Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament d'Economia i Hisenda
Codi d'expedient:
EC 2021 3
En referencia al canon, es poden indicar si ha de constar en el annex 1 proposta económica , o ha de formar part de la resta de documentacio que incorporem en el sobre C? 15/01/2021 12:11h
Tal i com es recull en l'apartat F3 ¿ sobres a presentar- certament s'ha d'incloure en el sobre C l'oferta de cànon. El model de proposta econòmica no ho incorpora. Per a major claredat ho poden aportar en document separat
En el supòsit de que l'estimació de venta establerta en el pla de viabilitat no es compleixi i sigui inferior o superior al 20%, hi ha previst alguna eina de reequilibri del servei? 15/01/2021 11:48h
Tant a l'inici com durant el desenvolupament de l'execució del contracte, es faran reunions periòdiques amb la Gerència del Districte Administratiu per tal d'adequar els recursos del servei de cafeteria i restauració a les necessitats de la població resident.
D'altra banda, qualsevol eina de reequilibri del servei s'aplicarà conforme la normativa vigent si escau.
En referencia al canon, es poden indicar si ha de constar en el annex 1 proposta económica , o ha de formar part de la resta de documentacio que incorporem en el sobre C? 15/01/2021 10:47h
Tant a l'inici com durant el desenvolupament de l'execució del contracte, es faran reunions periòdiques amb la Gerència del Districte Administratiu per tal d'adequar els recursos del servei de cafeteria i restauració a les necessitats de la població resident.
D'altra banda, qualsevol eina de reequilibri del servei s'aplicarà conforme la normativa vigent si escau.

Es consulta si es poden presentar variants 14/01/2021 18:21h
Tal i com es recull a l'apartat E del plec de clàusules administratives particulars no es contempla la possibilitat de presentar variants
Una empresa licitadora consulta sobre la proposta executiva i organitzativa (memòria descriptiva). Concretament com s'ha de presentar, la seva extensio o si s'ha de seguir el model que consta en el PCAP 13/01/2021 15:11h
La memòria descriptiva del servei ha d'incloure un contingut mínim de forma obligatòria amb un màxim de 16 pàgines (10+3+3). A banda, pot incloure un contingut opcional d'acord amb els apartats especificats, sense que hi hagi límit de pàgines de contingut opcional.
Cadascun d'aquests apartats es valorarà d'acord amb la puntuació detallada en el plec de clàusules administratives particulars. En cas que la memòria presentada no detalli part o la totalitat dels aspectes del contingut opcional, aquest/s apartat/s de la memòria no obtindran cap puntuació.
Una empresa licitadora ha preguntat si cal presentar un exemple de menús i en cas afirmatiu en quin sobre s'ha de posar? 11/01/2021 18:57h
D'acord amb el que estableix el plec, no cal presentar un exemple de menús. Sí cal una descripció general dels menús pel que fa a la seva composició i varietat, d'acord amb les clàusules 4.5 i 4.8, i valorant específicament la incorporació de més de 3 productes de proximitat i de 3 productes de comerç just.
Aquesta documentació s'ha de presentar al sobre C.
Es consulta si es pot presentar la proposta en castellà o, obligatòriament, s'ha de presentar en català 08/01/2021 12:30h
La proposta presentada per les empreses es pot presentar tant en català com en castellà atès que ambdues llengües són oficials
Una empresa licitadora indica que a partir de l'estudi del Pla de Viabilitat i concretament al quadre que s'adjunta a la pàgina 5 del mateix, en la partida de compra de material auxiliar a l'any 4 s'indica un valor residual de -78.000 ¤. Atès al fet que si l'amortització de la inversió fos a 4 anys aquest valor residual hauria de ser 0, es consulta si la inversió està calculada a 10 anys. 07/01/2021 11:43h
La unitat promotora indica que efectivament l'amortització està calculada a 10 anys.
Atesa la subrogació del material que s'estableix en l'apartat 4.4.e) del PPT, quan acabin els 4 anys d'aquest contracte, si la licitació següent la guanya una empresa diferent, haurà de pagar el valor residual a l'empresa adjudicatària d'aquest contracte
Es consulta respecte si l'empresa adjudicatària ha d'aportar vaixelles, estris de cuina o similar o, pel contrari, és l'Administracio qui ho proporciona 22/12/2020 07:13h
És l'empresa adjudicatària qui ha de fer-se càrrec d'aportar tots els estris necessaris per al servei
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya