Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
Codi d'expedient:
30.2013/0182-30.2014/0094

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

54- Redactarem la proposta en català i delegarem la traducció al anglès mitjançant el FORMULARI 0-2: tot i així estem traduint nosaltres a l'anglès aquells textos que estan a dins de gràfics i taules i que no podrien ser editats pel traductor. Hi ha algú problema en presentar la proposta de manera mixta en català i en anglès segons es tracti de text editable o gràfics/taules? 19/08/2014 14:44h
Tal com s'especifica a la Secció 3.1.1.2 (vi) el Sobre B (Oferta Tècnica) es presentarà en un únic idioma (ja sigui en anglès o en espanyol o en català). Quan les Ofertes Tècniques es presentin en espanyol o en català s'hauran d'enviar juntament amb les seves traduccions a l'anglès (FORMULARI 0-1) o amb les delegacions per traduir-les (FORMULARI 0-2). En aquest últim cas " el licitador assumirà el text resultant elaborat per a l'Entitat Contractant com a traducció fidel de la seva oferta."
53 - De cara a la capacitat tècnica del licitador i l'equip involucrat, hem de proporcionar els seus diplomes universitaris o és bastant proporcionar només els seus CV i els certificats que acrediten la seva fluïdesa en anglès? 19/08/2014 14:43h
Si us plau, consulti les respostes a les preguntes 28, 29 i 45. D'acord amb la Secció 3.1.1.5 (iii) no hi ha cap requisit específic sobre la forma d'acreditar la capacitat tècnica de l'equip involucrat. Els licitadors hauran de proporcionar el que ells consideren suficient per demostrar " sobre les seves qualificacions acadèmiques i professionals, així com sobre la seva experiència anterior, particularment la seva experiència en R+D en aquest àmbit específic, que haurà de ser superior a 3 anys almenys en el cas de tres dels membres de l¿equip.(....) A més, com a mínim 3 dels membres de l¿equip involucrat hauran de comunicar-se en anglès de manera fluida tant a nivell oral com escrit."
52 - D'acord amb la resposta a la pregunta 43, tots els formularis s'han de deixar com estan (amb tots els idiomes). Llavors si estem omplint els formularis en anglès: cal omplir-los també en els altres idiomes? Per exemple, cal omplir el formulari 0-1 en tots els idiomes? 19/08/2014 14:43h
Cal omplir els formularis de la Fase 0 en almenys anglès o espanyol o català.
En cas que els licitadors presentin la seva proposta en anglès no cal omplir cap dels FORMULARIS 0-1 i 0-2.
51 - Una altra pregunta és sobre la "Agrupació de Licitadors": des del moment en què la nostra organització va decidir treballar en aquesta proposta junts amb una altra companyia, ens agradaria comprendre si hem de produir un document en el qual es declara d'una manera formal d'aquest fet, o podria ser suficient que les dues entitats omplin els diferents Formularis i que siguin enviats junts en el mateix sobre. 13/08/2014 10:43h
En cas d'una Agrupació de Licitadors, la manera formal per la qual els membres hauran d'expressar el seu desig de presentar la seva oferta a través d'una agrupació serà amb el FORMULARI A3 (disponible a DECIPHER_InvitationToTender_Annex2Phase0Forms). Hi haurà només un FORMULARI A-3 per cada proposta. A més els FORMULARIS A-1, A-2, A-4 hauran de ser emplenats individualment per tots els membres de l'agrupació i (si escau) per totes les entitats subcontractades (es recorda que com s'especifica a la Secció 2.2.2.1 el conjunt de la subcontractació no pot superar el 49% del total dels serveis a executar). El FORMULARI A-5 haurà de ser omplert individualment per tots els membres de l'Agrupació.
Tots els formularis emplenats faran part d'un mateix sobre A.
Si us plau consulti també les respostes de les preguntes 9, 10, 27 i 49
50 - En el FORMULARI A-5, a la Secció 2 no es troba la versió en anglès del paràgraf "In addition ...". ("A més ...."), i es troben només les seves traduccions a l'espanyol i al català. És el mateix que en els altres Formularis? 13/08/2014 10:42h
Sí, en el FORMULARI A-5 passa el mateix que a la resta de formularis. El que passa és que hi ha un petit error. El Formulari A-5 ha estat modificat per corregir aquest error.
49 -En el cas d'una Agrupació de Licitadors, s'haurà d'emplenar el Formulari C amb la quantitat total de la proposta o cada un dels membres ho haurà d'omplir amb la seva pròpia proposta econòmica? Per exemple, si la quantitat total és de 25.000 ¤, i la participació de la meva organització és del 50%, la meva organització haurà d'omplir el Formulari C amb 12.500 ¤? 13/08/2014 10:42h
Com s'explica en la resposta a la pregunta 9, haurà d'haver-hi una i una sola proposta econòmica per a cadascuna de les ofertes. En el cas d'una Agrupació de Licitadors, el representant elegit per l'Agrupació a la Secció 4 del Formulari A-3 (disponible al document DECIPHER_InvitationToTender_Annex2Phase0Forms) ha d'omplir i signar el Formulari C (proposta econòmica) en nom de l'Agrupació, establint en el mateix la quantitat total ofertada per l'Agrupació (els membres de l'Agrupació no han de presentar el Formulari C de manera individual). La nota al peu número 8 del Formulari C ha estat modificada per evitar confusions.
48 - Pot un Licitador indicar dos noms al FORMULARI A-3? 12/08/2014 15:28h
L'Agrupació de Licitadors haurà d'indicar només un nom a la Secció 3 i un altre nom a la Secció 4 del FORMULARI A-3. No obstant això, els noms indicats a aquestes seccions poden ser diferents entre si.
Si per qualsevol raó l'Agrupació necessités fer qualsevol canvi en aquest sentit, l'Agrupació podrà comunicar a l'entitat contractant indicant-hi el/s nou/s representant/s.
47 - Les signatures dels formularis necessitaran ser reconegudes legalment per un advocat? 12/08/2014 15:28h
Tots els formularis hauran de ser signats pel representant legal que identifiqui el Licitador en els mateixos sense que calgui el reconeixement legal de les signatures per part d'un advocat.
46 - A la secció 3.1.1.6 es descriuen els punts a tractar en el Sobre B (Oferta Tècnica) ((i) Funcionalitat, (ii) Innovació,..., I (vii) Viabilitat econòmica i financera) i l'índex del document (1 Resum executiu, 2 Descripció de la solució tècnica proposada, etc). Hi ha alguna manera per relacionar els punts a tractar amb l'índex? 12/08/2014 15:28h
Els licitadors han de designar les seves ofertes tècniques tenint en compte la taula de continguts establerta a la Secció 3.1.1.6 del document que regula el procediment competitiu i els punts a tractar en les mateixes de conformitat amb aquesta mateixa secció. No obstant això, els licitadors hauran de decidir la manera en què relacionaran les dues qüestions (la taula de continguts i punts a tractar) en les seves ofertes tècniques (Sobre B). A més, els licitadors hauran de tenir en compte els criteris d'adjudicació establerts en el document
DECIPHER_InvitationToTender_Annex4AwardingCriteria.
45 - De cara a la capacitat tècnica i la capacitat econòmica i financera: disposem d'algun format específic per fer arribar aquesta informació o la realitzem en text lliure en dos documents independents? 12/08/2014 15:27h
Si us plau consulteu les respostes a les preguntes 28 i 29: no hi ha una plantilla específica i no hi ha cap límit de pàgines. En ambdós casos (capacitat tècnica i la capacitat econòmica i financera) els licitadors hauran d'assegurar-se utilitzar una plantilla que cobreixi i ressalti la informació necessària que figura a Secció 3.1.1.5 del DECIPHER_InvitationToTender.
44 - Tenim un problema relacionat amb la "capacitat econòmica i financera del licitador" que s'esmenta en l'apartat 3.1.1.5 del document DECIPHER_InvitationToTender_en_cat_amendment_20140722: la nostra empresa té algunes dificultats per obtenir un estat de compte bancari, perquè en aquest període els directius dels bancs del nostre país estan de vacances d'estiu; alternativament, podríem obtenir una garantia de crèdit d'una altra entitat financera, però el cost és molt gran pel fet que operarem amb un país estranger. També tenim unes línies de crèdit concedides per alguns bancs diferents d'aquells amb els quals treballem habitualment i que ens permeten gestionar tota la nostra comptabilitat, incloent les nòmines i el pagament a proveïdors. Podríem utilitzar aquestes línies? 12/08/2014 15:26h
El punt de contacte no pot decidir sobre la suficient solvència econòmica i financera dels potencials licitadors. D'acord amb la Secció 3.1.1.5 (iv), quan el licitador no pot acreditar la seva solvència pels mitjans que aquesta secció estableix, pot tractar d'acreditar-la a través de qualsevol altre document. Serà el Comitè de Contractació l'encarregat de deliberar i decidir sobre l'adequació d'aquest/aquests document/s quan es procedeixi a l'obertura del Sobre A.
En el cas d'una Agrupació de Licitadors si us plau, consulteu la resposta a la pregunta 41.
També es recorda als licitadors de consultar la resposta a la pregunta 42, en cas que les acreditacions que es proporcionin a l'efecte de provar la seva solvència no siguin ni en anglès ni en català ni en castellà..
43 - En el cas dels formularis proporcionats i que hauran de ser signats pel Licitador, es poden entregar simplement en anglès o han de ser acompanyats per la seva traducció a l'espanyol i al català? 12/08/2014 15:26h
Com s'explica en la resposta a la pregunta 25 és obligatori fer ús dels formularis disponibles al document DECIPHER_InvitationToTender_Annex2Phase0Forms_en_cat_es tal com es proporcionen (FORMULARI 0-1, FORMULARI 0-2, FORMULARI A-1, FORMULARI A-2, FORMULARI A -3, FORMULARI A-4, FORMULARI A-5 i FORMULARI C). Les traduccions a l'espanyol i al català del text anglès s'hauran de deixar sent part del document original.
42 - En el paràgraf (iv) de les pàgines 41-42 del document DECIPHER_InvitationToTender_en_cat_amendment_20140722, en relació amb la capacitat econòmica o financera del Licitador, s'esmenten diversos mitjans d'acreditació. S'haurà de proporcionar acreditacions per cadascun dels quatre punts esmentat o no cal? A més, en relació amb els comptes anuals: si el document original no és en anglès ni en castellà o català, s'haurà de proporcionar el document amb la seva traducció en anglès? 12/08/2014 15:25h
Pel que fa la capacitat econòmica o financera del Licitador, l'acreditació d'un dels mitjans enumerats a la secció 3.1.1.5 (iv) es considera suficient. Tal com s'especifica a la Secció 3.1.1.2 (vi) l'única llengua oficial del procediment DECIPHER PCP és l'anglès i en cas que les acreditacions que es proporcionin no siguin en anglès ni en català ni en castellà (juntament amb les seves traduccions a l'anglès (FORMULARI 0-1) o amb la delegació per traduir (FORMULARI 0-2)) hauran de venir acompanyades per les seves traduccions a l'anglès (bé a través d'una traducció jurada, bé a través d'una traducció realitzada pel propi licitador, però en tots dos casos acompanyada d'una declaració - semblant al FORMULARI 0-1 - signada pel representant legal del licitador (que s'identifiqui a la resta de formularis i els signi) i on es reconegui que la traducció reflecteix fidelment el document original).
41 - Si el licitador és una Agrupació de Licitadors, l'acreditació de les capacitats tècnica i econòmica o financera del licitador poden dependre de només una de les entitats del consorci o s'han d'acreditar per cadascuna de les entitats d'una Agrupació ? 12/08/2014 15:24h
En cas d'una Agrupació de Licitadors la capacitat tècnica i la capacitat econòmica o financera es poden acreditar mitjançant l'agrupació de licitadors en la seva totalitat i no cal acreditar-les per a cada membre de l'agrupació.
40 - Tenim un membre del consorci especialitzat en models de negoci i comercialització, i ens agradaria saber si el prototip final serà comercialitzat pel consorci del projecte DECIPHER o pels licitadors seleccionats. 12/08/2014 15:24h
Per favor consulteu tota la Secció 4.4 del DECIPHER_InvitationToTender. Tal com s'especifica allí la "La titularitat dels DPI que generi el licitador durant i en el marc del projecte correspondran a aquest licitador. Per tant, l'Entitat Contractant no tindrà cap dret de propietat relacionat amb aquests DPI". D'altra banda, com s'especifica a la secció 3.1.1.6, es demana explícitament als licitadors lliurar amb el Sobre B un "Pla de màrqueting i vendes". El criteri de "Viabilitat comercial" s'utilitzarà per avaluar les ofertes tècniques dels licitadors i també els Interim Outcome Reports (informes provisionals de resultats) a través de totes les fases.
39 - Per a la fase 0 quin ha de ser l'extensió de l'oferta tècnica? Hem entès que no pot excedir les 2 pàgines. És correcte? 12/08/2014 15:23h
Si us plau consulteu la Secció 3.1.1.6 del document DECIPHER_InvitationToTender i les respostes a les preguntes 14 i 21.
38 - Som un equip internacional amb membres europeus i llatinoamericans. Ja hem desenvolupat un producte viable i que funciona i que ens agradaria adaptar perquè sigui apte per ser utilitzat a Europa. Seríem susceptibles de ser escollits per al seu finançament? 12/08/2014 15:22h
En primer lloc, com s'especifica a la Secció 1.1 d'DECIPHER_InvitationToTender, el procediment competitiu DECIPHER PCP no consisteix en un programa de finançament, sinó en una contractació pública precomercial que es caracteritza per les següents raons:
"- Que l'adjudicació tingui per objecte serveis de R + D.
- Que es comparteixin els riscos i beneficis entre el comprador públic i el proveïdor dels serveis de R + D (....).
- Una contractació a través d'un procediment competitiu dissenyat per excloure eventuals situacions d'ajut públic (...). "
Pel que fa als requisits geogràfics, com s'indica a la Secció 4.3.1 de DECIPHER_InvitationToTender, "Almenys un 60% dels serveis de R + D de cada fase s'han de desenvolupar en un Estat membre de la Unió Europea o en un país associat amb el Setè Programa Marc (7PM) i el Programa Horizon 2020 ". En el seu cas el 40% dels serveis de R + D es podrien realitzar a Amèrica Llatina.
37- Si dos socis participen a la realització de la prova de concepte (Fase 3), hauran que participar activament també a la Fase 1, o la Fase 1 pot ser realitzada per un sol soci de l'Agrupació de Licitadors? 12/08/2014 15:22h
Diferents entitats poden fer part de les Agrupacions de Licitadors. Cadascuna de les entitats pot exercir diferents funcions i tenir diferents nivells de contribució en funció de les fases del procediment competitiu de la PCP. La descripció dels rols i de les contribucions de cada entitat farà part de l'Oferta Tècnica (Sobre B).
36 - Què significa el suport a "qualsevol dispositiu mòbil"? S'inclouen totes les plataformes mòbils com Android, Windows Mobile, iOS, Blackberry, ... 12/08/2014 15:21h
L'expressió "qualsevol dispositiu mòbil" que està present en diversos punts del DECIPHER_ChallengeBrief (CB) no fa cap referència explícita a cap dispositius mòbil específic. Els licitadors hauran d'especificar en la seva oferta tècnica a quins dispositius mòbils donaran suport (si telèfons mòbils o altres). És important destacar que la selecció dels dispositius mòbils podria tenir un impacte en el capítol "Pla de Màrqueting i Vendes" del Sobre B (Secció 3.1.1.6 del DECIPHER_InvitationToTender).
35 - Com s'ha de reflectir el cas d'ús de la diabetis 2 en la proposta? És a dir hi ha algun requeriment relacionat a la diabetis 2 que ha de ser abordat en la proposta i que no es presenta en altres malalties cròniques? Per exemple, en la secció 1.5 (Model de Negoci) de la Challenge Brief no es fa menció específica de la diabetis 2. 12/08/2014 15:20h
Com s'esmenta en la secció 1.8 del DECIPHER_ChallengeBrief (CB) " El programa DECIPHER PCP cobrirà totes les funcionalitats descrites (...) només en els casos de pacients afectats per diabetis tipus 2. Això serà només el començament atès que, en una fase posterior del programa DECIPHER PCP, totes les funcionalitats desenvolupades pel Servei DECIPHER han de poder donar una cobertura progressiva a totes les malalties cròniques." i el "disseny també serà modular de manera que s'hi puguin afegir fàcilment noves característiques i funcionalitats."
Això vol dir que la diabetis tipus 2 es considera només com la primera malaltia crònica a la qual donar suport, i així enfocar el I + D i la prova de concepte.
34 - Quin és el paper dels casos d'ús del Challenge Brief, per exemple és necessari proporcionar solucions especificadament relacionades amb els tres casos d'ús (Espanya, Itàlia, Regne Unit)? Necessitem saber alguna cosa més sobre els sistemes de PHR regionals desplegats per les tres autoritats compradores? En cas afirmatiu, com podem obtenir aquesta informació? 12/08/2014 15:20h
Els casos d'ús s'inclouen amb l'objectiu de ser de suport als licitadors durant l'elaboració de la seva proposta i aclarir així els objectius del DECIPHER. Com es descriu en les seccions 1.2 i 1.3 del DECIPHER_Challenge Brief (CB), s'espera que les tecnologies desenvolupades puguin proporcionar la vista "actualitzada de les dades de salut d'una persona mitjançant l'accés als" PHR-S "existents o que s'estiguin desenvolupant en diferents països " i " (...) siguin vàlides per a totes les iniciatives regionals de PHR a nivell de la Unió Europea i" per "les solucions desenvolupades per tercers" que "utilitzin els estàndards d'interoperabilitat reconeguts, més comuns a nivell de la Unió Europea". Tota la informació disponible en relació amb les tres PHR-S de les autoritats compradores es troba al CB i a l'informe " DECIPHER: PHR Platforms and Interfícies State-Of-The-Art-Report". Consulteu també les respostes de les preguntes 17 i 31.
33- Veiem que hi ha un formulari que permet presentar el projecte en espanyol o en català i que l'Entitat Contractant el traduiria a l'anglès. Aquest servei té algun cost? 05/08/2014 14:25h
No hi ha cap cost associat a aquest servei. D¿altra banda cal recordar que, tal i com s¿especifica a la secció 3.1.1.2 (vi), l¿única llengua oficial d¿aquesta PCP és l¿anglès i cal tenir present que "l¿avaluació final es durà a terme prenent en consideració només la documentació presentada en anglès (tant si es tracta de la documentació inicialment presentada en anglès com si es tracta d¿una traducció feta pel licitador o per l`Entitat Contractant)". A més, com s'ha especificat a la secció 3.1.1.5 (iii) per demostrar la capacitat tècnica dels licitadors, com a mínim 3 dels membres del seu equip hauran d'estar capacitats per a comunicar-se en anglès de manera fluida tant a nivell oral com escrit. ¿L¿Entitat Contractant es reserva el dret d¿entrevistar aquests 3 membres de l¿equip per verificar el compliment d¿aquest requisit¿.
32 - En quina mesura i de quina manera la solució de DECIPHER haurà de desenvolupar i referir-se al que ja ha estat desenvolupat per epSOS? Quina ha de ser la relació en termes tècnics entre els dos projectes? És necessari accedir al sistema de epSOS per obtenir dades útils? 29/07/2014 12:58h
Consulteu les seccions 1.8, 1.8.3.5 i 1.8.3.6 de DECIPHER_ChallengeBrief. El Servei Decipher haurà de:
1 - Generar (...) informes compatibles amb epSOS sobre la informació de salut del pacient
2-permetre l'accés a les PHR a través del Patient Access Services (PAC) del país i la traducció opcional d'informació personal de salut tal com s'indica en epSOS (...) en UC.PAC.1. En els casos en què el PAC (...) no exposa una API (...) per recuperar dades en forma estructurada, el Servei DECIPHER ha d'incloure o incrustar una finestra del navegador per suportar la visualització de les dades facilitades pel PAC. (...) El licitador haurà de tenir en compte en el disseny que (...) el Servei DECIPHER donarà suport a una combinació de diferents interfícies de PAC.
3 - proporcionar serveis semàntics per traduir automàticament les dades del PHR (.....) utilitzant les biblioteques disponibles en epSOS o solucions alternatives.
31 - A la pàgina 112 de DECIPHER_ChallengeBrief (de la versió anglès-catalana del document; pàgina 58 en la versió castellana del document) s'esmenta el document DECIPHER: PHR Platforms and Interfícies State-Of-The-Art-Report. En el mateix document a la pàgina 120 (de la versió anglès-catalana del document; pàgina 62 en la versió castellana del document) s'esmenta l'informe DECIPHER State-Of-The-Art (D5.1). Algun d'aquests documents està disponible? On puc trobar-los? 29/07/2014 12:57h
Ambdues mencions es refereixen a un mateix document disponible a la pàgina web de DECIPHER, i més concretament a la secció Relevant Documents and Information: http://www.decipherpcp.eu/news-and-events/relevant-documents-and-information
El document es diu DECIPHER_phr_platforms_and_interfaces_state_of_the_art_report_en i l'enllaç directe al document és el següent: http://decipherpcp.eu/sites/default/files/attachments/decipher
30 - En relació amb al Formulari A-5- Declaració d`altres fonts de finançament públic, l'empresa per a la qual treballo participa en una gran quantitat d'iniciatives cofinançades per la UE i els organismes públics nacionals i en l'àmbit de l'assistència sanitària. En omplir el punt 2 em pregunto si a la columna "Concepte" es vol saber el que fa la meva organització específicament en els projectes o el que els projectes en la seva globalitat duen a terme o ambdues coses. 29/07/2014 12:57h
El Formulari A-5 s'utilitza per declarar que `El Licitador no rep cap ajuda de qualsevol de les administracions publiques de qualsevol estat membre de la Unió Europea ni la pròpia Unió Europea en les àrees de treball de la PCP DECIPHER '
A la columna "Concepte" s'espera que el Licitador introduïa la descripció de la R + D duta a terme durant el projecte per posar en relleu que aquest tipus d'R + D és diferent de la que es durà a terme en DECIPHER. Depenent del cas podria ser rellevant descriure l'objectiu general del projecte, sense oblidar que la informació més crítica és la que es refereix exclusivament al Licitador.
29-En relació amb la secció de la capacitat tècnica: hi ha alguna plantilla que s'espera que els licitadors utilitzin i, hi ha alguna límit de pàgines per a aquesta secció? 29/07/2014 12:56h
Per a la Capacitat Tècnica, no hi ha una plantilla específica i no hi ha cap límit de pàgines
28-A la secció 3.1.1.5 d'DECIPHER_InvitationToTender quan es refereix a la capacitat tècnica dels licitadors, entenem que podem complir amb aquest requisit agregant els currículums del personal assignat a DECIPHER. Què plantilla de CV s'espera que els licitadors utilitzin? CV curts o CV estàndard compatibles amb la plantilla de la UE? 29/07/2014 12:56h
No hi ha cap suggeriment específic pel que fa a la plantilla de CV a utilitzar. Els licitadors hauran d'assegurar d'utilitzar una plantilla que cobreixi i ressalti la informació necessària que figura a la Secció 3.1.1.5 del DECIPHER_InvitationToTender 'una relació de l¿equip involucrat, sobre les seves qualificacions acadèmiques i professionals, així com sobre la seva experiència anterior, particularment la seva experiència en R+D en aquest àmbit específic, que haurà de ser superior a 3 anys almenys en el cas de tres dels membres de l¿equip. (...) A més, com a mínim 3 dels membres de l¿equip involucrat hauran de comunicar-se en anglès de manera fluida tant a nivell oral com escrit.'
27 - Cal deixar sense omplir els formularis que no fem servir (per exemple, el formulari A-3 ja que no som un consorci) i, de totes manera, hem d'incloure'ls en la proposta final? 29/07/2014 12:55h
Els licitadors no hauran d'omplir els formularis que no apliquen a les seves propostes. Com s'explica en les respostes de les preguntes 9 i 10: només els Formularis A-1, A-2, A-5 (Sobre A) i el Formulari C (Sobre C) han de ser emplenats per tots els licitadors, mentre que els formularis 0-1, 0 -2, A-3 i A-4 s'emplenaran en funció dels casos.
Els formularis que no s'hagin emplenat es podran deixar fora de la proposta final, encara que cap licitador serà exclòs si aquestes formularis es deixen en la proposta final.
26- Què s'entén per 'correu certificat amb avis de rebuda'? Es refereix als servei de missatgeria exprés (com ara TNT, DHL, etc.) o als serveis postals públics? 29/07/2014 12:55h
Quan en la Secció 3.1.1.2 de DECIPHER_InvitationToTender s'esmenta que els sobres hauran de ser lliurats per 'correu certificat amb avis de rebuda' significa que el contenidor físic ha de ser enviat per un servei postal que demostri que el lliurament es va fer amb èxit per mitjà de la signatura d'una persona autoritzada de l'entitat destinatària i que proporciona al remitent la informació sobre qui va rebre el paquet, la data i l'hora. No hi ha cap requisit de si el servei postal ha de ser públic, privat o un servei de missatgeria exprés.
25 - Pels formularis: és possible utilitzar paper amb la capçalera de l'empresa o és obligatori utilitzar el format de l'Annex 2? 29/07/2014 12:54h
És obligatori fer ús dels formularis continguts en el document DECIPHER_InvitationToTender_Annex2Phase0Forms_en_cat_es tal com es proveeixen (Formulari 0-1, Formulari 0-2, Formulari A-1, Formulari A-2, Formulari A-3, Formulari A-4, Formulari A-5 i Formulari C). En qualsevol cas, es podrien arribar a permetre petits canvis sobre els mateixos que no impliquin cap canvi pel que fa als seus continguts (depenent de la valoració realitzada pel Comitè de Contractació sobre la importància d'aquests canvis)
24 - Els sobres han de contenir també la versió en paper dels formularis o només la versió en format electrònic és suficient? 29/07/2014 12:54h
Com es descriu a la Secció 3.1.1.2 cadascú dels sobres haurà de 'contenir una còpia electrònica de tot el seu contingut. Aquesta còpia electrònica només podrà ser presentada en DVD o llapis de memòria (no serà admès cap altre mitjà digital) i consistirà en un únic arxiu PDF'. La versió electrònica és una còpia del contingut en format paper, això significa que la proposta de licitació ha de ser presentada en paper sent la versió electrònica una còpia del presentat en paper.
23 - Cal que el contenidor físic extern (dels sobres A, B i C) sigui signat pel licitador i identifiqui la proposta, així com es descriu pels sobres A, B, C? 29/07/2014 12:53h
Com es descriu a la Secció 3.1.1 de DECIPHER_InvitationToTender tots els sobres hauran de '(...) estar signats pel licitador o el seu representant, amb indicació del nom (o denominació social) complet de tots dos, tot identificant el licitador, el número de telèfon i l¿adreça de correu electrònic a efectes de notificacions'.
Pel que fa al contenidor físic extern dels tres sobres, es prega als licitadors que l'identifiquin amb la mateixa informació a què es refereix el paràgraf anterior i el signin.
22- Hi ha un límit de caràcters per a les preguntes enviades a través de la plataforma web de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat )? 29/07/2014 12:53h
Com es descriu a la Secció 2.3.1.2 els licitadors poden sol¿licitar aclariments en relació amb qualsevol tema relacionat amb el procediment de la PCP DECIPHER dirigint-se per escrit a la següent adreça electrònica de punt de contacte, disponible específicament per a aquesta finalitat: DECIPHER.AQuAS@gencat.cat .
D'altra banda els licitadors que volen enviar preguntes a través de la plataforma web de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya tindran que tenir en compte que el text de les preguntes està limitat a 255 caràcters.
21 - On puc trobar el document DECIPHER_Envelope_B_template_en_cat_es.doc? 22/07/2014 16:52h
El document DECIPHER_Envelope_B_template_en_cat_es.doc està disponible a la resposta de la pregunta 14
20 - En relació amb el Formulari A-1, és realment necessari esmentar tots els rols de la companyia (tots els membres del consell d'administració, els directors tècnics, socis i inversors)? Es pot limitar la llista com es fa el formulari? Què és exactament un "director tècnic" (en un una gran empresa en pot haver centenars)? 22/07/2014 16:51h
Quan a la Secció 3.1.1.5 (i) del document DECIPHER_InvitationToTender s'esmenta la necessitat que els licitadors declarin a través del Formulari A-1 "tots els directors tècnics", els licitadors han d'entendre que el que se'ls està requerint és, en realitat, tots els directors tècnics que es prevegi vagin a participar en DECIPHER. Amb la finalitat d'aclarir aquest punt, s'ha modificat el document DECIPHER_InvitationToTender. Els licitadors han de tenir en compte que els espais establerts en el Formulari A-1, als efectes de llistar els noms de les persones a les quals es refereix la secció 3.1.1.5 (i), són exemplificatius i no limitadors i han llistar tots els noms que consideren necessari de conformitat amb les instruccions del Formulari A-1. Perquè els licitadors puguin augmentar l'espai del Formulari A-1, s'ha procedit a posar a la seva disposició aquests formularis en format .doc.
19 - En relació amb el lliurament dels formularis de la Fase 0 de l'Annex II que es lliuraran amb el sobre A, tenint en compte que tots els formularis formen part d'un document en format PDF (DECIPHER_InvitationToTender_Annex2Phase0Forms), hi ha problemes en extreure'ls, distribuir-los entre els socis d'una agrupació de licitadors i adjuntar-los una altra vegada en un PDF. A més necessitem imprimir el PDF (no obstant algun formulari ocupi més d'una pàgina) i omplir-ho manualment amb un llapis? 22/07/2014 16:50h
Amb l'únic objectiu de facilitar la presentació de les propostes i perquè els licitadors puguin entrar tota la informació requerida utilitzant un editor de text i, en cas que licitessin en agrupació, distribuir els formularis entre els socis, el document íntegre DECIPHER_InvitationToTender_Annex2Phase0Forms ara està disponible en format .doc.
18 - Llegint tots els documents del procediment competitiu no queda clar qui s'encarregarà de seleccionar els usuaris reals per a la Fase 3 de pre-producció 22/07/2014 16:49h
Se n'encarregaran les Entitats Compradores de DECIPHER conjuntament amb l'Entitat Contractant. De tota manera, potser els Licitadors tinguin ja llaços preestablerts amb sistemes existents de PHR / EHR que podrien formar part de les seves propostes
17 - Com i on es posaran a disposició els requeriments detallats de les Autoritats Compradores per tenir una solució més adequada durant la Fase 1? En particular, el CB parla de la integració d'almenys tres sistemes diferents de la UE (Itàlia, Espanya i Regne Unit): qui serà l'encarregat de proporcionar els detalls sobre aquests sistemes per tal de permetre la integració? 22/07/2014 16:49h
Si us plau, consulti les seccions 1.8.3.1 i 1.8.3.4 de DECIPHER_ChallengeBrief i la Secció 1.3 del DECIPHER_InvitationToTender.
Les implementacions de les Autoritats Compradores (Catalunya, Toscana i Manchester) no es donen a conèixer des d'un principi perquè DECIPHER vol promoure el desenvolupament de tecnologies innovadores que abordin les futures necessitats de les Autoritats Compradores i no els problemes d'interoperabilitat i autenticació de curt termini. Pot ser que s'actualitzi el Challenge Brief a cada fase. Durant el projecte es proporcionarà als licitadors un entorn de prova i una descripció dels requeriments d'interoperabilitat basats en un conjunt de dades comunes provinents de les 3 PA-PHR-S existents i de la seva evolució. Les especificacions d'interoperabilitat es definiran tenint en compte les solucions proposades pels licitadors i les capacitats dels sistemes de PHR disponibles als països contractants.
16 - A la secció 3.1.1.6 del document DECIPHER_InvitationToTender s'afirma: 'Les descripcions referides sota aquesta Secció 3.1.1.6 (vii) no podran contenir cap referència a valors absoluts. Aquestes descripcions s'expressaran en percentatges. Qualsevol referència a valors absoluts provocaria l'exclusió del licitador del procés competitiu.' La Secció 3.1.1.6 (vii) es refereix a la viabilitat econòmica i financera de les solucions, però en la descripció del contingut del Sobre B no hi ha cap secció específica dedicada a la viabilitat econòmica i financera. Podrien si us plau aclarir en quins casos s'aplica l'afirmació anterior? 15/07/2014 14:11h
La viabilitat econòmica i financera consisteix en les `Descripció de l'anàlisi de l'estructura de costos de la investigació i el desenvolupament de la solució proposada i la comparació de les assignacions dels diferents tipus de despeses i inversions (...) Descripció del pla de finançament de la solució proposada (si n'hi ha)' (Secció 3.1.1.6 del document DECIPHER_InvitationToTender,). Els apartats rellevants del Sobre B els que no es farà referència a valors absoluts seran el apartat 4 `Implementació' descrit a la Secció 3.1.1.6 (vii) i l 'Annex' a què es refereix l'últim paràgraf d'aquesta mateixa secció.
15 - A la versió anglesa del document DECIPHER_InvitationToTender i més específicament a la secció 3.1.1.6 quan es descriu com s'ha de presentar el sobre B, s'esmenta que s'ha d'usar la font Arial que no sigui més petita de 10 punts. D'altra banda en les dues versions del document, la catalana i la castellana, s'entén que la font Arial ha de ser superior als 10 punts. Podríeu si us plau aclarir quins punts de la font Arial estan permesos? 15/07/2014 14:10h
Tal com s'especifica a la Secció 6.3.1 del document DECIPHER_InvitationToTender
"La versió anglesa del document de procediment competitiu i de qualsevol altre document del procediment de la PCP DECIPHER prevaldrà sobre qualsevol altra versió dels mateixos."
D'acord amb aquesta secció, el Sobre B s'ha de presentar utilitzant la font "Arial" no inferior a 10 punts, és a dir, en tipus de font "Arial" d'almenys 10 punts o més gran.
La traducció de la frase esmentada es pot millorar de la següent manera:
CAT: El document s'ha de presentar en fulls din-a-4 a una cara, amb font Arial igual o superior a 10 punts, interlineat simple i amb els marges de 2,5 cm.
ES: El documento debe presentarse en hojas DIN A4 a una cara, con fuente Arial igual o superior a 10 puntos, interlineado simple y márgenes de 2,5 cm.
14 - A la secció 3.1.1.6 del document DECIPHER_InvitationToTender s'especifica el contingut del sobre B. Hi ha alguna plantilla disponible o cada licitador ha de crear la seva? 15/07/2014 14:10h
No, no hi ha cap plantilla. No obstant això, tenint en compte les nombroses preguntes realitzades pels potencials licitadors a aquest respecte, amb l'únic objectiu de facilitar la presentació de les propostes, l'entitat contractant posa a disposició dels potencials licitadors un exemple de plantilla (DECIPHER_Envelope_B_template_en_cat_es.doc) que aquests podrien utilitzar per presentar la seva Oferta Tècnica (el sobre B). Aquesta plantilla s'ha de considerar com un mer exemple pel fet que el seu ús no és obligatori per a la presentació de les seves propostes.
13 - A la secció 3.1.1.2 del document DECIPHER_InvitationToTender s'especifica que si la proposta s'envia per correu certificat amb avis de rebuda, el licitador haurà d'informar a l'entitat contractant del lliurament de la proposta per correu electrònic , fax o telegrama. Quin és el numero de fax de l'entitat contractant? 15/07/2014 14:09h
Els detalls de contacte de l'Entitat Contractant són:
Fax: +34 93 5517510

adreça electrònica: DECIPHER.AQuAS @ gencat.cat

Adreça:
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
Oficina de Contractació
Roc Boronat, 81-95
ES-08005 Barcelona (SPAIN)
12- Es pot presentar una solució per a una part únicament del Challenge Brief del projecte DECIPHER? 15/07/2014 14:09h
Tal com s'especifica a l'anunci d'aquest procediment competitiu, per a aquest contracte no hi ha cap divisió en lots. A això cal afegir que la Secció 3.1.1.6 del document DECIPHER_InvitationToTender especifica que 'L'oferta tècnica respondrà a les necessitats plantejades a la Challenge Brief (CB) del PCP DECIPHER'. Per tant, les propostes presentades han de cobrir totes les funcions bàsiques i de disseny definides al Challenge Brief. Es convida a aquells licitadors que identifiquin que la seva investigació i desenvolupament solucionaria part de les necessitats definides pel projecte DECIPHER a formar una Agrupació de licitadors i buscar socis a través de la pàgina de cerca de partners (com s'ha explicat en la resposta a la pregunta 7).
1. Quin és el termini de presentació de les propostes? 08/07/2014 13:29h
D'acord amb la Secció 3.1.1.2 (ii) del document DECIPHER_InvitationToTender, la presentació de les propostes per a la Fase 0 s'hauran de presentar abans de les 13:00 CET o de les 12:00 GMT del 25 d'agost.
11. És possible que la documentació publicada el 25 de juny amb l¿obertura del període de licitació s'esmeni? 08/07/2014 13:28h
Durant el període de licitació és possible que l'anunci i els documents publicats s'esmenin. És possible examinar tots els canvis implementats fent clic en els botons 'Publicació inicial', 'Esmena 1', 'Esmena 2' i així fins a ' Darrera esmena'. Quan es fa clic a la 'Darrera esmena' es troben disponibles l'última versió dels documents.

Al Tauler d'Anuncis és possible llegir qualsevol comunicació publicada per l'Entitat Contractant (com les esmenes realitzades).

Si us plau registreu-vos al servei d'Alertes per poder així rebre automàticament qualsevol comunicació i informació sobre les possibles esmenes que es puguin realitzar.
10. El Sobre A contindrà diversos formularis. Necessitaré utilitzar-los tots? 08/07/2014 13:27h
- Formulari 0-1: només per presentar en català o en castellà conjuntament amb la traducció a l'anglès
- Formulari 0-2: només per presentar en català o en castellà sense la traducció a l'anglès
- Formulari A-1: per tots els licitadors individuals o tots els membres de l¿Agrupació de Licitadors i, si escau, per tots els subcontractistes
- Formulari A-2: per tots els licitadors individuals o tots els membres de l¿Agrupació de Licitadors i, si escau, per tots els subcontractistes
- Formulari A-3: només per les agrupacions de licitadors
- Formulari A-4: en cas de subcontractacions per tots els licitadors individuals o per tots els membres d'una Agrupació de Licitadors que subcontractin. Part del formulari també haurà de ser emplenat pels subcontractistes corresponents.
- Formulari A-5 per tots els licitadors individuals o tots els membres de l¿Agrupació de Licitadors
9. Es necessita utilitzar algun formulari específic per presentar les propostes? 08/07/2014 13:26h
Tots els licitadors hauran de presentar tres sobres separats A, B i C.

El contingut del Sobre A està descrit en la Secció 3.1.1.5 del document DECIPHER_InvitationToTender i consisteix en els formularis Formulari 0-1, Formulari 0-2, Formulari A-1, Formulari A-2, Formulari A-3, Formulari A-4, Formulari A-5 disponibles al document DECIPHER_InvitationToTender_Annex2Phase0Forms diligentment emplenats.

El contingut del Sobre B està descrit a la Secció 3.1.1.6 del document DECIPHER_InvitationToTender (hi haurà una i una sola oferta tècnica per a cadascuna de les propostes).

El contingut del Sobre C està descrit a la Secció 3.1.1.6 del document DECIPHER_InvitationToTender i consisteix en el Formulari C disponible al document DECIPHER_InvitationToTender_Annex2Phase0Forms diligentment emplenat. Hi haurà una i una sola proposta econòmica per a cadascuna de les propostes.
8. És possible conèixer la idoneïtat de la meva organització abans de presentar una proposta? 08/07/2014 13:25h
No hi ha cap mecanisme per avaluar la idoneïtat d'una organització abans de presentar la seva proposta.

S'aconsella AUTO-AVALUAR la pròpia IDONEÏTAT revisant els requeriments descrits en el document DECIPHER_InvitationToTender, més específicament aquells relacionats amb el contingut del sobre A (Secció 3.1.1.5), els límits de subcontractació (Secció 2.2.2) i els requisits geogràfics (Secció 4.3).

Els licitadors hauran de demostrar:

1- La seva capacitat d¿obrar (FORMULARI A-1 document DECIPHER_InvitationToTender_Annex2Phase0Forms)
2- no incórrer en cap de las prohibicions de contractar amb l`Administració (FORMULARI A-2 document DECIPHER_InvitationToTender_Annex2Phase0Forms)
3- La seva capacitat tècnica (sobre A Secció 3.1.1.5)
4- La seva capacitat econòmica i financera (Sobre A Secció 3.1.1.5)
5- La subcontractació està permesa i definida (Secció 2.2.2)
6- Requisits geogràfics (Secció 4.3)
7. Quin és l'objectiu de la llista d'entitats disponible des de la pàgina 'Partners finding page' (CAT: 'pàgina de recerca de socis') al portal web de DECIPHER (http://www.decipherpcp.eu/call-tender/companies-interested-participation)? Aquesta llista serà utilitzada per seleccionar les entitats i adjudicar els contractes? 08/07/2014 13:24h
Les parts interessades poden presentar les seves propostes al procediment competitiu DECIPHER pel seu compte o fent part d'una agrupació de licitadors.
La pàgina 'Partners finding page' està disponible des del portal web de DECIPHER per donar suport a les entitats que volen licitar amb una agrupació a trobar socis o a ser trobades per socis potencials.

El fer part d'aquesta llista no és un prerequisit per participar al procediment de compra pública pre-comercial i no dóna cap avantatge a cap entitat.

La selecció dels licitadors i l'adjudicació dels contractes estan obertes a totes les entitats que vulguin presentar les seves propostes d'acord amb les especificacions definides en el document que regula el procediment competitiu (DECIPHER_InvitationToTender).
6. En cas de preguntes: com les puc enviar? Quin és l'últim dia per enviar preguntes? 08/07/2014 13:23h
D'acord amb la Secció 2.3.1.2 del document DECIPHER_InvitationToTender, els licitadors poden sol·licitar aclariments en relació amb qualsevol tema relacionat amb el procediment de la PCP DECIPHER dirigint-se per escrit a l'adreça electrònica DECIPHER.AQuAS@gencat.cat .

Totes les preguntes o peticions d'aclariment en relació al procediment de la PCP DECIPHER s'han de rebre al punt de contacte abans de deu (10) dies previs a la data de finalització del termini per a la presentació de les propostes.
Tenint en compte que el 15 d'agost és un dia inhàbil a Barcelona, l'últim dia per enviar les preguntes serà el 16 d'agost.
5. Un cop enviades, hi ha una data límit per a l'Entitat Contractant per rebre les propostes? 08/07/2014 13:22h
L'Entitat Contractant haurà de rebre les propostes en un termini de set (7) dies naturals després del 25 d'agost, o sigui com màxim l'1 de setembre, i en cas contrari els licitadors quedaran exclosos.
4. És la primera vegada que participo a un procediment d'aquest tipus i em pregunto si hi ha alguna advertència a tenir en compte a l'hora d'enviar la meva proposta per correu 08/07/2014 13:20h
Enviar proposta en un únic contenidor físic (per exemple: sobre, caixa, ...) ben tancat. El contingut serà:
1- Tres sobres separats i independents, tancats (A, B i C)
2- Un llapis de memòria o un DVD (un per cada sobre) i que contingui tot el seu contingut en un únic arxiu PDF (per exemple un document PDF per al sobre A emmagatzemat en un llapis de memòria o un DVD i enviat dins el sobre A, un altre document PDF per al sobre B emmagatzemat en un llapis de memòria o un DVD i enviat dins el sobre B, etc.)
El contenidor es lliurarà:
- O presencialment al Registre oficial de l¿Entitat Contractant
- O per correu certificat amb avís de rebuda, avisant el mateix dia a l¿Entitat Contractant del lliurament de la proposta, per correu electrònic (DECIPHER.AQuAS@gencat.cat), fax (+34 93 5517510), o telegrama, adjuntant-hi una prova que la proposta es va enviar abans de les 13:00 CET o de les 12:00 GMT del 25 d'agost.
3. Està a disposició dels licitadors un sistema de presentació electrònica de les propostes? 08/07/2014 13:19h
Les propostes relatives a la fase 0 no es poden presentar electrònicament.
2. El document que regula el procediment competitiu diu: `Les entitats inscrites als serveis d'alerta de l'esmentada plataforma es mantindran informades de les decisions i dels esdeveniments rellevants que es produeixin durant el procediment de la PCP DECIPHER'. Però, com es porta a terme la inscripció al servei d'alertes? 08/07/2014 13:16h
Un cop dins de l'anunci del procediment competitiu publicat a la Plataforma web de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya és possible inscriure al servei d'alertes fent clic en el text `Vol que us informem de les novetats?' que es troba a la columna dreta la pantalla i just a sota del text 'Subscripcions'
Un cop fet clic l'usuari entrarà els detalls del seu contacte en un formulari específic i finalment farà clic a 'Enviar'.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya