Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE)
Codi d'expedient:
39/2021

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenos días: ¿Podemos utilizar el DEUC que se genera a través de la página web de la Comisión Europea (https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es)? Y en caso afirmativo la Parte IV Criterios de Selección ¿es suficiente completar el apartado "ɑ: Indicación global relativa a todos los criterios de selección"? Muchas gracias. 13/04/2021 12:14h
Sí a las dos preguntas
Si bé els plecs indiquen de forma reiterada que "l'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant com a únic criteri el preu per tn" (clàusula 2a) no hi ha fórmula alguna de valoració del criteri. Per aquest motiu, se sol·licita confirmació de què la proposició adjudicatària serà aquella que presenti el preu més baix d'entre les admeses, un cop aplicat els criteris relatius a baixa anormal de la clàusula 13a. 13/04/2021 12:05h
Contestada als avisos
L'article 3(2) del PPTP indica que "aquesta residu [el de l'objecte de contracte] s'ha de gestionar d'acord amb el Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació i les vies de gestió dels residus de Catalunya, que en el cas de la fracció resta es tracta de." Tot i que l'epígraf està inacabat, a l'art. 5 es recullen una sèrie de tractaments jerarquitzats. S'observa que alguns dels tractaments recollits a la taula de l'art. 5 NO es troben dins els previstos pel Decret 152/2017 per a la fracció resta (LER 200301 segons refereix el PCAP). En concret, no figuren en el Decret: · R12 Intercanvi de residus per sotmetre'ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R1 i R11. · R01. Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia · R08. Tractament biològic no especificat en altres apartat d'aquest annex que doni com a resultat compostos o mescles que s'eliminin mitjançant qualsevol de les operacions enumerades de D1 a D11 Per contra, el Decret associa al LER 200301 les operacions R3 (no contemplada al plec), R4, R5, R13 (no contemplada al plec), D5, D9 (no contemplada al plec), D10 i D15 (no contemplada al plec). Se sol·licita aclariment sobre quines han de ser les vies de gestió susceptibles d'acreditar o comprometre que tinguin empara legal. 13/04/2021 12:04h
Contestada als avisos
L'art. 10 del PPTP reconeix que, d'acord amb l'art. 4.2 del Decret 152/2017 de la Generalitat de Catalunya, serà necessari tramitar i obtenir autorització de l'ARC mitjançant l'acceptació de la fitxa d'acceptació (FA) o notificació prèvia (NP), que anirà a càrrec del gestor. Tanmateix, se sol·licita confirmació de què un eventual canvi en el destí o en les condicions de tractament autoritzades per alguna de les administracions actuants respecte dels ofertats no suposaran obligació alguna per a l'adjudicatari, que podrà renunciar a la prestació del servei sense penalització de cap tipus si acredita que tenia capacitat tècnica per a tractar el LER 200301 en les instal·lacions apuntades en la seva oferta i que legalment és el gestor autoritzat per a la seva operació. 13/04/2021 12:03h
Contestada als avisos
A l'article 8.3 del PPTP es fixa com a obligació el següent: "El licitador ha d'aportar el certificat de bàscula coma informació a l'oferta". Se sol·licita confirmació que aquesta obligació serà efectiva només per al licitador que resulti adjudicatari. 13/04/2021 12:03h
Contestada als avisos
A l'article 12 del PPTP figura el contingut d'una memòria tècnica molt més extensa que l'abast de la documentació referida en el PCAP (clàusula 8a, epígraf 3.2) que segons aquest s'ha d'explicitar en el DEUC. Addicionalment s'ha pogut verificar que l'eina digital permet pujar documentació addicional al DEUC per al sobre A, i documentació addicional a la proposició per al sobre B. Per aquesta raó, se sol·licita indicació explícita i abast de quina informació ha de ser aportada dins el Sobre A (en el DEUC i fora d'aquest document) i quina dins el Sobre B. 13/04/2021 12:02h
Contestada als avisos
Se sol·licita confirmació de que el preu unitari que s'ha d'ofertar en la proposició econòmica i que esdevindrà base pera a la retribució del servei en cas d'adjudicació EXCLOU el canon de disposició del rebuig dels residus municipals (cànon ARC referit a l'apartat "cànons") i que la liquidació d'aquest cànon correspondrà al consorci i no a l'adjudicatari. Gràcies. 13/04/2021 12:01h
Contestada als avisos
Se sol·licita confirmació de que el preu unitari que s'ha d'ofertar en la proposició econòmica i que esdevindrà base pera a la retribució del servei en cas d'adjudicació EXCLOU el canon de disposició del rebuig dels residus municipals (cànon ARC referit a l'apartat "cànons") i que la liquidació d'aquest cànon correspondrà al consorci i no a l'adjudicatari. Gràcies. 13/04/2021 12:00h
Contestada als avisos
Bon dia, Donat que l'objectiu del concurs és obtenir el millor preu de gestió, semblaria que tenir en compte el major o menor cost de transport fins la instal·lació hauria de ser rellevant, en tant que podria donar se el cas que un menor preu de gestió amb un major cost de transport fins a una instal·lació, donés com a resultat un molt major preu final pel COPATE. La pregunta és: El cost de transport es tindrà en compte en la composició de preu final ? 12/04/2021 12:30h
RESPOSTA: NO. L'objecte del contracte és el tractament
Buenos días: ¿Podemos utilizar el DEUC que se genera a través de la página web de la Comisión Europea (https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es)? Y en caso afirmativo la Parte IV Criterios de Selección ¿es suficiente completar el apartado "ɑ: Indicación global relativa a todos los criterios de selección"? Muchas gracias. 12/04/2021 12:29h
Si a las 2 cuestiones
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya