Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sitges
Codi d'expedient:
04/2018

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, En relació al procediment de concurs per a la contractació dels Serveis de manteniment de l'enllumenat públic i instal·lacions semafòriques, la Clàusula 3.2. "Disposició del personal" estableix el nombre i descripció dels professionals a destinar al contracte. En aquest sentit, el passat 25 de juliol de 2018 es va signar de manera definitiva el "Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometalúrgica de la Provincia de Barcelona, amb efectes de vigencia des de l'1 de Gener de 2018. En aquest, s'estableix el dret de subrogació dels treballadors/es, per el que sol·licitem: · Facilitin el llistat dels treballadors/es actualment adscrits al contracte, per tal de poder analitzar de manera exhaustiva els costos laborals aplicables. · Per tal de poder realitzar un acurat estudi econòmic del servei, ampliin el termini de presentació de propostes, per tal de garantir la viabilitat i coherència de les mateixes. Atentament, 17/09/2018 13:14h
adjuntem documeent
Bon dia, Referent a l'apartat H (Criteris d'adjudicació), en l'apartat de "Criteris subjectes a judicis de valor i puntuació" s'exposa o requereix la presentació d'una DEMO del software de gestió de manteniment; aquesta DEMO pot ser ser presentada en forma d'enllaç directe per accedir a la plataforma o bé en requeriu d'algún altre tipus? Moltes gràcies. 14/09/2018 14:14h
Es presentarà la aplicació de demostració en format digital del software de gestió de manteniment (DEMO) que permeti comprovar el compliment de les característiques exigides per al seu ús i la capacitat de les dades que pot tractar i el seu potencial. En funció de la capacitat avaluada es valorarà amb més o menys punts. En el cas de no presentar-se enllaç o lliurament digital de l'aplicació informàtica demostrativa, es puntuarà tal apartat amb un 0.

PER TANT ES POT PRESENTAR UN ENLLAÇ PER LA DEMO.
Preguntes relatives al concurs de l'Ajuntament de Sitges: Contracte de servei de manteniment de l'enllumenat públic i instal¿lacions semafòriques Codi d'expedient: 04/20181) 1.- En relació a l'apartat G1 subpunt d) del Quadre de característiques del contracte, no queda aclarit als plecs com cal justificar les habilitacions específiques de determinats perfils ni com cal acreditar-los. Els perfils que generen dubtes són: Gestor energètic Servei d'enginyeria Servei d'informàtica per sistema de control 2) En referència al mateix apartat G1, a la pàgina 15 del plec administratiu es dóna com a opció vàlida per a justificar la solvència tècnica la acreditació dels perfils professionals anteriorment enumerats, però en el punt G2 del Quadre de característiques tècniques es dóna com alternativa per a justificar la solvència tècnica estar classificat dins la categoria 3, grup P, subgrup 1 d'empreses. Entenem que si presentem la classificació 3P1 no cal presentar les acreditacions professionals de l'apartat G1, és aquest plantejament correcte? 14/09/2018 07:54h
1.- En relació a l'apartat G1 subpunt d) del Quadre de característiques del contracte, no queda aclarit als plecs com cal justificar les habilitacions específiques de determinats perfils ni com cal acreditar-los. Els perfils que generen dubtes són:
Gestor energètic
Servei d'enginyeria
Servei d'informàtica per sistema de control

Amb el compromís per escrit de la disposició dels mitjans materials i personals de que disposa l'empresa per l'execució del contracte.

2) 10.1 Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en l'apartat G.1 del quadre de característiques, bé a través dels mitjans d'acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat G.1 del quadre de característiques, o bé alternativament mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que s'assenyala en l'apartat G.2 del mateix quadre de característiques.


Un dels criteris de valoració objectius és que en cas d'incidència urgent el temps d'espera es redueixi de 40 a 20 minuts. Al model adjunt del perfil del contractant tan sols apareix una casella Si/No per avaluar aquest criteri. És suficient amb això? O cal adjuntar una justificació expressa en el mateix sobre? 14/09/2018 07:47h
El PCAP indica: Acreditar i justificar expressament que el temps de resposta, davant qualsevol incidència urgent, durant els 365 dies de l'any les 24 hores del dia, es reduirà de 40 a 20 minuts
Per tant cal justificar.
Voliem fer una consulta quan a l'apartat G de PCAP: - Entenem que amb l'acreditació de la Classificació empresarial: P-3-1, s'acredita la solvència ecofònòmica, financera i tècnica esmentada al punt G1. - Quan als Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de qualitat i/o gestió ambiental, es fa esment al Certificat de Gestió Ambiental ISO 14001 i a la Certificació EMAS. Voldrien saber si és obligatori tenir ambdues certificacions o amb una d'elles hi ha prou, doncs considerem que són equivalents. En d'altres administracions es podia presentar un certificat o l'altre. Atentament. Ecocivil (Barcelona) 14/09/2018 07:45h
Els plecs indiquen el següent:

10.1 Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en l'apartat G.1 del quadre de característiques, bé a través dels mitjans d'acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat G.1 del quadre de característiques, o bé alternativament mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que s'assenyala en l'apartat G.2 del mateix quadre de característiques.
Buenos días, ¿hay alguna visita/reunión informativa para los licitadores? Gracias, 12/09/2018 10:51h
Deberá ponerse en contacto con el Sr. Ismael Mercade
938109100
mercadebi@sitges.cat
Bon dia Ens poden confirmar que d'acord amb l'article 94 de la LCSP, quan es demana l'acreditació del compliment de normes qualitat i ambientals, segons el punt G4 del quadre de característiques del PCAP, s'ha d'acreditar disposar de la norma EMAS o ISO 14001, ja que com diu el propi article no es poden exigir ambdues perquè son equivalents. Salutacions. 12/09/2018 10:48h
Veure el decret 886/18 de data 3 de setembre de 2018 publicat a l'apartat AVISOS d'aquesta licitació a la Plataforma
2.- En la página 17 del PPT indican que para el control de consumos energético se realiza a través de un programa donde se incorporan los datos ¿disponen de algún programa actualmente? En caso afirmativo ¿Cuál es? Y en caso negativo, ¿el coste de la instauración de dicho programa corre a cuenta del adjudicatario? 3.- En la página 18 del PPT se indica el mantenimiento para la red semafórica de Sitges, ¿disponen de algún sistema de control en dichos semáforos? En caso afirmativo ¿el adjudicatario se haría cargo de su mantenimiento? 4.-Están incluidos en el precio de licitación las adaptaciones a normativa. 5.- ¿Están incluidos todos los repuestos debido a actos vandálicos, accidentes, robo? 6.- En la página 8 el PPT indican el persona a adscribir al contrato. ¿Actualmente disponen de todo ese personal?¿que dedicación tiene cada uno? Con respecto al inventario de las instalaciones, 7.- ¿disponen de reguladores de flujo, cuantos? 8.- ¿Tienen luminarias LED, cuantas? 9.- ¿Cuantos fluorescentes tienen de las 8715 luminarias totales? 10 .- ¿Los cambios de lamparas están incluidos en el precio de licitación? 11.- ¿Cada cuánto cambian los equipos auxiliares, está incluido en el precio de licitación 12.- Y por último, ¿van a habilitar alguna fecha para realizar una visita a las instalaciones? 30/08/2018 12:02h
2. El Departament de Serveis Urbans i Ambientals no disposa d'aquest programa.
La de facilitar el contractista, el cost és a compte de l'adjudicatari
3.- No és un sistema puntual per semàfor
4.- Sí
5.- Sí
6.- No, és un nou contracte, amb una ampliació
7.- Si, 38
8.- Sí, 252
9.- Ninguno
10. Sí
11.- Cada 30.000 horas, Sí
12.- El dia 12 de setembre Sr. Ismael Mercade

1.- En la página 13 del PPT hacen referencia a un sistema de control centralizado, ¿el mantenimiento de dicho control lo asume el adjudicatario? ¿pueden indicar marca y características del sistema de control? ¿Número de CM donde está instaurado? O en su caso ¿Cuál es el coste actual de su mantenimiento? 30/08/2018 11:59h
1.- L'assumeix el contractista.
Marca Synapse i Arelsa.
Manteniment (9.346,90¤) més IVA

Voldria fer una consulta respecte el límit de pagines de l'oferta: El plec diu: (pàg. 29 PPT) El cos de l'oferta referida a aquest plec no podrà superar les 50 pàgines considerant com a referència un tipus de lletra igual o equivalent a l'Arial 10, escrita a dues cares Us referiu a que son 50 fulls (25 pàgines a 2 cares) o 100 fulls (50 pagines a 2 cares)? 22/08/2018 11:48h
D'acord amb la informació facilitada pel departament gestor que ha redactat el Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació de manteniment de l'enllumenat públic i instal¿lacions semafòriques (exp. 04/2018), en el seu apartat 7, on s'indica: "El cos de l'oferta ........no podrà superar les 50 pàgines....., escrita a dues cares....."; es considera que aquestes 50 pàgines, son 50 cares.
En referència a la licitació de l'assumpte adjunt, el PPT fa referència a que la memòria no pot superar les 50 pàgines. S'entenen aquestes com 25 fulls a doble cara (total 50 cares) o com a 50 fulls a doble cara (total 100 cares) 22/08/2018 11:48h
D'acord amb la informació facilitada pel departament gestor que ha redactat el Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació de manteniment de l'enllumenat públic i instal¿lacions semafòriques (exp. 04/2018), en el seu apartat 7, on s'indica: "El cos de l'oferta ........no podrà superar les 50 pàgines....., escrita a dues cares....."; es considera que aquestes 50 pàgines, son 50 cares.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya