Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Codi d'expedient:
180/21
Bon dia, - Al Plec Administratiu diu que la oferta tècnica no pot excedir de 35 pàgines DIN-A4, les portades i index conten? - Al Plec Administratiu hi hà un model de Declaració Ute que es diferent al que hi hà a la plataforma de contractació. La nostra duda es quin model es el que hem de fer servir. Gràcies, 02/03/2022 15:33h
Bon dia,

- la portada i l'índex no compten en les 35 pàgines.

- es pot fer servir qualsevol dels dos models de compromís UTE.

Salutacions,
Al sobre de documentació administrativa hi ha una declaració on tenim la opció de dir si sabem quines empreses hem de subcontractar. Pero al plec diu que s'han d'indicar. Si a data d'avui no estan encara definides les empreses subcontractades, amb indicar-ho a la declaració és suficient? o es obligatori indicar les emprese subcontractades. 01/03/2022 16:38h
Efectivament hi ha una contradicció. Si a data de presentació d'ofertes no estan definides les empreses subcontractades, heu d'indicar-ho a la declaració de subcontractació (model pàgina 40 PCAP) i acreditar les empreses abans de l'adjudicació del contracte.
Es necessari la col·locació de corretges per a la formació de la coberta lleugera? Les encavallades de projecte, en les infografies 3D de la memòria estructural tenen uns perfils a modo de corretges. En els plànols d'estructura no surten aquestes corretges, ni en planta ni en alçats ni en detalls constructius. La formació de coberta lleugera es a base de unes safates autoportants, una xapa nervada i la formació de la pròpia coberta tipus Deck. No obstant això, es defineix la següent partida en coberta lleugera: Estructura metàl·lica lleugera , formada per perfil d'acer sistema ELIO d'Acieroid o equivalent, tallat a mida i galvanitzat, muntats amb cargols a l'obra fixada mecànicament, amb 3.6 kg d'acer per m2 de sostre. Aquesta partida seria l'equivalent a la formació de les corretges de coberta o seria la subestructura per al suport de plaques fotovoltaiques? 25/02/2022 19:55h
La coberta lleugera no preveu cap corretja al pla horitzontal.
És la safata que arrossega les encavallades entre si i serveix com a element portant de la coberta.
La partida P5Z50-A8I1 conté aquesta safata.
La corretja surt únicament al model 3D de CYPE com a simulacre de càrrega com a safata. No hi ha cap partida de corretja
Entendemos el presupuesto base total de licitación como la suma del importe de obra más el mantenimiento, esto es, 14.112.428,98 ¤ + 161.428,84 ¤, lo que sería un total de 14.273.857,82 ¤ IVA incluido, como bien aparece en el PCAP y en el pantallazo adjunto sombreado en color azul. No obstante, en el cuadro del punto 2 de la Cláusula 2 del PCAP aparece un importe total distinto (sombreado en rojo), habiéndose modificado el orden de los números. Siendo este importe el que aparece también en el anuncio de licitación (14.237.857,82 ¤ IVA incluido). Si sumamos esos mismos importes a mano (sombreado en verde), nos daría un resultado del importe total sombreado en azul (14.273.857,82 ¤ IVA incluido). 23/02/2022 10:33h
El importe desglosado es correcte. El sumatorio final contiene un error de transcripción. El pressupuesto de licitación IVA incluido es de 14.273.857,82¤. A los efectos de su enmienda, se publica también en el perfil de contratante la correspondiente enmienda aprovada por el órgano de contratación.
Per favor voldríem saber per a presentar-nos a esta licitació que tipus de IMPOST, TASA (ICIO-DIRECCIÓ FACULTATIVA) deu assumir el contractista en cas de resultar adjudicatari del procediment mencionat. 22/02/2022 11:38h
Els legalment establerts. No incorporem cap específic per part de l'Institut Municipal de Mercats.
NO ENS QUADRA EL PRESUPOST DE L¿ANUNCI DE LICITACIÓ EN EL QUE FIGURA IMPORT IVA INCLÓS : 14.237.857,82 ¤ I EN EL PRESUPOST DE L¿OBRA INDICA IMPORT IVA INCLÒS : 14.112.428,97 ¤, 21/02/2022 09:33h
L'objecte del contracte és l'obra de construcció del nou mercat juntament amb manteniment posterior, per aquest motiu el pressupost de licitació del contracte és superior al pressupost del projecte d'obres.
A la documentació de criteris sotmesos a judici de valor (sobre B) del Plec (pàgina 13 de 41) es comenta que "Només es podran proposar 5 millores per cada sub-apartat corresponen" Després en la pàgina següent (pàgina 14 de 41) en l'apartat b) Propostes de millora sobre el procés constructiu, es reflecteix una possible relación de conceptes de millora, com són: "Millores d'eficiència energètica en les instal·lacions, millores en els aïllaments de l'envolvent edifici i ponts tèrmics, millores per augmentar la durabilitat dels elements instal·lats, millores de qualitat dels materials, millores en el control de les instal·lacions, millores en la coordinació amb les obres generals del Mercat i/o amb la gestió amb els paradistes, millores per reduir l'impacte en l'activitat del mercat existent" La meva pregunta serà la següent: - Com expresa el Plec que son 5 millores per a cada sub-apartat, tinc el dubte si en total es tenen que proposar 5 millores, amb els diversos conceptes anteriors, o es poden proposar 5 millores per a cada concepte, que llavors podrien sortir 35 millores 17/02/2022 08:19h
La descripció de millores del plec indica els àmbits cap a on orientar les millores. El licitador pot presentar com a màxim 5 millores en tota
La possible reducció de termini a indicar en el Model 1. OFERTA (SOBRE C), cal que s'acompanyi amb una justificació de la mateixa o només s'ha d'indicar el número de setmanes que s'ofereix en l'esmentat document? 16/02/2022 14:55h
No cal justificació.
Amb relació a la garantia definitiva , a la pàgina 19 del PCAP s'indica: E.- Garantia definitiva. Si el preu ofertat (Sobre C) és a tant alçat: Constitució per import del 5% del preu ofert en el Sobre C sense IVA; Si el preu ofertat (Sobre C) ho és en preus unitaris: Constitució per import del 5% del preu de licitació sense IVA (veure import a la clàusula 2). A la clàusula 14. Garanties, pàgina 20, s'indica: D'acord amb l'article 107.1 LCSP, l'empresa seleccionada amb la millor oferta haurà de constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l'IVA exclòs, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment, segons preveu l'article 150 LCSP. Quin import de la garantia definitiva s'exigirà a l'adjudicatari, el 5% del preu de licitació o el 5 per 100 del preu ofertat? 16/02/2022 11:07h
5% del preu ofertat, atès que la licitació és a tant alçat i no en preus unitaris.
Amb relació a la instal·lació de cambres frigorífiques, no es correspon la definició que indica la memòria i els plànols (4 cambres) amb la definició que indica l'estat d'amidaments (cambres A, B, C, D i E, 5 cambres). En aquest darrer document no es defineix l'ús que correspon a cada una (carn, peix, verdures i fruites). 1) Podrien indicar-nos a quina de les cambres correspon cadascuna de les unitats definides en l'estat d'amidaments? 2) Podrien indicar-nos la ubicació de les unitats exteriors de fred? 16/02/2022 09:42h
1) A obra es comentaran separacions en funció de les especialitats finals.
2) Els compressors es col·locaran a l'altell del soterrani o lo que és el mateix, la zona d'instal·lacions del soterrani -1
En la clàusula 8 del plec de bases del concurs "documentació que han de presentar les empreses licitadores", en el últim punt "sobre electrònic -C" indica "L'oferta económica desglossarà els costos directes i indirectes precisant el benefici industrial i les despeses generals" No obstant, en el "model 1 oferta (sobre C)" tan sols se ha de emplenar el import de la oferta i el import del manteniment, no haven-hi en el model cap més dada que emplenar. Sol·licitem aclariment sobre com indicar el desglòs que demana la clàusula 8 abans esmentada. 15/02/2022 11:54h
Ne és necessari el desglòs. És un error del PCAP. Podeu utilitzar el model facilitat al Perfil de contractant.
Tenim un dubte de la classificació exigida. En el Plec i Anunci diu: Grup: C Categoria: 6 Falta el/s subgrups. 15/02/2022 11:53h
No consten subgrups perquè es requereix tot el Grup C sencer.
Voldríem saber si hi ha previst visita d'obra per l'expedient 180/21 OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU MERCAT DE MONTSERRAT 14/02/2022 12:35h
No, no està previst.
Veiem que al plec de condicions al sobre A es soliciten 4 declaracions - DEUC - Dec. UTE - Dec. Operacions fiscals - Dec. drets humans I a la plataforma nomes es sol.licita DEUC i una declaració responsable de compliment Que hem de presentar ? I en cas de presentar oferta en UTE, com hem de fer la sol.licitut a la plataforma de presentació en UTE? 27/01/2022 18:05h
Al sobre A, dins de la plataforma, es configuren dos apartats, el del DEUC i el de les "Declaracions responsables de compliment de requisits previs", en plural.

En principi, tots dos apartats permeten adjuntar múltiples documents, però el procediment previst és que el DEUC s'incorpori al primer apartat, i que la resta de declaracions s'aportin al segon.

En cas de presentar oferta en UTE, el compromís de constitució d'UTE l'heu d'aportar signat per les parts integrants de la futura UTE, i per cada una d'elles, heu d'aportar el DEUC correctament emplenat
Respecte a les obres de construcció del nou Mercat de Montserrat (Exp.: 180/21), en cas d'elaborar una planificació que incorporaríem al sobre B, voldriem saber si es podria presentar en un format diferent a DIN-A4. 27/01/2022 13:36h
Si es podria presentar en un altre format, en DIN-A3

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya