Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Barcelona ACTIVA SAU SPM
Codi d'expedient:
48-21

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia. Els lots que han quedat deserts, en els que no s'ha presentat o no ha estat escollida cap oferta formativa, es tornen proposar per licitacions futures? Gràcies 19/05/2022 11:04h
SI, s'està preparant
Bon dia, ens sorgeix un dubte referent a la aportació del pla d¿igualtat, nosaltres som una empresa de 3 treballadors, tal com diuen els requisits no estem obligats a tenir-ne. En aquest cas hi ha algún requisit especific per elaborar el document amb les mesures adoptades per assolir la igualtat entre homes i dones, així com com aportació del protocol per garantir la igualtat d¿oportunitats i no discriminación del colectiu LGTBI, i document amb les mesures de conciliació del temps laboral. MOltes gràcies 13/04/2022 09:44h
Cap requisit específic
És de redacció lliure
Dijous 17 de març a les 9:30h, no podré ser-hi a l'obertura telemàtica del sobre C. Es indispensable ser-hi com a empresa licitadora? Gràcies! 15/03/2022 09:29h
No, desprès es publica tot
Bon dia, Es sap si hi ha alguna previsió de dates per l'apertura del sobre C? Gràcies! 04/03/2022 14:49h
No, ara mateix els serveis tècnics estan fent la valoració del sobre B. Un cop es disposi de tots els informes es publicarà el dia i hora de la convocatòria de la mesa d'obertura del sobre C mitjançant anunci al perfil de contractant de Barcelona Activa. Es recomana subscriure's a l'anunci d'aquesta licitació per rebre automàticament l'avís de convocatòria de la mesa de contractació.
Bon dia, es sap quan sortirà la resolució? Moltes gràcies i que tingueu un feliç dia! 11/02/2022 11:21h
Actualment aquesta licitació es troba en fase de valoració de les propostes tècniques incloses al sobre B. Us convocarem a l'obertura del sobre C tan aviat l'equip tècnic pertinent hagi avaluat totes les propostes.
Bona tarda, Fa uns dies, em vau contestar això en referència a la presentació dels sobres: Les empreses es poden presentar a dos lots i en cada lot ha de presentar tres sobres (sobre A, B i C), així li requerirà l'aplicatiu quan indiqui que es presenta a dos lots. Avui, però, al moment de presentar la oferta, l'aplicatiu m'ha demanat inicialment el DEUC i el primer annex, després, he pogut seleccionar els dos lots als quals ens volem presentar i complimentar la resta de la documentació, però no m'ha demanat per duplicat el contingut del sobre A, si ve el sobre B i C si que n'hi havia un per cada lot. No sé si m'explico. És correcte fet així? Gràcies 03/02/2022 10:17h
Doncs entenem que el sobre A es replica automàticament als lots que us presenteu, ja que quan l'obrim ens consta un sobre A per cada lot presentat. Però des del nostre tipus d'accés no podem comprovar que la presentació s'hagi fet correctament fins un cop finalitzat el període de presentació d'ofertes, és per això que us agrairíem que en cas de dubte, per poder consultar si la presnetació és correcta, us poseu en contacte amb els serveis de suport tècnic del Portal de Contractació https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
Bon dia, la consulta es referent a l'annex 2 sobre B, podem presentar en un document a banda el contingut de la explicació de cada criteri? gràcies 02/02/2022 14:25h
No, cal seguir el model en funció dels criteris descrits i respectar el límit de pàgines que cosnt aal plec.
Bona tarda. En el detall de l'experiència docent i formació professional, demaneu el temps en mesos. La formació nosaltres la tenim contabilitzada per exemple en hores i molts projectes es contabilitzen en jornades. Mitjançant quina fòrmula la podem passar a mesos? O la deixem en hores? Gràcies. 02/02/2022 14:24h
Cal una conversió en mesos, caldrà que identifiquin durant quin temps s'han realitzat aquestes formacions per computar els mesos. Si aquesta formació s'ha realitzat durant els mesos de març i abril, es comptabilitzen dos mesos.
Hola, un dubte: a l'Annex 2 indica que les empreses que concorrin a la licitació en una UTE, han de presentar: - Cadascuna d'elles ha de presentar la corresponent declaració responsable. - Document de compromís de continuació de la UTE en cas de resultar adjudicatàries, d'acord amb el model que podeu consultar en aquest enllaç. El dubte és si també han de presentar un DEUC cadascuna de les empreses que concorrin a la licitació en una UTE. Gràcies! 02/02/2022 14:21h
Sí, cada un dels membres de la UTE han de firmar tant una declaració responsable com un DEUC, així com el document de compromís.
Una persona que es presenta al màxim dels dos lots amb un UTE pot anar com a subcontractat d'una empresa que es presenta a dos lots diferents als que et presentes com a UTE? Gràcies 01/02/2022 08:31h
Sí. Tanmateix, en cas que siguin proposades adjudicatàries de més d'un lot o en cas que ja siguin proveïdores de Barcelona Activa en contractes que s'hagin d'executar simultàniament a aquest, les licitadores han de garantir que poden executar-los de forma simultània, és per això que Barcelona Activa els podrà requerir per tal que acreditin com coordinaran l'execució d'aquests contractes amb indicació dels noms i cognoms de les persones adscrites i la coordinació d'horaris, garantint en tot cas el compliment de la normativa laboral.
Bon dia, Dins del punt 1.2 (criteris d'adjudicació avaluables mitjançant criteris de judici de valor), el punt 1.2.2 sobre Objectius pedagògics de cada activitat, diu que la proposta no pot excedir les 350 paraules. Ens trobem que la nostra proposta d'activitats és amplia, i per molt que reduim el text dels objectius ens excedim de les 350 paraules. Aquest punt és excloent i en conseqüència hem de reduir el nombre d'activitats presentades? (Si és així, es contraposa una mica amb l'apartat D del punt 1.2.1 que diu que s'otorguen 5 punts quan es proposen 6 o més activitats que incorporen temes nous). Gràcies! 01/02/2022 07:47h
Per a la valoració dels criteris de judici de valor les licitadores hauran de presentar, segons el model de l'Annex 2 i dintre del Sobre electrònic B, una memòria tècnica acreditativa dels criteris esmentats per a la seva valoració, que contingui una explicació detallada i ordenada dels aspectes a valorar en funció dels criteris d'adjudicació esmentats, que ocuparà com a màxim de 30 pàgines. Les propostes que excedeixin aquesta extensió màxima de pàgines, únicament serà valorades fins a la
pàgina on s'assoleixi el límit marcat, per garantir el principi d'igualtat de tracte de les licitadores i no discriminació i
transparència d'acord amb l'article 1 i 132.1 de la LCSP.
Una persona que es presenta a un lot com a part de la UTE que licita, pot formar part com a professional contractat, d'una altra licitadora que es presenta a un altre lot? 31/01/2022 09:55h
Sí, sempre que siguin lots diferents i en cas de subcontractió, sempre que es respectin els límits de la subcontractació previstos en els plecs reguladors.
Una UTE licitadora a un lot concret, pot tenir com a professional col·laborador (detallat a la relació de persones adscites a l'execució del contracte) a un professional que forma part d'una UTE que es presenta a un lot diferent? El paràgraf de la declaració responsable ens ha generat el dubte: "Que es compromet a no trobar-se en una situació de control o d'associació respecte a altres candidats o licitadores, que no s'ha posat d'acord ni es posarà d'acord amb altres participants en el procediment de licitació i que no subcontractarà cap tipus de tasques a altres empreses participants en aquesta licitació." 31/01/2022 09:52h
Sí, sempre que siguin lots diferents i es respectin els límits de la subcontractació previst en els plecs reguladors.
Bon dia, necessitaria saber si és imprescindible estar donat d'alta al RELI per poder presentar la nostra licitació. Quedo a l'espera de la seva resposta. Moltes gràcies. 28/01/2022 13:50h
No és imprescindible pèro sí recomanable.
Si us plau, en l'annex de l'oferta econòmica, em de afegir més dades de les que indica a la taula..em despista la anotació del final "...Seguidament, del total de l'oferta econòmica presentada, s'hauran de desglossar els costos directes i indirectes precisant el benefici industrial i les despeses generals i s'imputarà l'IVA amb partida independent.." Ho simplement omplim la taula que esta a l'annex? 28/01/2022 13:49h
En relació als criteris quantificables automáticament, heu d'omplir el model contigut a l'apartat "sobre C" de l'Annex 2 del PCAP, i a més, seguidament o en document a banda, un desglossament de l'oferta econòmica presentada en els termes indicats.
Bon dia, necessitaria saber si és imprescindible estar donat d'alta al RELI per poder presentar la nostra licitació. Quedo a l'espera de la seva resposta. Moltes gràcies. 28/01/2022 10:20h
No és imprescindible però sí recomanable.
No tindre l'informe de la vida laboral d'una de les formadores a temps per presentar a l'oferta. Com puc justificar-lo? puc presentar l'alta a l'empresa de la treballadora amb algun escrit..¿? 28/01/2022 10:18h
L'informe de vida laboral és un document que es pot sol·licitar i descarregar durant el mateix dia, fins i tot via sms (https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Categorias/Vida+laboral+e+informes/Informes+sobre+tu+situacion+laboral/Informe+de+tu+vida+laboral?_ga=2.110649985.588232807.1628229604-46417191.1624360908)

Per tant, tal i com preveu el PCAP "No es puntuarà l'experiència laboral en cas de no adjuntar les fitxes de professionals degudament signades i els informes de vida laboral"
Bon dia, Quin número d'activitats s'han de proposar per lot? Moltes gràcies, 28/01/2022 10:06h
No hi ha un nombre establert de propostes d'activitats per lot. En cada cas es valorarà la quantitat i varietat de propostes depenent de l'especialitat.
Al plec de prescripcions tècniques, s'especifica que es valora fer activitats que no es realitzaven actualment. Respecte a les activitats realitzades per Barcelona Activa d'un lot concret ens trobem que, actualment, hi ha molt poques activitats programades i no són de la consultora que s'encarregava del lot, fins ara. Per tant, tenim dubtes de si estem veient totes les activitats d'aquest lot. Hi ha forma de veure les activitats d'aquest lot al 2021 (només podem veure les activitats en curs)? Fem referència al lot 18: Comunicació Gràcies 28/01/2022 10:05h
Les activitats de l'Escola de competències estan organitzades per eix, per la qual cosa dins de "Comunicació" esteu veient totes les activitats que actualment tenim ofertades amb contractació menor, a l'espera de tenir una licitadora que assumeixi una oferta formativa variada per aquesta competència.
Hola, En relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor que s'han de redactar mitjançant el model de l'Annex 2, a l'Annex 3, es descriu molt bé quins són els criteris de valoració, el que no em queda clar és si el detall de la puntuació que s'atorga al punt són els subcriteris, o si podem posar l'explicació directament al criteri de valor sense especificar cap subcriteri més, ja que tot està molt entrellaçat entre si. Gràcies i salutacions 25/01/2022 18:23h
Podeu posar l'explicació de cada criteri de judici de valor sense fer una proposta concreta per a cada subcriteri, doncs aquests serviran per atorgar la puntuació en base a si la proposta ha desenvolupat o no els aspectes que són objecte de valoració segons els barems indicats.
Bona tarda, en el punt 1.1.1. en què es valorarà la proposta d'activitats relacionades amb l'especialitat que presenta la licitadora, el Criteri D diu "Sobre si la proposta d'activitats incorpora noves temàtiques que no s'han impartit en l'oferta existent." A què us referiu per noves temàtiques? Temàtiques noves d'actualitat o bé que no formin part de l'oferta existent. Si es tractés de la segona opció, com podem saber l¿oferta existent? Ens la podrieu donar a conéixer? Moltes gràcies! 25/01/2022 18:18h
Entenem que es refereix a l'apartat D del punt 1.2.1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. "Noves temàtiques que no s'han impartit en l'oferta existent" es refereix a propostes d'activitats sobre temes que no s'hagin impartit o que no estiguin incloses en el catàleg actual de formacions. Lògicament moltes d'elles, depenen de l'especialitat, hauran de ser d'actualitat també.

L'oferta d'activitats actual està publicada i disponible per a la inscripció de les persones usuàries en els diferents webs de Barcelona Activa:

Programa Formació Tecnològica (Cibernàrium): https://cibernarium.barcelonactiva.cat/

Programa El que cal saber per emprendre: https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/activitats/agenda-activitats

Programa de formació en Gestió Empresarial: https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/formacio-i-programes-empresarials

Programa formatiu d'Innovació Socioeconòmica. En aquest cas les activitats estan publicades en dos webs:
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/formacio-i-programes-per-a-entitats-d-economia-social-i-solidaria
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/activitats/agenda-activitats (apartat Economia Social i Solidària)

Programa Barcelona Treball: https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/serveis-permanents/serveis-permanents.do

S'adjunten, per a més facilitat, llistats de l'oferta d'activitats corresponent al 1r trimestre de 2022 dels programes Cibernàrium, El que cal saber per emprendre, Gestió Empresarial i Innovació Socioeconòmica (el llistat de l'oferta del programa Barcelona Treball s'adjuntarà posteriorment). Per informació sobre el contingut de cada activitat consulteu el web respectiu.
Bon dia. La proposta formativa (el total d'hores), ha d'anar adreçat a les mateixes persones del col·lectiu? Per exemple, en el coaching de dones, la formació l'hem de pensar perquè sigui el mateix grup de dones que faran tota la formació (x jornades)? O bé és possible idear sessions formatives de només una jornada adreçades a diferents grups de dones? D¡altra banda, pot la proposta formativa incloure els dos tipus d'activitats (activitats relacionades formant un itinerari i activitats pensades per fer tallers monogràfics, per exemple)? Moltes gràcies. 25/01/2022 18:15h
La proposta d'acció de coaching de l'oferta permanent ha d'estar dirigida a un grup del mateix col·lectiu per edició però l'oferta formativa es pot dissenyar en forma d'itinerari amb dos tipus d'activitats diferents.
Bona tarda, Seria possible que ens facilitéssiu una relació de totes les activitats formatives, actualment en curs, de cada lot en pdf? moltes gràcies 25/01/2022 18:14h
L'oferta d'activitats actual està publicada i disponible per a la inscripció de les persones usuàries en els diferents webs de Barcelona Activa:

Programa Formació Tecnològica (Cibernàrium): https://cibernarium.barcelonactiva.cat/

Programa El que cal saber per emprendre: https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/activitats/agenda-activitats

Programa de formació en Gestió Empresarial: https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/formacio-i-programes-empresarials

Programa formatiu d'Innovació Socioeconòmica. En aquest cas les activitats estan publicades en dos webs:
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/formacio-i-programes-per-a-entitats-d-economia-social-i-solidaria
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/activitats/agenda-activitats (apartat Economia Social i Solidària)

Programa Barcelona Treball: https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/serveis-permanents/serveis-permanents.do

S'adjunten, per a més facilitat, llistats de l'oferta d'activitats corresponent al 1r trimestre de 2022 dels programes Cibernàrium, El que cal saber per emprendre, Gestió Empresarial i Innovació Socioeconòmica (el llistat de l'oferta del programa Barcelona Treball s'adjuntarà posteriorment). Per informació sobre el contingut de cada activitat consulteu el web respectiu.
El contingut amb l'itinerari formatiu a presentar en quin sobre aniria? Moltes gràcies! 25/01/2022 18:11h
La proposta d'activitats conjuntament amb la resta de criteris que depenen d'un judici de valor s'ha d'incloure al sobre B tal i com s'indica en els Annexos 2 i 3 del PCAP
Perdoneu. Els DEUC es demana enviar-los en XML però en el sistema no deixen entrar XML com ja aviseu en els tipus d'arxiu que es poden carregar, que podem fer? posar-los en PDF? o? Moltes gràcies 25/01/2022 18:03h
El DEUC s'ha d'omplir seguint les instruccions de l'Annex 2 del PCAP. Si es segueixen les instruccions correctament podreu generar el vostre DEUC en format PDF.
A partir de la última consulta tinc un dubte: Les dos persones mínimes adcristes al lot, han de formar UTE?, una pot ser la que contracta i l'altre la subcontractada?. Com funciona això? Puc presentar-me jo sol com autònom com en altres licitacions o no? Gràcies. 25/01/2022 09:39h
No han de formar UTE obligatòriament. Una pot ser la que contracta i l'latre la subcontractada, per tant, sí es pot presentar sol com autònom, però garantint dues persones adscrites durant l'execució del contracte.
Bon dia, tot i les diverses preguntes sobre aquest tema perdoneu, però no tenim clar una questió: El document técnic del sobre B (ANNEX 2: CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR) , i el document "Criteris d'adjudicació, de presumpció de valors anormals o desproporcionats i de desempat" S'ha de fer en un mateix document? Podem fer-ho per separat en dos documents? En el document d'autoevaluació es parla de criteri economic!!! i va al sobre B?? es correcte? pot have algun problema? Gràcies 25/01/2022 09:31h
L'Annex 2 del PCAP indica què s'ha d'incloure a cada sobre i l'Annex 3 del PCAP especifica els criteris que depenen d'un judici de valor (proposta que s'ha d'incloure necessàriament i únicament al sobre B) i els criteris quantificables automàticament (proposta que s'ha d'incloure necessàriament i únicament al sobre C).
Bon dia, no veig clar què hem de complimentar al document "ANNEX MODEL PROPOSTA CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR.docx". Veig que heu respost una pregunta similar però no em queda clar. A l'ANNEX 2, detalla que: Al sobre B cal incloure: document "ANNEX MODEL PROPOSTA CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR.docx". És en aquest document on hem d'incloure la memòria tècnica? Si és així, no veig clar com omplir-lo: CRITERI DE VALORACIÓ 1 ........................................................¿CORRESPON AL PUNT 1.2.1. DE LA PAG 61 DEL PCAP?, amb puntuació màxima de ... punts. ¿LA PUNTUACIÓ LA POSAREU DES DE L'EQUIP DE VALORACIÓ DE BCN ACTIVA? Explicació si no hi ha subcriteris: ............................................ ¿? Subcriteri 1.1 ...............................................¿CORRESPON AL PUNT A. DE LA PAG 61 DEL PCAP O EL PUNT A. NO ES CONSIDERA UN SUBCRITERI SINÒ UN CRITERI DE VALORACIÓ?, amb puntuació màxima de ... punts. Explicació: ............................................ Subcriteri 1.2 ............................................... ¿CORRESPON AL PUNT B. DE LA PAG 61 DEL PCAP?, amb puntuació màxima de ... punts Explicació: ............................................ CRITERI DE VALORACIÓ 2 ........................................................¿CORRESPON AL PUNT 1.2.2. DE LA PAG 62 DEL PCAP?, amb puntuació màxima de ... punts. Explicació si no hi ha subcriteris: ............................................ ETC. Al sobre B no hi ha cap altre document? Sobre C cal incloure: 1. L'oferta econòmica, 2. La relació de persones adscrites a l'execució del contracte, 3. Una declaració relativa al criteri de paritat entre homes i dones i entenc que una Fitxa professional per cada professional (membres de la ute i col·laboradors/es). És correcte? Gràcies per la vostra atenció 25/01/2022 08:26h
L'"ANNEX MODEL PROPOSTA CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR" és on heu d'incloure la memòria tècnica. Es tracta d'un model que marca l'ordre i l'estructura que ha de seguir la proposta tècnica a presentar en base als criteris i/o subcriteris que depenen d'un judici de valor especificats a l'Annex 3 del PCAP. La valoració la farà l'equip tècnic de Barcelona Activa un cop oberts els sobres B.

Als sobres C s'ha d'incloure l'oferta econòmica, la relació de persones adscrites a l'execució del contracte, etc., segons allò especificat a l'Annex 2 i 3 del PCAP.

1. Entenem que 3 ó 4 persones autònomes podem presentar sol-licitud i en el cas d' adjudicació conformariem una UTE. És correcte? 2. En els requisits, fa menció a una facturació mínima que en el cas del lot 25, està per sobre de 78.000 ¤. Aquesta facturació correspon a tot l' equip integrant? o cadascún dels membres ha de corroborar que te una facturació individual mínima d' aquest import. 3. Pel que fa el criteri de 3 anys d' experiència. S' ha de ser autònom amb un mínim de 3 anys, o te validesa la experiència de 3 anys independentment del l' antiguetat com a autònom. 21/01/2022 14:15h
1. No hi ha límit de persones ni físiques ni jurídiques per formar una UTE i només cal formar-la si es resulta adjudicatari del contracte. Abans només és necessari el compromís de tots els que formaran part de la UTE i aportar en el sobre A la documentació indicada a l'Annex 2 del pelc de clàusules administratives particulars (DEUC i declaracions responsables de cada un dels memebres de la futura UTE,...)
2. A tot l'equip, en cas d'UTE s'acumulen les solvències.
3. L'experiència professional mínima de tres anys en la impartició de formació de l'àmbit temàtic ha de ser de les persones adscrites a l'execució del contracte i no de les empreses licitadores i aquesta experiència pot derivar tant de les activitats desenvolupades com a persona autònoma com de la formació impartida en el marc d'un contracte laboral.
La solvència tècnica de les licitadores està relacionada a un dels darrers tres anys en serveis o treballs de naturales igual o similiar i en cas d'UTE es pot acumular.
Les hores lectives son presencials o online? Si és online, és síncrona, oi? Els 75¤ màxim per hora, veig que és igual pel programa que sigui? En un MAC no es pot descarregar l'aplicació, oi? Gràcies! 21/01/2022 14:02h
Les hores lectives poden ser tan presencials com online síncrones. El preu màxim de 75¤/hora és el mateix per a tots els programes. Les formacions online síncrones es fan sobre les plataformes que estableix Barcelona Activa (per exemple, Microsoft TEAMS), que són accessibles per a tothom, també un MAC.
Al PCA al punt "1.2. Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor", vostès diuen: "Les licitadores han de presentar una proposta de relació d'activitats relacionades amb l'especialitat, tant en format virtual com presencial [...] Aquesta proposta ha d'incloure un llistat dels títol de les activitats, amb una descripció màxima de 4 línies per activitat i una proposta de relació/itinerari a cadascuna d'elles" Sisplau, podrien expliar a què i com es refereixen al format virtual que esmenten? 21/01/2022 14:00h
Es refereix a format virtual síncron (tipus videoconferència o streaming). S'ha d'indicar en cadascuna de les activitats que es proposin si està pensada per a ser impartida en format presencial, en format virtual síncron o en tots dos formats.
Pel que fa als manuals: en quin format s'allotjaran a la Plataforma? 21/01/2022 13:59h
El format dels manuals és PDF i facilitem la informació bàsica a l'usariat per a la connexió en la plataforma utilitzada per la formació virtual i la seva participació durant la sessió.
Bon dia, em dirigeixo a vostès per consultar el següent relatiu al Plec Tècnic on no trobo, o no he sabut trobar-ho (tampoc a l'Administratiu), prou informació relativa a la Plataforma. Al Plec de Prescripcions Tècniques, al punt 5 "Descripció de l'encàrrec", al primer paràgraf, diuen: [...] Les formacions no presencial s'impartiran sobre la o les plataformes que Barcelona Activa determini a cada moment pel desplegament de les accions formatives."; sense oferir més informació a cap altre punt del Plec, i que tècnicament se'ns fa necessari com a licitadors per conèixer les especificitats tècniques amb les quals ens trobarem de cara a la licitació, així com les que poguéssim haver d'abordar amb la conseqüent inversió econòmica. La meva petició en aquest és que es detall a quin tipus de Plataforma es refereixen, i com més detall millor. Quin tipus d'eines inclou: Learning Management System, Learning Content Management System? Quin tipus d'eines de comunicació ofereix o allotjaria? Quin tipus d'eines d'administració farien possible la gestió d'inscripcions, permisos d'accés, etc..? Pel que fa a la modalitat, fan referència a formació online o a formació virtual, o a ambdues i en quin percentatge seria?. Gràcies per avançat per la seva resposta. 21/01/2022 13:57h
Barcelona Activa està treballant per evolucionar els sistemes de prestació de les formacions virtuals i, en aquest sentit, la o les plataformes sobre les que es presti el servei poden variar al llarg de la prestació del contracte. Les formacions online Aula Virtual (síncrones) es poden impartir sobre una eina de videoconferència i treball en col·laboració (en aquest moments s'utilitza habitualment Microsoft TEAMS), o sobre un campus virtual o LMS de Barcelona Activa que disposi d'aquestes funcionalitats. Això no representarà cap cost ni requerirà cap inversió per a les empreses licitadores. Barcelona Activa facilitarà l'accés de les persones formadores a la/les plataforma/es, donarà els permisos necessaris per impartir les activitats i, si cal, facilitarà manuals i/o recursos de formació per utilitzar-les.

Pel que fa al percentatge d'activitats presencials i virtuals, aquest no es fixe. Depèn de les necessitats de cada programa formatiu, de la demanda de les persones usuàries, de l'evolució de l'estratègia de prestació de serveis de formació i, fins i tot, de les eventuals restriccions que les autoritats sanitàries apliquin en cada moment. El percentatge de presencialitat i virtualitat pot, per tant, variar trimestralment. Tal com s'estipula en el punt 6 del Plec de Prescripcions Tècniques, Barcelona Activa comunicarà el calendari d'actvitats a la contractista com a mínim quinze dies abans de l'inici de l'activitat.
Bon dia, En el plec de prescripcions tècniques he llegit que posa: "Les formacions no presencials s'impartiran sobre la o les plataformes que Barcelona Activa determini en cada moment per al desplegament de les accions formatives". Per formacions virtuals podem utilitzar la nostra plataforma? Gràcies. 21/01/2022 13:55h
No. Les formacions s'impartiran per defecte sobre la o les plataformes que en cada cas determini Barcelona Activa. Les formacions online Aula Virtual (síncrones) es poden impartir sobre una eina de videoconferència i treball en col·laboració (en aquest moments s'utilitza habitualment Microsoft TEAMS), o sobre un campus virtual o LMS de Barcelona Activa que disposi d'aquestes funcionalitats. Això no representarà cap cost ni requerirà cap inversió per a les empreses licitadores. Barcelona Activa facilitarà l'accés de les persones formadores a la/les plataforma/es, donarà els permisos necessaris per impartir les activitats i, si cal, facilitarà manuals i/o recursos de formació per utilitzar-les.
Bon dia. Tenim dubtes sobre el grau de flexibilitat de la proposta formativa. Les 868 hores, per exemple, del lot 25 van adreçades al mateix col·lectiu? Podem combinar tallers monogràfics d'una sessió amb altres propostes formatives de varies sessions adreçades al mateix grup? D'altra banda, hem complimentat el DEUC i la Declaració Responsable. Les podem pujar signades pel responsable i escanejades en pdf o bé és necessària una assignatura electrònica? És la primera vegada que ens presentem a una licitació. Entenem que no és necessari estar donat d'alta al RELI, no? Gràcies. 21/01/2022 13:53h
1. La totalitat d'hores destinades al lot 25 han d'anar adreçades al col·lectiu de dones. I com en la resta de lots es podrien combinar mono-sessions i multi-sessions si es considerés adient.

2. Perferiblement cal adjuntar els documents signats digitalment.

3. No és necessari, però sí recomanable que tramitin l'alta ja que facilita molt l'acreditació de la capacitat i la solvència en cas de resultar adjudicataris.
Bon dia, en relació al criteri d'avaluació 2 de la proposta tècnica a valorar segons criteris de judici de valor, sobre objectius pedagògics, l'enunciat diu "La concreció dels objectius pedagògics de cada activitat i la identificació d'elements diferencials. Relació d'objectius pedagògics de cada activitat i d'accions i/o orientacions per continuar treballant de forma individualitzada més enllà de l'activitat (màx 350 paraules)". Les 350 paraules afecten a tot l'apartat -també concreció d'objectius de CADA activitat-?, o només a la part d'accions i/o orientacions per continuar treballant més enllà de la sessió? Moltes gràcies. 21/01/2022 13:50h
El nombre màxim de paraules es refereix a la informació de tot l'apartat per a cada activitat. És a dir: es podrà escriure fins a un màxim de 350 paraules sobre els objectius pedagògics i les accions per continuar treballant de forma individualitzada més enllà de l'activitat, per cada activitat proposada.
Hola! Respecte als certificats d'estudis, es pot fer referència a una licitació anterior, si ja disposeu d'aquesta documentació? Gràcies. 21/01/2022 11:32h
Al tractar-se d'un criteri d'adjudicació cal aportar còpia al sobre C.
Hola! En cas de subcontractació, on les persones subcontractades s'utilitzin (sumin) per cumplir amb els criteris de solvència econòmica, és necessari cumplimentar un Deuc per cada professional (operador econòmic ppal i persones subcontractades) com les UTES o simplement afegint les seves dades en l'apartat B, fent constar la subcontractació i signant el document juntament amb l'operador econòmic ppal, és suficient amb un sol DEUC? I amb la declaració responsable? Ha de ser 1, cumplimentada només per l'operador econòmic ppal, o una per cada professional (el ppal i els subcontractats)? Gràcies 21/01/2022 11:30h
En cas de subcontractació a tercers, tant el DEUC com la declaració responsable han d'estar signades només per la licitadora que es presenta. En el DEUC s'ha d'indicar que es subcontractarà una part del contracte i el nom del es entitats, així com la resta d'informació que el formulari requereixo. Si per algun motiu el formulari del DEUC no permet indicar-la, poden adjuntar una declaració responsable signada indicant quines parts del contracte subcontractaran i a qui.
Si es recorren a mitjans d'altres d'acord amb l'article 75 de l'LCSP, s'haurà d'aportar en el moment que sigui requerit el contracte d'acord amb el que estableix el mateix precepte. Les licitadores, si ho desitgen, poden aportar aquest contracte en el Sobre A i així ja no se li requerirà a posteriori.
Hola, m'ha sorgit un dubte en relació a una consulta que s'ha fet en aquest foro: "Al sobre C, perquè es pugui valorar el criteri relatiu a estudis i titulacions superiors, sí que caldrà adjuntar les titulacions, però només en aquest sobre i com a justificant del criteri d'adjudicació i no de solvència". Jo vaig entendre que únicament calia presentar en aquest sobre la proposta econòmica, les fitxes dels professionals i vides laborals. Entenia que les titulacions es demanaven en cas de que la proposta fos l'escollida, per comprovar que el que s'ha posat a la fitxa és cert. Cal presentar totes les titulacions relacionades en la proposta al sobre C? Gràcies! 21/01/2022 11:18h
Sí que cal adjuntar els títols al Sobre C, així s'indica a l'apartat 1.1.2 de l'Annex 3 del PCAP:
"...També cal adjuntar còpia dels estudis i titulacions superiors. No es puntuarà l'experiència ni en formació ni laboral en cas de no adjuntar les fitxes de professionals degudament signades i els informes de vida laboral. No es puntuarà la titulació en cas de no adjuntar còpia del títol acadèmic."
Respecte a la solvència econòmica i professional: 1. Els certificats d'estudis s'ha d'annexar o es demanaran en cas de ser adjudicats? 2. La solvència econòmica s'ha de justificar previament? Gràcies 20/01/2022 10:22h
Al sobre A només hi ha d'anar el DEUC i el model de declaració responsable. No s'ha d'adjuntar cap acreditació de la solvència ni tècnica ni econòmica. Serà requerida només a la proposada adjudicatària.

Però cal tenir en compte que al sobre C, perquè es pugui valorar el criteri relatiu a estudis i titulacions superiors , sí que caldrà adjuntar les titulacions, però només en aquest sobre i com a justificant del criteri d'adjudicació i no de solvència.

Cal prestar molta atenció en què va a cada sobre i quins són els criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor i quins de quantificació automàtica, en els Annexos 2 i 3 del PCAP trobaran tot aquesta informació estructurada per sobre. Posar informació a un sobre equivocat pot suposar que no es valori el criteri o fins i tot l'exclusió del procediment de licitació, tal i com s'especifica reiteradament en els plecs.
Bon dia, Respecte a la informació al sobre B, s'ha de presentar la relació de persones adscrites a l'execució del contracte i l'annex 3 de criteris de judici de valor. La pregunta és si fem un document amb tota la informació a part i després anem omplint les justificacions en el MODEL DE PROPOSICIÓ TÈCNICA A VALORAR D'ACORD AMB CRITERIS DE JUDICI DE VALOR o si directament s'ha de complimentar tot en aquest únic model . Gràcies 20/01/2022 10:17h
Els criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor s'han d'incloure al SOBRE B d'acord amb el model que hi ha a l'annex 2

Les persones adscrites, fitxes professionals, informes de vida laboral... han d'anar només al SOBRE C i no es poden incloure al SOBRE B.
Hola, complimentant el DEUC hem vist que no podem omplir el formulari de la part III (motivos de exclusión) i la part IV (criterios de selección) és correcte que passi això? és perquè aquesta informació es demanarà un cop adjudicat el lot? Gràcies 20/01/2022 10:13h
Després de tornar a comprovar el bon funcionament, si es descarrega el document XML d'acord amb les indicacions que hi ha a l'Annex 2 del plec de clàusules administratives particulars, sí que és possible canviar les opcions que venen predeterminades. Si una de les predeterminades no s'ajusta a la seva realitat, cal que la canviïn. També tenen adjunt, al Perfl del contractant, el DEUC en format PDF que sempre el poden convertir en word i omplir adequadament.
Hola, Tengo problemas para presentar la licitación. Cuando accedo a través del menu de la izquierda a "perfil del licitador", accedo con el certificado digital y entonces me parece un mensaje de error que dice "usuari ama CIF no valid". He escrito al email indicado para indicencias "sau.tic@pautic.gencat.cat" que me ha contestado lo siguiente : "Us informem que per les qüestions relacionades amb les licitacions us heu d'adreçar a l'òrgan de contractació que fa la licitació (adreça assenyalada als plecs o al perfil de contractant de l'entitat). Disculpin les molèsties. CAU de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i Sobre Digital" Les he llamado para decirles que la dirección señalada en el pliego es esa. Me indican que escriba a AOC lo hago, también les llamo, nr de incidencia 467533 a lo cual me contestan sin darme solución "Como hemos quedado en conversación telefónica, le facilitamos el enlace al Portal de Soporte del Consorci AOC donde encontrará preguntas frecuentes y manuales." Vuelvo a llamar y presentar una segunda incidencia nr 467537 a cual me contestan sin darme solución "Tal y como hemos indicado por teléfono en caso de que como empresa licitadora tengan algún problema al presentar oferta a una licitación deben dirigirse en primer lugar al Organismo Contratante, en este caso, Barcelona Activa. En caso que desde Barcelona Activa no puedan resolverle la duda, o lo crean conveniente, podrán contactar directamente con el Consorci AOC" Les vuelvo a llamar y entonces me dicen que tengo que llamar a Bcna Activa nr 93.401.98.99 cosa que hago y me dicen que escriba aquí. Ruego me podais ayudar. Gracias. 20/01/2022 10:02h
L'oferta s'ha de presentar a través del Portal de Contractació de l'Ajuntament de Barcelona i no ha través del Perfil de licitador del Perfil del Contractant de Barcelona Activa.

L'enllaç al portal el trobarà a la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars i a les clàusules 8 i 9 del mateix document trobaran més informació sobre com s'han de presentar les ofertes i els requeriments tècnics.

Per a consultes tècniques relatives a la utilització de l'aplicació de presentació d'ofertes electròniques s'ha d'acudir al servei de suport tècnic i ajuda a les empreses licitadores que es troba al següent enllaç: https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/.

En els plecs reguladors trobaran tota la informació per poder-se presentar a la licitació.
Bon dia, volia saber: - S'han d'omplir els documents DEUC i l'Informe proposta definitiu? - En cas afirmatiu, com ho puc fer. Se'm baixen PDF que no es poden omplir. Moltes gràcies i salutacions, 20/01/2022 09:57h
S'ha d'omplir el DEUC en la forma que s'inidica en l'Annex 2 del plec i disposen de l'arxiu en format xml a l'anunci d'aquesta licitació del perfil del contractant.

I també cal adjuntar la declaració responsable que trobaran enllaçada a l'Annex 2 i que està disponible en format word.

L'informe proposta definitiu no s'ha d'omplir, es tracta de la memòria jusitificativa del contracte que realitza Barcelona Activa.
Estem valorant la possibilitat de presentar-nos a la licitació de dos lots de Serveis per al disseny, creació i impartició de les accions formatives de determinades especialitats de l'oferta formativa estable de Barcelona Activa, amb incorporació d'objectius d'eficiència social (Exp. 48-21). En el cas de solvencia empresarial, estableix 24.030¤ en els dos lots als que voldríem concórrer i, donat que hem iniciat activitats l'octubre 2021 aplicaria el que dieu de que en el cas de què la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període. La primera factura la vam emetre el 28 d'octubre, i si computem des d'aquest moment si que ens donaria un import lleugerament superior al demanat. En aquest cas ens podríem presentar o hem de comptar des de l'alta d'activitat de l'empresa? Gracies pel vostre temps! 20/01/2022 09:50h
Tal i com s'indica en el plec és des de la data de creació o d'inici d'activitats i la data de facturació no es pot entendre com a data d'inici d'activitats. Tot i així, hi pot haver mecanismes alternatius d'acreditació de la solvència mitjançant el mecanisme previst a l'article 75 de la Llei de contractes del sector públic o mitjançant l'acumulació de solvències en cas de la creació d'una unió temporal d'empreses.
En referència al punt 1.2.3 de l¿Ànnex 3 corresponent als Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor: "Es valorarà la proposta metodològica i la proposta de nous formats formatius, fins a 12 punts". En el segon paràgraf d¿aquest punt es demana: "I una proposta de disseny d'una activitat blended on s'especifiquin una sessió online i una presencial, sense superar les 350 paraules." Mentre que en l¿apartat E del mateix punt com a criteri s¿estableix: "Sobre la proposta d'una activitat que combina presencialitat i virutalitat (blended)". Podríeu concretar com hauria d¿ésser l'activitat blended?. Combinar presencial i online o bé presencial i virtual? 20/01/2022 09:39h
Una activitat "blended" és la que combina de forma integrada una part de formació presencial amb una part que es fa a distància en format telemàtic i sobre una plataforma digital, de forma síncrona o asíncrona (totes dues opcions són acceptables).

Us escrivim en relació al punt 1.2.3 de l¿Ànnex 3 corresponent als Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor: "Les licitadores han de presentar una proposta metodològica i de nous formats formatius. Es demana que la licitadora seleccioni una activitat i detalli els continguts i la proposta metodològica identificant els elements innovadors, sense superar les 350 paraules. Així com una proposta de conferència o màster-class relacionada amb la especialitat, detallant el perfil d'entrada, els objectius pedagògics, l'enfocament, el contingut, el format, la durada, sense superar les 350 paraules. I una proposta de disseny d'una activitat blended on s'especifiquin una sessió online i una presencial, sense superar les 350 paraules" Podríeu si us plau confirmar que el que se'ns demana en aquest apartat és que del llistat d'activitats proposades en el punt 1.2.1 seleccionem tres activitats tipus: - presencial o virtual - conferència o màster-class - blended (online i presencial) i que detallem cadascuna d¿elles utilitzant un màxim de 350 paraules? És a dir que el nombre total de paraules pel punt 1.2.3. seria d¿un màxim de 1050 paraules. Per altra banda i d'acord a l'apartat C d'aquest mateix punt 1.2.3 on s'estableix com a criteri: Sobre si en la proposta s'incorporen activitats complementàries a l'oferta formativa regular (master-class, taules rodones, conferències, hackatons, etcètera...): - 2 punts si s'incorporen 3 o més activitats complementàries. - 1 punts si s'incorporen 1 o 2 activitats complementàries. - 0 punts quan no es proposa cap activitat complementària. Podríeu confirmar que el que es valora en aquest punt és que afegim activitats complementàries a cadascuna de les activitats anteriorment esmentades (presencial o virtual, conferència o màster-class, blended (online i presencial)? 20/01/2022 09:38h
Consulta 1.

"Us escrivim en relació al punt 1.2.3 de l¿Ànnex 3 corresponent als Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor: "Les licitadores han de presentar una proposta metodològica i de nous formats formatius. Es demana que la licitadora seleccioni una activitat i detalli els continguts i la proposta metodològica identificant els elements innovadors, sense superar les 350 paraules. Així com una proposta de conferència o màster-class relacionada amb la especialitat, detallant el perfil d'entrada, els objectius pedagògics, l'enfocament, el contingut, el format, la durada, sense superar les 350 paraules. I una proposta de disseny d'una activitat blended on s'especifiquin una sessió online i una presencial, sense superar les 350 paraules"
Podríeu si us plau confirmar que el que se'ns demana en aquest apartat és que del llistat d'activitats proposades en el punt 1.2.1 seleccionem tres activitats tipus:
- presencial o virtual
- conferència o màster-class
- blended (online i presencial)
i que detallem cadascuna d¿elles utilitzant un màxim de 350 paraules? És a dir que el nombre total de paraules pel punt 1.2.3. seria d¿un màxim de 1050 paraules.
Resposta:

Correcte. D'entre la relació d'activitats i temes que es presenta, es demana detallar més en extens el contingut i la proposta metodològica de a) una activitat presencial o virtual síncrona; b) una conferència o master-class; c) una activitat blended (que combini presencialitat i virtualitat). Cadascuna de les propostes pot contenir fins a 350 paraules. No es necessari que les tres propostes siguin sobre el mateix tema: cadascuna pot ser sobre una temàtica diferent.

Consulta 2.

"Per altra banda i d'acord a l'apartat C d'aquest mateix punt 1.2.3 on s'estableix com a criteri: Sobre si en la proposta s'incorporen activitats complementàries a l'oferta formativa regular (master-class, taules rodones, conferències, hackatons, etcètera...):
- 2 punts si s'incorporen 3 o més activitats complementàries.
- 1 punts si s'incorporen 1 o 2 activitats complementàries.
- 0 punts quan no es proposa cap activitat complementària.
Podríeu confirmar que el que es valora en aquest punt és que afegim activitats complementàries a cadascuna de les activitats anteriorment esmentades (presencial o virtual, conferència o màster-class, blended (online i presencial)?"

Resposta:

En aquest punt es valorarà que, addicionalment a la proposta de relació d'activitats relacionades amb l'especialitat per al programa de formació estable, es proposin algunes altres activitats en modalitats i formats diferents, per a la seva eventual impartició esporàdica fora de l'oferta regular de formació.
Bon dia, tinc un dubte respecte els professionals que es presenten: Si dues licitadores diferents, que es presenten al mateix lot, tenen el mateix professional contractat en les seves respectives empreses, pot haver-hi algun tipus de problema? Gràcies! 17/01/2022 11:11h
Sempre que es compleixin els principis de secret de les ofertes, etc. així com la normativa laboral en cas que es tracti de personal laboral, no hi ha cap problema.
Bona tarda: Per acreditar la solvència econòmica, una persona autònoma que subcontracta a més persones, pot sumar la seva solvència a la de les persones que subcontracta per arribar a la solvència requerida? 17/01/2022 11:08h
Sí, es pot tenir en compte la solvència de les subcontractistes, però sempre amb els límits de subcontractació previstos a l'aparat O del quadre de característiques del PCAP i de la forma prevista a l'article 75 de la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic.
Al formulari DEUC, què hem de posar a les tres caselles: ?? - National Official Journal - Type of precedure - Número de IVA 17/01/2022 11:01h
Sense complimentar aquesta informació, el DEUC també serà vàlid. Tot i així, poden posar_
- Perfil de contractant de Barcelona Activa
- Obert subjecte a regulació harmonitzada
- El percentatge d'IVA que s'aplica
Bona tarda, jo vull fer una pregunta respecte a subcontractar. Si jo sóc una persona autònoma (jo sol) puc subcontractar a una empresa o un autònom?. Els plecs posa que s'han de presentar dues persones mínim. Si jo vaig sola i subcontracto ja serveix o han de ser dues persones inicialment que subcontractem a un tercer? També si subcontractes, pot ser una proporció de jo un 80% del contracte i la persona que subcontracto un 20%? Gràcies. 17/01/2022 10:58h
S'han d'adscriure com a mínim dues persones.
Un autònom pot subcontractar, tant a una altra persona autònoma o a una empresa, sempre tenint en compte al límit de subcontractació previst a l'apartat O del quadre de característiques. Un autònom també pot contractar laboralment a una persona, en aquest cas no computaria com a subcontractació.
El percentatge de dedicació únicament afecta a la forma en què es valorarà l'experiència i la formació de les persones adscrites d'acord amb allò previst a l'annex 3 del PCAP.
Pel que fa a la puntuació dels anys d'experiència de la persona que imparteix les activitats, es tindran en compte els mesos que passen mentre es resol el proc¿se de licitació. Per exemple, als plecs diu que s'atorguen més punts si la persona té més de 6 anys d'experiència, què passa si en el moment actual són 5 anys i 9 mesos, però pel juliol de 2022 (quan es pretén iniciar, segons els plecs també), ja tindrà més de 6 anys d'experiència? Gràcies 14/01/2022 13:52h
Es tindrà e compte l'experiència fins a la data de presentació de l'oferta, ja que és la que es pot acreditar en aquell moment.
Bona tarda, En relació al sobre B, hem de presentar la memòria relativa als criteris avaluables en base a judicis de valor, però és de format lliure o s'ha de fer mitjançant el model de la pàgina 54 titulat Sobre electrònic B del Plec de Clàusules administratives particulars, citant als diferents punts que el conformen els aspectes que es valoren del projecte? Moltes gràcies. 13/01/2022 10:04h
Cal presentar el model de memòria relativa als criteris de judici de valor que s'adjunta a l'Annex 2 del PCAP, tenint en compte el límit de pàgines indicat al mateix PCAP, i afegint cada un dels criteris i, si s'escau, subcriteris que es valoren d'acord amb l'Annex 3 del PCAP.
A on puc trobar els models o documents que es demanen??? 1- Declaració responsable 2- Memoria relativa als criteris avaluables 3- Criteri de paritat entre homes i dones 4- Experiencia i titulació de les persones adscrites 5- Oferta econòmica 13/01/2022 10:02h
En el plec de clàusules administratives particulars hi ha tots els models de documents que es demanen o els enllaços oportuns. A més, en l'anunci s'ha adjuntat el PCAP en format word amb l'únic efecte de poder extreure els models de documents de forma més fàcil.
benvolguts, benvolgudes, a l'hora de presentar una oferta a un del Lots, si som dos professionals autònomes, hem de preparar l'oferta indicant que hi haurà una subrogació del contracte, o bé , presentar-nos en una forma jurídica, exemple Societat Civil Particular. 13/01/2022 09:59h
Es poden presentar a través d'una única forma jurídica, també a través d'una unió temporal d'empreses, o es pot presentar una autònoma indicant en el Sobre C que subcontractarà a l'altra persona autònoma, però tenint en compte els límits de la lletra O del quadre característiques. D'acord amb la clàusula 24.2 del PCAP, en aquest sobre es pot incloure declaració responsable indicant: la part del contracte que tingui previst subcontractar, assenyalant el seu import i identificant la/les empresa/es subcontractista/es o el seu perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica.
Bon dia, comentar que al plec en word que porta per títol 48-21 PCAP Formació estable a la clàusula 9 diu: En virtut de l'article 139.3 LCSP cada empresa licitadora podrà presentar només una única oferta, i més avall especifica que quedaran excloses totes les ofertes si se'n presenta més d'una. En canvi, al plec 48-21 PPT Formació estable, en el punt 4 diu: Les empreses licitadores es podran presentar a un màxim de dos lots, és a dir, dos especialitats, ja sigui individualment, mitjançant grup empresarial o formant part d'una unió temporal d'empreses. Així doncs ens preguntem si es presenta només una oferta, però que pot ser per dos lots com a màxim, sent un únic deuc per tots dos lots i desglosant despres els sobres B i C, és així? . Moltes gràcies. 13/01/2022 09:53h
En relació a una única oferta, es refereix a què a un mateix lot no es poden presentar dos ofertes o alternatives o variants, sinó que únicament se'n pot presentar una.

Les empreses es poden presentar a dos lots i en cada lot ha de presentar tres sobres (sobre A, B i C), així li requerirà l'aplicatiu quan indiqui que es presenta a dos lots.
Es pot acreditar la solvència econòmica amb l'exercici 2021? Quina documentació caldria? Moltes gràcies!! 13/01/2022 09:49h
Sí, es podrà acreditar amb l'exercici 2021, però caldrà fer-ho només el proposat adjudicatari, ara no cal adjuntar la documentació acreditativa, només el DEUC i la declaració responsable. Les formes d'acreditació són les establertes als plecs i a la normativa, admetent-se no únicament els comptes anuals, sinó altres formes com la declaració anual d'IVA, etc.
El link del DEUC no està operatiu i tot i intentar trobar-lo en la web www.europe.eu no trobo l'enllaç. M'el podeu facilitar? Merci 11/01/2022 13:06h
El link és tant al PCAP en PDF com al PCAP en word. El trobaran a l'Annex 2 i cal seguir les instruccions per poder descarregar correctament l'arxiu XML.

Tot i així, l'enllaç és el següent:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

També trobaran l'arxiu en format PDF a l'anunci de licitació per si sorgeix algun tipus de problema en la descàrrega.
En la fitxa professional, en referència als estudis superiors, quan es tracta d'una llicenciatura o grau universitari, cal especificar les hores de formació? 31/12/2021 13:53h
No, no és necessari.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya