Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Codi d'expedient:
SCS-2021-342
En relación con la licitación del expediente SCS-2021-342 tanto en la documentación de la licitación como en las fichas adjuntas el modelo de oferta económica es el mismo para el LOTE 1 y el LOTE 2 presentándose las dos oferta en un mismo documento. Agradeceríamos nos confirmaran que la oferta económica debe presentarse en un mismo documento para los dos lotes, siendo el mismo documento el que se debe presentar en el sobre digital tanto en el lote 1 como en el 2. 07/04/2021 13:54h
Al sobre C de cada LOT només caldrà indicar l'oferta econòmica d'aquest LOT, no les ofertes dels dos lots (si es que us presenteu als dos). Així, al Sobre C de cada LOT s'ha de presentar la fitxa econòmica (model penjat) omplerta amb la oferta econòmica del LOT concret que correspongui.
No veiem al plec quina és la forma de pagament i si hi hauran retencions de les certificacions durant l'obra. Ens podrien dir si els pagaments serán per certificaciones o no i a quants dies? 06/04/2021 16:05h
La forma de pagament és l'establerta al punt 28 del Plec Administratiu
Bon dia, Referent a l'apartat G del Quadre de característiques: Entenem que no hi ha límit de temps en la finalització de l'actuació executada com a solvència de l'autor i l'enginyer. Es així? Moltes gràcies. 29/03/2021 10:23h
No hi ha restricció temporal, però ha d'estar executada al 100%.
Respecte als sistemes de producció d'energia tant a Granollers com a Taulí, ¿han d'estar ara previstos tant en potència com en espai per a les futures fases?. Per exemple, ¿les refredadores han de tenir ara la potència suficient per absorbir la demanda de les futures fases o simplement cal deixar l'espai necessari per a una futura ampliació de potència?. 29/03/2021 10:20h
S'ha de preveure la potencia per la fase actual i previsió d'espai per les possibles ampliacions.
Únicament s'han de dimensionar les xarxes d'aigua i gasos pels consum d'ara i de l'ampliació.
En una part del plec es diu que s'ha de preveure que l'estructura de l'edifici ha permetre una remunta d'una planta en un futur, Hem de fer proposta de façana en aquesta situació futura? 29/03/2021 10:17h
En relació al lot de Sabadell, que és on es demana l'ampliació de una planta: No és obligatori fer proposta de façana. L'abast de l'encàrrec ha de preveure a nivell estructural la possibilitat tècnica de remunta i facilitar-ne el màxim l'execució constructiva tenint en compte els usos i activitats , les instal·lacions i el sistema de façana i coberta.
En relació a les instal·lacions existents als dos hospitals, Sabadell i Granollers, i de cara a poder valorar les possibilitats d'ampliació i viabilitat tècnic-econòmica, interessaria conèixer les marques actuals de les instal·lacions especials amb prioritat de transport pneumàtic i BMS (sistema de gestió intel·ligent de l'edifici), però també d'altres com: control d'accessos, comunicació pacient infermera, CCTV, intrusió, megafonia i control horari. 26/03/2021 11:41h
Des deel CatSalut no s'ha fixat cap obligació amb marques concretes, només a títol informatiu:

SABADELL
Megafonia: OPTIMUS
Detecció d'incendis: Implantar Sistema obert tipus Plana Fàbrega.
Control D'accés: 100% compatible amb el Sistema de Control d'Accés SiPass de Siemens.
Pacient infermera: "Clino Systevo" de la marca ACKERMANN
Transport Neumàtic: TELECOM BP Atlas
Gasos medicinals: presses normalitzades DIN
Control i gestió: sistema obert

GRANOLLERS
Transport Neumàtic. AEROCOM
Control i gestió. TREND
Contra incendis. NOTIFIER
Ascensors. OTIS
Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda. SALICRU ó SOCOMEC
Portes automàtiques. MANUSA ó ASSA_ABLOY
Pacient infermera. BUSCATEL ó ACKERMAN
No aconseguim veure a on podem decarregar el planning de Granollers 26/03/2021 11:26h
A l'anunci de licitació, al document PPT_Granollers v2
Bona tarda,, L'acreditació de l'experiència en redacció de projectes i direcció d'obra de l'equip d'arquitectes i enginyers, que es demana en la lletra G del Quadre de característiques del plec, s'ha d'aportar en aquesta fase de la licitació o se li exigirà únicament a la proposada com a adjudicatària, d'acord amb la clàusula 16 del plec?. Gràcies. 26/03/2021 11:02h
L'acreditació de la solvència requerida (apartat G del Quadre de Característiques) serà exigida al primer classificat proposat per a l'adjudicació. No obstant, "el CatSalut podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment."
Respecte les instruccions del quadre de superfície a omplir de l'arxiu 0_plantilla_Sabadell.dwg, no queda clar si cal omplir-lo numèricament per cadascuna de les plantes i també del total de l'edifici, o només cal dibuixar les polilínies a l'arxiu. Aclarir el concepte de "superfície edificada k" segons criteris urbanístics. 26/03/2021 10:52h
Cal omplir el quadre de superfícies per cada planta i àrea tècnica, i també afegir a cada làmina de l'arxiu editable la planta corresponent amb les polínies de superfície de cada espai. A més d'identificar els espais a la llegenda i al plànol, es recomana que les superfícies estiguin vinculades a la polilínia amb el camp de superfície.

La superfície L: fa referència a la superfície K segons criteris d'edificabilitat. Cal relacionar la superfície construïda de la proposta amb l'edificabilitat permesa a l'avantprojecte i al Pla Especial. A l'avantprojecte la superfície construïda de la planta d'instal·lacions no està computada a efectes d'edificabilitat.
Bona tarda, referent al trasllat de l'aparcament afectat per l'obra, a on es diu: '...Que caldrà re-ubicar les places d'aparcament afectades per l'emplaçament de l'edifici, si així ho determina el pla de mobilitat, el cost de la reubicació d'aquestes places estarà inclòs a l'encàrrec i en cap cas no es podran reubicar en l'àmbit de porxo que genera l'edifici...' Veiem que el Pla de Mobilitat està previst en una partida de pressupost però, no hem sabut veure la partida de pressupost pel suposat nou espai d'aparcament, com tampoc si hi ha espai al recinte hospitalari pel seu trasllat. Tenim més informació per poder definir i valorar aquesta part de l'obra? Moltes gràcies. 26/03/2021 10:44h
A Taulí, no cal reubicar les places, la planta baixa i el seu entorn immediat ha d'estar pacificat.

A Granollers, cal adequar els accessos a l'aparcament de rotació actual: adequar amplada vial per permetre doble sentit de circulació, amb llum i barreres d'entrada i sortida. Respecte a les bosses d'aparcament afectades per la ubicació del nou edifici, no són objecte d'aquesta licitació la seva reubicació, que gestionaran l'Hospital i l'Ajuntament. Si que és objecte de la licitació l'enderroc i desmuntatge de l'aparcament que ocupa l'àmbit de l'edifici.( del qual l'Ajuntament recuperararà els elements reaprofitables: llumeneres, mobiliari etc).
Bona tarda, Per poder fer una valoració del moviment de centrals de gasos medicinals al H. Parc Taulí, es impresindible fer una visita "in situ" per valorar sobre el terreny com dur a terme aquest moviment: espaïs mínims per la la ubicació de centrals que donguin servei tant a l'hospital actual com al de nova construcció i sobre tot necessitats per conectar aquestes noves centrals amb els dos edificis. Per fer aquesta visita, ens diuen desde l'hospital, que s'ha de traslladar aquesta necessitat a través de la Plataforma de Contractació i a partir d'aquí organitzar la visita. Resto a la espera de les vostres indicacions. Ben cordialment, 26/03/2021 10:35h
S'adjunta arxiu amb resposta i imatges
TAULI: L¿abastament actual de la xarxa de protecció Contra Incendis (Hidrants i entrades als edificis) ve d¿una escomesa de Cia d¿aigues? O hi ha un dipósit i bomba independent (on es la ubicació??). El nou dipòsit de 125 m3 previst per PCI al nou edifici, serà per alimentar tota la xarxa del complexe o únicament el nou edifici??? GRANOLLERS: A l¿edifici actual de l¿hospital que es comunica amb el nou a les PSS i PBaixa hi ha instalació de ruixadors automàtics d¿incendis?. On es sitúa el punt de connexió a la xarxa PCI??? 26/03/2021 10:31h
- Sobre la primera pregunta (TAULÍ): el dimensionament és el definit a plec, es preveurà subministrament per el nou edifici i previsió de sortides per la resta del parc hospitalari

- En relació a la segonsa resposta (GRANOLLERS): Sí, actualment existeix una instal·lació de ruixadors i hi ha un projecte per una segona instal·lació pendent d'executar.
El punt de connexió a la xarxa PCI: A la planta soterrani -2 hi ha 2 llocs possibles en funció del dimensionament (Sala Instal·lacions S-2.23) o (Sala Instal·lacions S-2.18).
Voldríem saber si les plantes de Granollers s'han de presentar a 1:300, o es poden presentar a una escala més petita (1:500) per tal que ocupin menys espai i es pugui destinar els panells a ampliar altra informació. Una planta de Granollers a 1:300 ocupa més d'una quarta part del panell. Gràcies. 26/03/2021 10:19h
Tot i que es visualitzarà en format digital, la impressió es farà en A3, per això es demana A1, E: 1/300, però en el cas de Granollers, que la planta és molt més gran, es podrà reduir a 1/500 en les plantes, sempre que sigui llegible (imprescindible).
Bones, Segons el document d'Afectacions i preexistències de Granollers, a la pàg. 7, sobre l'Accés a urgències, indica que s'haurà de protegir de forma rigorosa un "camí segur" que permeti el funcionament d'aquest servei, executant l'obra per etapes però; en els plànols "CIRCULACIONS INTERNES I EXTERNES DURANT LES FASES - FASE INICI OBRES 02 I -FASE ESTRUCTURA FETA I HABILITAT ACCÉS ALTERNATIU A LOGÍSTICA 03", s'observa que ja des de l'inici dels treballs l'Hospital adequa una entrada provisional a urgències a través del Hall principal a través del SDI. Es així com detallen els plànols? Podem considerar que ja des de l'inici de les obres l'accés a urgències serà pel Hall principal? Respecte a l'ascensor d'usuaris de l'aparcament, en el mateix document hi ha un plànol de l'afectació però no hi ha cap text explicatiu al respecte. Durant les obres, hem de deixar un pas alternatiu pels usuaris de l'aparcament fins a l'Hospital? Gràcies 26/03/2021 10:08h
1- L'accés d'urgències es farà des de vestíbul principal des de l'Inici de l'obra , no obstant caldrà garantir l'accés al pati de logística durant la durada de l'obra (es podrà restringir freqüència o horaris però no el pas).

2- Si, cal preveure una solució per a connectar des de l'aparcament fins a l'hospital. Es previst dirigir usuaris de l'Aparcament al vestíbul d'accés de Consultes externes ( i a l'inrevés) . Avui existeix un pas amb escales Aparcament ¿vestibul ambulatori , per tant si no es millora una connexió accessible aparcament-Hospital ( possible rampa darrera edifici recerca ) la única possibilitat d'accés aparcament per a persones amb mobilitat reduïda serà mantenir l'ascensor que uneix aparcament amb cota logística/actual accés urgències.
Tenim el dubte de si s'ha de reubicar tot l'aparcament que queda afectat per l'edifici o no, a la reunió de Sabadell es van sentir comentaris en sentits oposats. 25/03/2021 10:26h
Ja contestada en preguntes anterios
Bona tarda, referent al Lot 2 Taulí. Agrairíem ens facilitessin plànols dels edificis existents Taulí i Santa Fe. Si la documentació ja ha estat compartida a la plataforma agrairíem ens indiquessin on es troba, doncs no la localitzem. Gràcies. 25/03/2021 10:25h
Penjats de nou, com a avís a la Plataforma.
Megafonia: Segons el plec de qualitats de Tauli, ""Es disposarà d'un sistema de megafonia per reproducció de missatges des de la recepció del edifici a les sales d'espera, la instalꞏlació es composa de central de megafonia, micròfon de trucada a la recepció i missatges pre gravats"" La resta de l'edifici, passadis hospitalització, passadis UCIS, no tenen Megafonia d'avis???" 25/03/2021 10:10h
La resta del edifici disposara de megafonia d'emergència.
Bon dia, Els panells s'han de pujar ja signats per les empreses licitadores, o serà suficient signar el resum final de l'oferta, que incorpora la petjada electrònica. Gràcies. 24/03/2021 13:22h
Tal i com s'indica al Quadre de Característiques: "El document de l'oferta tècnica s'ha de presentar en arxius independents numerats en format PDF i mida DIN-A1 llegible en A3 (màxim 8 panells), incorporant text, si s'escau, i signat pel representant de l'empresa licitadora. S'haurà d'indicar expressament en tos els panells el nom/logo del licitador i el Lot al que correspon."
Referent a l'apartat G del quadre de característiques. G Requisits de solvència i classifiació empresarial: Els licitadors hauran de presentar una declaració de compromís de participació indicant el responsabes de cada àmbit: En el cas de: - enginyeria despatx i enginyer proposat L'enginyer propoast pot ser un Enginyer tècnic industrial ? 24/03/2021 13:16h
Si.

Pot ser qualsevol figura tècnica competent per desenvolupar les instal·lacions previstes al plec segons la LOE i altra regulació específica que correpongui en raó d'aquesta professió.
Bon dia, a la Memòria de Qualitats, apartat 3.17 Ascensors detalla el següent (lot Granollers): "S'inclouran com a mínim dos nuclis d'ascensors formats per dos ascensors muntallits i dos ascensors per públic, 1 nucli de servei format per dos ascensors i dos nuclis de visitants formats per 1sol ascensor" Voldríem saber les diferències entre els ascensors per públic i els ascensors de visitants. Gràcies 23/03/2021 11:27h
Només cal diferenciar públic, serveis i lliteres.
Llegint el plec sembla que la identitat de l'equip consta a tots el documents, mentre a la reunió a Sabadell es va comentar que era anònim. Quins documents són anònims i quins no? 23/03/2021 11:25h
En aquesta licitació no s'ha de presentar cap documentació de forma anònima
Referent a la documentació administrativa (apartat DEUC), qui té de presentar exactament el DEUC? El licitador i tots els mitjans personals adscrits en el Compromís dels Mitjans personals, sinó estant dins l'empresa licitadora. O només el redactor del projecte i/o direcció d'obra. 23/03/2021 10:17h
Tal i com s'especifica adequadament a l'apartat J del Quadre de Característiques (QC), el licitador (constructora) ha de presentar un DEUC propi, així com altres DEUC separats i signats per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar, especialment en relació als mitjans personals adscrits (arquitectura, enginyeria, estructurista calculista, planificació Lean).
GRANOLLERS 1) Gàlib 2) Pas logístic 3) Hi ha potència de producció calorífica a l'hospital per a la nova acotació? 4) Es poden ubicar els transformadors nous amb els existents de l'hospital? 5) Plaques fotovoltaiques de l'aparcament, 23/03/2021 10:06h
1) El plànol 04, Gàlib plantes, descriu la possible ocupació en planta dels nivells N0, N1, N2, per una banda, i el gàlib per a plantes superiors per a fase 2.
Per a l'actuació fase 1 (PS, PB i P1 ) Caldrà treballar amb el gàlib aprovat per als nivells inferiors.

2) Segons plec, caldrà preveure i coordinar amb l'hospital el pas al pati de logística durant les obres.

3) No, l'hospital comenta que de calderes, només hi ha un sobrant de 2000kW calorífics.

4) No, l'espai de reserva existent no es pot utilitzar, caldrà ubicar la estació transformadora dins l'actuació.

5) Donat que l'àmbit d'actuació pot afectar a les pèrgoles de l'aparcament de cota superior, caldrà reubicar les possibles plaques fotovoltaiques afectades en algun altre lloc.
TAULI 2) Reubicació places aparcament àmbit actuació. 3) Es pot ubicar els transformadors al mateix espai existent de la ET Santa Fe? 23/03/2021 10:04h
2) No cal reubicar las places afectades pel nou edifici. La planta baixa lliure ha de tenir un caire d'esbarjo.
3) No, caldrà ubicar-los al nou edifici. En la ET Santa Fe, aniran les cel·les i la derivació de mitja.
TAULÍ: 1) Possible ubicació de l'edifici respecte del gàlib. 23/03/2021 10:03h
Tal com s'indica a l'ANNEX 08 GT GÀLIB DE TREBALL, la passera es pot ubicar dins del rectangle groc. (no cal ocupar tot el rectangle, és el marge urbanístic que hi ha per a ubicar pb+3) Respecte de la posició final de l'edifici, tot i que la resta del recinte és PB+3+T, el seu perímetre final ha de donar resposta a tres elements, que limiten la seva ubicació:
1) L'edifici no pot envair el con d'aproximació de l'Heliport
2) Cal respectar el vial perimetral d'accés de vehicles d'emergències entre el nou edifici i el talús (ample del vial i gàlib mínims segons normativa de bombers*)
3) Cal preservar els espais d'aproximació, d'intervenció d'incendis i de maniobra d'acord amb bombers*

*cal donar compliment a la normativa. A més, en resposta a una consulta prèvia feta amb bombers, respecte de l'avantprojecte, van recomanar:
- que els vials d'arribada tinguin una amplada de 4,5 m
- Mantenir la circulació perimetral respectant el mateix punt d'arribada de la façana est de l'edifici Taulí
- Incorporar dues rotondes de 7,5 m de radi, tal com marca la normativa, per facilitar el gir dels vehicles (en l'avantprojecte s'ha situat una a cada part del nou edifici)
- Distància entre l'edifici Taulí i el nou edifici superior a 11m, distància superior a la que marca la normativa, per tal de facilitar les activitats a realitzar pel propi cos. (En l'avantprojecte és de 12,82m)
Aclariment taxes de llicència 22/03/2021 14:15h
El promotor de els obres, en aquest cas Catsalut, assumirà els cost i l'import de les taxes per la obtenció dels permisos i llicència següents:
- ICIO, Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres
- Llicència urbanística
- Llicència d'activitats.
Formarà part de l'abast i les obligacions d l'adjudicatari la gestió, tramitació i producció de la documentació necessària per la obtenció d'aquests llicències i permisos.
Mirant l'estudi geotècnic per l'hospital Taulí, creiem que falta informació: Les pantalles són viables amb estrat conglomerat, sí o no. Tensions per punta per calcular pantalles i micros. Tensions per fregament per calcular pantalles i micros. Gràcies. 22/03/2021 14:08h
La informació geotècnica de la que es disposa és la que està penjada a la plataforma. L'estudi geotècnic planteja en l'apartat les dades necessàries per les dues hipòtesi de fonamentació segons es construeixi soterrani o no. Tanmateix l'annex 03 MQ Memòria de Qualitats a l'apartat 03.2 s'exposa: "La documentació topogràfica i geotècnia inicial serà facilitada en les bases de la licitació. L'adjudicatari se'n farà càrrec de qualsevol estudi de detall topogràfic o geotècnic complementari necessari pel desenvolupament del projecte, o aixecament i/o comprovació de dimensions de plànols d'estat actual facilitats als plecs."
Al document 03 MQ MEMÒRIA DE QUALITATS, l'apartat Cobertes, i específicament al Taulí diu, "la ubicació de les plaques solars es planteja fora de l'àmbit de l'edifici, ... es planteja la seva ubicació en la coberta de l'edifici Taulí, prèvia adequació. (Cal desmuntar la uralita de fibrociment existent i preparar la subestructura necessària)." Segons els plànols facilitats de l'edifici Taulí la coberta protegeix la planta d'instal·lacions (ventiladors, patis d'instal·lacions,...) Cal tenir en compte la substitució de la coberta per un altre material (xapa metàl·lica, etc.)? 22/03/2021 14:06h
La ubicació dels panells solars es proposa a l'edifici existent per minimitzar la incidència de l'ombra i la manca d'assolellament de la coberta del nou edifici. La ubicació de les plaques solars al nou edifici s'haurà d'efectuar donant compliment a la normativa vigent. El desmuntatge de la coberta de fibrociment obliga a la seva retirada i substitució.
Bon dia, Dubte general: Els imports dels desviaments de companyia estan inclosos en la licitació?? Hospital de Granollers:La connexió de les BIES del projecte es pot fer de l'edifici existent o cal anar a la central d'energia? Necessitem el informe de desviament de canonades de GAS de companyia, així com el import. 22/03/2021 14:05h
Si. Tots els imports estan inclosos en la licitació, tant els provisionals com els definitius i s'hauran de justificar a la partida corresponent.

Cal anar a al central d'energia.
A la memòria de qualitat de l'hospital Parc Taulí es comenta que s'ha de tenir una previsió de recréixer una planta. Tenint en compte el gàlib per l'heliport, seria possible recréixer una planta sencera? O només s'ampliaria mitja planta? 22/03/2021 14:03h
La posició de l'edifici de l'avantprojecte està fora de l'afectació de l'heliport. La previsió de créixer una planta per a tenir en compte la estructura es en tota la planta.
De l'obra de Sabadell tenim una consulta en quant al PLA FUNCIONAL Seria possible tenir els plànols de les diferents plantes de les edificacions actuals del Parc taulí? moltes gràcies 22/03/2021 14:02h
Ja està disponible a la plataforma l'edifici Taulí i l'edifici Santa Fé.
De l'obra de Sabadell tenim una consulta referent a AFECTACIONS I PREEXISTÈNCIES En el cas que sigui necessari utilitzar la coberta del BQC, s'haurà de coordinar les feines amb l'execució del canvi de plaques d'un altre expedient en curs. Hi ha un expedient obert fent treballs en la coberta del BQC." Demanem informació sobre l'expedient esmentat. 22/03/2021 14:02h
La coberta de BLOC Q.També es cert que a la coberta el bloc actualment estan fent alguna actuació però no te relació amb la nostra activitat.
De l'obra de Granollers tenim una colsulta en quant a PLA FUNCIONAL: Demanem aclarir si els 900m2 a reformar de les Urgències dins l'edifici C actual formen part de la fase 1 i, per tant, de la licitació. 22/03/2021 14:00h
Respecte de l'abast de la reforma s'ha comptabilitzat 170m2, grafiats als plànols: 27 planta soterrani, 28 planta baixa i 29 plana 1, com a àmbit de reforma.
La resta de reforma de la planta d'urgències no és abast de la licitació
De l'obra de Granollers tenim una consulta en quant a MEMÒRIA QUALITATS: En relació a la pregunta 03, demanem aclarir l'abast de la següent frase dins de la licitació: "Pel què fa a les característiques de l'entorn que envolten l'edifici, cal dir que al costat de llevant, el planejament preveu un gran parc al Turó de la Torre Pinós. Aquest parc s'estendrà per tota la vessant que té contacte amb l'edifici i ha d'arribar a les cotes baixes per ser accessible des de l'Hospital i el barri de la Font Verda. Per aquest motiu la resolució de la façana est i la proposta de contacte i encaix entre del vial de servei intern i de tot el volum edificat amb el pla inclinat del turó és un aspecte rellevant. La integració volumètrica i visual de les cobertes, i el diàleg entre al volum edificat i circulacions amb parc, també hauran de tenir-se en compte en la resolució del projecte." 22/03/2021 13:59h
La proposta arquitectònica i d'urbanització, ha de tenir en compte la integració en l'entorn, des de l'Ajuntament s'està impulsant un pla parcial que contempla un gran parc a la vora est de l'hospital.
És molt important que la proposta tingui en compte que la façana est i el vial de logística estaran en contacte amb el final del parc.
Respecte de l'abast concret, al plànol 31 està grafiada la part que caldrà tractar, amb una superfície aproximada de 2.000 m2
De l'obra de Granollers tenim dues consultes en quant a AFECTACIONS I PREEXISTÈNCIES -Aparcament públic municipal: L'àmbit d'actuació de l'obra dona lloc a l'eliminació de la bossa d'aparcament municipal gratuït que hi ha a l'entorn de l'hospital. Veure plànol: 381_01_AparcPublic_00 Un dels aparcaments desapareixerà amb la construcció del nou edifici motiu pel qual s'haurà de condicionar un nou espai" Demanem aclarir si, com entenem, aquest nou espai a condicionar com a aparcament públic no forma part de la licitació. -Aparcament públic de l'hospital: Hi ha una afectació directa al vial d'accés del pàrquing de rotació de l'hospital. Durant l'execució de les obres s'haurà d'habilitar una entrada a l'aparcament pel carrer Manel Cornella. Aquesta actuació comporta un canvi en els sentits de circulació de l'entorn de l'hospital (Ajuntament/ Mobilitat), així com una ampliació del carrer pel trànsit; modificació de voreres, enllumenat públic... Veure plànol: 381_02_AparcRotació_00" Demanem aclarir l'abast de l'ampliació del carrer Manel Cornella dins l'àmbit de la licitació. Superfície i serveis a proporcionar. 22/03/2021 13:58h
-Aparcament públic municipal: No forma part de la licitació.

-Aparcament públic de l'hospital: La necessitat derivada de les obres, és adequar el vial per poder habilitar un carril d'entrada i un de sortida de vehicles a l'aparcament de pagament de l'Hospital. Caldrà per més ample, modificar voreres i enllumenat, i posar barreres d'entrada de sortida. A la llegenda del plànol 31 surten les superfícies aproximades d'urbanització, pel que fa a l'afectació de l'aparcament: 1000 m2.
Per l'obra de Granollers, demanem més informació sobre el tipus d'urbanització a realitzar en la superfície grafiada com a "Urbanització annex nou carrer" al plànol nº 31. 22/03/2021 13:57h
Aquesta àrea urbanitzada és objecte del concurs, a la memòria de qualitats, a l'apartat 03.16 Urbanització:

"La integració paisatgística de la proposta amb el seu entorn prendrà espacial rellevància en el cas de Granollers, on caldrà preveure el tractament del espai al costat superior del mur de formació del vial de logística. Atenent a la seva condició d'espai verd natural caldrà garantir la integració del volum edificat amb el turó amb un tractament i urbanització, adequació topogràfica, etc. coherent que emfatitzi la seva relació de l'edifici amb l'espai natural adjacent."

En aquest mateix apartat es defineixen els materials i elements que s'han d'incorporar a les obres de'urbanització.
01. Demanem aclarir si el Sobre B consta estrictament dels 8 panells descrits. És a dir si tota la informació de la proposta tècnica ha d'anar inclosa en aquests 8 panells i no hi ha memòries ni més documents a entregar. 22/03/2021 13:56h
La proposta tècnica ha d'estar intergrada per tots els documents/arxius senyalats al Quadre de característiques.

En aquest sentit, no s'han demanat memòries a part. S'han d'integrar totes les explicacions que s'escaiguin als panells.
Tanmateix, a banda dels 8 panels requerits s'ha d'atendre també als requeriments senyalats per a la valoració concreta dels criteris. Així, per exemple, per a la valoració del criteri 2b també caldrà lliurar dwg i quadre de superfícies emplenat.
El document PPT PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES han comentat que és el mateix per a les dos licitacions. Tot i que document sigui comú el planning que s'inclou en el cas de Granollers no coincideix amb el termini de licitació. Podrien actualitzar aquest planning o bé confirmar que les durades considerades per a la redacció dels projectes ha de ser la mateixa en les dos licitacións? 18/03/2021 13:20h
S'ha publicat el planning corregit.
Bona tarda, Respecte al sobre Doc. Administrativa, presentem la documentació per cada lot (duplicada), exemple un DEUC per Lot o amb un unic DEUC amb la menció dels dos lots (Granollers i Sabadell) seria suficient 18/03/2021 13:19h
Un únic DEUC mencionant els dos lots.
Així com la resta de documentació sol·licitada en relació a l'adscripció de mitjans personals i subcontractació, si n'hi ha.
Observant els ascensors previstos a l'avantprojecte, s'observa que s'han previst quatre ascensors (brut, net, personal i residus), però cap ascensor d'ús públic. Aquesta interpretació és correcta? Pot fer servir el personal l'ascensor de net? Poden baixar els residus pel circuit de brut? Es poden reorganitzar els ascensors? 18/03/2021 13:17h
El circuit del públic està previst per la passarel·la a les distintes plantes.
La planta baixa i soterrani a l'avantprojecte són només per personal i serveis logístics.
Els ascensors sí es poden reorganitzar.
Bona tarda! En les bases del con curs, s'indica que la previsió de potència que s'ha de prevenir és de 150 W/m2, considerant que el REBT de l'any 2002 demana fer una previsió de 100 w/m i que en aquest edifici s'implantaran mesures d'estalvi energètic (edifici NZEB)autoconsum fotovoltaic, regulació llumínica, control climatització etc, no es podria reduir la previsió de potència a 100 W/m2? Gràcies per endavant! 18/03/2021 13:15h
No, es requereixen els transformadors dimensionats per a potència segons plec (150W/m2).
Nos podéis hacer llegar la planta baja y sección del edificio a derribar y del adyacente (Santa Fe) de Parc Taulì afín de mirar los elementos estructurales y tipologías para poder hacer la previsión del derribo y formación de la nueva medianera? Gracias. 18/03/2021 10:30h
S'adjunten arxius
Bon dia. A la memòria de qualitats es demana "Capçals articulats de doble braç en les UCI de crítics". No obstant, per disposar d'una columna articulada de doble braç es necessiten 4m entre llits, cosa que no sembla possible amb el número de llits necessaris i les dimensions de les sales d'UCI de l'edifici al Taulí. Entenem que capçals verticals no articulats són una alternativa possible. Aclarir. 18/03/2021 10:24h
Capçals articulats de doble braç en les UCI de crítics:
En Taulí: (3 unitats) cal dimensionar els tres Boxos d'aïllats (un per cada clúster de planta 1) per a capçal articulat i grua.
En Granollers: (15 unitats) són 10 boxos tancats d'UCI en planta 1, i 5 boxos de crítics de la planta d'urgències.
Els 10 boxos d'UCI de planta primera, tot i ser doblables només portaran 1 capçal de sostre cadascun, el llit secundari haurà de portar dotació de gasos, però podrà ser a paret.

Respecte de les guies de sostre recordeu que han de portar 2 ganxos per punt d'atenció.
Bon dia, a la documentació técnica del LOT 1 Granollers, concretament a la pàgina 15 del document 00 PPT PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, es fa referencia al calendari de gestió d'obra de l'obra Taulí (26 setmanes), essent el conjunt del document idèntic al del LOT 2. Existeix un document 00 PPT PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES específic per a l'obra de Granollers? En cas afirmatiu el podrien facilitar?. Moltes gràcies. 18/03/2021 10:22h
Aquest document és comú per ambós lots.
en el annex 07 PF PLA FUNCIONAL, pagina 31 el mapa del procés d'Urgències, no se puede leer. Se puede enviar a una escala que permita la lectura? Gracias. 18/03/2021 10:20h
S'adjunta document
Bona tarda, A la pàgina 8 del document Plec de clausules administratives SCS-2021-342.pdf s'indica: "Sobre B - Proposta tècnica: El document de l'oferta tècnica s'ha de presentar en arxius independents numerats en format PDF i mida DIN-A1 llegible en A3 (màxim 8 panells), incorporant text, si s'escau, i signat pel representant de l'empresa licitadora. S'haurà d'indicar expressament en tos els panells el nom/logo del licitador i el Lot al que correspon". Si us plau, prodríen aclarir quina d'aquestes opcions hem d'entendre? 1.- Que cada panell DIN A1, escalat a mida DIN-A3, ha de ser llegible? En aquest cas, sobre quin suport i amb quina resolució (pantalla, ppp per a impresora/plotter, etc)? 2.- Que cada panell DIN-A1, està format per 4 DIN-A3 i ha de poder ser llegible sense escalar? En aquest cas, sobre quin suport i amb quina resolució (pantalla, ppp per a impresora/plotter, etc)? 3.- Una altra. Moltes gràcies. 15/03/2021 09:23h
El format del panell ha de ser A1, així s'ha de veure en pantalla; però el panell sencer imprès en un sol A3 s'ha de poder llegir.
Bona tarda, A l'apartat 30.5, pàgina 46 del document Plec de clausules administratives SCS-2021-342.pdf relaciona entre les despeses a càrrec de l'empresa o empreses contractistes: "El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d'obres i de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s'escau, i qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin". Si us plau, podríen indicar-nos si s'escau o no contemplar la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d'obres i de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres? En cas afirmatiu, quins són el imports o percentatges que cal contemplar? Gràcies. 15/03/2021 09:06h
Tal i com s'estableix al Plec, entre les despeses a càrrec de l'empresa o empreses contractistes s'inclou "el pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d'obres i de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s'escau, i qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin".
Per conèixer els imports exactes cal adreçar-se a l'Ajuntament que correspongui.
de cara a la visita de dimarts 16 d'abril, seria possible ampliar els ratio a 3 per licitador? Creiem necessari que hi puguin assistir físicament un de l'equip d'arquitectura, un d'instal·lacions i un de la constructora, com a mínim. gràcies 15/03/2021 08:55h
Per motius de seguretat davant la crisis sanitària actual, només es permetrà la entrada màxima de 2 representants per empresa. Es recorda, que es farà un seguiment telemàtic de la reunió mitjançant l'enllaç TEAMS penjat als avisos de la Plataforma.
La distribució de la UCI en planta primera no reflecteix el pla funcional (AN 07 PLA FUNCIONAL.pdf). En aquest document es demanen 4 unitats d'UCI de 8 llocs i tres habitacions individuals (35 llits). A la Documentació gràfica del AVP apareixen 3 unitats, d'UCI , 2 amb 9 llits i una amb 10, es a dir, 28 llits en total. A la memòria en canvi parla de 3 unitats de 10 llits. Es imprescindible un aclariment al respecte. 15/03/2021 08:52h
Pla funcional Taulí:
Efectivament hi ha discordança entre plànols avantprojecte i documentació escrita pla funcional.
Necessitat real: 3 clústers de capacitat 8-10 llits amb un box d'aïllament dins del clúster cadascun.

A la memòria de qualitats, s'especifica que "La proposta volumètrica ha de quedar fixada dins el gàlib perimetral que s'indica als plànols. Els gàlibs en planta i secció que marquen els plànols 07 Gàlib en planta i Gàlib secció de l'Annex d'urbanisme." A la documentació de Sabadell, no trobem un Annex específic d'urbanisme, tot i que existeix el document AN 08 GT GÀLIB DE TREBALL. En aquest document es diu que "El perímetre exacte dependrà de la proposta d'implantació del concurs". Entenem llavors que es podria modificar lleugerament el límit marcat a l'avantprojecte, sempre que es compleixi "garantint els passos del camió de bombers i les afectacions de l'heliport". Aclarir aquest punt. Gràcies. 15/03/2021 08:51h
En el cas de Sabadell dins del solar hi ha la possibilitat de fer PB + 3 + T, no cal ajustar-se al perímetre estricte del avantprojecte.
No es podrà sortir del límit de la parcel·la marcada per urbanisme, deixant el pas perimetral per al camió de bombers, i la distància normativa per al camió de bombers en el cul de sac format per a la passarel·la i els edificis.
Respecteu també l'àrea de afectació de l'heliport.
"Serveis de redacció del projecte, bàsic i executiu, de direcció d'obra i execució de les obres de construcció dels edificis polivalents realitzats amb procediments industrialitzats i amb metodologia Lean a l'Hospital de Granollers (lot 1) i a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (lot 2). " Al anunci posa com a data límit de presentació: 5 d'abril de 2021, fins a les 10 hores. És correcta la data? El 5 d'abril és festiu a catalunya. 12/03/2021 12:47h
La data límit de presentació d'ofertes és correcta
Bon dia, sobre la visita que es realitzarà aquest proper dimarts 16/04, voldria consultar si les visites de Sabadell i Granollers són independents, és a dir, si s'ha previst que el grup que faci la visita de Sabadell a les 10:00 h., sigui el que la realitzi a Granollers a les 12:00, o serà preferible destinar una persona a cadascuna d'elles. Gràcies. 12/03/2021 11:11h
Seran correlatives. Primer es realitzarà una, i després hi haurà un desplaçament fins l'altra.

Es permet un nombre màxim de 2 persones per licitador. Tanmateix, es preveu l'assistència telemàtica amb un enllaç Teams, que es publicarà mitjançant avís a la Plataforma.
Bona tarda. Donat que les dues visites son el mateix dia, es preveuen correlatives, és a dir quan acabi una començarà la seguent (amb temps per a desplaçaments) o bé cal preveure una persona per a cada visita per separat? Gràcies. 12/03/2021 11:10h
Seran correlatives. Primer es realitzarà una, i després hi haurà un desplaçament fins l'altra.

Es permet un nombre màxim de 2 persones per licitador. Tanmateix, es preveu l'assistència telemàtica amb un enllaç Teams, que es publicarà mitjançant avís a la Plataforma.
En el punt H del plec de clausules de concurs s'escriu "Tanmateix, i per aquests mateixos motius, els equips/despatxos d'arquitectura i d'enginyeria proposats/adscrits per a la redacció dels projectes i la direcció de l'obra només podran participar en la/les proposicions d'un únic licitador" Per tant, entenc que no és motiu d'exclusió que un responsable de planificació LEAN es presenti formant part de més d'una proposta, no? El consultor d'estructures estaria en la mateixa situació, no? Gràcies 12/03/2021 11:05h
Correcte, no hi ha aquesta restricció envers el responsable LEAN i l'estructurista.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya