Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Banc de Sang i Teixits (BST)
Codi d'expedient:
21HBSER457

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, En referència al criteri d'adjudicació "PROPOSTA INTEGRADORA", el licitador ha de presentar algun document associat a aquest criteri de cara a la seva valoració? o bé pel fet de presentar oferta als 2 lots ja obtindria directament els 9 punts indicats? Moltes gràcies 13/10/2021 08:39h
És suficient la presentació a tots 2 lots per a la obtenció de la puntuació prevista, sempre i quan la oferta sigui òptima i vàlida, considerant-se així aquella que assoleixi la puntuació mínima prevista de 30 punts en els criteris avaluables segons judici de valor del sobre B, en el sentit establert al plec de clàusules: es valorarà presentar ofertes tant al lot 1 com al lot 2, però no es prendrà com a vàlida la presentació d'ofertes amb valoració per sota de la mínima indicada com a vàlida (30 punts).
Bon dia. En relació al Lot 2, a l'annex 6 apareixen un total de 5.868 hores anuals en la planificació estimada d'hores de treballs per a la totalitat dels centres. En canvi, a l'arxiu de les modificacions del PPT (5.2.2.1 i 6.2.2.1), s'indiquen 2 persones a jornada completa i una a mitja jornada, unes 4.950 hores any de presencia. Quina xifra és la correcta? Gràcies 08/10/2021 12:38h
El correcte és el publicat posteriorment mitjançant esmena (arxiu de modificacions del PPT).
Entenem que els certificats de les visites que es van realitzar fa uns mesos segueixen sent vàlids. És correcte? Gràcies 05/10/2021 13:35h
Efectivament, són correctes.
Bona tarda. En el criteri anomenat Descripció del Pla de treball" es diu que s'annexaran exemples de cada tipus de document. S'enten que aquest annex no estaria inclos dintre de la limitació de 10 pàgines d'aquest criteri. És així? Gràcies 05/10/2021 08:17h
No estarà inclosa en la limitació de 10 pàginas, però tal i com s'indica s'ha d'annexar un exemple per cada tipus.
Bon dia. Si l'empresa que presenta oferta a la present licitació disposa de la solvència tècnica sol·licitada en el plec administratiu i el plec tècnic obliga a subcontractar treballs de manteniment específics a les empreses fabricants i/o serveis tècnics oficials i aquestes no volen aportar el DEUC com a empresa subcontractada per raons de política d'empresa, com ens han dit, o per altres motius, com s'ha de procedir? Entenem que com que l'empresa licitadora ja aporta la solvència tècnica requerida i no necessita de cap altra per justificar-ho no seria necessari aportar el DEUC d'aquestes empreses en aquest punt del procés de licitació. Es correcte? En el cas contrari que s'hagin d¡aportar i aquestes es neguen, que hem de fer? Gràcies 04/10/2021 13:56h
Tal i com preveu el PCAP, la subcontractació és possible, en els termes previstos a la LCSP i als plecs que regeixen la licitació, sent del tot necessari indicar aquesta circumstància en el moment de presentació d'ofertes, així com presentar els corresponents DEUCS de tots i cadascun dels proposats.
Bon dia. Al plec tècnic parla de substitució de vacances però si mirem les hores de dedicació, per exemple, les 876 hores/any pels centres de Barcelona (excloent al FDJ, la dedicació del tècnic son les hores marcades pel conveni al 50% però sense incloure vacances. Passa el mateix amb l'edifici de FDJ: 6120 hores equival a 3,5 operaris sense incloure vacances per la qual cosa és contradiu amb el plec. En aquest cas, ens hem de basar en les hores previstes anuals per a cada centre de l'annex 16 on no es contemplen les vacances? o en el fet de complir amb l'horari de presencia marcat al plec que inclou vacances? Gràcies 01/10/2021 12:37h
La plantilla està dimensionada per donar resposta a les baixes i a l'absentisme. Això exposa les hores de presència senyalades en el plec.
Buenos días, Una vez reanudado la fase de licitación finalizando el plazo de presentación de ofertas el próximo día 10/14/2021 a las 14 horas, queríamos preguntarles ¿si es posible realizar visita a los centros e instalaciones antes de la fecha de presentación o si esa posibilidad está ya cerrada ? Muchas gracias. 30/09/2021 14:10h
Les visites ja es van realitzar els dies 20 i 22 d'abril, amb la suspensió del procediment de licitació i posterior alçament de la mateixa, el procediment es reactiva en el mateix punt que es va quedar, de manera que no es realitzaran segones visites, en el sentit indicat en el PPT, aquesta seria una única, per tal que totes les empreses interessades tinguin accès a la mateixa informació.
Bon dia, Donat que s'ha reactivat la licitació, es realitzaran noves visites a les instal·lacions i equipaments? Gràcies. 30/09/2021 14:09h
Les visites ja es van realitzar els dies 20 i 22 d'abril, amb la suspensió del procediment de licitació i posterior alçament de la mateixa, el procediment es reactiva en el mateix punt que es va quedar, de manera que no es realitzaran segones visites, en el sentit indicat en el PPT, aquesta seria una única, per tal que totes les empreses interessades tinguin accès a la mateixa informació.
Bons dia: Podrien indicar-nos si es mantindrà la data actual de presentació o es va veure modificada, pel recurs que entenem aquesta encara pendent de resolució? Salutacións 07/09/2021 14:11h
Tenint en compte que el recurs es troba encara pendent de resolució per part del TCCSP es procedirà a modificar i ajornar de nou el termini de presentació d'ofertes.
Señores, buenas tardes Quisiéramos por favor preguntarles respecto a si hay alguna novedad referente a la resolución por parte del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic del recurso interpuesto por la ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES D'INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT por la que la actual tramitación del procedimiento de este expediente está SUSPENDIDO CAUTELARMENTE, según su comunicado efectivo del día 17/05/2021. No obstante, por el contrario, figura en el anuncio de este expediente, como plazo de presentación de ofertas, hasta el próximo día 19/07/21 a las 14:00 horas. Podrían por favor aclararnos si es correcta esta fecha máxima de presentación de proposiciones? O si sigue suspendido este procedimiento? Muchas gracias. 08/07/2021 08:02h
El procedimiento continúa suspendido mientras el TCCSP no resuelva el recurso especial.
De este modo, procederemos a ampliar nuevamente el plazo de presentación de ofertas, sin perjuicio que pueda alargarse de nuevo en caso que llegada la fecha el Tribunal todavía no haya dictado resolución.
Señores, buenos días Observamos que se ha notifcado a través del aviso oportuno de la Plataforma de Contratación, que l' ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES D'INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT por medio del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, ha interpuesto un recurso especial en materia de contratación contra los pliegos y/o la documentación contractual de este expediente 21HBSER457. En el mismo aviso se comunica que por este motivo, se suspende cautelarmente la tramitación del procedimiento. Entendemos, por tanto, que al quedar suspendido cautelarmente este expediente, la fecha de presentación de ofertas prevista para este próximo 26/05/21 14:00 h, queda sin efecto? Se posterga esta fecha? Hay nueva fecha? y/o Publicarán una nueva fecha?. Lo decimos en el sentido, que, en el anuncio de la plataforma de contratación no ha cambiado y figura el 26/05/21 14:00h como el plazo en que finaliza la presentación de propuestas. Nos gustaría por favor nos aclarasen a la mayor brevedad posible esta circunstancia. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo. Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ens ha comunicat l'interposició de recurs especial en matèria de contractació contra contra els plecs i/o la documentació contractual d'aquest expedient per part de l' ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES D'INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT. Per aquest motiu, es suspen cautelarment la tramitació del procediment. 21/05/2021 12:35h
Bon dia

efectivament , el procediment de licitació queda suspes fins que el Tribunal Català de Recursos Contractuals resolgui el recurs presentat per l'Associació Recurrent


En el listado facilitado de equipos SAI, no aparece ninguno de la casa ALTERVAC. En cambio en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) se hace mención en el punto 5.2.3 "Contractes a tercers obligatoris" (pág. 122). que se deben contratar los equipos SAIS (VH) del Valle Hebrón a la empresa ALTERVAC; aparte de, como indican, los SAIS que aparecen en el anexo 17 correspondientes al FDJ que deben contratarse a la empresa SOCOMEC. Pueden aclararnos esta circunstancia?. Los SAIs del Valle Hebrón son SOCOMEC y no ALTERVAC. Pueden aclararnos, por favor, qué equipos hay que subcontratar a ALTERVAC? a SOCOMEC? el resto de marcas?. Gracias y reciban un cordial saludo. 13/05/2021 09:56h
És la mateixa resposta que l'anterior referent a SAI:

Fabricant Model Núm. fabricació Ubicació
Chloride Active 2000 171730010 BST. Hosp. Germans Trias i Pujol (Badalona)
Chloride Active 2000 171730009 BST. Hosp. Germans Trias i Pujol (Badalona)
Eaton EX700 1Y0K16150 BST. Hosp. Joan XXIII (Tarragona)
Riello Idialog 40 LN19CNS10017182 BST. Hosp. Sant Pau (Barcelona)
Riello Idialog 40 LN19CNS10017184 BST. Hosp. Sant Pau (Barcelona)
Socomec SICON NET 200 PR BN06900759 BST. Hosp. Vall d'Hebron (Barcelona)
Socomec SICON NET 0400PE 1N060B00430 BST. Hosp. Vall d'Hebron (Barcelona)
Socomec SICON Modulys P17313014R BST. Hosp. Vall d'Hebron (Barcelona)

A banda están els SAI que apareixen a l'annex 17.

Buenos días, La empresa ALTERVAC nos solicita la cantidad de equipos SAI, modelo y número de serie de los mismos para poder confeccionarnos el presupuesto. Podrían por favor facilitarnos esta información?. Gracias y un saludo. 12/05/2021 13:04h

Fabricant Model Núm. fabricació Ubicació
Chloride Active 2000 171730010 BST. Hosp. Germans Trias i Pujol (Badalona)
Chloride Active 2000 171730009 BST. Hosp. Germans Trias i Pujol (Badalona)
Eaton EX700 1Y0K16150 BST. Hosp. Joan XXIII (Tarragona)
Riello Idialog 40 LN19CNS10017182 BST. Hosp. Sant Pau (Barcelona)
Riello Idialog 40 LN19CNS10017184 BST. Hosp. Sant Pau (Barcelona)
Socomec SICON NET 200 PR BN06900759 BST. Hosp. Vall d'Hebron (Barcelona)
Socomec SICON NET 0400PE 1N060B00430 BST. Hosp. Vall d'Hebron (Barcelona)
Socomec SICON Modulys P17313014R BST. Hosp. Vall d'Hebron (Barcelona)

A banda están els SAI que apareixen a l'annex 17.
Señores, buenas tardes La empresa BALTIMORE nos solicita los números de serie de las enfriadoras adiabáticas para poder realizar el presupuesto. Podrían por favor facilitarnos esta información? Gracias. 12/05/2021 12:44h
S'adjunta per al vostre coneixement.
Bon dia, Volem saber del edifici Dr. Frederic Duran i Jordà la quantitat d'extintors i BIE's que hi ha actualemnt. Salutacions, 12/05/2021 07:25h
Es disposa de:

¿ 49 BIE
¿ 132 extintors
Bon dia, Estem pendents de rebre l'esmena del plec de prescripcions tècniques, quin dia es publicarà? Salutacions, 12/05/2021 07:24h
Ja han estat publicades.
Bon dia, Degut a la dificultat que esta suposant que alguns dels fabricants es neguen a aportr el DEUC, però si l'acord de col·laboració mutu. Entenem que es suficient entregar aquesta declaració tal hi com s'indica en el QC l'apartat 25 subcontractació: *Caldrà indicar aquesta circumstancia en el moment de presentació d'ofertes i presentar les corresponents declaracions i/o DEUCS de tots i cadascun dels proposats. Salutacions, 11/05/2021 13:42h
La intenció de subscriure subcontractes s'ha d'indicar en el DEUC i s'ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar, tal i com s'indica en els plecs que regeixen la contractació. Per tant, l'aportació del DEUC és imprescindible, no sent suficient la presnetació de l'acord de col·laboració.
Buenos días, En relación al certificado solicitado en el PPT apartado 6.12: Certificat en Mesura i Verificació d'Estalvis CMVP d'EVO o equivalent, necesitamos saber si este certificado se puede aportar por una empresa subcontratada. Por otro lado necesitamos saber que certificado sería el equivalente a este que solicitan. Gracias. 06/05/2021 13:32h
BST té coneixement que existeix l'organització EVO, com única organització internacional sense ànim de lucre del mon, dedicada exclusivament al desenvolupament d'eines de mesura i verificació (M&V) que pertanyin al foment de l'eficiència com recurs. Per no ser limitatius, es van posar possibilitats equivalents, per no tancar-ho a un únic certificat d'una empresa en concret. Per tant, si el licitador té coneixement d'altres equivalents, pot aportar-les.

Sol·licitem que s'indiqui la partida destinada a materials en la memòria justificativa. 06/05/2021 13:31h
L'objecte principal de la contractació és el servei de manteniment, i dintre d'aquest el 94% de la mateixa són despeses vinculades al personal com a eix principal i vertebrador, mentre que les altres despeses estan assenyalades amb un 3% del pressupost, aquestes despeses estan indicades en el QC, concretament en el quadre econòmic en l'apartat d'altres, i el seu impacte econòmic en l'execució del contracte anirà en funció de l'activitat preventiva i predictiva que les empreses licitadores facin i siguin capaces de fer en l'execució del contracte.
No es pot establir quins són els recanvis i/o materials necessaris que la prestació del servei requereixi, ja que resulta impossible saber-ho ni calcular-ho i tot dependrà de l'esforç que efectuïn el/els contractistes per saber evitar que es precisin aquests materials i/o recanvis. En tot cas, tal i com disposa el PPT, el BST està obert a analitzar conjuntament amb els contractistes els diferents casos que vagin sorgint.
Bon dia, Respecte a l'equip Irradiador IBL-437C inclos en l'Annex 5 del PPT del LOT2, creiem que és un error que el manteniment d'aquest equip es subcontracti amb Telematic & Biomedical Services, SL, ja que, actualment aquesta empresa no existeix, ha estat absorbida per una altra, i no es un fabricant ni Servei Tècnic Oficial d'aquest equip. Sol·licitem que ens indiquin si la inclusió d'aquest equip en l'annex 5 es correcta i en cas afirmatiu, quina empresa o fabricant l'ha de mantenir. Gràcies 06/05/2021 13:29h
Efectivament és un error: L'empresa va canviar de nom i ara s'anomena Althea España.
Bon dia, Referent a les empreses a subcontractar del lot 1 s'indica que la empresa Nippon gases té contracte directe amb BST per al manteniment de la instal·lació de subministrament de nitrogen líquid. Per altra banda, surt com a empresa a subcontractar dels dipòsits criogènics, juntament amb l'empresa TELSTAR. Ens poden indicar quins son els elements o sistemes que ha de mantenir l'empresa Nippon gases a través de l'empresa adjudicataria de la present licitació Gràcies. 06/05/2021 13:11h
Nippon realitza el manteniment d'instal·lacions de subministrament de gasos (N2L).

TELSTAR i MVE CHART realitza el manteniment dels dipòsits criogènics, on es content els productes i mostres biològiques del BST.

Són conceptes diferents.
Bon dia, En el quadre econòmic s'indica que hi han partides fixes (personal y altres) i partides variables (subcontractes i altres). Tenim els segúents dubtes per presentar l'oferta: 1. L'import a incloure en la valoració econòmica és pel global? 2. Es pot fer baixa als imports de partides fixes i de partides variables, o només a les partides fixes? 3. Es poden incloure en la facturació variable intervencions per a treballs correctius de les empreses subcontractades? 4. El Marge de benefici industrial de factures de tercers que s'ha d'oferir és el marge industrial que consta en aquest quadre? En cas de resposta afirmativa, si s'ofereix un 0,4% en aquest capítol, aleshores, es comprovarà que el preu del servei ofertat haurà de tenir com a mínim una reducció del 2,6% en aquest concepte de la part variable? 06/05/2021 13:10h
1. Sí.
2. A qualsevol de les dues, sempre respectant tota la normativa associada (convenis, etc.).
3. Sí. Caldria incloure-ho ja que existeix l'apartat de subcontractació.
4. Aquesta pregunta no té raò de ser, doncs barreja la dotació econòmica global amb partides econòmiques parcials associades a tercers.
1. En relació a la certificació OHSAS 18001. Entenem que al estar aquesta certificació obsoleta des de 2018, i ser substituïda per la ISO 45001 serà suficient la possessió i aportació de la ISO 45001. 2. Es necessari que en la ISO 45001 consti expressament la relació d'equips d'electromedicina (enginyeria clínica), laboratori i radiologia? 06/05/2021 13:07h
1. Sí. És suficient.
2. No. Amb instal·lacions és suficient.
Respecte a les subcontractacions: 1. En relació a aportar la documentació de les empreses subcontractades en el sobre A, es suficient aportar la carta de col·laboració. Aportar aquesta documentació que pertany al sobre B en el sobre A, ens poden confirmar que no es motiu d'exclusió. 2. Sol·licitem aclaració sobre les taules en relació a les subcontractacions obligatòries ja que els proveïdors/fabricants, abast y equips difereixen en les taules indicades Lot 1 apartat 5.2.3 i ANNEX 4, Lot 2 en l'apartat 6.2.3 i ANNEX 5 del PPT. 3. A més a més, alguns dels fabricants i abast d'equips objecte de subcontractació obligatòria como Matachana en el lot 1 i Ferrer Farma, NIRCO i Diamed Ibérica en el lot 2 surten en la taula del ANNEX 2 y 3 com a manteniment ja contractat pel BST. Agrairíem aclaració amb la informació que finalment ha de ser subcontractada. 06/05/2021 13:06h
1. En el sobre A cal aportar DEUC de totes i cada una de les empreses subcontractades, d'acord amb l'apartat 25 del QC. En el sobre B cal aportar la carta de col·laboració.

2. A l'annex 4, s'indica el proveïdor/Fabricant inicial. Dintre del PPT, s'especifica el mantenidor actual. Al punt 6.2.3 s'indica les marques associades al manteniment de l'equipament. I a l'annex 5 s'afegeix l'àmbit d'actuació de manteniment que calen aportar per part del licitador.

3. S'indica al PPT que existeix contractes on el manteniment preventiu va a càrrec del BST però els correctius van a càrrec de l'adjudicatari. Per tant, parlem d'un servei mixt. En tot cas, la interlocució de qualsevol d'ambdós casos, recau en el licitant.
Bon dia, La empresa Uniflair / schneider electric ens demana el número de serie dels equips uniflair per poder fer-nos el pressupost. Ens el poden facilitar. Gràcies. 29/04/2021 13:17h
UNIFLAIR
MODEL N. SÈRIE ANY
TDTV1822A UCT093864 2009
TDTV1822A UCT093863 2009
TDTV1822A UCT093862 2009
TDTV0611A UCT093869 2009
TDTV0611A UCT093870 2009

Respecte a les subcontractacions obligatòries indicades en l'ANNEX 5 del PPT, amb l'objectiu d'aportar informació als fabricants/STO per a sol·licitar pressupost, sol·licitem, marca, model i número de sèrie dels següents equips que no podem localitzar en l'inventario. Aquests són: Citómetros Merck Millipore Balanzas Macopharma Transpaleta elèctrica Still 26/04/2021 08:58h
Pel que fa a la transpaleta elèctrica Still: Marca: STILL/Model: EXV 10 BASIC/Num. Sèrie: F20270H00060
En relació als equips Citómetros Merck Millipore i Balanzas Macopharma, notificaros que són equips que ja no estàn en el parc d'equipaments del BST. Disculpeu les molèsties, però no les heu de tenir presents. En breu es publicarà una nota informativa explicant-ho. Gràcies.
Respecte al personal adscrit al contracte: Volem conèixer la distribució de personal que es sol·licita pels dos lots. Es a dir, es requereixen 5 professionals pel lot 1 y 3 professionals pel lot 2, però en cas d'oferta una proposta integradora, seria suficient amb oferir 5 professionals per a la realització completa del servei, incloent el lot 1 i el lot 2? 22/04/2021 12:37h
Sota cap concepte: les característiques d'estructura mínima requerida per ambdós lots s'han de mantenir tal i com es demana. Només en el cas de d'adjudicar tots dos lots a un mateix licitador, i tal i com s'indica a les PPT, el responsable de projecte podrà ser el mateix.
Dubtes refernts al GMAO. 1. En cas de que el BST trii un GMAO diferent al inclòs en la nostra oferta, qui es farà carrec de la despesa En cas de ser la empresa adjudicataria com es valorarà la diferencia de preu entre ambdos GMAOs. 2. Actualment, com s'identifiquen els equips? 22/04/2021 08:52h
El possible GMAO que pugui triar el BST, vindrà donat pel no compliment de les premisses marcades al PPT en relació a aquest. En aquest cas, el cost serà el d'un GMAO amb les característiques sol·licitades (preus propis del mercat actual). El cost del GMAO en tot cas, està inclòs dintre de la partida econòmica publicada i, en cap cas, el BST es farà càrrec de diferències econòmiques.

La pregunta 2 queda oberta a si es refereix a lot 1 o lot 2:
* Lot 1: per nom de sistema i/o instal·lació associat a un codi revisable associat a un GMAO
* Lot 2: per una codificació interna facilitada al PPT.

Bon dia, No localitzem en la documentació l'annex 6 del PPT. Ens el podeu facilitar. Gràcies. 21/04/2021 12:17h
Adjuntem annex 6 del PPT.
Respecte a les certificacions requerides en el apartat 31 del PCAP : o Autorització per a la venda i assistència tècnica d'equips i instal·lacions de RX amb fins de diagnòstic mèdic segons el RD 1891/91, de 30 de desembre (BOE nº3, de 03.01.92). o Certificat d'assegurament de la qualitat de l'empresa, segons la norma ISO 13485 : 2012, per a la venda i l'assistència tècnica de productes sanitaris. Entenem que al tractar-se d'un contracte de serveis de manteniment i no de subministres, es suficient amb la aportació de ambdós certificacions amb l'abast únicament en assistència tècnica. 21/04/2021 12:13h
Amb les certificacions d'AT n'hi ha prou.
Bon dia, Es possible dispossar de l'inventari de les instal·lacions del LOT 1? 20/04/2021 12:19h
L'inventari del lot 1 és excessivament extens. S'ha incorporat la descripció de tot l'edifici Dr. Frederic Duran i Jordà, i instal·lacions del BST Hosp. Vall d'Hebron, que són les més rellevants.
Les visites a realitzar són precisament per a que es pugui veure com són el BST tipus (centres) i puguin conèixer les instal·lacions que en ells existeixen.
Com s'indica al plec, una vegada adjudicat el contracte, es facilitarà tota la documentació tècnica associada.

Bon dia, Les partides pressupostàries de la licitació com Personal, Altres, contractes d'instal·lacions i altres aspectos econòmics per activitat inclouen les despeses generals? Gràcies. 20/04/2021 12:17h
Les partides econòmiques inclouen tot.
Bon dia, en relació a la documentació addicional obligatòria esmentada al punt 31 del QC, ens poden indicar si per totos dos Lots s'han d'aportar la totalitat o si per a cada Lot hi ha una relació de certificats específics. Moltes gracies anticipades. Salutacions. 20/04/2021 12:17h
Per aquesta qüestió, ens remetem als punts 5.12 i 6.12 del plec de prescripcions tècniques on apareixen exactament les necessitats a presentar per cada un dels lots.

Bon dia, Referent a la documentació addicional obligatòria indicada en el punt 31 del Quadre del PCAP, hi figuren dos certificats que no figuren en l'apartat 5.12 del PCT. Els certificats són: - Certificat d'assegurament de la qualitat de l'empresa, segons la norma ISO 13485 : 2012, per a la venda i l'assistència tècnica de productes sanitaris. - Certificat OHSAS 18001 : 2007, del Manteniment preventiu, correctiu i control d'equips d'electromedicina (enginyeria clínica), laboratori i radiologia. Volem saber si aquests certificats es poden aportar per una empresa subcontractada. Gràcies. 15/04/2021 16:18h
Efectivament, la llei preveu la possibilitat d'acreditar la solvència per mitjans externs.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya