Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Codi d'expedient:
SCS-2021-97

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Segons l'Annex 7, s'indica que caldrà aportar el compromís/contracte de subministrament de cada equip. La pregunta llavors és, té validesa el compromís si es tracta d'un distribuïdor autoritzat d'equips mèdics? 27/01/2021 12:56h
Si, tindran validesa tant els fabricants com distribuïdors autoritzats.
Al criteri epígraf 1f. Oferta d'equips i material accessori específic de les TRD que aportin seguretat i confort al pacient (fins a 5 punts). Els "equips" s'entèn que són accesoris com el material o són equips específics de TRDs? 27/01/2021 10:21h
Equips i accessoris complementaris als oferts per cadascun de les teràpies, així com tipologies de fungible, que aportin solucions que promoguin la major seguretat i confort del pacient. S'exclouen d'aquest punt els equips i accessoris presentats en el sobre C.
Según el anexo 7: "Caldrà presentar en l'oferta una fitxa per cada model ofertat de cadascuna de les teràpies, així com les fitxes tècniques de cadascun i aportar el compromís/contracte de subministrament del fabricant". ¿Es posible presentar una única copia de uno o varios compromisos o contratos de suministro que incluyan agrupadamente varios de los modelos ofertados o, por el contrario, es necesario presentar un compromiso o contrato por cada modelo y ficha individual que se presenta? 26/01/2021 10:14h
Es poden agrupar en un mateix compromís els equips d'un mateix fabricant.
En el cas que l'empresa licitadora aporti la documentació que acrediti que els magatzems de medicaments estan autoritzats per AEMPS on apareixen les direccions concretes de cadascun d'ells, a més de les autoritzacions de comercialització dels medicaments a emmagatzemar on figura el Titular de l'Autorització de Comercialització, Representant Local (si n'hi hagués) i la Planta/es de fabricació del producte acabat; és necessari també aportar un contracte d'arrendament/escriptura de titularitat de les instal·lacions? 25/01/2021 11:59h
El que es demana és, que les autoritzacions de l'AEMPS, siguin de titularitat pròpia.
Segons l'annex 7 de requeriments tècnics, és possible incloure un equip clínicament rellevant que no compleixi alguna de les característiques de la taula i que, per tant, tingui marcada alguna fila de la columna "NO COMPLEIX"? En cas afirmatiu, aquest equip es podria incloure al sumatori de l'annex 2? 20/01/2021 09:24h
S'ha de respectar el que consta de forma clara i explicita en l'Annex 7, "El model d'equip que no reuneixi tots els requisits no serà valorat.
¿Existe algún tipo de limitación de la extensión en hojas (o caras) u obligación de utilizar un tipo de letra y tamaño específico en alguno de los documentos que se presentan dentro del "sobre B"?. Entendemos que las limitaciones de espacio y tipografía que se aplicaron para determinados documentos susceptibles de juicio de valor presentados en el proceso de homologación al acuerdo marco no son aplicables en la licitación a los contratos basados, pero agradeceríamos confirmación de este extremo. 20/01/2021 09:23h
No, no existeix limitació de fulls.
Para la presentación de la documentación correspondiente al "SOBRE B. Documentació corresponent als criteris susceptibles de judici de valor", la herramienta "sobre digital" solo permite presentar un único archivo para la Oferta técnica y el peso debe ser como máximo de 25 Mb, si nuestra oferta técnica pesa más de 25 Mb, entendemos que podríamos presentar el resto de documentación en el epígrafe "Otra documentación" dentro del Sobre B, ¿es correcto? 18/01/2021 07:56h
Si es correcto, siempre que toda la documentación correspondiente al sobre B, esté incluida en este mismo sobre y no en el C.
Un mateix model d'equip amb prestacions per a diferents teràpies, segons l'Annex 2, es pot compabilitzar en més d'una teràpia? 12/01/2021 22:30h
Si l'equip es adient per cada teràpia es pot comptabilitzar en cadascuna d'elles.
Amb cada fitxa de l'annex 7 s'ha de presentar el compromís del fabricant i/o algun tipus de documentació addicional? 12/01/2021 22:29h
Tal com s'indica a l'annex 7, s'ha d'adjuntar a cada fitxa el compromís conforme el fabricant podrà subministrar els models de cadascun dels equips que s'ofertin.
Determinats fabricants assignen un codi al equip, un altre codi diferent al mateix equip amb el seu humidificador i altres codis al mateix equip amb altres accessoris, generant-se respecte al mateix equip vàries referencies diferents en funció de l'accessori que s'incorpori. En el concurs actual es poden ofertar com equips diferents o bé es tracta del mateix equip? 12/01/2021 12:24h
En l'annex 7 es detalla de forma molt clara com presentar l'oferta dels equips-aparells, en cap cas especifica res en referencia a accessoris.

En el Plec de requeriments tècnics dels aparells, entre les característiques que es detallen a l'apartat 1.4 (Concentrador transportable o portàtil) s'afirma: "Pot combinar-se amb una vàlvula a demanda (veure apartat Vàlvula a demanda) o flux continu". Aquest requeriment implica que els equips ofertats han d'ésser duals (l'equip ha de subministrar oxígen en modus continu o, si es requereix, a demanda) i, per tant, s'exclouen aquells que només poden treballar en un dels dos modes? 12/01/2021 12:24h
No s'exclou cap equip. El redactat del Plec diu que l'equip de Concentrador Transportable / portàtil pot combinar-se amb una vàlvula a demanda o flux continu, segons sigui la prescripció mèdica.
Referent a l'Annex 6 i l'Annex 7 que consisteixen en fitxes per la valoració dels requeriments tècnics dels aparells per a la contractació dels serveis de teràpies respiratories a domicili. Aquestes fitxes s'han de cumplimentar tot fent fotocòpies dels annexos o, bé, és possible crear una còpia en un format digital (excel) i efectuar les valoracions sobre aquesta còpia? 12/01/2021 12:24h
Tal com s'indica en l'apartat 11.5 del PCAP de l'Acord Marc els formats admissibles dels documents han de ser TXT o PDF.
En cuanto al formato de la documentación de la oferta a presentar, ¿Está permitida la presentación de documentación en formato Zip.? 12/01/2021 12:24h
Si, está permesa la presentació de documentació en format Zip.
Para la valoración de la oferta económica, debemos cumplimentar el "Annex 1 BAM - Model oferta econòmica" con precios unitarios por terapia, ahora bien, en la fórmula de valoración de la oferta económica aparece la variable "x" como la "rebaja porcentual de la tarifa que ha presentado la empresa" Consulta: Entendemos que en este caso "x" se refiere a la rebaja porcentual sobre el presupuesto base de licitación anual del presente lote (sesiones*precio unitario de todas las terapias: 1.203.280,30 euros) ¿es correcto? 12/01/2021 12:23h
Correcte, l'x de la formula fa referència a la rebaixa percentual sobre el pressupost base de licitació del lot a adjudicar.
Dentro del Pliego de Cláusulas Administrativas publicado para el expediente SCS-2021-97 "Contratación basada del lote pediátrico del acuerdo marco de contratación de los servicios sanitarios de terapia respiratoria a domicilio en el ámbito geográfico de Cataluña", en su letra O. Otra documentación a presentar por los licitadores a añadir en el sobre B, se indica que se deberá presentar documentación de obligado cumplimiento definida en el Pliego de Requerimientos Técnicos de los Aparatos. Esta documentación ya fue presentada en la fase de homologación, asimismo, la presentación de esta documentación dentro del Sobre B de esta licitación podría suponer la exclusión del licitador, ya que se adelantaría información relativa a la oferta de modelos de equipos, correspondiente a los criterios cuantificables automáticos del Sobre C. Consulta: ¿Sería suficiente una declaración responsable con la aceptación de los requerimientos establecidos en dicho pliego para los equipos valorados en el Sobre C (concentrador estáticos, concentrador portátil, tratamiento con presión positiva continua CPAP, AutoCPAP, ventiladores de soporte de presión o mixto, ventiladores de volumen o mixto)? Para el resto de equipos (monitorización de apneas infantiles, pulsioxímetros, aspirador de secreciones, asistente para la tos, aclaramiento mucociliar mediante sistema mecánico y nebulizadores) ¿se debería incluir información sobre los modelos de equipos ya que estas terapias no son valoradas en el sobre C? 12/01/2021 12:21h
Serà suficient aportar una declaració responsable on s'indiqui que aquesta informació ja va ser presentada en fase d'homologació de l'Acord Marc.
Quina documentació per acreditar la disposició de magatzems s'ha de presentar i en quin sobre/apartat del sobre digital s'ha d'afegir? 12/01/2021 12:21h
La documentació corresponent a la disposició de magatzems s'inclou en el sobre C. En aquet cas no hi ha un model d'annex però per acreditar aquest criteri cal aportar un contracte/acord, escriptures de titularitat on consti l'adreça del magatzem i sobretot la documentació conforme esta autoritzat per l'AEMPS.
Quina documentació dels equips oferts s'ha de presentar i en quin sobre/apartat del sobre digital s'ha d'afegir? 12/01/2021 12:20h
La documentació corresponent a l'oferta dels equips s'inclou en el sobre C. Cal presentar l'annex 7 del Plec de l'Acord Marc i l'annex 2 del Plec del Basat de l'Acord Marc.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya