Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
902073/2020

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

¿Podrían por favor confirmar si la suspensión del procedimiento (publicada hoy, 24 de marzo de 2021) implica también la suspensión del plazo de presentación de ofertas? Gracias. 24/03/2021 12:04h
Efectivamente, el plazo de presentación de ofertas queda suspendido. Seguiremos informando a través del perfil de contratante de cualquier cambio o variación.
Data de la pregunta (10/03/2021). En el punt 8.1 i a l'annex 4.1 del PPTE de la present licitació s'indica que l'AMB posarà a disposició de l'adjudicatari unes cotxeres a Badalona amb una supercíficie disponible de 8000m2 sobre els 13000 m2 que ocupa en total. Els 5000m2 restants estan ocupats actualment, entre d'altres espais, per una nau taller totalment equipada i unes oficines. En aquest sentit, en el PPTE de la licitació del servei diürn del Barcelonès Nord de l'any 2011 (expedient 363/10), en el seu punt 5.1 i annex 4 s'incloien la citades nau taller i oficines com a mitjà aportat per l'AMB per a les prestació del servei. Tenint en compte aquesta diferència entre els mitjans que actualment regeixen el contracte en vigor sobre el citat contracte i els plantejats pel PPTE de la licitació que ens ocupa, és correcte interpretar que cap dels licitadors podrà fer ús de la nau taller i les oficines incloses en la parcel·la de 13000m2 de l'AMB? Gràcies 22/03/2021 09:17h
Les instal·lacions i equipaments que l'AMB posa a disposició de l'empresa adjudicatària per a l'execució del servei són els que s'estableixen als apartats 8.1 i A4.1 del PPT de la licitació en curs. Aquestes prescripcions són d'aplicació en condicions d'igualtat i amb independència de quina empresa sigui l'adjudicatària.
En la Cláusula 11.1 del PCAP, de criterios de adjudicación, se indica que se puntúa con 0,5 puntos las "mejoras ofertadas por los licitadores en relación con equipos y sistemas embarcados no recogidos en el pliego técnico: funcionalidades, alcance, consistencia y detalle de la mejora propuesta en relación con el sistema wifi. Adecuación de la mejora propuesta a las necesidades del servicio. Calendario de implantación de la mejora propuesta". Por la redacción entendemos que no se puntuará otra mejora que no sea el sistema WiFi. ¿Es correcta nuestra interpretación? 22/03/2021 09:11h
La interpretación expuesta es correcta.
Anexo A5.3 del Plec tecnic. El artículo 30 señala: "Los turnos en que se halla programada la distribución de los servicios en cada área será objeto de negociación con el Comité de Empresa en el momento de la confección del cuadro horario anual". ¿Cuáles son los turnos que se han negociado en la confección del cuadrante horario anual? Gracias. 19/03/2021 09:10h
No es competencia del AMB interpretar este convenio de empresa, ni es una parte suscriptora ni obligada del mimso. En todo caso, si se produce un cambio de empresa, la empresa saliente proporcionará toda la documentación e información necesaria a la empresa entrante, para que si legalmente procede se formalice la subrogación.
En relació al document nº1 del sobre B, segons es dsecriu al punt 14.B del PCA pot incloure plànols i annexes. En el cas dels plànols, poden ser DIN A-3? Gràcies 16/03/2021 11:05h
Segons s'estableix a l'apartat 14.B del Plec de Clàusules Administratives Particulars, el document núm. 1 del sobre B ha d'estar format per pàgines DIN-A4. En el mateix apartat s'estableix que, addicionalment, els licitadors podran presentar al sobre B altres documents opcionals que continguin, exclusivament, aquells plànols que facilitin una millor comprensió de la proposta de servei del licitador inclosa al document núm. 1, sense especificar la mida d'aquests plànols.
En data 2/3/2021, es pregunta: en relació al cost d'inversió inicial en equipaments, sobre quin nº de vehicles cal calcular-ho? Sobre als del període I o II? Gràcies 16/03/2021 11:02h
Segons s'estableix a l'apartat 32.2.3.1.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, la inversió inicial en equipaments s'ha de calcular sobre la flota mínima del servei en el primer període.
En data 01/03/2021 es formulen les següents qüestions: a) Se sol·liciten els estudis ISC de les línies del servei diürn i del servei nocturn objecte de licitació, en cas d'estar disponibles. b) Se sol·liciten els estudis de caracterització dels usuaris del servei diürn i del servei nocturn objecte de licitació, en cas d'estar disponibles. c) En l'annex A3.1 s'indica que part de la flota subrogada disposa de pantalla embarcada TFT. Es podria indicar el model exacte d'aquesta/es pantalla/es? d) Per tal de poder determinar de manera precisa els costos de manteniment de la flota subrogada, i tenint en compte l'important volum d'unitats que representa, se sol·licten els kms actuals aproximats de cada autobús. e)Se sol·liciten les dades de viatgers totals i de pagament relatius al 2020, encara que siguin provisionals. Gràcies 15/03/2021 11:47h
a) Es facilita la informació sol·licitada en referència a l'any 2019, que és la informació disponible més actualitzada.
b) Els estudis sol·licitats de caracterització dels usuaris del servei disponibles més actualitzats estan inclosos als estudis ISC facilitats a la resposta anterior.
c) Tal i com s'estableix a l'apartat A3.1.1 del Plec de Prescripcions Tècniques, es preveu que a l'inici del servei un total de 115 autobusos de la flota objecte de subrogació tinguin instal·lada alguna pantalla interior d'informació al viatger TFT. Actualment, les pantalles instal·lades són 167 pantalles de la marca Audiobus de 19,5", 70 pantalles de la marca Audiobus de 23,6" i 26 pantalles de la marca Aesys de 29,4".
d) No es disposa de la informació sol·licitada, ja que el manteniment de la flota del servei és obligació de l'empresa operadora.
e) Es facilita la informació sol·licitada.
Bona tarda, en relació als vehicles estandard electrics i als articulats hibrids endollables, com se'n preveu l'operativa? Carrega lenta a cotxeres o carrega d, oportunitat en linia? Gràcies 15/03/2021 11:43h
Tal i com s'estableix a l'apartat 6.7 del Plec de Prescripcions Tècniques, els vehicles articulats elèctrics a incorporar al Contracte està previst que vagin dotats de sistema de recàrrega ràpida d'oportunitat amb pantògraf, sense perjudici de la necessària càrrega lenta i de manteniment a cotxera, si s'escau. Per altra banda, l'operativa prevista per als vehicles estàndard elèctrics i els articulats híbrids endollables és de càrrega lenta a cotxera.
En relació a l'equipament descrit al punt A3. 1.1,quines són les característiques de la pantlla TFT embarcada? Respecte del punt A3. 1.2, què són els 2 PAC i les 5 taules de formació-laboratori.? Gràcies 15/03/2021 11:40h
Tal i com s'estableix a l'apartat A3.1.1 del Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT), es preveu que a l'inici del servei un total de 115 autobusos de la flota objecte de subrogació tinguin instal·lada alguna pantalla interior d'informació al viatger TFT. Aquestes pantalles estan integrades al SAE aportat per l'AMB i són compatibles amb ell. En concret, actualment els vehicles amb pantalles instal·lades són:
- 8 vehicles microbús, amb una pantalla per vehicle
- 66 vehicles estàndard, amb dues pantalles per vehicle
- 41 vehicles articulats, amb tres pantalles per vehicle.
D'aquestes pantalles, 167 són de la marca Audiobus de 19,5", 70 són de la marca Audiobus de 23,6" i 26 són de la marca Aesys de 29,4".

Per altra banda, l'acrònim PAC, recollit a l'apartat A3.1.2 del PPT, fa referència al Punt d'Atenció al Client associat al sistema T-mobilitat. El PAC, que serà aportat per l'AMB, és un conjunt d'elements amb què l'empresa adjudicatària haurà d'atendre presencialment les persones usuàries que tinguin incidències amb els títols i/o suports del nou sistema T-mobilitat, i especialment dels títols propis de l'AMB en aquesta tecnologia, per tal d'informar i facilitar algunes gestions en relació a aquests títols, segons s'estableix a l'apartat 12.5.2 del PPT. Mentre que les taules de formació/laboratori són conjunts de simulació dels equips embarcats del sistema de validació i venda destinats a la formació del personal i a la realització de proves del sistema.
Bona tarda, se sol·licita poder disposar dels documents adjunts a la present licitació en llengua castellana. Gràcies 09/03/2021 19:23h
Se ha procedido a publicar la documentación del expediente en castellano. Ver apartado -Documentación-
¿podrían facilitar copia de los pliegos en castellano? 09/03/2021 19:22h
Se ha procedido a publicar la documentación del expediente en castellano. Ver apartado -Documentación-
En relació al punt 14.B del PCA, pàgina 23, s'indica que el Document núm 1 del sobre B contindrà un únic document amb la proposta de servei. En aquest sentit, i mantenint l'extensió màxima de 500 pàgines, es podria dividir l'arxiu en dos en cas que pel seu tamany fos superior a 25 Mb? D'altra banda, si per la seva extensió les taules no permeten mostrar-se en un format DIN A-4, s'admetrà el seu tractament com a figura? Gràcies 04/03/2021 13:13h
El límit màxim és de 25 Mb per document. Si l'arxiu o document que es vol adjuntar supera la mida màxima establerta per l'eina de 25 Mb, es pot comprimir l'arxiu o fragmentar-lo. Si l'opció és fragmentar l'arxiu, s'ha de fer de forma manual i (no mitjançant les eines de compressió i fragmentació d'arxius) i sense posar cap codi ni contrasenya en la partició del document. Els documents resultants de la partició es poden adjuntar en el apartat de documentació numerant-los (part 1 de 3, part 2 de 3, etc.).

Les taules incloses al document número 1 del sobre B, definit a l'apartat 14.B del Plec de Clàusules Administratives Particulars, han de presentar una tipografia Arial 11. Únicament quan una taula no càpiga en un format DIN-A4 s'admetrà el seu tractament com a figura.
En el cas de figures i gràfics, es podran fer servir altres tipografies i mides de lletra sempre i quan siguin llegibles.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya