Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
Codi d'expedient:
3020170339
19.-Com a empresa privada no espanyola establerta a la UE, hem de presentar la traducció a l'espanyol o a l'anglès d'aquests documents? 17/10/2019 10:16h
Mireu la resposta proporcionada a la pregunta 16.4
16.- Us escrivim per demanar alguns aclariments en relació amb el PCP ANTISUPERBUGS: 1.- La presentació s'ha de fer NOMÉS a través de la plataforma en línia en data 2019.10.28 13:00 CET? 2.-Cada document individual (formulari, annex, Altres documents requerits, declaracions, etc.) de cada sobre A, B, C Ha de signar-se primer en paper original, després escanejar i transformar-se en format PDF i finalment signar digitalment i penjar-ho a la plataforma? Podeu confirmar això o explicar millor el procés? En cas de signatura digital, per al Formulari del subcontractista hem de posar doble signatura digital (el licitant i el subcontractista)? 3.-Tal com s'indica en el RfT es necessita "l'original de l'escriptura notarial de poder notarial", hi ha intenció que tota la documentació presentada a la plataforma (en PDF) també s'enviï en format original (en paper) a la direcció de AQUA dintre de la data límit? ¿Podeu explicar millor aquest punt? 4.-La traducció a l'espanyol o al català dels documents 1.2.3.4.5. (En el cas d'una organització no espanyola dels Estats Membres) acompanyat de la FORM0-1 on es reconeix que és un fidel reflex de l'original "(com s'indica a" Annex III "). Significa que hem de traduir aquests documents PRIMER a l'anglès (idioma oficial) i acompanyats per FORM0-1 indicant que és una traducció fidel de l'original en ITALIÀ i després novament en espanyol acompanyat de la FORM0- 1 declarant que és una traducció fidel de l'original en ITALIANO de nou? ¿es correcte? ¿necessites traducció d'aquests documents a l'anglès i l'espanyol o només un es suficient? ¿Cada un dels 5 documents ha d'anar acompanyades d'un sol FORMULARI-1 o FORMULARI0-1 per tot aquest grup de documents? 15/10/2019 12:57h
16.1.- D'acord amb la secció 4.1.1 del Request for Tender(nom del fitxer: Plec Administratiu), "Les entitats interessades a participar en la CPP ANTISUPERBUGS han de remetre la seva oferta mitjançant l'eina de Sobre Digital en el perfil del contractant de aquas (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/AQuAS), residenciat en la Plataforma web de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya ".
Per a més informació de com preparar la licitació, hem creat una guia amb les instruccions per explicar als futurs licitador com presentar oferta: http://antisuperbugs.eu/wp-content/uploads/2019/10/ASB_CfT_Tutorial_fo_bidders_1_8.pdf.
16.2.- D'acord amb la secció 4.1.1.2 del Request for Tender (nom del fitxer: Plec Administratiu), tots els documents que formen part de l'Oferta han d'anar signats electrònicament en els termes previstos en el Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, sobre identificació electrònica i serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE. És a dir, no cal la signatura física dels documents ni el seu posterior escaneig, només s'ha de convertir el document en format PDF i signar-lo electrònicament. Respecte al formulari 0-5 (Declaració responsable en relació a la subcontractació), de conformitat amb l'apartat 3.2.3.1, aquest document haurà de venir signat pel subcontractista, a més del licitador, encara que la seva presentació queda reservada per al moment en què se'ls requereixi als quatre licitadors que hagin obtingut una major puntuació, de conformitat amb el que estableix l'apartat 4.2.3.2 dels plecs. Per a la presentació de l'oferta, és suficient identificar el subcontractista en el DEUC, d'acord preveu l'apartat 4.2.1.2.1 ( "Si el Licitador va a utilitzar a una altra o més entitats com Subcontractistes per executar part del contracte, haurà identificar-los en el DEUC, en el cas que siguin coneguts en el moment de presentar-se l'oferta ").
16.3.- D'acord amb la secció 4.1.1 del Request for Tender (nom del fitxer: Plec Administratiu), l'única via de presentació de la documentació és mitjançant l'eina del Sobre Digital residenciat a la Plataforma web de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya ( https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/AQuAS). Per tant, tots els documents han d'estar en format digital, sense perjudici de poder requerir el document original al licitador per poder comprovar l'originalitat d'aquest.

No obstant això, igual que a la pregunta anterior (ie 16.2), la presentació d'aquest document queda reservada per al moment en què se li requereixi als quatre licitadors que hagin obtingut una major puntuació, de conformitat amb el que s'estableix a l'apartat 4.2.3.2 dels plecs.
16.4 D'acord amb la secció 4.1.5 del Request for Estendre (nom del fitxer: Plec Administratiu), "Les ofertes remeses a totes les Fases s'hauran d'enviar en anglès. Els licitadors també poden proporcionar aquests documents en català o espanyol ". Per tant, si es tradueixen tots els documents en anglès, ja no és necessària la posterior traducció dels documents al català o espanyol. Si es proporcionen els documents en català o espanyol, els licitadors han de completar el FORMULARI 0-1 i el FORMULARI 0-2 (inclosos en l'annex III) cada vegada que enviïn documents en català o espanyol en els seus sobres corresponents a les diferents fases de la CPP ANTI-SUPERBUGS.

No obstant això, els documents 1, 2, 3, 4 i 5 (identificats en l'apartat "I. Documentació: Visió General", secció "Documentació a aportar per a ser adjudicat amb l'Acord Marc i el Contracte de Fase 1" de l'Annex III , i que es basen en l'apartat 4.2.3.4 dels plecs, es presentaran en el moment en què se'ls requereixi als quatre licitadors que hagin obtingut una major puntuació, de conformitat amb el que estableix l'apartat 4.2.3.2 dels plecs
18.- Segons el suport pressupostari del Excel es permet ingresar valors per la fase 2 i 3, estem en l'avaluació de la proposta per la fase 1, es necessari estimar els valors per la fase 2 i 3? 15/10/2019 12:33h
Mirar la pregunta 12.2
17.1.-Tots els documents administratius (tant FORM0 com FORMA, juntament amb els documents 1,2,3,4,5 requerits han d'estar tots junts dins del Sobre A? 17.2.-En l' "Annex III" "Documentació que es proporcionarà per ser adjudicada amb FA i Contracte de Fase 1" hi ha una llista de documents que requereixen la capacitat tècnica, solidesa econòmica, serveis d'R + D, equip involucrat, Compromís de contractar una CRO per a la Fase 3 a eines i equipament tècnic. En un altre document, s'informa que aquests documents no són necessaris ara, sinó només per als 4 millors puntuats. És correcte? Llavors, NO hem de produir aquesta llista de documents ara, ni completar el FORMA-2? 17.3- Necessiteu també les plantilles FA i Fase 1 signades a cada pàgina per acceptar el seu contingut també o no es requereix ara? 15/10/2019 12:30h
17.1.- Els documents relatius al sobre A i els formularis de la Fase de licitació (Tender Forms) s'han d'emplenar i pujar conjuntament en un Pdf en el sobre A de Sobre Digital. Per veure més informació sobre com pujar els documents del sobre A, mireu el següent link: http://antisuperbugs.eu/wp-content/uploads/2019/10/ASB_CfT_Tutorial_fo_bidders_1_8.pdf

Els documents 1, 2, 3, 4 i 5 (identificats en l'apartat "I. Documentació: Visió General", secció "Documentació a aportar per a ser adjudicat amb l'Acord Marc i el Contracte de Fase 1" de l'Annex III, i que es basen en l'apartat 4.2.3.4 dels plecs, es presentaran en el moment en què se'ls requereixi als quatre licitadors que hagin obtingut una major puntuació, de conformitat amb el que estableix l'apartat 4.2.3.2 dels plecs.

17.2.- D'acord amb la secció 4.2.1.2.2 del Request for Tender (nom del fitxer: Plec Administratiu), "L'acreditació sobre la capacitat legal, l'acreditació sobre la no concurrència de prohibició de contractar amb el sector públic en virtut de l'article 71 LCSP i / o els motius d'exclusió relacionats en l'DEUC de la licitació, l'acreditació sobre la capacitat tècnica i la solvència econòmica i financera del licitador només es requeriran als quatre licitadors que tinguin major puntuació, segons el rànquing elaborat per la Mesa de Contractació , després de l'avaluació dels Sobres B i C, en els termes que preveu l'apartat 4.2.3.2 d'aquests Plecs ". Per tant, tota la documentació esmentada anteriorment no s'ha de presentar en la presentació inicial de l'oferta.

17.3.- D'acord amb la secció 4.2.4.3 de l'Request for Estendre (nom del fitxer: Plec Administratiu), "Mitjançant la resolució d'adjudicació, el comprador Principal admetrà fins a un màxim de quatre (4) licitadors a participar de la Fase 1 del procediment ANTI -SUPERBUGS, que hauran de signar l'Acord Marc i el contracte de la Fase 1 ". Esta resolució d'adjudicació serà adoptada pel comprador Principal en un període aproximat de seixanta (60) dies següents a la data final per a recepció de les ofertes. És a dir, el futur licitador no ha de signar l'Acord Marc ni el contracte de la Fase I fins a la resolució d'adjudicació del comprador principal.
15.-Ens interessa col·laborar amb una organització basada en sensors per produir una solució que funcionaria bé en un hospital modern. Podem respondre a aquesta licitació com a lot independent per subministrar l'alerta i el desplegament o hem d'adjudicar-la com a col·laboració preformada? 23/09/2019 10:22h
Consulteu la resposta proporcionada a la pregunta 12.1.
A més a més, segons l'informe explicatiu (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrieving.pscp?reqCode=retrieveFile&docHash=a119b760316be3dec29cd1d4485d3995&fileId=51105911&capId=206757&idTS=26810044) aquest es important per entendre la no divisió en lots.
14.-Som una empresa israeliana. Podem presentar una oferta? 23/09/2019 10:12h
D'acord amb els apartats 1.1.3 i 5.3 del Request for Tender: "El PCP està obert a tots els operadors en termes d'igualtat, independentment de la mida, la ubicació geogràfica o l'estructura de govern. Hi ha, però, un lloc d'exigència que han de complir. realitzeu un percentatge mínim predefinit dels serveis de R + D contractats (el 51% en aquest cas) als Estats membres de la UE o als països associats a Horitzó 2020 ".
Per ara, la llista completa del país associat a Horitzó 2020 està disponible aquí: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en. pdf
13.-Per completar el sobre C / FORM C, diu que hi ha un full excel que està disponible per a la descàrrega que no és visible en cap enllaç que es proporciona en el 1.3. Podeu proporcionar un enllaç per a la fulla excel. 23/09/2019 10:06h
El fitxer Excel està disponible al sobre C un cop es registri l'oferta a la plataforma de contractació (feu clic a Enviar sobre digital). També podeu veure el seu format pdf a l'annex 3 del Request for Tender.
12.- Tenim les següents preguntes sobre la licitació PCP Antisuperbugs: 1. Els licitadors han de ser un consorci o poden ser entitats individuals? En un consorci, hi ha un límit mínim i màxim per al nombre d'entitats? 2. L'oferta ha d'incloure una proposta de serveis d'R + D per a les 3 fases del projecte? 3. El consorci ha d'incloure tots els socis necessaris des de la fase I fins a la fase III? O podem formar diferents consorcis per a les diferents fases? 4. Quina és la durada de cadascuna de les 3 fases? 5. Quin és el TRL previst per a la tecnologia en cada fase? 23/09/2019 09:57h
1. D'acord amb l'apartat 3.2 del Request for Tender (nom del fitxer: clàusules administratives), "Les ofertes poden ser presentades per investigadors i entitats autònomes, individualment o en col·laboració amb altres. Aquestes últimes poden suposar presentar una oferta conjunta o subcontractació, com es proporciona a continuació " Per a més detalls, consulteu la secció 3.2.2 i els FORMES 0-3 i 0-4 de l'annex III del Request for Tender. En el cas dels consorcis, no hi ha cap requisit específic pel que fa al nombre mínim o màxim d'entitats.

Les empreses poden enviar la seva sol·licitud de cerca de socis al formulari disponible al lloc web del projecte: https://goo.gl/forms/jZJX8pGj4GkGCtzV2 i consultar les ofertes de col·laboració del lloc web: http://antisuperbugs.eu/index.php/consortium -edifici/

2. La informació que conté la secció 4.2.1 de la sol·licitud d'oferta aclareix el contingut que s'ha d'incloure a la proposta i s'especifica que ha d'abastar les tres fases: "(...) El sobre B contindrà una descripció preliminar d'una solució innovadora ( ...) Descripció del pla de desenvolupament tecnològic que abasta el procediment complet de PCP des de la Fase 1 fins a la Fase 3, els lliuraments, les fites i la programació del projecte (...)
A l'apartat 4.2.1.3. s'esmenta que "La informació més detallada sobre les ofertes de la fase 2 i 3 (en particular sobre el pla d'implementació tècnica, el pla de negocis actualitzat i la llista de propietats intel·lectuals) es proporcionarà a les invitacions corresponents."

A l'annex III de la sol·licitud d'oferta, en el "FORMULARI C: model de proposta financera i qualsevol altre criteri d'adjudicació automàtica" s'especifica que el licitador enviarà un "PREU CONDICIONAL DE LA FASE 1 I EL PREU ESTIMAT DE LES FASES 2 I 3".

En els apartats 4.3.2.2. i 4.4.2.2. relacionat amb l'oferta tècnica que s'ha de presentar a la fase 2 i la fase 3, es diu: "Els licitadors poden variar els valors oferts dels indicadors tècnics / de rendiment dins dels límits de la seva oferta inicial, de manera que sempre els poden millorar, però no empitjorar-los. "

I als apartats 4.3.2.3. i 4.4.2.3. relacionat amb la proposta financera que s'ha de sotmetre a la fase 2 i la fase 3, es diu: "Els licitadors sempre poden millorar les seves propostes financeres en comparació amb les seves ofertes originals, però no les empitjoren".

3. Consulteu la secció 3.2.2 i els FORMES 0-3 i 0-4 de l'annex III del Request for Tender. Segons l'annex III de la sol·licitud d'oferta, les diferents entitats del consorci es posen d'acord "crear un equip per participar de forma conjunta al llarg del procediment ANP-SUPERBUGS PCP". Aquests formularis han de signar-se quan envieu les vostres propostes per adherir-se a la licitació i, segons la secció 3.2.2.1, com a regla general, "El grup de licitadors ha d'assumir una responsabilitat solidària per la realització de la FA i dels contractes derivats". .

Tot i això, tingueu en compte que, d'acord amb la informació que conté la secció 3.2.2.2, el Comitè de Licitació pot proposar, excepcionalment, autoritzar per escrit canvis en la composició d'un consorci que es presentés a la convocatòria de licitació del procediment ANTI-SUPERBUGS PCP i / o la formació d'un nou consorci diferent dels que es van presentar a la convocatòria d'ofertes del procediment PCI ANTI-SUPERBUGS.

4. A la secció 2.2 es detalla la durada de tot el procediment. de la sol·licitud d'oferta així com a l'annex I de la sol·licitud d'oferta:
El contracte de la fase 1 té una durada de 10 setmanes;
El contracte de la fase 2 té una durada de 20 setmanes i;
El contracte de la fase 3 té una durada de 34 setmanes.

sol·licitud d'oferta així com a l'annex I de la sol·licitud d'oferta:
El contracte de la fase 1 té una durada de 10 setmanes;
El contracte de la fase 2 té una durada de 20 setmanes i;
El contracte de la fase 3 té una durada de 34 setmanes.
5. No s'especifica el nivell de preparació tecnològica (TRL).
11.- En la descripció de la licitació, s'especifica que es requereix el desenvolupament d'una tecnologia que detecti compostos orgànics volàtils associats a tipus específics de bacteris. Ens preguntem si és possible oferir un altre tipus de tecnologies, molt eficaces per detectar aquests bacteris, però on el principi no es basa en la detecció de compostos orgànics volàtils. Gràcies per endavant per la resposta 13/09/2019 12:02h
Les ofertes dels operadors econòmics han d'incloure tecnologies de detecció de compostos orgànics volàtils (COV), que poden treballar conjuntament amb altres tipus de tecnologies sempre que aquestes tecnologies els permetin obtenir un millor rendiment i complir plenament les especificacions i requisits ANTI-SUPERBUGS.

Tal com s'especifica al Glossari de "Challenge Brief" (CB) , la descripció del repte (nom de fitxer a la plataforma: " Plec de prescripcions tècniques", accessible a la pestanya "Darrera esmena" aquí: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=50080299&version=51105101&lawType=2 ): "(...) Es fan servir diverses tecnologies per detectar els compostos orgànics volàtils i depenen del principi de detecció (segons la naturalesa del senyal físic que mesuren), els tipus de sensors i els materials sensibles (...) ".

En conseqüència, el grup de compradors ANTI-SUPERBUGS no requereix el desenvolupament d'una tecnologia específica, sinó que requereix la detecció de compostos orgànics volàtils (COV) sense especificar la tecnologia. A través de la detecció de COV, el grup de compradors ANTI-SUPERBUGS permet la satisfacció d'una de les seves principals necessitats comunes identificades: la detecció contínua en temps real de contaminacions / colonitzacions de fòmits (per exemple: alè exhalat pel pacient, flora de la pell i superfícies en contacte amb el pacient (per exemple, roba de llit o bates)) i de l'entorn hospitalari inanimat, sense fer ús de cap mostra intrusiva o invasiva.
10.-Després d'haver llegit l'avís del DOUE i visitat el lloc web https://antisuperbugs.eu , no està clar quina documentació s'ha de presentar formalment per manifestar l'interès a participar en la Fase Precomercial d'aquest projecte i, per tant, ser acceptat per entrar a la Fase 1 del procediment de licitació de l'AntiSuperBugs. Jo i els meus companys estaríem molt agraïts de tots els consells, adreces d'internet o dels suggeriments sobre com procedir millor. Amb una cordial salutació, 12/09/2019 09:08h
1- Per tenir una visió general de la convocatòria aneu aquí: http://antisuperbugs.eu/index.php/2019/07/26/call-for-tender-antisuperbugs/ (allà trobareu un enllaç amb un tutorial per als licitadors) i aquí http://antisuperbugs.eu/index.php/2019/05/16/the-challenge-brief-in-a-nutshell-call-for-tender/ (allà trobareu un resum del document "Plec de prescripcions tècniques")
2- Per accedir als documents de la licitació aneu aquí: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?reqCode=viewCn&idCap=206757&idDoc=51105101 (assegureu-vos que sempre heu marcat la pestanya "Darrera esmena")
3- Descarregueu i llegiu atentament el conjunt complet de documents començant pel "Challenge Brief" (nom de l'arxiu: Plec de prescripcions tècniques) i continueu amb el "Request for Tenders" (nom de l'arxiu: Plec de clàusules administratives) i tots els seus annexos (des del 1.1 al 1.8) (consulteu el "tutorial per a licitadors" per saber en quin ordre heu de llegir els documents)
4- Llegiu tots els dubtes i preguntes publicades aquí https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/questionsView.pscp?reqCode=view&cn=51105101&type=cn per aclarir tots els dubtes que pugueu tenir i que potser ja han estat contestats
5- Pel que fa a la pregunta específica "quina documentació cal presentar"
a. Primer llegiu les seccions 4.1 i 4.2 del "Request for Tenders (nom de l'arxiu: Plec de clàusules administratives)
b. També es va respondre a la pregunta que es va formular el 07/08/2019 17:32 h 'Hi ha algun formulari específic per a presentar propostes?', llegir l'Annex III (nom de l'arxiu 1.3_ANTI-SUPERBUGS_RfT_Pliegos_ANNEX III_Tender Forms+FinancialBid_EN_ES.pdf ) que conté tots els formularis que s'han d'incloure quan envieu la vostra proposta.

No dubteu a tornar-nos a preguntar qualsevol altre dubte que poguéssiu tenir
9.-Estem pensant a presentar-nos al "Call for Tender" i tenim dubtes sobre la nostra contractació El 26 d'octubre de 2019 és el termini per presentar la sol·licitud? És el nostre primer enviament per a aquest tipus de subvenció, hem d'omplir aquest formulari? https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft8UOm60fadv1FM-oU4gG6cBlfOS3-Z83ST-DRIwCO8vEaug/viewform 02/09/2019 15:16h
Us recomanem que consulteu la plataforma del proveïdor (https://bit.ly/2NEOSsS) per obtenir més informació sobre la presentació de la proposta. També podeu trobar els formularis específics que cal omplir per enviar una oferta.

Per a qualsevol consulta addicional, podeu enviar la vostra pregunta a l'adreça de correu electrònic antisuperbugs.aquas@gencat.cat o a la plataforma https://bit.ly/2MHNdTG

Podeu trobar més informació a la pàgina web del projecte (http://antisuperbugs.eu/)

En cas que ho necessiteu, podeu enviar una sol·licitud per cercar socis emplenant aquest formulari específic (https://bit.ly/2Pjf7HR) i consulteu les ofertes de col·laboració aquí (http://antisuperbugs.eu/index.php/consortium-building/)

El termini de presentació és el 28 d'octubre de 2019 a les 13.00h (CET)
He vist el seu "Request for Tender" (antisuperbugs) i m'agradaria presentar una oferta. Puc demanar més informació sobre el Grup de compradors de Alemanya? Com ja sé, hauríem de tenir diversos socis de col·laboració. Seria bo si pogués contactar amb un dels seus membres a Alemanya. 09/08/2019 12:22h
ASB és una Compra Pública Precomercial, com es defineix en la secció 1.1 de la RfT: "A través de la CPP, els compradors públics, a través d'un procés obert, transparent i competitiu, desafien els agents innovadors del mercat perquè desenvolupin noves solucions que compleixin un objectiu tecnològicament exigent a mitjà/llarg termini que sigui d'interès públic i que requereixi nous serveis de recerca i desenvolupament (R+D)." Els potencials licitadors només han de dirigir les seves consultes al comprador principal com es descriu a la Secció 3.3.1.2: "els Licitadors poden sol·licitar aclariments relacionats amb qualsevol assumpte sobre el procediment de la CPP ANTI-SUPERBUGS dirigint els seus dubtes i les seves preguntes per escrit al següent correu electrònic disponible específicament per a aquesta finalitat: ANTI-SUPERBUGS.aquas@gencat.cat.
Llevat que s'indiqui el contrari, no s'ha d'utilitzar cap altra adreça de contacte ni contactar altres persones en relació amb aquest procediment".
Consulteu la pregunta relacionada amb les opcions de col·laboració en la secció Preguntes i consultes de la Plataforma de compres: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/answeredQuestion.pscp?reqCode=view&cn=50080299&type=cn&answerId=51086674 i la pàgina dedicada a la web del projecte: http://antisuperbugs.eu/index.php/market-consultation-2/
Hi ha algun formulari específic per a presentar propostes? 07/08/2019 17:32h
Sí, l'annex III conté tots els formularis que s'han d'incloure en els sobres A, B i C. Per obtenir informació addicional sobre els formularis i el procés per a la presentació digital de propostes, consulteu el següent lloc web: http: // antisuperbugs. Eu
Hi ha alguna manera de mantenir-se informat sobre les actualitzacions de la licitació de PCP ANTI-SUPERBUGS? 07/08/2019 17:28h
Un cop registrat a la Plataforma de Contractació Pública (veure P. 4), un s'ha de subscriure per rebre les actualitzacions. Les actualitzacions s'enviaran automàticament als usuaris registrats.
Hi ha alguna guia amb instruccions sobre com fer servir la plataforma de licitació? 07/08/2019 17:24h
S'ha preparat una guia per explicar als possibles licitadors com preparar la seva presentació: http://antisuperbugs.eu/wp-content/uploads/2019/07/ASB_CfT_Tutorial_for_bidders_1.4.pdf
Com puc enviar una pregunta sobre el "Request for Tender" de PCP ANTI-SUPEBUGS? 07/08/2019 17:18h
Si necessita fer preguntes i consultes sobre el procediment d'oferta, seguiu les instruccions a continuació:
1) Entrar al perfil de la aquas a la Plataforma de contractació: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/AQuAS
2) Entrar a l'apartat "anuncis de licitació" (Licitacions> Anuncis de licitació)
3) Entrar a l'expedient ANTISUPERBUGS: Compra pública pre-comercial per a l'adquisició de serveis d'investigació per al desenvolupament de detecció de microorganismes per a la prevenció d'infeccions hospitalàries: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice. PSCP? reqCode = viewCn & idDoc = 50080299 & lawType =
4) Anar a dalt a la dreta a l'apartat "Tauler d'Anuncis" i clicar a "Dubtes i preguntes"
5) Dins de l'apartat "Dubtes i preguntes" omplir les següents dades: Denominació de l'empresa, persona de contacte, telèfon, correu electrònic i plantejar el dubte i pregunta a la casella corresponent.
6) Enviar
En cas de guanyar la licitació, els diners es donen al principi de l'acció o un cop finalitzada la licitació? 07/08/2019 17:13h
Com es descriu en la secció 5.2 de la Sol·licitud de licitació, es pagarà un percentatge en la signatura dels contractes de fase i la quantitat restant estarà subjecte a la finalització satisfactòria dels lliurables i les fites d'aquesta fase.
"Els pagaments corresponents a cada fase de la CPP estaran subjectes al compliment satisfactori de les entregues i fites corresponents a la mateixa".
Basat en la nostra experiència, el que nosaltres podríem oferir és la implementació d'un software que hem demostrat a diversos hospitals d'Estats Units que redueix els casos de sepsis o infeccions adquirides a l'hospital, així com ajuda a implementar processos que ho redueixin o a la prevenció d'adquirir-les en base a risc individualitzat. Part de la licitació va sobre la creació d'un dispositiu per la detecció de les infeccions, part en la que no tenim experiència. Es poden crear colaboracions amb altres empreses? Sabeu d'empreses que estiguessin interessades en la primera part? 07/08/2019 17:12h
Com es descriu en la secció 3.2 de la Sol·licitud de licitació : " Les ofertes poden ser presentades per investigadors autònoms i entitats, ja sigui individualment o en col·laboració amb d'altres. En aquest darrer cas, tant pot presentar una oferta conjunta com mitjançant un subcontracte en els termes que s'indiquen tot seguit."
Les empreses poden enviar la seva sol·licitud de cerca de socis en el formulari disponible a la pàgina web del projecte : https://goo.gl/forms/jZJX8pGj4GkGCtzV2 i consultar les ofertes d'associació a la pàgina web: http://antisuperbugs.eu/index.php/consortium-building/
Som una empresa americana amb treballadors a Europa. Seria això un impediment per particpar si més del 51% del I+D es fes aquí? 07/08/2019 17:04h
D'acord amb les seccions 1.1.3 i 5.3 del "Request for Tender": La CPP està orientada a situacions que requereixen una innovació radical o R+D, per a les quals normalment no hi ha solucions al mercat o a prop d'aquest. Els proveïdors competidors poden tenir diverses idees per solucionar el problema, tot i que, com que encara no s'ha dut a terme l'R+D, no hi ha cap prova de quina d'aquestes possibles solucions alternatives satisfaria millor les necessitats dels clients.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya