Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Codi d'expedient:
107/2018

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En el plec de clàusules administratives particulars modificat s'ha suprimit l'obligació de presentar certificats de vida laboral dels treballadors en la clàusula 12.2.2. No obstant en la preparació dels sobres digitals continua apareixent com a documentació obligatòria del sobre C un apartat on s'indica :"Experiència dels professionals segons la clàusula 12.2.2 del plec de clàusules administratives particulars". Es tracta d'un error o està pendent l'actualització de la plataforma? Pel que fa a l'adscripció d'un animador sociocultural, què cal aportar en el sobre C? 23/10/2018 14:49h
Es procedeix a donar resposta a les preguntes plantejades.
(1) El preu variable, en la primera modalitat contempla un horari màxim de 8,5hores, però si una persona gran li fos assignada una jornada complerta (10 hores), al no existir una proposició econòmica específica per aquest cas, quin seria el preu variable que se li assignaria? (2) El preu variable, en la resta de modalitats contempla un horari màxim de 4 hores, però si una persona gran li dos assignada una jornada parcial de fins a 5 hores, al no existir una proposició econòmica específica per aquest cas, quin seria el preu variable que se li assignaria? 10/10/2018 12:38h
Es procedeix a donar resposta a les preguntes plantejades en relació a la licitació del Centre de dia de La Pobla de Mafumet.
(1) Respecte a la documentació exigida al sobre A. A efectes d'integrar la solvència tècnica per mitjans externs, la 'DECLARACIÓ RESPONSABLE art. 140.1.a) LCSP' de l'annex 1 implica declarar 'PRIMER. Que em disposo a participar en la licitació per a l'adjudicació dels contracte de serveis relatiu a la GESTIÓ DEL CENTRE DE DIA DE LA POBLA DE MAFUMET'. Per tant, seguir aquest model podria provocar confusió en la identificació de l'entitat licitadora i l'entitat que ofereix la solvència?. ·(2) Insistim en conèixer el % d'absentisme anual de l'equip professional a efectes de poder fer una exacta avaluació dels costos laborals. Aquest demanda es contempla a l'article 130 de la LCSP. · (3) Respecte al servei de transport adaptat. Podem saber quines dues entitats gestionen el servei actualment? ·(4) Respecte a l'horari d'atenció. A la clàusula tercera del Plec de Prescripcions Tècniques s'indica que 'l'horari d'acolliment diürn garantirà 10 hores diàries d'atenció, totes els dies laborables de l'any, de dilluns a divendres. L'horari genera serà de 9:00 a 17:30 hores". Identifiquem que l'horari d'obertura, que és el que es contempla també a la valoració econòmica, garanteix 8 hores y mitjan d'atenció i no 10 hores. Per tot això, volem confirmar que l'horari del servei és de 9:00 a 17:30 a efectes de poder ajustar la nostra proposta global, tant econòmica com tècnica. 28/09/2018 12:20h
Benvolguts/es,

Es procedeix a donar resposta a les preguntes plantejades en el marc del procediment de licitació relatiu a la Gestió integral del Centre de dia de La Pobla de Mafumet.
Hola Ens posem en contacte amb vostès perquè estem estudiants els Plecs que regeixen el Servei de Gestió del Centre de Dia de la Pobla de Mafumet amb codi d'expedient 107/2018 i ens han sorgit els següents dubtes: (1) Respecte a la documentació exigida al sobre A. A l'apartat 9.1.1 s'especifica que 'en el supòsit de l'article 75 LCSP relatiu a la integració de la solvència per mitjans externs: La declaració responsable indicada al punt primer haurà d'esser presentada per cada una de les empreses la solvència de les quals es vulgui fer valdre, junt amb la del propi licitador'. La nostra entitat recentment s'ha escindit d'una altra mercantil, i per acreditar la solvència adjuntem sempre un certificat signat per les dues entitats. Complimentant l'empresa que liciti la declaració responsable indicada a la clàusula 9.1.1 PCAP i aportant el certificat referit, és suficient? O cal incloure la declaració responsable de la licitadora i la de la empresa escindida – de qui ha adquirit l'empresa que es presenta la solvència -? (2) Respecte a la documentació exigida al sobre C. A l'apartat Criteris Avaluables De Forma Automàtica s'inclou el criteri 'experiència dels professionals d'atenció directa' amb una valoració de fins a 25 punts. Per la seva part, a l'apartat 3.3 s'inclou la relació de personal adscrit al centre i que s'ha de subrogar, en aquest apareixen totes les categories professionals que valora el criteri. Donat que serà el personal actualment adscrit al servei qui continuï prestant-lo mitjançant subrogació, de conformitat amb el conveni d'aplicació, i que la informació relativa a l'experiència només la coneix l'actual prestatària del servei, entenem que no pot considerar-se un criteri de valoració en la present licitació "l'experiència dels professionals d'atenció directa". Per quant l'acreditació – mitjançant l'aportació de la vida laboral de l'equip professional només podria ser aportada per l'actual prestatària, i no per la resta de licitadores. (3) Quin és el percentatge d'absentisme anual de l'equip professional adscrit al servei. (4) Quina és la mitjana d'ocupació anual de les 25 places públiques i quines és la mitjana d'ocupació anual de les 10 places privades? (5) Respecte al servei de transport adaptat, a l'apartat 8.2.1 s'indica que la dedicació del personal destinat al transport és aquella necessària per a la prestació del servei. Quina és l'actual dedicació? (6) Respecte a la subcontractació, a l'apartat 8.2.2 s'indica que a l'oferta s'ha d'indicar a l'oferta la part del contracte que tinguem previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial. En quin sobre adjuntem aquesta declaració? (7) Respecte a l'annex 3- Model de proposició econòmica. La quantitat màxima oferta és per la durada dels quatre anys d'execució del contracte o durada anual? Gràcies, Salutacions 24/09/2018 11:08h
Benvolguts/es,

Es procedeix a donar resposta a les qüestions plantejades en relació a l'expedient 107/2018 relatiu al contracte de Gestió integral del Centre de dia de La Pobla de Mafumet.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya