o l'ATM, inclosos els disponibles inicialment, els necessaris per a equipar el vehicles addicionals que s'incorporin al servei o els necessaris per a al seva renovació o substitució. Addicionalment, recordar que si l'empresa adjudicatària ho considera oportú, i amb la finalitat de facilitar les tasques de trasllat dels equips embarcats, es permetrà mantenir adscrits al servei, durant un termini màxim de 2 mesos des de l'inici del servei, tant els vehicles de la flota objecte de subrogació que per la seva antiguitat han de ser substituïts en iniciar-se el nou servei com els vehicles que siguin substituïts per vehicles provisionals addicionals incorporats per l'empresa adjudicatària, si s'escau, tal com s'estableix a l'apartat 6.3 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques.

En relació a la disponibilitat dels equips de SVV no embarcats que aporta l'AMB, consultar la pregunta anterior publicada al Perfil del Contractant el 12/12/2020, 20:09.
A l'apartat 7.2 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques (Sistema de validació i venda) es diu "Cada vehicle midibús o estàndard haurà de disposar d'un pupitre, un mínim de dues validadores i un sistema de descàrrega de dades si s'escau. Els vehicles articulats hauran de disposar d'un pupitre, un mínim de tres validadores i un sistema de descàrrega de dades si s'escau". En el mateix plec, apartat A3.1.2 (SVV) referent als equips aportats per l'AMB, es diu: "Les validadores magnètiques de títols de transport VME211 de la marca ASCOM necessàries per equipar la totalitat dels vehicles en servei amb una o dues validadores magnètiques, en funció dels requeriments del projecte T-Mobilitat a l'inici del servei." I a l'apartat A3.4.1 (Sistema de validació i venda de bitllets (previsió T-Mobilitat) es diu: "També haurà de garantir que l'equip elèctric dels vehicles permeti la instal·lació posterior de: - Un pupitre de venda situat al lloc de conducció. - Com a mínim, dues validadores T-Mobilitat situades prop de la porta davantera d'accés al vehicle. - Provisionalment, les validadores magnètiques que indiqui l'AMB (fins a un màxim de dues) aparellades amb les anteriors, fixades de manera similar i al seu costat. Coexistiran temporalment amb les primeres durant la fase d'implantació i proves del nou sistema de validació sense contacte per a la xarxa de transport públic de Catalunya (projecte TMobilitat)." Tenint en compte que tot l'equipament magnètic serà subministrat per l'AMB, quina es la quantitat correcta de validadores magnètiques a instal·lar a cadascuna de les tipologies d'autobusos? 14/12/2020 10:57h
Es preveu que, d'acord amb l'evolució del projecte T-Mobilitat, a la data d'inici del servei ens trobem en el període transitori de convivència entre el sistema de validació i venda de la tecnologia magnètica i el sistema de validació i venda de la tecnologia sense contacte (T-Mobilitat). En aquest període de convivència, tal i com es recull al Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques, està previst que els vehicles del servei estiguin equipats amb dues o tres validadores de títols sense contacte, en funció del tipus de vehicle, i una o dues validadores de tecnologia magnètica aparellades amb les validadores anteriors, en funció dels requeriments del projecte T-Mobilitat a l'inici del servei. Garantint en tot moment el número mínim de validadores per vehicle recollit al PPTE.
En el trajecte cap a Esplugues de Llobregat – Hospital de Sant Joan de Déu de la línia L17, el tram entre les parades 106834 i 106835 només es pot fer pel lateral de l'av. Isabel la Catòlica, segons el que hi ha dibuixat en el plànol del Plec tècnic. Tenint en compte que en l'actualitat una part d'aquest lateral està ocupat per un carril bici exclusiu per a aquest tipus de vehicles i que està tancat amb pilones que impedeixen la circulació de tota mena de vehicles de 4 o més rodes (incloent-hi els autobusos), s'habilitarà aquest pas per als vehicles de transport públic, es deixarà de fer la parada 106835 o es condicionarà un itinerari alternatiu per a fer aquesta parada? 12/12/2020 20:31h
Com s'indica a l'apartat 5.4 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques, la posada en servei de la línia L17 consisteix en una modificació prevista del servei base, pel que la seva activació és opcional i sota els condicionants que es detallen en aquest apartat. En cas que la línia L17 es posi en servei, el seu itinerari s'ajustarà a les possibilitats que ofereixi la vialitat existent en aquell moment.
A la llista de parades de la línia L17 s'especifica com a terminal a l'Hospitalet la parada amb codi 001890 situada a l'av. Carrilet, però a la llista de parades de l'ÀMB consultable per Internet surt que la parada 001890 està situada a la Rambla Marina. Quina serà la ubicació correcta de la terminal d'aquesta línia? 12/12/2020 20:24h
La parada 001890 no és una parada de l'itinerari previst per a la línia L17 ni consta la seva ubicació a l'Hospitalet de Llobregat.

La parada 001980 situada a l'Avinguda Carrilet, que en el moment de disseny de la línia es va projectar com a parada de regulació de l'itinerari de la L17, ha estat recentment traslladada a la Rambla Marina, per la qual cosa no formarà part de l'itinerari de la línia futura. En qualsevol cas, la terminal prevista de la línia es manté a la ubicació indicada de l'Avinguda Carrilet.

Com s'indica a l'apartat 5.4 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques, la posada en servei de la línia L17 consisteix en una modificació prevista del servei base, pel que la seva activació és opcional i sota els condicionants que es detallen en aquest apartat. En cas que la línia L17 es posi en servei, la posició final de la terminal a l'Avinguda Carrilet s'ajustarà a les necessitats que siguin d'aplicació en aquell moment.

S'adjunta el llistat d'itineraris i parades que actualitza l'anterior recollit a l'annex A1.2.2.
Als horaris de la línia PR4 publicats al Plec tècnic (pàgina 172), no s'indica cap sortida en el sentit Estació Rodalies->Barcelona-ZAL que després passi per la Terminal BEST, com si s'indica als horaris actuals que es poden consultar a la web de l'ÀMB. És correcta la interpretació que a partir del segon període no hi haurà cap expedició de la línia PR4 que, sortint de l'estació del Prat, permeti als viatgers arribar a la Terminal BEST sense fer transbordament i/o haver de pagar un altre bitllet? En cas contrari, podrien indicar quines expedicions que surten des de l'estació del Prat perllonguen el seu recorregut fins a la Terminal BEST en els horaris del Plec tècnic? 12/12/2020 20:19h
S'incorpora la definició d'origen i final creuat per al tram entre les parades Av. dels Ports d'Europa ¿ ZAL i Moll Prat ¿ Terminal BEST. Per tant, tot i que es realitzi la parada de regulació a Av. dels Ports d'Europa - ZAL, les persones usuàries del servei no serà necessari validin de nou el seu títol de viatge en aquelles expedicions que a continuació realitzin servei fins a la parada Moll Prat ¿ Terminal BEST, tal com s'indica a l'apartat 12.3 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques. S'adjunten el plànol, el llistat d'itinerari i parades, i l'horari corresponents que actualitzen els anteriors recollits als annexos A.1.2.1, A.1.2.2 i A1.3.2 del PPTE. Les longituds dels trajectes de la línia, no s'han actualitzat i són les que es troben definides a l'apartat 5.2.1 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques.

En tot cas, les magnituds estimades del servei base recollides a l'apartat 5.2.2 del PPTE seran els valors de referència que les empreses licitadores hauran de considerar en l'elaboració de l'estudi econòmic justificatiu que han d'incorporar al sobre C. Els valors recollits a l'apartat 5.2.2 del PPTE també seran els valors de referència que l'AMB considerarà per al càlcul del CoCONV, CoELEC i el Cu corresponents a cada oferta, tal i com s'estipula al PCAP.
A la llista de parades de la línia PR4 que hi ha al Plec tècnic, al trajecte que passa per la Terminal BEST s'indica que la parada en aquesta instal·lació no té codi ÀMB i dóna unes coordenades de situació al vial d'accés. En canvi, a la llista de parades de l'ÀMB consultable per Internet surt que existeix una parada a la Terminal BEST amb el codi 110585 i situada al costat de l'edifici de la Terminal. És correcte considerar que es traslladarà la parada a la ubicació indicada al Plec tècnic? 12/12/2020 20:13h
Actualment la ubicació de la parada al Moll Prat - Terminal BEST es troba operativa i correspon a la parada 110585. S'adjunta el llistat d'itineraris i parades corresponent que actualitza l'anterior recollit a l'annex A.1.2.2 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques.
En relació a l'annex 3 del PPTE, s'indica que els equips propietat de l'AMB que es posaran a dispoció de l'empresa adjudicatària ho estaran a partir del dia d'inici del servei. En el cas específic del material del SVV no embarcat (10 pupitres T-Mobilitat, les validadores magnètiques VME211 ASCOM que siguin necessàries, dels 213 validadores T-Mobilitat, 100 terminals de consulta T-Mobilitat i 8 terminals d'inspecció T-Mobilitat), es podrà disposar d'aquest abans de l'inici del servei? En cas contrari, com serà possible iniciar el servei amb la totalitat de la flota equipada amb el sistema SVV? 12/12/2020 20:09h
En relació als equips de SVV no embarcats que aporta l'AMB segons l'indicat en el l'annex A3.1.2, es preveu la disponibilitat següent:

¿ Les validadores magnètiques de títols de transport VME211 de la marca ASCOM necessàries per equipar els 10 vehicles provisionals que incrementen la flota actual objecte de subrogació per arribar a la flota mínima del servei durant el primer període, una o dues en funció dels requeriments del projecte T-Mobilitat a l'inici del servei, estaran disponibles per a l'empresa adjudicatària en el termini màxim de 2 setmanes des de la formalització del contacte. La resta es lliuraran en el moment del traspàs dels vehicles, embarcades en els vehicles objecte de subrogació.

¿ En el cas de les validadores de títols sense contacte, es preveu que d'acord amb l'evolució del projecte T-Mobilitat a la data d'inici del servei tots els vehicles objecte de subrogació n'estiguin completament equipats. Les validadores de títols de transport T-Mobilitat restants estaran disponibles per a l'empresa adjudicatària en el moment d'iniciar el servei.

¿ Els pupitres T-Mobilitat estaran disponibles per a l'empresa adjudicatària en el moment d'iniciar el servei.
En el termini màxim de 2 setmanes des de la formalització del contracte, l'AMB facilitarà a l'empresa adjudicatària les plaques de connexions, el switch de connexions i els suports de pupitres i validadores necessaris per a dur a terme la pre-instal¿lació del SVV als 10 vehicles provisionals que incrementen la flota actual objecte de subrogació per arribar a la flota mínima del servei durant el primer període. L'empresa operadora haurà de subministrar el cablejat i les antenes necessàries. L'AMB facilitarà les instruccions necessàries perquè l'empresa adjudicatària pugui dur a terme aquestes pre-instal¿lacions.
En cas de ser necessari i prèvia sol¿licitud d'aquesta, l'AMB facilitarà a l'empresa adjudicatària, en el termini de 2 setmanes des de la formalització del contracte, un set bàsic d'equipaments (2 pupitres T-Mobilitat, 2 validadores de títols de transport T-Mobilitat i 2 terminals de consulta T-Mobilitat), perquè pugui dur a terme les actuacions necessàries per a garantir que el SVV estigui plenament operatiu en ocasió de l'inici del servei.

En cas de ser necessari i prèvia sol¿licitud d'aquesta, l'AMB facilitarà a l'empresa adjudicatària, amb una anterioritat mínima d'un mes a la data d'inici del servei, la infraestructura de software requerida per poder operar dins del Sistema Tarifari Integrat de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Les previsions relatives a les condicions i terminis lligats als equipaments sense contacte queden subjectes a l'estat de desenvolupament del projecte T-Mobilitat de l'ATM.

Addicionalment, recordar que si l'empresa adjudicatària ho considera oportú, i amb la finalitat de facilitar les tasques de trasllat dels equips embarcats, es permetrà mantenir adscrits al servei, durant un termini màxim de 2 mesos des de l'inici del servei, tant els vehicles de la flota objecte de subrogació que per la seva antiguitat han de ser substituïts en iniciar-se el nou servei com els vehicles que siguin substituïts per vehicles provisionals addicionals incorporats per l'empresa adjudicatària, si s'escau, tal com s'estableix a l'apartat 6.3 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques.
En el PCAP apartado 12.1 Contenido del sobre B subapartado 12.1.1. Operativa del servicio, se requiere la descripción y justificación de las expediciones por "tipología de energía y motor". Para hacer esta justificación y reparto, es condición obligada que el licitador indique el número de autobuses de cada tipología de energía y motor. Dado que el tipo de motor (entendiendo por tal Euro IV, Euro V y Euro VI) está intrínsecamente unido a la fecha de primera matriculación de flota, y que esta característica es objeto de oferta y valoración mediante criterio evaluable a través de fórmula, se solicita confirmación que a efectos de la descripción y justificación requerida, los licitadores únicamente deben referir los cálculos y justificaciones al tipo de energía, entendiendo por tal si son diésel, híbrido diésel-eléctrico, híbrido diésel-eléctrico enchufable, o eléctricos. Así mismo se solicita confirmación de que en ningún caso deben diferenciar las magnitudes del servicio por la categoría de Euro IV, Euro V, etc. 11/12/2020 22:23h
Se trata de una errata de la versión en castellano del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En el apartado "12.1 Contenido del sobre B" del PCAP, en el apartado en el que se detalla el contenido a incluir en las proposiciones para la descripción y la justificación de las producciones en relación al criterio 'Operativa del servicio', debería indicar: "Expediciones. Total diario (por tipología de energía y tipo de día) y total anual".
¿Podrían por favor facilitarnos la distribución de la demanda por tipo de día y temporada (en laborable, en sábado y en festivo de invierno y de agosto) de las líneas de la concesión para el año 2019 o, en su defecto, para el año más actualizado en el que dispongan de esta información? 11/12/2020 22:08h
Des de los servicios técnicos del AMB se realiza la revisión, corrección y validación de los datos de validaciones agrupadas por línea y mes. Esta información se trasladó des del 2013 hasta el 2019 en el Anexo A1.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas, y se actualizó la información correspondiente a los meses de enero a octubre de 2020 en la respuesta de una consulta anterior publicada en el perfil el 01/12/2020, a las 16:16.
D'acord amb l'Annex A3.1.2 de sistemes embarcats del Plec Tècnic s'especifica que entre els equipaments SVV disponibles s'inclouen: "Les validadores magnètiques de títols de transport VME211 de la marca ASCOM necessàries per equipar la totalitat dels vehicles en servei amb una o dues validadores magnètiques, en funció dels requeriments del projecte T-Mobilitat a l'inici del servei". Sol·licitem aclariment respecte si això indica que es disposarà del total de validadores del sistema actual tant per la flota subrogada, com la de vehicles provisionals a aportar per l'adjudicatari. És a dir, si es comptarà des de l'inici amb els equips de validadores magnètiques que equipin els 100 vehicles que es preveuen pel primer període. 11/12/2020 22:05h
Segons s'estableix a l'apartat A3.1.2 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques, l'AMB facilitarà les validadores magnètiques de títols de transport VME211 de la marca ASCOM necessàries per equipar la totalitat dels vehicles en servei amb una o dues validadores magnètiques, en funció dels requeriments del projecte T-Mobilitat a l'inici del servei. Per tant, l'empresa adjudicatària disposarà, a l'inici del servei, de les validadores magnètiques de títols de transport WME211 de la marca ASCOM necessàries per equipar tant els vehicles de la flota subrogada com els vehicles provisionals.
En el anexo 5 del Pliego Técnico, donde se recoge el personal a subrogar, se relacionan contratos cuyo código corresponde a una jornada completa, pero sin embargo el porcentaje de jornada y las horas anuales no se corresponden con una jornada al 100%. Solicitamos aclaración de esta circunstancia para las personas con los siguientes códigos: 4645, 4672, 4684, 4692, 4709, 4731, 4732, 4733, 4734, 4748 y 4746. 11/12/2020 22:00h
La información facilitada en el anexo 5 es la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP.

Con motivo de las consultas recibidas en el marco del proceso de licitación del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros entre l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat y otros municipios en referencia a la información recogida en el anexo 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas, se ha requerido a la actual empresa operadora una ampliación de la información recogida en dicho anexo.

Se adjunta el requerimiento y la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP. No se dispone de mayor detalle en relación a dicha información.
En el anexo 5 del Pliego Técnico, donde se recoge el personal a subrogar, aparecen 37 trabajadores con contrato de interinidad (410) que van del código 4812-4849, cuya fecha de vencimiento de contrato es 04/11/2020. Solicitamos aclaración de la causa objeto del contrato de interinidad. 11/12/2020 21:57h
La información facilitada en el anexo 5 es la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP.

Con motivo de las consultas recibidas en el marco del proceso de licitación del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros entre l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat y otros municipios en referencia a la información recogida en el anexo 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas, se ha requerido a la actual empresa operadora una ampliación de la información recogida en dicho anexo.

Se adjunta el requerimiento y la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP. No se dispone de mayor detalle en relación a dicha información.
En el anexo 5 del Pliego Técnico, donde se recoge el personal a subrogar, aparece personal que tiene el contrato vencido antes de julio de 2020, y tienen devengos en julio de 2020. Solicitamos una explicación de esta situación para las personas con los siguientes códigos: 4036, 4037, 4314, 4697, 4738, 4739, 4740, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4752, 4755, 4756, 4758, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4768, 4769, 4772, 4773, 4777, 4779, 4781, 4783, 4784, 4785, 4786, 4794, 4795, 4798, 4800, 4804, 4808 y 4809. 11/12/2020 21:50h
La información facilitada en el anexo 5 es la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP.

Con motivo de las consultas recibidas en el marco del proceso de licitación del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros entre l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat y otros municipios en referencia a la información recogida en el anexo 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas, se ha requerido a la actual empresa operadora una ampliación de la información recogida en dicho anexo.

Se adjunta el requerimiento y la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP. No se dispone de mayor detalle en relación a dicha información.
En el anexo 5 del Pliego Técnico, dentro de los distintos acuerdos se regulan conceptos económicos, cuyos valores se refieren al momento de creación de ese concepto, indicando incluso valores en pesetas. Solicitamos por favor los importes actualizados de los siguientes conceptos: Pluses de traslados( a,b,c,d,e,f), plus de descanso semanal, y plus de descanso distribuido. 11/12/2020 21:45h
La información facilitada en el anexo 5 es la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP.

Con motivo de las consultas recibidas en el marco del proceso de licitación del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros entre l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat y otros municipios en referencia a la información recogida en el anexo 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas, se ha requerido a la actual empresa operadora una ampliación de la información recogida en dicho anexo.

Se adjunta el requerimiento y la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP. No se dispone de mayor detalle en relación a dicha información.
En el anexo 5 del Pliego Técnico, dentro de la documentación relativa al Convenio y acuerdos aplicables, no se incluye el plan de igualdad de la Compañía. Por tanto, solicitamos que por favor se publique para conocer el diagnóstico y las medidas que lo desarrollan. 11/12/2020 21:41h
La información facilitada en el anexo 5 es la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP.

Con motivo de las consultas recibidas en el marco del proceso de licitación del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros entre l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat y otros municipios en referencia a la información recogida en el anexo 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas, se ha requerido a la actual empresa operadora una ampliación de la información recogida en dicho anexo.

Se adjunta el requerimiento y la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP. No se dispone de mayor detalle en relación a dicha información.
En el anexo 5 del Pliego Técnico, respecto a los trabajadores discapacitados, solicitamos aclaración de la forma de computar a los efectos del cumplimiento de la cuota de reserva, tal y como fija la Ley General de Discapacidad. 11/12/2020 21:35h
La información facilitada en el anexo 5 es la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP.

Con motivo de las consultas recibidas en el marco del proceso de licitación del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros entre l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat y otros municipios en referencia a la información recogida en el anexo 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas, se ha requerido a la actual empresa operadora una ampliación de la información recogida en dicho anexo.

Se adjunta el requerimiento y la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP. No se dispone de mayor detalle en relación a dicha información.
En el anexo 5 del Pliego Técnico, a lo largo de los diferentes acuerdos( 19/02/2019, 21/06/2017, 16/10/2009, 11/12/1998), se regulan diversos pluses de traslado con cuantías diferentes. Solicitamos las siguientes aclaraciones respecto a esos pluses: ¿Que paga exactamente el plus traslado? ¿Este plus es una compensación por el tiempo que tardan los trabajadores al hacer el relevo y desplazarse desde las instalaciones al punto de relevo( entrante) o al hacer el relevo y desplazarse a las instalaciones( saliente)? ¿Este plus se abona a todos los conductores que realizan las líneas referidas en los acuerdos, con independencia de su antigüedad? 11/12/2020 21:30h
La información facilitada en el anexo 5 es la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP.

Con motivo de las consultas recibidas en el marco del proceso de licitación del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros entre l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat y otros municipios en referencia a la información recogida en el anexo 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas, se ha requerido a la actual empresa operadora una ampliación de la información recogida en dicho anexo.

Se adjunta el requerimiento y la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP. No se dispone de mayor detalle en relación a dicha información.
En el anexo 5 del Pliego Técnico, en las páginas 278-287 se relacionan acuerdos individuales con nueve trabajadores, en los que se abonan un "incentivo" por importe de 40 ¤ mensuales. Solicitamos por favor una relación de todos los trabajadores que cobren este concepto, con su cuantía actual, así como la forma de revisar el importe. 11/12/2020 21:06h
La información facilitada en el anexo 5 es la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP.

Con motivo de las consultas recibidas en el marco del proceso de licitación del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros entre l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat y otros municipios en referencia a la información recogida en el anexo 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas, se ha requerido a la actual empresa operadora una ampliación de la información recogida en dicho anexo.

Se adjunta el requerimiento y la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP. No se dispone de mayor detalle en relación a dicha información.
En el anexo 5 del Pliego Técnico, según el acuerdo de 22/06/2005 (página 296), se regula el plus de descanso semanal. El plus regulado en este acuerdo, ¿es el mismo que el recogido en el acuerdo de 28/02/2011? 11/12/2020 21:02h
La información facilitada en el anexo 5 es la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP.

Con motivo de las consultas recibidas en el marco del proceso de licitación del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros entre l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat y otros municipios en referencia a la información recogida en el anexo 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas, se ha requerido a la actual empresa operadora una ampliación de la información recogida en dicho anexo.

Se adjunta el requerimiento y la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP. No se dispone de mayor detalle en relación a dicha información.
En relación a los tramos a demanda de las líneas PR2, PR3, y PR4 ¿podrían indicarnos en cuántas expediciones se solicitó recorrer el tramo a demanda y cuantos kilómetros se recorrieron por este concepto? Se solicita la información desagregada por línea, recorrido, mes y año desde la fecha en que empezaron a operarse en modo "a demanda". 10/12/2020 12:54h
Se adjunta un conjunto de tablas que detallan a nivel mensual, para cada año des de la puesta en marcha de este tipo de servicio a demanda, el número de km útiles totales recorridos de las líneas PR2 y PR3 para cada uno de los itinerarios definidos en el apartado 5.1.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas, las cuales actualizan la tabla anterior incluida en el Anexo A1.1.1. Se considera que el nivel de detalle presentado es suficiente y homogéneo respecto los datos históricos facilitados en el PPTE, y que permite realizar el análisis de la utilización de los distintos itinerarios definidos.

Respecto la línea PR4, el servicio prestado por esta línea siempre ha estado definido como un servicio regular sin ningún tramo a demanda.
La cláusula 12.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), dispone que en el Sobre C "los licitadores deberán facilitar copia de permiso de circulación (donde conste claramente la fecha de primera matriculación) y de la ficha técnica de los quince (15) vehículos que compongan la flota base de vehículos provisionales aportados por la empresa licitadora, respetando las prescripciones recogidas en el apartado 6.6 del PPTE". Y además que "todos los vehículos propuestos como flota base de vehículos provisionales deberán estar matriculados en el momento de la presentación de la oferta". ¿Sería posible modificar posteriormente, en todo o en parte, los vehículos propuestos como flota base de vehículos provisionales, incluidos en el Sobre C, por otros que también respeten la prescripciones recogidas en el apartado 6.6 del PPTE, y cuya antigüedad sea igual o inferior a la del vehículo que sustituyan? 10/12/2020 12:41h
Será posible modificar posteriormente, en todo o en parte, los vehículos propuestos como flota base de vehículos provisionales por otros que respeten las prescripciones recogidas en el apartado 6.6 del PPTE y cuya antigüedad sea igual o inferior a la del vehículo que sustituyan.
En relación a los tramos a demanda de las líneas PR2, PR3, y PR4 ¿podrían indicarnos en cuántas expediciones se solicitó recorrer el tramo a demanda y cuantos kilómetros se recorrieron por este concepto? Se solicita la información desagregada por línea, recorrido, mes y año desde la fecha en que empezaron a operarse en modo "a demanda". 10/12/2020 12:34h
Se adjunta un conjunto de tablas que detallan a nivel mensual, para cada año des de la puesta en marcha de este tipo de servicio a demanda, el número de km útiles totales recorridos de las líneas PR2 y PR3 para cada uno de los itinerarios definidos en el apartado 5.1.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas, las cuales actualizan la tabla anterior incluida en el Anexo A1.1.1. Se considera que el nivel de detalle presentado es suficiente y homogéneo respecto los datos históricos facilitados en el PPTE, y que permite realizar el análisis de la utilización de los distintos itinerarios definidos.

Respecto la línea PR4, el servicio prestado por esta línea siempre ha estado definido como un servicio regular sin ningún tramo a demanda.

En relació al llistat de parades de la línia M13, entenem que hi ha un error en les parades de pas en ambdós sentits, ja que creiem que estan en el sentit contrari en l'ordre oposat. En cas d'estar encertats, podrien indicar el llistat correcte de parades? Gràcies 10/12/2020 12:21h
A la resposta a la pregunta anterior publicada al Perfil del Contractant el 04/12/2020, 08:53, s'ha adjuntat un nou llistat que actualitza l'anterior corresponent a la línia M13 recollit a l'apartat A1.2.2 del PPTE.

En tot cas, les magnituds estimades del servei base recollides a l'apartat 5.2.2 del PPTE seran els valors de referència que les empreses licitadores hauran de considerar en l'elaboració de l'estudi econòmic justificatiu que han d'incorporar al sobre C. Els valors recollits a l'apartat 5.2.2 del PPTE també seran els valors de referència que l'AMB considerarà per al càlcul del CoCONV, CoELEC i el Cu corresponents a cada oferta, tal i com s'estipula al PCAP.
En la Cláusula 12.2.3 del PCAP (Vehículos provisionales adicionales) se indica que deberán ser de piso bajo integral. Por otra parte, en el Anexo 2 (de aplicación para aportaciones de flota), se indica que "los vehículos serán de tipo urbano (vehículos de clase I o de clase II de tipo piso bajo, o low entry)". ¿Se admitirá que los vehículos provisionales adicionales sean de Clase II tipo low entry, al igual que se admite para aportaciones futuras de flota? 10/12/2020 12:18h
Debido a las características del servicio objeto de licitación, como se indica en el apartado 6.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas, los vehículos provisionales aportados por la empresa adjudicataria deberán ser de tipo urbano y de piso bajo integral (vehículos de Clase I). Los vehículos provisionales del servicio, por lo tanto, no podrán ser de Clase II de tipo low entry.
En la Cláusula 6.6 del PPTE (Vehículos provisionales) se indica que "los vehículos serán de tipo urbano y de piso bajo integral (vehículos de Clase I)". Por un lado, en expedientes de contratación anteriores de transporte en autobús en el mismo ámbito de esta licitación (expedientes 901648/17 y 902152/19), también se permitía aportar vehículos provisionales tipo "low entry" de Clase II. Por otro lado, en el Anexo 2 (de aplicación para aportaciones de flota), se indica que "los vehículos serán de tipo urbano (vehículos de clase I o de clase II de tipo piso bajo, o low entry)". En este sentido, ¿se admitirán vehículos provisionales tipo "low entry" de Clase II, tal y como se permitía en expedientes de contratación anteriores y en futuras aportaciones de flota? 10/12/2020 12:08h
Debido a las características del servicio objeto de licitación, como se indica en el apartado 6.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas, los vehículos provisionales aportados por la empresa adjudicataria deberán ser de tipo urbano y de piso bajo integral (vehículos de Clase I). Los vehículos provisionales del servicio, por lo tanto, no podrán ser de Clase II de tipo low entry.
¿Es correcto entender que la Administración no requiere que se incluya, en la memoria técnica dentro del sobre B, el detalle de los kilómetros muertos y horas muertas del servicio? En caso de que esta información fuese incluida por algún licitador, ¿es correcto entender que no será objeto de valoración? 10/12/2020 12:05h
Según el apartado 12.1.1 del PCAP, el detalle de km muertos y horas muertas no son contenido mínimo de la memoria a presentar en el sobre B. En el caso de que esta información se incluya, no será objeto de valoración.
A la llista de parades de la nova línia M13 (pàgines 149-150), després de la primera parada d'un trajecte s'han llistat les parades del trajecte contrari. Podrien revisar les taules de parades i en cas d'errades publicar les llistes correctes? 10/12/2020 12:01h
A la resposta a la pregunta anterior publicada al Perfil del Contractant el 04/12/2020, 08:53, s'ha adjuntat un nou llistat que actualitza l'anterior corresponent a la línia M13 recollit a l'apartat A1.2.2 del PPTE.
En tot cas, les magnituds estimades del servei base recollides a l'apartat 5.2.2 del PPTE seran els valors de referència que les empreses licitadores hauran de considerar en l'elaboració de l'estudi econòmic justificatiu que han d'incorporar al sobre C. Els valors recollits a l'apartat 5.2.2 del PPTE també seran els valors de referència que l'AMB considerarà per al càlcul del CoCONV, CoELEC i el Cu corresponents a cada oferta, tal i com s'estipula al PCAP.
En relación al apartado A.1.2.2 de itinerarios y paradas del Anexo 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas, en las pág. 127 y 128 se incluyen las paradas de la línea L16. Según el detalle de paradas, el Recorrido 1 finaliza en la parada 160840 Dr. R. Solanich i Riera – Creu Roja y el recorrido 0 empieza en la parada 10542 Av. Tomás Giménez – Pubilla Cases. Esto hace que las 4 últimas paradas del recorrido 1 se solapen con las 4 primeras paradas del recorrido 0 (se trata de las paradas 105425 Av. Tomás Giménez – Pubilla Cases; 000906 Crta. De Collblanc – Av. Tomás Giménez; 000324 Crta. De Collblanc – Albéniz; y 160840 Dr. R. Solanich i Riera – Creu Roja). ¿Es correcto entender que se trata de una errata y que el recorrido 1 debe terminar en la parada 105425 Av. Tomás Giménez – Pubilla Cases y que el recorrido 0 debe empezar en esa misma la parada, de modo que se pase por las paradas 000906,00032 y 160840 una sola vez? 10/12/2020 11:57h
La definición de los itinerarios y paradas de la línea L16 presentados en el Anexo A.1.2.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas es correcta, tratándose de un origen final cruzado a efectos de permitir la subida/bajada de viajeros desde la parada 105425 hasta la parada 106840 sin necesidad de validar títulos por segunda vez ni bajar del vehículo durante la regulación. A efectos de cálculo de la longitud en cada itinerario, el recorrido en sentido 0, se establece des de la parada 105425 hasta la parada 106856, y el recorrido 1 se establece con inicio en la parada 106856 hasta la parada 105425.
En el Pliego técnico, apartado A.1.2.1. Planos de las líneas, la línea PR3 cuenta con 2 ramales a demanda propios (más los 3 ramales que se le añaden de la PR2 durante los meses de invierno (cuando a efectos prácticos son una única línea)). La duda nos surge en el ramal a demanda que conecta la Zona aeroportuaria con la Estación de Rodalías de El Prat. En los planos del pliego no queda claro cómo es este itinerario a demanda. Parece que comparte recorrido con la línea regular. ¿Podrían por favor aclarar este itinerario a demanda? 10/12/2020 11:54h
La descripción presentada en el apartado 5.1.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas, complementada con la información recogida en los Anexos A1.2, A1.3 y A3.8, en relación a los distintos itinerarios regulares y a demanda de las líneas PR2 y PR3 se consideran suficientes para la elaboración de las proposiciones por parte de las empresas licitadoras. Concretamente, en el anexo A3.8.1 del PPTE se describe el itinerario a demanda IV al que hacen referencia específicamente.
En el Pliego técnico, apartado A.1.2.1. Planos de las líneas, en la línea LH2 los días laborables se modifica el recorrido de una expedición para cubrir la Escuela Xaloc. En los planos del pliego no queda claro cómo es este itinerario modificado. Parece que comparte recorrido con la línea regular. ¿Podrían por favor aclarar este itinerario modificado? 10/12/2020 11:48h
En el anexo A.1.2.1 del Pliego de Condiciones Técnicas y Económicas se presenta en un plano la variante del itinerario regular de la línea LH2 a la escuela Xaloc, representado gráficamente por una línea en tramado discontinuo. Complementariamente, en el Anexo A.1.2.2 del PPTE se incluye el listado de paradas para este itinerario en particular. El conjunto de la información presentada se considera suficiente para la elaboración de las proposiciones por parte de las empresas licitadoras.
¿Podrían facilitarnos los distintos títulos de transporte, los precios correspondientes a cada título y la vigencia de los mismos existentes en la concesión durante los años 2013-2020? 09/12/2020 21:18h
Los títulos vigentes actualmente son los que se definen en el apartado 12.4. del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas, y la evolución de los distintos títulos que han sido de aplicación en las líneas objeto de este contrato se pueden consultar en el Anexo A.1.1.5.

Respecto los precios correspondientes a cada título de transporte, se pueden consultar los anuncios en el DOGC sobre las tarifas de aplicación en el sistema de transporte público en el ámbito del sistema tarifario integrado del área de Barcelona, los cuales son dictados por ATM y se publican para cada año en particular. Respecto el título T-4, la evolución del importe del título es el siguiente:

2013: 3,75¤
2014: 3,90¤
2015: 3,90¤
2016: 3,90¤
2017: 3,90¤
2018: 4,00¤
2019: 4,00¤
2020: 4,00¤
¿Podrían facilitarnos la evolución de ingresos por recaudación anuales por título de transporte entre 2013-2020? 09/12/2020 21:15h
Des de los servicios técnicos del AMB se realiza la revisión, corrección y validación de los ingresos agregados por bloques de títulos de pago. Concretamente, los bloques se clasifican en títulos del sistema tarifario integrado definidos por el ATM, tarjeta T-4 definida por el AMB y títulos propios. Se adjunta la tarifa media de pago anual para cada uno de estos bloques de títulos de pago para los años 2013 a 2019, y 2020 acumulado hasta 31/10/2020.
En la Cláusula 11 del PCAP, de criterios de adjudicación, se indica que se puntúa con 0,5 puntos las "mejoras ofrecidas por los licitadores en relación a equipos y sistemas embarcados no recogidos en PPTE: funcionalidades, alcance, consistencia y detalle de la mejora propuesta en relación con el sistema wifi. Adecuación de la mejora propuesta a las necesidades del servicio. Calendario de implantación de la mejora propuesta". Por la redacción entendemos que no se puntuará otra mejora que no sea el sistema WiFi. ¿Es correcta nuestra interpretación? 09/12/2020 21:10h
La interpretación expuesta es correcta.
¿Por favor podrían facilitarnos el factor HP o los perfiles de carga de cada línea? 09/12/2020 21:07h
Son las empresas licitadoras las encargadas de determinar y justificar las hipótesis y parámetros que consideren más adecuados a incluir en su proposición con el fin de cumplir con las exigencias de contenido mínimo determinadas por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares así como aquellos aspectos que son de valoración. Se considera que la información contenida en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas respecto del nuevo servicio (itinerarios, longitudes, horarios y flota mínima para cada período) y respecto el servicio actual (km útiles, horas útiles y demanda por línea) es suficiente para la elaboración de las proposiciones por parte de las empresas licitadoras.
Se están realizando trabajos de campo sobre el servicio operado en la actualidad y necesitaríamos confirmar si la oferta del servicio que está en funcionamiento actualmente ha sido modificada por motivo de las restricciones asociadas a la crisis sanitaria o es similar a la de 2019, cuyos datos se aportan en el Pliego en el A1.1. DATOS HISTÓRICOS DEL SERVICIO . En caso de que se haya visto alterada, por favor explicar en qué sentido. 09/12/2020 21:03h
La oferta del servicio que está en funcionamiento actualmente no ha sido modificada por motivo de las restricciones asociadas a la crisis sanitaria. Igualmente, su programación no ha sido alterada desde el 30/10/2020, fecha de publicación del anuncio de esta licitación.
En la Cláusula 18.2.1 del PPTE (Objetivo de viajeros de pago) se indica que "si la empresa adjudicataria ha realizado la gestión del servicio durante todo el ejercicio anterior […]" el objetivo anual de viajeros de pago se actualizará conforme a las fórmulas indicadas y que, en caso contrario, el objetivo anual de viajeros no se actualiza y es igual al ofertado. Entendemos que, al empezar el contrato el 1 de septiembre de 2021, el objetivo anual de viajeros no se actualizaría hasta el año 2023. ¿Es correcta nuestra interpretación? 09/12/2020 20:59h
Detectado error en la respuesta publicada 9/12/2020, se vuelve a publicar pregunta y respuesta:

Para el caso planteado por el licitador en su consulta, en que el contrato empieza el 1 de septiembre de 2021, la interpretación expuesta es correcta.
En la Cláusula 18.2.1 del PPTE (Objetivo de viajeros de pago) se indica que "si la empresa adjudicataria ha realizado la gestión del servicio durante todo el ejercicio anterior […]" el objetivo anual de viajeros de pago se actualizará conforme a las fórmulas indicadas y que, en caso contrario, el objetivo anual de viajeros no se actualiza y es igual al ofertado. Entendemos que, al empezar el contrato el 1 de septiembre de 2021, el objetivo anual de viajeros no se actualizaría hasta el año 2023. ¿Es correcta nuestra interpretación? 09/12/2020 20:56h
La oferta del servicio que está en funcionamiento actualmente no ha sido modificada por motivo de las restricciones asociadas a la crisis sanitaria. Igualmente, su programación no ha sido alterada desde el 30/10/2020, fecha de publicación del anuncio de esta licitación.
Bon dia, En relació al contingut del sobre B, punt 12.1.1 Operativa del servei, sub-apartat Programació detallada del servei, cal tenir en compte la línia L17? En cas afirmatiu, en quin període caldria considerar-la? En aquest sentit, cal incloure la línia L17 en la previsió de viatgers de pagament del sobre C? 04/12/2020 13:37h
L'apartat "12.1 Contingut del sobre B" del Plec de Clàusules Administratives Particulars estableix que el contingut de la proposició pel que fa al criteri 'Operativa del servei' ha d'incloure la 'Programació detallada del servei base proposada per l'empresa licitadora'. Per altra banda, l'apartat "12.2 Contingut del sobre C" del Plec de Clàusules Administratives Particulars estableix que el contingut de la proposició pel que fa al criteri 'Objectiu de viatgers de pagament 2021-2028' ha d'incloure l'objectiu de viatgers de pagament del servei base ofert pels licitadors.

Les línies que conformen el servei base objecte de licitació en cadascun dels períodes es presenten a l'apartat 5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques. La línia L17, doncs, no forma part del servei base i, per tant, no s'ha de considerar ni a la 'Programació detallada del servei base proposada per l'empresa licitadora' ni a l''Objectiu de viatgers de pagament 2021-2028'.
En relación al apartado 12.1 del PCAP, ¿el tamaño y tipo de letra de las tablas, figuras y gráficos que se incluyan en la Memoria debe ser también Arial 11 o se puede utilizar otro diferente? 04/12/2020 13:31h
En el caso de las tablas, la tipografía deberá ser Arial 11. Únicamente cuando una tabla no quepa en un formato DIN-A4 se admitirá su tratamiento como figura.

En el caso de figuras y gráficos, se podrán emplear otras tipografías y tamaños de letra siempre y cuando resulten legibles.
En el anexo 5 del Pliego Técnico, según el acuerdo de 22/06/2005 (página 296), "el plus de descanso semanal, retribuirá las jornadas realizadas en sábados, domingos y festivos hasta un máximo de 8,5 h de trabajo efectivo." Por favor solicitamos aclaración de si, con independencia de este plus, el trabajador tendrá su tiempo de descanso semanal legalmente establecido, o si este plus está compensando el trabajo en un día del descanso semanal. 04/12/2020 13:27h
La información facilitada en el anexo 5 es la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP.

Con motivo de las consultas recibidas en el marco del proceso de licitación del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros entre l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat y otros municipios en referencia a la información recogida en el anexo 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas, se ha requerido a la actual empresa operadora una ampliación de la información recogida en dicho anexo.

Se adjunta el requerimiento y la información facilitada y firmada por la empresa operadora actual en cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 130 de la LCSP. No se dispone de mayor detalle en relación a dicha información.
En relació a l'apartat 5.1.2 Línies del servei base i A.1.2.2 Itineraris i parades on defineixen la longitud i la consecució de parades per sentit per la línia M13 respectivament. Després d'analitzar els recorreguts s'han trobat certs errors, si us plau sol¿licitem confirmar si les longituds per cada sentit són correctes i així mateix el llistat de parades consecutives per aquesta línia en cadascun dels sentits. Quin impacte suposa aquest efecte en el càlcul total de quilòmetres del Plec? 04/12/2020 09:05h
Ja hem donat resposta (veure resposta punt 4. del dia 4/12/2020)
Publiquem el llista dels itineraris i les parades de la M13.
1. En relació a l'apartat 6.6 - Vehicles provisionals del PPTE, es demana indicar si els vehicles provisionals a aportar al 1r període únicament poden restar en servei fins el dia que finalitzi el primer període o poden allargar la seva operativitat en el segon període també? Idem pels vehicles provisionals que possiblement s'haurien d'aportar en el 2n i 3r períodes. 2. A l'Annex 5 del PPTE es presenta el personal adscrit al servei de l'empresa Rosanbus SL subjecte a subrogació. Es demana la informació del personal a subrogar corresponent a la línia PR4, addicional a la presentada al A5.1, ja que aquesta línia actualment forma part d'una nova concessió diferent de l'operador previ (del qual si es troba la informació mencionada al Plec). 3. En relació al primer apartat de la memòria tècnica del sobre B: 1.1 Operativa del Servei. Sol·licitem verificar si s'ha d'incloure la planificació de la línia L17, tenint en compte que com diu el Plec no forma part del servei base. Si no és així seria objecte de valoració addicional? 4. En relació a l'apartat 5.1.2 Línies del servei base i A.1.2.2 Itineraris i parades on defineixen la longitud i la consecució de parades per sentit per la línia M13 respectivament. Després d'analitzar els recorreguts s'han trobat certs errors, si us plau sol·licitem confirmar si les longituds per cada sentit són correctes i així mateix el llistat de parades consecutives per aquesta línia en cadascun dels sentits. Quin impacte suposa aquest efecte en el càlcul total de quilòmetres del Plec? 04/12/2020 08:53h
1- L'apartat 6.6 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques indica que els vehicles provisionals prestaran servei fins el moment en què siguin substituïts per vehicles definitius.

L'apartat 6.4 del PPTE estableix les condicions de les aportacions de flota i, en concret, els terminis previstos per a l'aportació dels vehicles definitius que han de substituir els vehicles provisionals.

2- A la resposta a la pregunta anterior del 20/11/2020, 18:25, s'adjunta la informació en relació amb el personal objecte de subrogació adscrit a la línia PR4. La informació ha estat facilitada per l'actual empresa operadora del Servei públic de transport col¿lectiu urbà de viatgers en autobús a l'Àrea Portuària de Barcelona i a la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) en data 20/11/2020, en compliment amb l'obligació recollida a l'article 130 de la LCSP.

3- L'apartat "12.1 Contingut del sobre B" del Plec de Clàusules Administratives Particulars estableix que el contingut de la proposició pel que fa al criteri 'Operativa del servei' ha d'incloure la 'Programació detallada del servei base proposada per l'empresa licitadora'.

Les línies que conformen el servei base objecte de licitació en cadascun dels períodes es presenten a l'apartat 5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques. La línia L17, doncs, no forma part del servei base i, per tant, no s'ha de considerar a la 'Programació detallada del servei base proposada per l'empresa licitadora'.

Tampoc no serà objecte de cap valoració addicional, ja que no ha estat previst així als criteris de valoració definits a l'apartat "11.1 Criteris dependents d'un judici de valor" del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

4- A la 'Programació detallada del servei base' que les empreses licitadores han de presentar a la seva oferta s'ha de considerar que, en referència a la línia M13, les longituds recollides a l'apartat 5.1 del PPTE corresponen al sentit contrari, i respecte els itineraris i parades s'adjunta un nou llistat que actualitza l'anterior recollit a l'apartat A1.2.2 del PPTE. Els horaris recollits a l'apartat A1.3.2 del PPTE es corresponen al sentit indicat.
En tot cas, les magnituds estimades del servei base recollides a l'apartat 5.2.2 del PPTE seran els valors de referència que les empreses licitadores hauran de considerar en l'elaboració de l'estudi econòmic justificatiu que han d'incorporar al sobre C. Els valors recollits a l'apartat 5.2.2 del PPTE també seran els valors de referència que l'AMB considerarà per al càlcul del Cuom i el Cu corresponents a cada oferta, tal i com s'estipula al PCAP.
¿Sería posible que, por favor, publicaran los informes de resultados de los estudios sobre el "Índice de Satisfacción del Cliente (ISC) del servicio" elaborados el año 2017, 2018 y 2019? 01/12/2020 17:06h
Se facilitan los informes que valoran el "Índice de Satisfacción del Cliente (ISC) del servicio" respecto las líneas del servicio correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019.
En el Anexo 1.1.6. del PPTE se facilita la tarifa media de pago entre los años 2013-2019. Se solicita que se proporcione igualmente la tarifa media resultante para el año 2020 actualizada a fecha de octubre inclusive. 01/12/2020 16:29h
Se facilita información sobre la tarifa media de pago del conjunto de líneas incluidas en el servicio resultante para el período de enero a octubre de 2020. La información facilitada es provisional, a espera del cierre anual definitivo por parte de los servicios técnicos del AMB.
En el Anexo 1.1.5. del PPTE se facilita la distribución de viajeros totales por título de transporte entre los años 2013-2019. Se solicita que se proporcione esta información igualmente para el año 2020 actualizada a fecha de octubre inclusive. 01/12/2020 16:24h
Se facilita información sobre la distribución de viajeros totales por título de transporte del conjunto de líneas incluidas en el servicio acumulada de enero a octubre de 2020. La información facilitada es provisional, a espera del cierre anual definitivo por parte de los servicios técnicos del AMB.
En los Anexos 1.1.3 y 1.1.4 del PPTE se facilitan los viajeros totales y los viajeros de pago por línea, mes y año entre los años 2013-2019. Se solicita que se proporcione esta información igualmente para el año 2020 actualizada a fecha de octubre inclusive. 01/12/2020 16:16h
Se facilita información sobre los viajeros totales y los viajeros de pago mensuales de las distintas líneas del servicio de enero a octubre de 2020. La información facilitada es provisional, a espera del cierre anual definitivo por parte de los servicios técnicos del AMB.
En el Anexo 1.1.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas se facilitan los kilómetros útiles anuales por línea entre los años 2013-2019. Se solicita que se proporcionen igualmente los kilómetros útiles de 2020 a fecha de octubre inclusive. 01/12/2020 16:10h
Se facilita información sobre los km útiles mensuales de las distintas líneas del servicio de enero a octubre de 2020. La información facilitada es provisional, a espera del cierre anual definitivo por parte de los servicios técnicos del AMB.
La solvencia técnica o profesional es establecida en la cláusula 4.8. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en los siguientes términos: Se considera que el licitador tiene suficiente solvencia técnica o profesional cuando el número de km útiles producidos en cada uno de los últimos tres años en el ámbito de los servicios públicos de transporte urbano de viajeros en autobús, sea como mínimo, de 2.769.220 km útiles. Pregunta: ¿Sería válida la interpretación de que el número de km útiles mínimo exigido para tener la solvencia requerida pueda ser alcanzado sumando los km útiles de varios contratos de servicios públicos de transporte urbano de viajeros en autobús del mismo operador? 30/11/2020 13:32h
El número de km útiles mínimo exigido, en cada uno de los últimos tres años, para acreditar la solvencia técnica puede ser alcanzado sumando los km útiles producidos en uno o más contratos en el ámbito de los servicios públicos de transporte urbano de viajeros en autobús.
En relació a la línia L17, aquesta s'ha d'incloure en la descripció detallada del servei segons l'indicat al punt 11.1, dins del sub-criteri 1.1 Operativa del servei? En cas afirmatiu, en quin període caldria considerar-la? Gràcies 30/11/2020 12:13h
Aquesta pregunta es va contestar de forma incomplerta el dia 25/11/2020, procedim a publicar la resposta complerta:

L'apartat "11.1 Criteris dependents d'un judici de valor" del Plec de Clàusules Administratives Particulars estableix que respecte el criteri 'Operativa del servei' es valorarà, entre d'altres, l'aspecte 'Programació detallada del servei base establert al Projecte de servei'.

Les línies que conformen el servei base objecte de licitació en cadascun dels períodes es presenten a l'apartat 5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques. La línia L17, doncs, no forma part del servei base i, per tant, no s'ha de considerar a la 'Programació detallada del servei base proposada per l'empresa licitadora'
A l'apartat A.1.2.2 del Plec Tècnic, a les pàgines 163 i 164 del PDF, es defineix com a itinerari a la demanda IV de la línia PR3 el sentit "EL PRAT DE LLOBREGAT – ZONA AEROPORTUÀRIA – PLATJA DEL PRAT", i l'itinerari a la demanda V seria el sentit "EL PRAT DE LLOBREGAT – ZONA AEROPORTUÀRIA – ESTACIÓ DE RODALIES". Aquesta nomenclatura IV / V sembla entrar en contradicció amb la definida a l'apartat 5.1.2 del Plec Tècnic (concretament a la pàgina 12). Ens podeu confirmar quina és la nomenclatura correcta pels itineraris a la demanda IV i V? Quina és doncs la longitud (m) i quines són les parades a tenir en compte per a cada cas? Podríeu diferenciar sobre els plànols de la línia PR3 els trams a la demanda I, II, III, IV i V per a major claredat? Tornem a fer consulta, la resposta donada el 25/11, no correspon a aquesta consulta 30/11/2020 11:56h
Detectat error en la resposta publicada el dia 25/11/2020, tornen a publicar la pregunta amb la resposta correcta:

És correcta la nomenclatura i longitud, en metres, especificades a l'apartat 5.1.2 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques per a cadascun dels trajectes indicats. En relació a l'Annex A.1.2.2 del PPTE, els itineraris i llistats de parades corresponents a la línia PR3 itineraris a demanda IV i V es troben intercanviats.

La descripció presentada a l'apartat 5.1.2 del PPTE, complementada amb la informació recollida als annexos A1.2, A1.3 i A3.8, en relació amb els diferents itineraris a demanda de la línia PR3 es considera suficient. Concretament, a l'annex A3.8.1 del PPTE es descriuen en detall els itineraris en qüestió.
En la Cláusula 12.2.1 del PCAP, se indica que "los licitadores deberán exponer su objetivo de viajeros de pago del servicio base". En la Cláusula 5 del PPTE (subapartados 5.1 y 5.2) se recogen las líneas del servicio base. Por tanto, entendemos que el objetivo de viajeros ofertado solo debe tener en cuenta el servicio definido en esos apartados de la Cláusula 5. Es decir, no debe incluir la demanda potencial por modificaciones al servicio base (Cláusula 5.4 del PPTE), entre las que se encuentra la posibilidad de poner en servicio la L17. ¿Es correcta nuestra interpretación? 25/11/2020 19:13h
El apartado "12.2 Contenido del sobre C" del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece que el contenido de la proposición respecto al criterio 'Objetivo de viajeros de pago 2021-2028' debe incluir el objetivo de viajeros de pago del servicio base ofertado por los licitadores.

Las líneas que conforman el servicio base objeto de licitación en cada uno de los períodos se presentan en el apartado 5.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas. La línea L17, efectivamente, no forma parte del servicio base y, por lo tanto, no debe ser considerada en el 'Objetivo de viajeros de pago 2021-2028'.
En relació a l'objectiu de viatgers de pagament que cal incloure en el sobre C, ha de considerar la L17 prevista en el PPTE en com a possible modificació del servei base? En cas afirmatiu, en quin any caldria tenir-la en compte? Gràcies 25/11/2020 19:09h
L'apartat "12.2 Contingut del sobre C" del Plec de Clàusules Administratives Particulars estableix que el contingut de la proposició pel que fa al criteri 'Objectiu de viatgers de pagament 2021-2028' ha d'incloure l'objectiu de viatgers de pagament del servei base ofert pels licitadors.

Les línies que conformen el servei base objecte de licitació en cadascun dels períodes es presenten a l'apartat 5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques. La línia L17, doncs, no forma part del servei base i, per tant, no s'ha de considerar a l''Objectiu de viatgers de pagament 2021-2028'.
En relació a la línia L17, aquesta s'ha d'incloure en la descripció detallada del servei segons l'indicat al punt 11.1, dins del sub-criteri 1.1 Operativa del servei? En cas afirmatiu, en quin període caldria considerar-la? Gràcies 25/11/2020 19:07h
L'apartat "11.1 Criteris dependents d'un judici de valor" del Plec de Clàusules Administratives Particulars estableix que respecte el criteri 'Operativa del servei' es valorarà, entre d'altres, l'aspecte 'Programació detallada del servei base establert al Projecte de servei'.

Les línies que conformen el servei base objecte de licitació en cadascun dels períodes es presenten a l'apartat 5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques.
A l'apartat A.1.2.2 del Plec Tècnic, a les pàgines 163 i 164 del PDF, es defineix com a itinerari a la demanda IV de la línia PR3 el sentit "EL PRAT DE LLOBREGAT – ZONA AEROPORTUÀRIA – PLATJA DEL PRAT", i l'itinerari a la demanda V seria el sentit "EL PRAT DE LLOBREGAT – ZONA AEROPORTUÀRIA – ESTACIÓ DE RODALIES". Aquesta nomenclatura IV / V sembla entrar en contradicció amb la definida a l'apartat 5.1.2 del Plec Tècnic (concretament a la pàgina 12). Ens podeu confirmar quina és la nomenclatura correcta pels itineraris a la demanda IV i V? Quina és doncs la longitud (m) i quines són les parades a tenir en compte per a cada cas? Podríeu diferenciar sobre els plànols de la línia PR3 els trams a la demanda I, II, III, IV i V per a major claredat? 25/11/2020 19:05h
L'apartat "11.1 Criteris dependents d'un judici de valor" del Plec de Clàusules Administratives Particulars estableix que respecte el criteri 'Operativa del servei' es valorarà, entre d'altres, l'aspecte 'Programació detallada del servei base establert al Projecte de servei'.

Les línies que conformen el servei base objecte de licitació en cadascun dels períodes es presenten a l'apartat 5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques. La línia L17, doncs, no forma part del servei base i, per tant, no s'ha de considerar a la 'Programació detallada del servei base proposada per l'empresa licitadora'.
Bon dia, La línia L17, s'ha de tenir en compte en la programació detallada del sobre B i en l'objectiu de viatgers de pagament del sobre C? Gràcies 25/11/2020 18:55h
L'apartat "12.1 Contingut del sobre B" del Plec de Clàusules Administratives Particulars estableix que el contingut de la proposició pel que fa al criteri 'Operativa del servei' ha d'incloure la 'Programació detallada del servei base proposada per l'empresa licitadora'. Per altra banda, l'apartat "12.2 Contingut del sobre C" del Plec de Clàusules Administratives Particulars estableix que el contingut de la proposició pel que fa al criteri 'Objectiu de viatgers de pagament 2021-2028' ha d'incloure l'objectiu de viatgers de pagament del servei base ofert pels licitadors.

Les línies que conformen el servei base objecte de licitació en cadascun dels períodes es presenten a l'apartat 5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques. La línia L17, doncs, no forma part del servei base i, per tant, no s'ha de considerar ni a la 'Programació detallada del servei base proposada per l'empresa licitadora' ni a l''Objectiu de viatgers de pagament 2021-2028'.
En l'annex 5 del PPTE sindica literalment "El servei de la línia PR4, a incorporar en el segon període, es troba actualment en licitació. La informació laboral disponible més actualitzada relativa al personal objecte de subrogació d'aquesta línia es pot consultar a la licitació corresponent a l'expedient 901326/19." En aquest sentit, en data d'inici de licitació del servei que ens ocupa (30-10_2020), la PR4 i l'expedient 901326/19 no estaven en licitació, sinó ja en servei des de mitjans de setembre. Atès que això contradiu l'indicat en el PPTE, i tenint en compte que la informació sobre el personal a subrogar inclosa en el PPTE no és complerta, se sol·licta la informació detallada sobre el personal a subrogar adscrit a la línia PR4. 20/11/2020 18:25h
S'adjunta la informació en relació amb el personal objecte de subrogació adscrit a la línia PR4. La informació ha estat facilitada per l'actual empresa operadora del Servei públic de transport col¿lectiu urbà de viatgers en autobús a l'Àrea Portuària de Barcelona i a la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) en data 20/11/2020, en compliment amb l'obligació recollida a l'article 130 de la LCSP.
En relació als equips descrits en l'Annex A3.8.2.3, seran objecte de compensació a través de Cm? O cal incloure'ls en el Cuo? Gràcies 12/11/2020 13:42h
Segons s'estableix a l'apartat 7.1.3. del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques, tots els costos associats a les actuacions i/o subministraments necessaris per a prestar el servei a demanda seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, qui els haurà d'incloure en el cost unitari d'operació ofert (Cuoi).
Bon dia, en quina data s'inicia el 2n període? 12/11/2020 13:39h
Segons s'estableix a l'apartat 5.1.1 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques, es preveu que el segon període s'iniciï des de la data d'incorporació de la línia PR4. Per altra banda, l'apartat 5.2.2 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques determina que per a l'estimació de les magnituds totals del servei base s'assumeix com a hipòtesi de data d'inici del segon període el 01/09/2022.
Bona tarda, Voldria sol·licitar la traducció de la documentació adjuntada al perfil del contractant al castellà. Moltes gràcies. 12/11/2020 12:15h
Puede consultar toda la documentación traducida al castellano en el apartado "Documentació"
¿Por favor podrían publicar los Pliegos en castellano? Gracias. 12/11/2020 12:14h
Puede consultar toda la documentación traducida al castellano en el apartado "Documentació"
Hola, ¿Sería posible que, por favor, publicaran los pliegos (técnico y administrativo) de este concurso también en castellano? Saludos y gracias 12/11/2020 12:13h
Puede consultar toda la documentación traducida al castellano en el apartado "Documentació"
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya