Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Molins de Rei
Codi d'expedient:
2019-08
Bon dia, Hem rebut la notificació que demà es farà l' obertura dels sobres 3.1 i acta d'obertura dels sobres 3.2 i es coneixerà la resolució del jurat. Agrairíem si ens poguessin informar, si aquest acte serà públic o es podrà seguir telemàticament o si és privat. Moltes gràcies, Cordialment. 02/11/2020 15:39h
L'acta de lectura de les valoracions i obertura sobre 3.2 i 4 serà públic i l'hora i lloc estan indicats en el perfil, pel que es pot assistir a l'acta.

En la sessió no es sabrà el resultat final sinó que es comunicaran les puntuacions obtingudes en el sobre 3.1.

En relació al concurs de Molins de Rei que s'entregà divendres 5 de juny, volíem confirmar l'import a considerar a l'oferta econòmica, ja que a l'anunci de licitació hi apareix: Valor estimat del contracte: 579.022,00 ¤ sense IVA. Mentre que a la documentació del concurs hi ha l'annex B (que adjunto) que diu: A les bases demanen: "Millorar a la baixa el preu base de licitació". Entenc que es refereixen als 451.762 euros. En base a quin import s'ha de fer la baixa? Moltes gràcies. 04/06/2020 16:33h
Al desembre de 2019 es van fer correccions al plec que afectaven als tècnics intervinents i es va corregir els honoraris amb la presentació el 04 de desembre d'un nou càlcul dels honoraris. es per això que en la resposta a la consulta que es va fer el 17 de març de 2020, es va fer en el següent sentit:

La xifra correcta segons el càlcul realitzat en el programa excel en data 2019-12-04 es de la suma de 351.060,59 ¤ (Residència); 100.701,41¤ (Aparcament, que suma la quantitat de 451.762,00 ¤
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/answeredQuestion.pscp?reqCode=view&cn=56676794&type=cn&answerId=60725977
Us escric en relació al Concurs de projectes amb intervenció de jurat convocat per l'Ajuntament de Molins de Rei amb la finalitat de seleccionar la millor i més idónia proposta per dur a terme la construcció de la residència de 102 places i centre de dia de 20 places a Molins de Rei, en el marc d'un procediment per a la ulterior adjudicació d'un contracte de serveis en els termes previstos a l'article 183.2.A) de la llei de contractes de sector públic per part de l'concessionari de la gestió de la residència amb codi d'expedient 2019-08. De cara a aquesta segona fase, el projecte s'entrega de manera anònima mentre que el model dels sobres que hi ha en un dels annexes s'ha d'omplir amb tota la informació de l'empresa. La pregunta seria si s'ha d'utilitzar aquest model i de quina manera o si es pot entregar el concurs amb un model de sobre propi que mantingui l'anonimat. Us adjunto el model de sobres que està penjat a la plataforma de licitació del concurs. 03/06/2020 14:06h
En resposta a la pregunta us indiquem que es tracta d'un forma que s'utilitza en general. En aquest cas només era vàlid per a la presentació de les ofertes a la primera fase. Atès que tal i com indiqueu, en aquesta segona fase regeix l'anonimat i és un requisit indispensable per ésser admesos, s'acceptarà qualsevol format de sobre que sigui anònim i compleixi amb l'establert en el plec de clàusules administratives que regeix la licitació.
En relació a la licitació a dalt referenciada us volíem realitzar la següent consulta: ¿ a la pàgina 28 en el punt 2.b- Programa de treball, punt b) Es valorarà el programa en diagrama de Gannt dels treballs i calendari per percentatges (sense dates) per a la redacció del Projecte Bàsic, el Projecte Executiu i la Direcció d'Obra que asseguri la seva execució en els terminis totals i parcials. En aquest programa de treballs s'hauran de respectar els terminis parcials i total previstos en el Programa de Treballs que s'adjunta com annex C.... La pregunta és que encara que en el tetxt del punt 2.b parla de fer un programa de treballs de redacció del Projecte Bàsic, el Projecte Executiu i la Direcció d'obra, en l'Annexe C apareixen els terminis de l'Avantprojecte, el Projecte Bàsic i el Projecte executiu, lo qual no quadra. De quines activitats hem de fer un pla de treballs? 20/03/2020 11:38h
A la pàgina 28 en el punt 2.b- Programa de treball, punt b) i a l'Annex C es plantegen alguns dels principals documents que son necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques objecte del present concurs, els concursants son lliures de simplificar-los o completar-los sempre que quedi suficientment justificat.
Es veuria correcte si hi ha propostes que incorporin la redacció de l'avantprojecte dins de la redacció del projecte bàsic, sempre que es justifiqui correctament.
Tenim un dubte referent a la superfície construïda de la proposta: - En el Plec de Prescripcions Tècniques, apartat 4, s'indica que la superfície construïda amb terrasses exteriors sense jardineria i urbanisme és 5045, 8 m2. És la xifra resultant del programa funcional sense administració. En l'Annex D, apartat 1 pàgina 9, es torna a indicar aquesta mateixa xifra com a superfície total construïda aproximada sobre rasant. - En l'Annex B, "Honoraris Base de Licitació de la redacció de projectes i direcció de les obres", es contabilitzen 4836 m2 pel càlcul del PEM de la residència - En el document "Pressupost nova residència a Molins de Rei", també s'indiquen els 4836 m2 com a base de càlcul del pressupost global de l'edifici. Entenem que la superfície construïda total del pla funcional és: 4835,8 m2 interiors originals + 204,7 m2 d'administració= 5040,5 m2 de superfície construïda interior i 210 m2 de superfície construïda de terrasses (420 m2 comptabilitzades al 50%). 17/03/2020 14:18h
El Plec de prescripcions tècniques indica a l'apartat 4 que la superfície construïda interior aproximada es de 4.835,8m2 que si li sumen les terrasses exteriors sense jardineria ni urbanització es una superfície de 5.054,8 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EXTERIOR 4.835,8
superficie construida amb terrasses exteriors sense jardineria i urb. 5.045,8 m2
A l'annex B s'indica que la superfície construïda es de 4.836,0 m2, en aquest cas no s'han comptabilitzat les terrasses exteriors.
ANNEX B HONORARIS BASE DE LICITACIÓ DE LA REDACCIO DE PROJECTES I DIRECCIO DE LES OBRES.
VALORACIO ECONOMICA CALCUL DEL COST I D'HONORARIS DEL PROJECTE
Pressupos de la Residència
Superficie 4836 m2
L'única diferencia es que a l'annex B no s'ha indicat la possibilitat de sumar-hi les terrasses exteriors.
Les terrasses exteriors que no estiguin cobertes no es sumen usualment en la superfície construïda.
Al Plec s'indica la necessitat de terrasses exteriors d'esbarjo per als usuaris, terrasses exteriors que no cal que siguin cobertes, es poden protegir amb tendals.
Usualment a la superfície construïda únicament es sumen les terrasses cobertes. Les terrasses exteriors que no siguin cobertes no es sumen a la superfície construïda.
En el pla funcional del Plec no s'exigeix que aquestes terrasses exteriors siguin cobertes, es per això que es pot afirmar que la superfície construïda total del Plec no es contradiu amb la de l'annex B.


Revisant documents que han penjat, hem detectat que l'annex B el total d'honoraris sense IVA és de 451.762¤ mentres que el plec és de 457.762¤. Agrairia que em confirmessin de quin número hem de partir. Gràcies, 17/03/2020 14:17h
La xifra correcta segons el càlcul realitzat en el programa excel en data 2019-12-04 es de la suma de 351.060,59 ¤ (Residència); 100.701,41¤ (Aparcament, que suma la quantitat de 451.762,00 ¤
Segons les bases, es demana que cal aportar memòria justificativa del compliment del Programa Funcional i un quadre de superfícies segons model ANNEX D. El resum imprès DIN-A4 de la Memòria descriptiva de la proposta en un màxim 6 pàgines a 1 cara, lletra ARIAL 11. Aquest límit màxim de pàgines, inclou el quadre de superfícies, o aquest s'adjunta com a annex i no computa? 13/03/2020 11:59h
Entenent que el marge de 6 pàgines és molt ajustat, és possible presentar el quadre de superfícies com annex a la memòria, sense que aquest computi dins les 6 pàgines màximes.

En relació amb el punt «2.- Proposta organitzativa i de treball, valorada amb un màxim de 10 punts.» descrita a l'article 16 del «TEXT REFÓS DE LES BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT CONVOCAT PER L'AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI AMB LA FINALITAT DE SELECCIONAR LA MILLOR l MÉS IDÒNIA PROPOSTA PER A DUR A TERME LA CONSTRUCCIÓ DE LA RESIDÈNCIA DE 102 PLACES l CENTRE DE DIA DE 20 PLACES A MOLINS DE REI» resulta difícil donar resposta concreta als criteris de puntuació sense posar en risc l'anonimat de la proposta, per exemple: - "Es valorarà l'experiència del personal assignat a l'execució del contracte" - "Es valorarà el programa de treballs ... dels tècnics proposats" - O bé: " es valorarà la qualitat de la formació..." - "Es valorarà els recursos tècnics..." Creiem que és més propi de la primera fase del concurs on la documentació no es presenta de forma anònima. Els agrairíem que ens indiquessin com donar resposta de forma anònima. 13/03/2020 11:58h
Pel que fa a l'experiència del personal assignat a l'execució del contractes, cal determinar únicament el número de tècnics que participaran i els anys d'experiència en projectes similars pro-mig de tots els tècnics.

Respecte a la resta de punts, cal tenir en compte que alhora d'elaborar les propostes s'ha de de mantenir l'anonimat de l'equip, pel que és important, que s'indica la informació però sense revelar noms o sense indicar informació que comporti identificar fàcilment a l'equip.

Agrairíem si ens poden aclarir en la part de proposta organitzativa en A3, si hi ha un màxim de pàgines a presentar. Confirmar l'entrega gràfica en quin format s'ha de fer, 2 DIN A1 o 3 DIN A3 com se cita en l'últim Decret de l'Alcaldia. 10/03/2020 13:49h
.- referent al número de pàgines de la proposta organitzativa en A3, el plec no diu res, es per això que no s'ha previst un límit.
.- referent a la documentació gràfica, en el darrer decret es determina que serà un màxim de tres làmines DIN-A-3 en cartró ploma.
En relació amb la Clàusula 16 del TEXT REFOS DE LES BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT CONVOCAT PER L'AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI AMB LA FINALITAT DE SELECCIONAR LA MILLOR l MÉS IDÒNIA PROPOSTA PER A DUR A TERME LA CONSTRUCCIÓ DE LA RESIDÈNCIA DE 102 PLACES l CENTRE DE DIA DE 20 PLACES A MOLINS DE REI, els agrairíem que ens indiquessin quina és l'extensió màxima prevista per a la proposta organitzativa i si es considera inclosa en les sis (6) pàgines A4 de la memòria descriptiva de la proposta. -Un resum imprès en DIN- A4 amb la memòria descriptiva de la proposta, amb una extensió màxima de sis (6) pàgines a una cara, lletra arial 11 i la proposta organitzativa de tamany A-3 plegada en A-4 10/03/2020 13:48h
L'extensió màxima prevista per a la proposta organitzativa es d'un Din-A3 plegat en A4 i no es considera inclosa en els 6 Din-A4 de la memòria descriptiva.
Sistema d'avaluació de resultat o altri" 02/03/2020 19:01h
- "Sistema d'avaluació de resultat" Resposta: Es refereix a la avaluació dels resultats de l'evolució de compliment de les previsions de qualitat, de calendari o el pressupost, tant en fase de projecte com en la direcció de l'obra, es tracta d'avaluar els diferents processos definits al DAFO i analitzar i documentar el compliment dels mateixos i incorporar possibilitats de canvi i adaptació al projecte i a l'obra.
- "Sistema d'avaluació d'altri" Resposta: Es refereix a anar mes enllà d'una avaluació dels resultats de l'obra i es realitzi d'altres paràmetres no incorporats al PLEC i que els concursants puguin definir.
"2.c- Altres punts s): - Pla de divulgació del projecte. 02/03/2020 19:00h
Es refereix a que es valorarà el Pla de divulgació del projecte que proposin els concursants, aquest pla de divulgació va dirigit tant per als possibles futurs usuaris com la ciutadania del municipi com els veïns del barri com als usuaris dels equipaments mes propers.
"- Es valorarà el sistema de rendició de comptes dels indicadors proposats el licitador". Es referiu a certificacions d'obra? 02/03/2020 18:59h
Es refereix a que es valoraran es sistemes que es proposin de descripció de l'estat dels indicadors de l'obra, que poden fer referencia al compliment de calendari, al compliment de qualitat com al pressupostari durant la evolució del projecte i de l'obra.
En la pàgina 26 quan parleu del Programa de Treball i del que es valorarà comenteu: "- Es valorarà la qualitat de la formació en linia per a persones" No acabem d'entrendre a què es refereixen. 02/03/2020 18:58h
Constantment apareixen noves eines de treball en projectes i direccions de les obres, l'interès per a l'aprenentatge d'aquestes noves eines es valorarà positivament.
.-Referent a l'edificabilitat restant que no s'esgota de l'edificació, que cal preveure? 02/03/2020 16:35h
No estaria de mes preveure que l'edifici, en un temps es pugui acabar ampliant.
.- Referent a la superfície d'administració, el Sr. Brullet troba a faltar el desglossament de les superfícies destinades a administració: 02/03/2020 16:35h
Resposta: Tot i que es publicarà una esmena en els plecs, on constarà aquesta informació, s'avança el desglossament:
Espais serveis d'administració i gerència 204,7 1,68
Serveis d'administració i gerència:
Vestíbul general 48,8 0,40
Consergeria 18,0 0,15
Administració 36,6 0,30
Direcció 18,0 0,15
Reunions 18,0 0,15
Serveis higiènics de reforç 12,2 0,10
Circulacions i accessos: 35% 53,1 35%
.- Referent a la previsió de l'increment del 30% de la superfície el Sr. Joan Prat consulta principalment a quin us estarien destinats: 02/03/2020 16:13h
Principalment als espais comuns de convivència ja que per tal d'ajustar el pressupost s'han minimitzat aquests espais i els de la cuina a que feia referència el Sr. Alcalde, que en el pla funcional han previst únicament 100 m2 (cuina, magatzem i cambres), similar al programa de la recepció d'un servei de cuina freda, però caldria preveure que pogués donar un servei complert de cuina.
.- Referent al soterrani es consulta si podrà ser ocupat per part de la residència: 27/02/2020 17:00h
No es recomana ja que el pressupost de la residència es molt ajustat i cal no incrementar la superfície de la mateixa, però no es considera una prohibició.
.- Referent al perímetre del Solar (El Sr. Brullet, Sr. Esteve Puigdengola i el Sr. Santos) Quin es el límit de l'edificació: 27/02/2020 16:59h
Cal respectar els paràmetres d'ordenació de l'informe urbanístic, les distància a les zones qualificades com a 6B es podrà construir fins al mateix límit. Entre edificacions de solars adjacents 10m de separació mínima. Cal també tenir present les condicions marcades per el Codi Civil de Catalunya pel que fa a llums, vistes i finestres.
Referent als accessos: Es pot realitzar algun altre accés fora del previst al Pla General? 27/02/2020 16:58h
L'únic accés que preveu el Pla General es el vàlid. Cal que tingui el tractament com de rambla d'accés però a la vegada serà accés per a mercaderies i per a l'aparcament. Segons consulta posterior a la reunió, al Cap d'urbanisme de l'ajuntament de Molins de Rei, es podria admetre un accés peatonal i fins i tot de bombers, sempre que l'informe previ de d'extinció i incendis així ho admeti.
Referent al Geotècnic: El resultat del geotècnic dona una resistència del terreny molt baixa. 27/02/2020 16:57h
S'informa que a l'escola del costat, degut a la situació del terreny es van haver de realitzar micro-pilotis per a evitar els moviments importants que s'estaven produint.
.- No ha arribat correctament el topogràfic: 27/02/2020 16:55h
El divendres 21 s'ha pujat al perfil del contractant la documentació complerta del topogràfic en PDF. Durant la setmana del 24 de febrer es pujaran els arxius DWG.
En la clàusula Setzena.- Criteris de valoració de les propostes de projecte, dins del punt 2.a. (pàgina 25) dieu: "2.a- Proposta organitzativa, punt a) Es valorarà l'organigrama en dafo amb els tècnics ofertats per al desenvolupament de les diferents feines objecte del contracte." Volíem consultar-vos sobre com creieu que ha de ser un organigrama en DAFO, coneixem la metodologia però no sabem com aplicar-la a un organigrama. Agrairem aclariment sobre el tema. 27/02/2020 16:55h
El DAFO ha de ser prou explicatiu per a què es pugui fer la valoració organitzativa i de treball que s'exposa al punt 2a.
També necessitem saber a qui podem adreçar-nos per a consultes sobre la documentació tècnica a lliurar. 17/02/2020 19:15h
Les consultes s'han de realizar a través de les següents adreces electròniques: phors@consorci.org, mpf@consorci.org
Tenim dubtes sobre la data de lliurament A la comunicació parlen de 35 dies des de la notificació però no diuen si son natural o laborals. Ens podries aclarir la data d'entrega? 17/02/2020 19:14h
de conformitat amb l'establert a la disposició adicional dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes del sector públic, Els còmputs dels terminis s'entenen com a naturals a no ser que s'indiqui el contrari.
En tant que en la resolución no s'establia res, els 35 dies son naturals. En aquest sentit, l'últim dia de presentación de les propostes será el dia 18 de març de 2019 a les 14:00 hores a les dependències del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, avinguda tibidabo, 21.
Respecte al Model 1. Sols ha de ser omplert per l'empresa licitadora, o empreses en cas de UTE? Entenem que els col¿laboradors no és necessari que omplin aquest model. Agrairíem confirmació. 19/12/2019 11:46h
Es correcte.
En el caso de que el certificado de buena ejecución no se especifica el tanto por cien de autoría, aunque si se nombran los autores del proyecto es válida? O se puede adjuntar un documento interno del autor o autores del proyecto en el que certifique el tanto por cien correspondiente de autoría. 19/12/2019 11:45h
En el cas del certificat de bona execució dels arquitectes es pot admetre la còpia de la fitxa col¿legial on s'especifica quina es la participació de cada arquitecte en els projectes, com a certificat. En los casos dels altres professionals col¿legiats també es pot admetre un certificat del seu col¿legi on es determini la part de participació de cada col¿legiat en el treball.
. Los certificados de buena ejecución son válidos en fotocopia normal, o se deben presentar como fotocopia compulsada o originales?. 19/12/2019 11:45h
La còpia simple és vàlida, no cal aportar ni originals ni còpia compulsada.
Para la presentación de obras para el apartado 13b (trabajos de calificación energética) se entiende que como no se especifica si deben estar realizados los proyectos son válidas las certificaciones energéticas de proyectos. 19/12/2019 11:43h
El Plec parla d'edificis, no diu en cap moment que s'admeti la qualificació d'edificis en projecte, únicament d'edificis, es per això que les certificacions energètiques d'edificis en projecte no s'admetran.
Compromiso de UTE, DEUC y solicitud son válidos con firma digital aunque la entrega se realice físicamente en papel o firma normal. 19/12/2019 11:43h
Cal signar els documents manualment, no digitalment, ja que els documents en aquest cas es presenten en format paper.
- Se debe de presentar una sola solicitud (se modificará el modelo facilitado) en la que aparezcan los datos de los tres participantes. - Solicitud con los datos de la UTE y su representante. - Cada participante rellena una solicitud con sus datos correspondientes y se entregan en el SOBRE 1. 19/12/2019 11:42h
La UTE no té personalitat jurídica pròpia fins el moment de la seva constitució. Per tant, en els documents de la licitació cal que signin els representants de totes les empreses que s'han compromès a constituïr-se en UTE. Això és aplicable tant a la sol¿licitud de participació com a la resta de documents que s'hagin de signar en aquesta fase.
És a dir, que en el cas de la sol¿licitud de participació caldrà que varieu lleugerament el model, ampliant els signants (tants com representants d'empreses). Igualment, també cal presentar tants DEUC com empreses hi hagi.
1/Segons les bases, tota la documentació s'ha de presentar en format imprès (fase 1 i fase 2). No hi ha possibilitat d'entrega a través del sobre digital? 2/Ens podrien facilitar dies i horari d'atenció del lloc d'entrega durant les festes de nadal? 19/12/2019 11:40h
1/No hi ha possibilitat d'entrega a través del sobre digital, segons s'indica als plecs.
2/Segons s'indica als plecs esmenats l'últim dia de presentació d'ofertes será el 27/12/2019 fins a les 14:00 h. i el lloc també es l'indicat als plecs: Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya. Avgda. Tibidabo, 21-08022-BARCELONA.
L'horari del Consorci es de 8:00h a 19:00 excepte els dies 24/12/19 i 31/12/2019 que finalitzará a les 14:00 hores.
Entenem, segons les bases, que la documentació sobre solvència tècnica i professional i l'econòmica/financera, no s'ha de presentar en la fase 01 del concurs i que només es requerirà en el cas de ser l'equip executor. Preguem confirmació. 17/12/2019 12:15h
SI, en el sobre 1 s'ha de presentar la declaració responsable conforme es compte amb la solvència ( obligatori complimentar document DEUC) així com complimentar la sol¿licitud de participació.
A la pàgina 21, a l'apartat de Llicència d'activitats la puntuació en edificis d'altres usos de dimensions inferiors suposem será de 0,5 i no d'1,5 cert? 17/12/2019 11:00h
Si, cal que sigui de 0,5 punts.
Volíem confirmar que no existeix exclusivitat en relació als col¿laboradors en els quals basem la nostra solvència (enginyer de l'edificació, especialista en estructures, especialista en Instal¿lacions i eficiència energètica). Volem dir, que aquests professionals poden aplicar a ofertes de diferents licitadors per al mateix concurs. 17/12/2019 11:00h
Pel que fa als col¿laboradors, no hi ha inconvenient, per tant, en aquest cas es permet.
Voldria saber si els col¿laboradors (estructures, instal¿lacions, aparejador¿) poden presentar-se a aquest concurs amb varis autors. 17/12/2019 10:59h
Pel que fa als col¿laboradors, no hi ha inconvenient, per tant, en aquest cas es permet.
Ens podeu explicar perquè només es valoren amb 5 punts residències asistides i la resta d'edificis 2 punts? Com es valorarà una residència assistida de menys de 4500m2? Com es valorarà un hospital de crònics? Com es valorarà un hospital d'aguts? Entenem que la complexitat i requeriments d'aquest edificis son iguals o fins i tot superior a una residència assistida. Podeu donar explicacions d'aquesta manera de puntuar si us plau? 17/12/2019 10:57h
Pel fet diferencial, una residència no ha de ser semblant a un hospital, ha de ser molt diferent, cal que es conegui be el que es una residència.
El Pla Funcional, defineix i proposa els criteris orientadors bàsics a tenir en compte per al disseny i la construcció de la nova Residència, el Centre de Dia que es basen en el model d'Atenció Centrada en la Persona, molt diferent al concepte del que ha de ser un hospital.
Tenim un projecte d'habitatges tutelats per a gent gran de dimensions similars al projecte del concurs: es pot considerar ús similar al de l'objecte del concurs? 16/12/2019 15:33h
No, ni que siguin similars els edificis destinats a habitatges tutelats, no es corresponen a les mateixes les necessitats que a les d'una residència.
Quería hacer la consulta para aseguraron de la fecha de entrega del Concurso de proyectos con intervención de jurado convocado por el Ayuntamiento de Molins de Rei con el fin de seleccionar la mejor y más idónea propuesta para llevar a cabo la construcción de la residencia de 102 plazas y centro de día de 20 plazas en Molins de Rei , en el marco de un procedimiento para la ulterior adjudicación de un contrato de servicios en los términos previstos en el artículo 183.2.A) de la ley de contratos de sector público por parte del concesionario de la gestión de la residencia. La fecha límite según las bases sería el 20 de diciembre de 2019 a las 14:00h y según la plataforma del perfil del contratante sería Termini de presentació d'ofertes: 27/12/19 14:00 h. ¿Cuál de estas dos fechas sería la correcta? 16/12/2019 15:32h
La fecha límite para la presentación és el dia 27/12/2019 en base a la correción que se realizó y publicó en la plataforma de contratación pública.
En l'apartar del la solvència técnica dels tècncis col.laboradors apareix la següent nota "es valorarà en funció del seu percentatge de participació". Això vol dir que si el projecte realitzat que es presenta és d'ús residencia assistida de dimensión iguals o superiors, que computa 5 punts, i el col.laborador només té la participació del 50%, només computaran 2,5 punts? O a que fa referència aquesta nota? 13/12/2019 14:18h
Certament l'apartat de l'arquitecte en projecte i direccions, de qualificació energètica, dels premis, no es determina que es valorarà en funció del seu percentatge de la participació mentre que en la resta si. Es tracta d'un error i per tant aprofitem per aclarir el següent: en tots els casos els criteris de valoració de l'aportació de l'experiència es valorarà en funció del seu percentatge de participació en el projecte.
ALS CRITERIS DE VALORACIÓ QUE FAN REFERENCIA ALS TECNICS COL.LABORADORS, b) Treballs d'especialitat en INSTAL.LACIONS I EFICIENCIA ENERGETICA. 1. Es poden presentar 2 treballs (dos fitxes i dos certificats de bona execució) si el projecte sencer de les instal.lacions va ser per Eficiència energètica, Climatització, instal¿lacions electricitat, Llicència d'activitats. O s'ha de fer 2 per a cada instal.lació? 13/12/2019 14:16h
El plec no determina que s'hagi de presentar tota la informació en una única fitxa o un únic certificat, o que sigui obligat presentar una fitxa i un certificat independent per a cada tècnic col¿laborador, per tant de les dues maneres es correcte
Al especialista en Estructures se li demana haver realitzat el càlcul de l'estructura de projectes executius, és independent que l'obra hagi finalitzat? 11/12/2019 09:55h
La clausura tretzena en l'apartat de criteris de valoració que fan referència a tècnics col¿laboradors en el punt que fa referencia a l'especialista en estructures es refereix únicament a justificar el càlcul de l'estructura en el projecte executiu.
Bon dia, Veien aquesta resposta entenem que: Per tal d'aconseguir millor puntuació, estem avaluant l'opció de formar UTE amb una enginyeria. En aquest cas, podríem ampliar l'experiència dels autors en projectes d'equipaments públics. En aquest cas, i per l'apartat de la valoració dels tècnics col¿laboradors, podem usar parcial o totalment, els mateixos projectes per a les competències que afectin a l'enginyeria que estigui formant part de la UTE? 02/12/2019 19:34h Si, és possible. Encara que la enginyeria hagi fet la part del projecte i direcció d'obra d'instal.lacions d'enginyeria i hagi estat subcontractadaper un altre estudi d'arquitectura pels treballs que s'acrediten per obtenir la puntuació, es podrà acreditar aquest treball com a autoria del projecte si es fa la UTE amb la enginyeria? La mateixa pregunta si es fes la UTE també amb un despatx d'aparelladors que tingui referències que puntuen al màxim però només ha fet la direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut? 11/12/2019 09:53h
Per a cada projecte la suma del percentatge de participació en la responsabilitat del mateix ha de ser un màxim de 100.
Si el professional principal (arquitectes, enginyer...) no van assumir tota la responsabilitat (en fase de projecte o direcció...) ja que aquesta es va repartir amb els professionals subcontractats (arquitectes, enginyers,...) la empresa o professional subcontractat es correcte que aporti la seva experiència sempre que es documenti correctament.
Al Model 3 no especifica a quin Sobre s'ha d'incloure la part de Solvència tècnica i professional (títols acadèmics i col¿legiació_Clàusula 9). 11/12/2019 09:50h
Tal i com s'estableix en el Model 3 així com a la clàusula desena i onzena del PCAP, s'ha de presenta rel DEUC que és una declaració responsable conforme es compte amb la solvència exigida. Tal i com estableix la Llei i a efectes de no carregar amb burocràcia als possibles licitadors, únicament es demanarà que s'acrediti aquesta a l'empresa o equip que resulti adjudicatari.
L'AUTOR pot ser una empresa o ha de ser una persona concreta? I en aquest sentit, els certificats de bona execució poden referir-se a l'empresa o han de citar una persona concreta? Poso un exemple: la persona que va signar un projecte de l'empresa ha mort, però l'empresa i l'equip que va fer el projecte continua en l'empresa. A efectes d'aquest concurs, es perd l'autoria de l'obra per l'empresa tot i que a l'empresa queda el coneixement i l'experiència acumulada? 09/12/2019 10:25h
A la clausura novena determina que " l'acreditació documental de la suficiència de la solvència tècnica o professional s'haurà d'efectuar mitjançant l'aportació del certificat de la corresponent col¿legiació" es per això que, en el cas d'empreses en que hi participen diversos arquitectes el certificat de col¿legiació de la empresa ha de determinar el percentatge de participació de cada col¿legiat.
No entenem perque l'experiencia de l'autor es pot acreditar dels últims 15 anys i dels col.laboradors dels últims 10 anys. Ens podeu contestar aquesta diferència perquè es deguda? No te cap mena de lògica. Igualment no te cap sentit posar un ñímit temporal a l'experiència d'un professional. 09/12/2019 10:10h
Es va creure convenient establir aquest criteris degut a que els criteris actuals de les necessitats d'una residència son diferents als de fa 15 anys. Les normatives i criteris d'aplicació han anat canviant en els darrers anys, i mes els que fan referència als professionals col¿laboradors
En el cas d'haver realitzat una residència en un temps determinat i posteriorment es fa una ampliació de l'edifici, comptaria com dues experiències? 09/12/2019 10:09h
No. la complexitat del projecte d'una residència es el de la estructura general, tant pel que fa a les instal¿lacions com a la distribució. Una ampliació o reforma no ha de valorar-se com a una obra nova. Únicament es podria acceptar la equiparació en els casos de rehabilitació integral de l'edificació segons definició de rehabilitació integral al Codi Tècnic de l'Edificació
En referència al concurs de la construcció de la residència de 120 places i centre de dia, tenim un dubte sobre l'apartat b de qualificació energètica dels criteris de valoració i voldríem saber si aquí també podem afegir habitatges, o només serveixen edificis similars a l'objecte del concurs. 09/12/2019 10:08h
La clausura tretzena en el punt b), en els apartats A i B admet que s'aporti les experiències en altres usos que no siguin els del objecte del concurs, per tant la resposta es Si s'admet l'us d'habitatge.
1. ¿Se puede presentar un APAREJADOR que acredite que haya hecho de PROJECT MANAGER en fase de Dirección de Obra, en vez de Dirección de Obra en varias obras de Residencias de 3º Edad valorándolo de igual manera? 2. Se puede presentar un APAREJADOR que haya llevado la Dirección de la Obra, bajo la firma de una Sociedad y no figure él como firmante, con el correspondiente certificado de esta Sociedad indicando que este Aparejador llevó la Dirección de Obra? 05/12/2019 09:30h
1. No, el concepto de project manager es muy abierto y no tiene la responsabilidad equivalente a la del director de ejecución.
2. Si, siempre que se especifique el porcentaje de participación en la dirección de la obra.
1-Además de la ficha Din A3 hay que adjuntar Certificado de Buena Ejecución de todas las obras presentadas tanto del autor como de los colaboradores? 2. Si el Certif Buena Ejecución no poner exactamente lo que se indica en el párrafo, sirve igual? 2.1 Es decir, nosotros tenemos los Certificados de Buena Ejecución de manera genérica que incluye nombre de la obra, años de ejecución¿ para que sirva para todos los concursos que nos presentamos. Podemos presentar el Certificado que tenemos junto a un documento interno, o contrato, o memoria¿ que indique los datos que solicitáis? 05/12/2019 09:29h
1-Si
2- El texto literal del PLIEGO dice "Para acreditar los trabajos ejecutados es necesario aportar certificado de buena ejecución especificando el porcentaje de participación en la dirección de la obra". En este sentido, no obliga, que sea el mismo certificado el que especifique el porcentaje de participación.
2.1 Si.
S'adment com a obres puntuables com a experiència similar a l'objecte de concurs les executades fora del territori espanyol? 05/12/2019 09:28h
SI, s'admeten.
Un mercat municipal amb una part de parades tradicionals i una part de supermercat, de superficie igual o superior es considera com a equipament que fa funció de serveis a persones i aplica per obtenir la màxima puntuació? 04/12/2019 09:20h
Un mercat cal considerar-lo com a equipament que fa funció a les persones.
Per a la resta de paràmetres que fan referència a la superfície s'atendrà al que diu la clausura tretzena.
Per tal d'aconseguir millor puntuació, estem avaluant l'opció de formar UTE amb una enginyeria. En aquest cas, podríem ampliar l'experiència dels autors en projectes d'equipaments públics. En aquest cas, i per l'apartat de la valoració dels tècnics col¿laboradors, podem usar parcial o totalment, els mateixos projectes per a les competències que afectin a l'enginyeria que estigui formant part de la UTE? 02/12/2019 19:34h
Si, és possible.
Per l'equip tècnic, en la part d'estructures, entenem que l'experiència ha de ser de 2 projectes on s'hagi realitzat el càlcul d'estructures en la part de Projecte. No és necessari que hagin realitzat la Direcció d'obra. És correcte? 29/11/2019 09:17h
Els criteris de valoració que fan referència a tècnics col¿laboradors, en el que fa referència a als treballs d'especialitat d'estructures el Plec fa referència únicament al projecte, no a la direcció.
Pàgina 19 al tercer paràgraf diu "En cas que l'obra presentada pugui sumar en dos apartats es puntuarà només el concepte amb major puntuació". Això fa referència només a obres presentades a premis, o fa referència a que un mateix projecte construit només es valorarà una vegada? Per exemple, computa dues vegades a nivell de punts la mateixa obra presentada a l'apartat d'experiencia i al qualificació energética? 29/11/2019 09:16h
Això fa referència només a l'apartat C, una obra nomes pot puntuar per el premi de major valoració. Encara que hagi obtingut diversos premis puntuables.
Una mateixa obra pot puntuar pels tres apartats de la clàusula tretzena.
Pàgina 18 quan enuncia l'apartat b, que tracta sobre la qualificació energética, fa referència a projectes realitzats en els últims 15 anys o a quins anys fa referència? 29/11/2019 09:16h
Els projectes a valorar a l'apartat B poden ser els mateixos que l'apartat A o altres de diferents.
No es determina una antiguitat màxima, però si disposen de certificat energètic han de ser recents, essent, el límit els 15 anys.
Per tal de participar en la Fase 1- Sobre 1 del concurs de projectes , cal presentar la sol¿licitud de participació i la declaració responsable (model DEUC) de la empresa licitadors o també el DEUC dels col¿laboradors? Entenent com a col¿laboradors aquells professionals que participaran com a responsables de les diferents àrees. 27/11/2019 11:16h
Cal complimentar el DEUC, també, per a les persones col¿laboradores.
Disculpi les molèsties però no ens queda clar. Quan es diu a la resposta: "Caldrà poder-se justificar la finalització del projecte", vol dir la finalització del projecte executiu o de la finalització de la obra? 27/11/2019 11:13h
Referent a la valoració del punt 13-a) Valoració experiència de l'autor. fa referència a la experiència en la redacció del projecte i la direcció de les obres. No es considerarà si no s'acredita la direcció de les obres.
Els projectes acceptats, són obres finalitzades en els darrers 15 anys. Inclou qualsevol projecte finalitzat durant el transcurs de l'any 2004? O hem de considerar algun mes concret com a termini màxim? 27/11/2019 11:13h
Es consideraria tota obra acabada durant l'any 2004.
Centres d'acollida, Centres penitenciaris, ... els consideren com a equipaments que fan funció de serveis a les persones? Creiem que apliquen, però volem confirmar la seva validesa. 27/11/2019 11:12h
Els centres d'acollida i penitenciaris, entraren en la valoració en el tercer punt de l'apartat a) la clàusula tretzena. Sempre que siguin " de dimensions iguals o superiors al del concurs"
La documentació per a aportar, segons pag 21 del plec, fa referencia als tècnics col¿laboradors o també als autors/licitadors? 26/11/2019 10:25h
La documentació per a aportar, segons pag 21 del plec, fa referència als tècnics col¿laboradors i també als autors/licitadors.
Podríem presentar un projecte que es troba entregat el projecte Bàsic i en fase d'elaboració del Projecte Executiu? 26/11/2019 10:24h
No, la valoració del punt 13-a) Valoració experiència de l'autor. fa referència a la experiència en la redacció del projecte i la direcció de les obres. No es considerarà si no s'acredita la direcció de les obres.
En el cas d'haver realitzat una residència en un temps determinat i posteriorment es fa una ampliació de l'edifici, comptaria com dues experiències? 26/11/2019 10:24h
No. la complexitat del projecte d'una residència es el de la estructura general, tant pel que fa a les instal¿lacions com a la distribució. Una ampliació o reforma no ha de valorar-se com a una obra nova. Únicament es podria acceptar la equiparació en els casos de rehabilitació integral de l'edificació segons definició de rehabilitació integral al Codi Tècnic de l'Edificació.
Tenim el següent dubte refernt al concurs de la Residencia de Molins de Rei: L'objecte del concurs és adjudicar els treballs de redacció del projecte o també ha d'incloure la construcció i explotació de la Residència? 25/11/2019 12:00h
De conformitat amb el que preveu l'aparta 1 del plec de prescripcions tècniques, l'objecte del concurs es:
Redacció del Projecte Bàsic i Executiu del projecte de l'edifici que donarà cabuda al programa d'una residència de 102 places i un centre de dia de 20 places i l'acondicionament de l'entorn de l'edifici per tal d'inserir correctament l'equipament i d'una manera coherent amb l'entorn. Aquest contracte inclourà a mes del projecte, l'Estudi de Seguretat i Salut, la coordinació de seguretat i Salut, la Justificació de la Certificació Energètica, la direcció de les obres, la direcció d'execució de les obres, la direcció i legalització de les instal¿lacions i el projecte d'activitat associats.
En el plec de clàusules administratives i en relació a l'experiència de l'autor es fa referencia al terme SIMILARS. S'entenen per similar un CAP, un equipament docent?? i una residencia per a persones amb discapacitat intel¿lectual?? 24/11/2019 19:05h
Si, son inclosos aquí els edificis d'equipament públic, a excepció dels assenyalats, (inclou els CAPs), a mes s'admetran, edificis d'ús hoteler, residències d'estudiants, de persones amb minusvàlues, edificis docents en general.
També diu: Redacció projecte d'un edifici d'equipaments de dimensions iguals o superiors al del concurs: Entenent per edificis d'equipaments: edificis que tenen per objecte la prestació de serveis a les persones. Estan inclosos aquí, per exemple, hotels, residències d'estudiants o edificis universitaris? 22/11/2019 12:44h
Si, son inclosos aquí els edificis d'equipament públic, a excepció dels assenyalats, a mes s'admetran, edificis d'ús hoteler, residències d'estudiants i edificis universitaris.
1.En la base tretzena ¿ CRITERIS OBJECTIUS DE SELECCIÓ DELS CANDIDATS PER A PODER DETERMINAR QUI PASSA A LA FASE 2, en l'apartat a), diu: Redacció projecte d'un edifici residència d'avis de dimensions similars o superiors. Entenem que es refereix a la redacció d'un projecte executiu, independentment de que l'obra s'hagi acabat. Podríeu confirmar-nos-ho? 22/11/2019 12:43h
"Experiència de l'autor en projectes executius i direccions", fa referencia a l'experiència de l'autor en projectes i direccions de l'obra, En el cas de projectes dels que únicament s'acrediti la redacció del projecte i no es pugui acreditar la finalització la direcció de les obres no es tindrà en compte. Caldrà poder-se justificar la finalització del projecte.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya