Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sitges
Codi d'expedient:
6/2019

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Durant les obres l'Arxiu Municipal estarà obert? Gràcies 13/06/2019 10:28h
Es tancarà temporalment segons les necessitats del procés constructiu.
El pressupost Base de Licitació 2.037.990,64 ¤ de l'obra es desglossa en les següents unitats: A Pressupost Execució Material (PEM) 1.484.285,00 ¤ B Despeses Generals sobre PEM 13% 192.957,00 ¤ C Benefici Industrial sobre PEM 6% 89.057,00 ¤ D Seguretat i Salut 47.326,89 ¤ E Equip Tècnic complementari suport a l'execució 43.002,75 ¤ F Actuacions de restauració específiques 181.362,00 ¤ Subtotal 2.037.990,64 ¤ IVA sobre total 21% 427.978,03 ¤ PRESSUPOST DE CONTRACTE TOTAL 2.465.968,67 ¤ Sabent que no és legal fer baixa sobre el pressupost de Seguretat i Salut previst en el pressupost Base de la Licitació, la nostra consulta és si el percentatge de baixa que els licitadors facin s'aplicarà també sobre tots els conceptes restants (E i F) o només sobre el Pressupost Base (concepte A i els seu dos derivats B i C). Entenem que els conceptes E i F, a l'estar llistats posteriorment al D, tenen la mateixa naturalesa d'imports fixes en aquesta licitació i no són susceptibles de poder-s'hi aplicar baixa. Tot i que el càlcul de la baixa de l'oferta es realitzaria sobre el total de l'oferta. És correcte aquesta interpretació del Plec? 12/06/2019 14:26h
El concepte general és que es poden fer baixes en el pressupost global de contractació.
Bon dia, A la nostra memòria tècnica podem fer referència de l'equip tècnic proposat? En aquest cas, com no cal que indiquem l'equip tècnic en altres sobres, entenem que no indiquem informació excloient del concurs si en la memòria es fa esmena de l'equip tècnic proposat. Salutacions i gràcies. 11/06/2019 12:10h
Nomes cal fer el compromís d'una proposat d'equip tècnic de professionals, sense concretar. No és necessari donar més dades.
El plec esmenta que el contractista es farà càrrec de la següents despeses: "El pagament de les taxes municipals per a la sol·licitud de la llicència urbanística d'obres i de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s'escau, i qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons disposicions vigents, en la forma i quantia que s'assenyalin". Voldríem saber si s'escau alguna taxa, i en cas afirmatiu de quin import es tracta. Moltes gracies, 11/06/2019 08:22h
¿ Respecte a les taxes, no s'escau donat que és una obra municipal.
Entenem, que tal i com s'especifica a l'apartat G3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en el sobre A és suficient incorporar un compromís amb l'equip tècnic que es disposa o es disposarà però sense haver d'especificar noms. Aquests s'hauran d'especificar i acreditar amb caràcter previ a l'adjudicació. 11/06/2019 08:19h
¿ Referent a l'apartat G3 del PCAP, en el sobre A, es considera suficient el compromís d'incorporació d'equip tècnic.
Bon dia. Tornant al pressupost: - Capítol 3 Reforç estructura: entenem que nomès tindrem en compte el Reforç de Forjats i no s'han de valorar els altres 2 capítols del desglossat (Excavació i Fonamentació). - Capítol 4 Protecció Contra incendis: no es compten els 20 extintors previstos en el desglós d'amidaments. - Capítol 5 Paleteria: el valor que consta al resum de pressupost és 140.532,00¤ mentre que el sumatori real de les partides desglossades puja 147.926,09¤. Quines no s'han de tenir en compte alhora de fer la valoració? A la resta de capítols varia també alguns valors (sobretot devimals) però no són tant importants com els esmentats anteriorment. Moltes gràcies. 11/06/2019 08:18h
¿ Respecte al dubte de si s'ha de valorar els capítols de excavació i fonaments: no es tenen que valorar en aquesta partida.

¿ Respecte al dubte dels extintors d'incendis: no comptabilitzar-los.

¿ Respecte a l'increment de la partida de paleteria, per no modificar el pressupost global, s'aplicarà un prorrateig a totes les partides de paleteria.

Podrien faciliar el pressupost en format editable? Gràcies 05/06/2019 12:30h
¿ Referent a si és possible l'estat d'amidaments/pressupost editable, recalcar que no va estar possible realitzar-lo en un programa editable. Per no disposar del mateix.
Pel que fa l'adscripció de mitjans personals sol·liciten la figura de "Gestor Tècnic (titulació mínima d'arquitecte)". Ens poden explicar quines tasques ha de desenvolupar aquest gestor, i si pot ser una titulació inferior com arquitecte tècnic. 05/06/2019 12:29h
¿ Referent al gestor tècnic, cal que sigui amb titulació d'arquitecte superior, amb experiència en obres de reforma i similars, i les seves tasques serien la realització de la gestió de l'obra tant a nivell econòmic com tècnic de suport de la direcció facultativa.
Hi hauria possibilitat d'obtenir el pressupost en suport informàtic. Moltes gracies, 05/06/2019 12:25h
¿ Referent a si és possible l'estat d'amidaments/pressupost editable, recalcar que no va estar possible realitzar-lo en un programa editable. Per no disposar del mateix.
Bon dia, Envio diferents preguntes: 1- Es preveu alguna visita a l'edifici? 2- Ens podrien facilitar l'estat d'amidaments de l'obra? Només disposem del pressupost en format PDF. 3- S'ens podria facilitar un document editable del pressupost? 4-Al PLEC de CLÀUSULES, a l'apartat de l'equip tècnic (Pàgina 6) demanen un Gestor tècnic de l'obra amb titulació mínima d'arquitecte. Es podria disposar d'un Gestor tècnic amb titulació d'arquitecte tècnic? Salutacions i gràcies. 05/06/2019 12:24h
2/3.- ¿ Referent a si és possible l'estat d'amidaments/pressupost editable, recalcar que no va estar possible realitzar-lo en un programa editable. Per no disposar del mateix.

4.- ¿ Referent al gestor tècnic, cal que sigui amb titulació d'arquitecte superior, amb experiència en obres de reforma i similars, i les seves tasques serien la realització de la gestió de l'obra tant a nivell econòmic com tècnic de suport de la direcció facultativa.

Bon dia. Podríem disposar de l'arxiu editable del pressupost en forma TCQ o Presto? Moltes gràcies. 05/06/2019 12:19h
¿ Referent a si és possible l'estat d'amidaments/pressupost editable, recalcar que no va estar possible realitzar-lo en un programa editable. Per no disposar del mateix.
Es possible obtenir el pressupost en format editable (TCQ / PRESTO / BC3), gràcies. 05/06/2019 12:19h
¿ Referent a si és possible l'estat d'amidaments/pressupost editable, recalcar que no va estar possible realitzar-lo en un programa editable. Per no disposar del mateix.
Bon dia, Revisant el pressupost del projecte hem detectat que l'import de la licitació NO coincideix amb l'import del projecte. Si us plau, podríen aclarir aquest fet? Moltes gràcies 05/06/2019 12:18h
¿ Respecte a que l'import de licitació no correspon a l'import del projecte: Hi havia una errada en el resum de l'import del projecte en què en la partida de actuacions de restauració específics hi faltava una xifra ( enlloc de 81.362,00 es 181.362,00). Es va modificar i es penjar de nou (3 documents que conformen el projecte) i es va publicar avís al respecte. En tot cas, l'import correcte és 2.037.990,64¤ més IVA 427.978.03¤ per un total de 2.465.968,67¤.
Bon dia, 1- Es preveu alguna visita a l'edifici? Salutacions i gràcies. 29/05/2019 12:17h
S'ha programat una visita a la Palau Maricel
Adreça: Carrer de Fonollar, 7, entrada Palau Maricel.
Data i hora: el dia 4 de juny de 2019 a les 09:00h
- Hi haurà visita d'obres? Moltes gracies, 29/05/2019 12:16h
S'ha programat una visita a la Palau Maricel
Adreça: Carrer de Fonollar, 7, entrada Palau Maricel.
Data i hora: el dia 4 de juny de 2019 a les 09:00h
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya