Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Codi d'expedient:
384/2021/eCONT
Bon dia, Ens poden adjuntar el document de Fitxa de l'edifici en format editable? Moltes gràcies 01/12/2021 08:47h
Bon dia,

Adjuntem les fitxes en format excel de tots els lots.
Bon dia . al criteri 1.5 Proposta que ofereixi mètodes, eines i instruments de control de qualitat del servei, especificant també les mesures de seguiment i control. Fins 2 punts. El sistema de control ha de contenir aquests 3 tipus: - Control estètic - Control de la prestació - Control de l'acompliment de les operacions programades d'especialistes. A que fa referència el control estètic? (uniformitat del personal?) o a l'estètica dels elements objecte de neteja? Salutacions cordials. 22/11/2021 15:18h
Bona tarda,

Es refereix a l'estètica dels elements objecte de neteja

D'acord amb l'establert en els Articles 190 i 201 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre prerrogatives de l'Administració per garantir el compliment pel contractista de les seves obligacions en matèria social i laboral;així com també en l'article 138.3 de la mateixa Llei; per la present, els sol·licitem que requereixin a l'actual contractista del servei de neteja del LOT 1 perquè acrediti els següents extrems: - Que la contractista no manté cap deute salarial amb els treballadors de la seva plantilla adscrits al contracte en fase de licitació; ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social en virtut de les remuneracions que aquells hagin percebut o haurien hagut de percebre. - Que la contractista es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries. - Que la contractista no té en curs cap procediment administratiu ni contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social; ni tampoc es troba en situació de concurs de creditors voluntari o necessari. Moltes gracies. 15/11/2021 13:13h
Bon dia,

El compliment d'aquestes obligacions ja els recull el PCAP per a totes les empreses licitadores.
Bon dia; com desconeixem com han calculat les hores anuals de servei ¿podrien indicar-nos que nombre d'hores/setmana i/o horaris del servei de neteja es realitzen als centres tipus del LOT 1? (centre del Mercat Central, Teatre Central, Casa consistorial i Parc Esportiu Garraf) Moltes gràcies. 11/11/2021 14:37h
No s'han indicat els horaris de les treballadores, ja que les empreses licitadores han de fer la seva proposta per tal d'optimitzar el servei. És a dir, no és necessari que els servei quedi organitzat de la mateixa manera que s'està fent actualment. No obstant, com que és del vostre interès, us indiquem com està organitzat actualment:

- Mercat del Centre: 89 hores/setmana. Hi ha neteja ininterrompudament de 10h a 19:00h, tot i que el gruix de les hores es fa a partir de les 15:00h. Els dimarts i dijous, en què el Mercat del Centre està obert a la tarda, hi ha servei de neteja de 20:00 a 23:00h.
- Teatre Principal: 20 hores/setmana. L'horari és variable depenent de les activitats.
- Casa Consistorial: 71 hores/setmana (excepte els mesos de juliol i agost, en què es redueix el servei). Actualment, s'està fent el servei en la franja horària de 15:00h a 22:00h.
- Complex de Futbol: 110 hores/setmana, en horari de matins (franja de 06:00h a 14:00, variable).
Bona tarda, donada l'esmena última que heu realitzat, el termini d'entrega d'ofertes és correcte pel dia 13 de desembre? Gràcies 11/11/2021 13:53h
Bon dia,

Sí que és correcte ja que s'ha fet una modificació dels Plecs i s'ha ampliat el termini de presentació d'ofertes.
Bona tarda, En els criteris d'adjudicació del Lot 3, apartat 1.2. Idoneïtat del pla de treball del servei de neteja ordinària. Indica que els licitadors han d'aportar un exemple concret d'aplicació del seu Pla de treball per a l'equipament T1 Plataforma de Serveis Frederica Montseny. La nostra pregunta es si hem de fer un pla de treball tipus d'un operari o hem de fer el pla de treball de tot l'edifici (tots els operaris). Gràcies, 04/11/2021 12:10h
S'ha de fer el pla de treball de tot l'edifici.
Bon dia; Pel que fa a l'apartat de la memòria tècnica referent a la idoneïtat del pla de Treball del servei de neteja ordinaria diaria, ens sorgeixen les qüestions següents: ¿quines són les tasques a desenvolupar a cadascun dels centres? ¿quines són les seves freqüències mínimes establertes? (ja que no apareixen especificades al pptp) ni en cap document annex adjunt. Moltes gracies. 04/11/2021 12:08h
¿quines són les tasques a desenvolupar a cadascun dels centres?

R: El PPTP recull el que ha d'incloure el servei de neteja dels edificis. No és possible establir un detall dels elements a netejar en cadascun d'aquests. Estem a disposició perquè pugueu fer una visita i us ensenyem les instal·lacions.


¿quines són les seves freqüències mínimes establertes? (ja que no apareixen especificades al pptp) ni en cap document annex adjunt.

R: No s'han establert freqüències mínimes, per tal que les empreses licitadores estableixin el repartiment d'hores òptim, en funció dels horaris dels centres, els quals us indiquem a continuació:

- Complex de futbol: activitats de dilluns a divendres, de 16:00h a 23:00h, i dissabtes i diumenges, de 08:00 a 22:00h (de dilluns a divendres als matins, de 08:00h a 15:00h, hi ha les oficines obertes, amb servei de consergeria)
- Mercat del Centre: de dilluns a divendres de 8 a 14h; dissabte de 7 a 14,30h; dimarts i divendres de 17 a 20h
- Casa Consistorial: de dilluns a divendres, de 07:00 a 17:00h (obert equipament fins les 20:00h).
- Teatre Principal: variable, depèn de les funcions i activitats programades. Taquilles obertes els dissabtes, de 17h a 20h.

Bon dia, comparant les hores anuals del llistat del personal a subrogar del Lot 3,4 i 5 amb les hores de servei de l'Annex I del PPTP no coincideixen, en els tres lots hi ha mes hores de servei que hores a subrogar. Tenim els següents dubtes: -Lot 2: En la fitxa de l'edifici indica que hi ha dos periodes de neteja, el servei de Setembre a Juny es del 100% i els mesos de Juliol i Agost el servei que es presta es del 50%? Quants mesos de servei tenen els dos edificis? -Lot 3: s'ha contemplat ampliació del servei actual? -Lot 4: En la fitxa de l'edifici indica que hi ha dos periodes de neteja, el servei de Setembre a Juny es del 100% i els mesos de Juliol i Agost el servei que es presta es del 50%? Quants mesos de servei té l'edifici? Gràcies, 04/11/2021 12:04h

-Lot 2: En la fitxa de l'edifici indica que hi ha dos periodes de neteja, el servei de Setembre a Juny es del 100% i els mesos de Juliol i Agost el servei que es presta es del 50%? Quants mesos de servei tenen els dos edificis?
R: En els dos edificis és el mateix servei per als 12 mesos de l'any.

-Lot 3: s'ha contemplat ampliació del servei actual?
R: Sí, hi ha una ampliació d'hores respecte l'actual.

-Lot 4: En la fitxa de l'edifici indica que hi ha dos periodes de neteja, el servei de Setembre a Juny es del 100% i els mesos de Juliol i Agost el servei que es presta es del 50%? Quants mesos de servei té l'edifici?
R: Actualment, es fan 5 hores diàries de dilluns a divendres durant 10 mesos a l'any, i els mesos de juliol i agost, es fan 3,5 hores diàries.
Bon dia; Pel que fa al personal a subrogar corresponent als lots 1,2 i 4, aquest té assignat un plus extraconveni per assistència / puntualitat, que tal com indica en el document de l'acord, l'ajuntament és l'encarregat d'abonar-lo. ¿Entenem que els costos que suposen aquest plus estan ja inclosos en l'import de licitació? Respecte del personal del lot 3 ¿els treballadors posseeixen algun plus per toxicitat, perillositat, hospitalari, etc.? 27/10/2021 15:07h
Bon dia,

Pel que fa al personal a subrogar corresponent als lots 1,2 i 4, aquest té assignat un plus extraconveni per assistència / puntualitat, que tal com indica en el document de l'acord, l'ajuntament és l'encarregat d'abonar-lo. ¿Entenem que els costos que suposen aquest plus estan ja inclosos en l'import de licitació?
R:Correcte, els cost d'aquest plus està repercutit en el preu/hora que serveix per calcular al pressupost base de licitació.

Respecte del personal del lot 3 ¿els treballadors posseeixen algun plus per toxicitat, perillositat, hospitalari, etc.?
R:No hi ha cap treballador/a que posseeixi aquests tipus de plusos.
Bon dia; EN MULTIANAU estem interessats a visitar les següents instal·lacions del lot 1: Complex Futbol Parc Esportiu Garraf (F3), Mercat del Centre (G1), Casa Consistorial (A1, A2 i A3) i Teatre Principal (E8). Quedem a l'espera que ens indiquin la data de visita. Moltes gràcies. 27/10/2021 13:01h
Bon dia,

El Servei de Compres i Serveis Generals properament es posarà en contacte amb vostès per correu electrònic informant de la data de visita.
Bon dia; Pel que fa als plusos extraordinaris que posseeix el personal dels lots 1, 2 i 4. (Plus d'assistència o puntualitat) Aquest plus ¿és abonat per l'Ajuntament a l'empresa contractista del servei de neteja?. Ens podrien indicar com s'han calculat les hores anuals mínimes sol·licitades (núm dies laborables per equipament, núm hores / dia mínims, etc.)? Moltes gracies. 27/10/2021 12:57h
Bon dia,

Pel que fa als plusos extraordinaris que posseeix el personal dels lots 1, 2 i 4. (Plus d'assistència o puntualitat) Aquest plus ¿és abonat per l'Ajuntament a l'empresa contractista del servei de neteja?
El salari dels/de les treballadors/es indicat al llistat de subrogació, a la columna "salari segons conveni + plus assistència pactat amb Ajuntament", inclou el plus d'assistència i puntualitat . Per tant, és un cost de personal que l'empresa contractada repercuteix en el preu/hora de servei.

Ens podrien indicar com s'han calculat les hores anuals mínimes sol·licitades (núm dies laborables per equipament, núm hores / dia mínims, etc.)?
Cada equipament és diferent, i l'empresa adjudicatària, tenint en compte aquest nombre d'hores anuals, haurà de fer una nova planificació. Els mesos de juliol i agost es redueixen les hores de la majoria de centres, excepte aquells que per la seva activitat no disminueixin l'ocupació. A les fitxes dels centres, hi consten els horaris d'obertura, per tal de que les empreses licitadores puguin valorar els dies a la setmana que cal fer la neteja. Així mateix, els centres que tinguin períodes de tancament, durant aquests no s'hauran de netejar, tot i que s'ha de preveure una posada a punt o les neteges de fons.
Bona tarda, ens podeu dir si l'entrega de l'oferta del lot 5 és també pel dia 12/11? Moltes gràcies 14/10/2021 09:46h
Bon dia,

Sí, el termini de presentació d'ofertes és el mateix per tots els lots de la licitació.
Bon dia, en relació a l'última resposta publicada a la plataforma, ens poden confirmar doncs que queda suspés el present expedient i que es suspén fins a nou avís el termini de presentació d'ofertes? Salutacions cordials 11/10/2021 14:37h
Veure avís publicat a les 14 hores d'avui.
Efectivament, s'ha detectat una errada en els preus unitaris per a les hores festives del lot 3. Per aquest motiu, es modificaran els plecs d'aquesta licitació, que hauran de ser aprovats pel Ple Municipal. Quan es publiqui la modificació al perfil del contractant, es tornarà a obrir el termini per a la presentació d'ofertes. Aquesta suspensió i nou termini de presentació d'ofertes, fa referència només al Lot 3 o tots els lots, en tractar-se d'una licitació única?? Gràcies 11/10/2021 14:37h
Veure avís publicat a les 14 hores d'avui.
Bon dia, En el Lot 3 n'hi han previstes 2178 hores festives + 286 hores festives reforç Covid. El preu establert en el sistema per a la determinació del preu del contracte B1, per aquest lot 3, és de 18,50¤, preu que considerem està per sota de conveni si tenim en compte que és obligatori pagar el plus festiu regulat per conveni col.lectiu de 50,02¤ per 8 hores de treball, que amb cotització el cost és de 66,77¤, que fa que l' hora festiva tingui un sobrecost sobre la laborable de 8,34¤, per tant si sumen als 15 euros de preu laborable els 8,34¤ de cost del festiu, el preu hora festiu tindria que ser de 23,34¤. Això fa que que es produeix una diferencia important anual respecte al preu de licitació, ja que les 2464 horas x 8,34¤ sumen 20.549,76¤ anuals. Per altre banda l¿encarregat d' edifici adscrit al servei en aquest lot 3 està inclòs en les hores anuals de netejador? Molte gràcies. Salutcions. 11/10/2021 13:14h
Bon dia,

Efectivament, s'ha detectat una errada en els preus unitaris per a les hores festives del lot 3. Per aquest motiu, es modificaran els plecs d'aquesta licitació, que hauran de ser aprovats pel Ple Municipal. Quan es publiqui la modificació al perfil del contractant, es tornarà a obrir el termini per a la presentació d'ofertes.
Referent a la data de presentació, el dia 17 d'octubre és diumenge, per tant inhàbil. Entenem per tant que es poden presentar ofertes fins el 18 d'octubre a les 23:59? 28/09/2021 11:50h
S'ha ampliat el termini fins el 18 d'octubre a les 23:59 hores.
Buenos dias Como debemos dirigirnos para realizar las visitas. Muchas gracias 22/09/2021 10:02h
Bon dia,

Les empreses licitadores que vulguin fer visites als centres, han d'escriure un correu electrònic a compres@vilanova.cat, indicant quins centres volen visitar, i els informarem del dia i hora de visita.

Bon dia, Respecte a la subrogació del lot 5, necessitariem saber si la persona a subrogar es discapacitada. Moltes gràcies. 21/09/2021 14:16h
Bon dia,

La persona a subrogar no té cap discapacitat.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya