Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Hospital de Sant Joan de Reus, SAM
Codi d'expedient:
20210818
La figura de l'encarregat general que es descriu en el punt 6.5.1 del PPT fa referencia a la figura d'encarregat d'edifici dels llistats de subrogació? O estem parlant d'un recurs addicional jeràrquicament per sobre de l'encarregat d'edifici i amb dedicació 100% al contracte? 23/06/2021 12:38h
Estem parlant d'un recurs nou per sobre del encarregat de l'edifici
En relación a las inversiones en maquinaria que se prevén en el PPT, los equipos/maquinaria que se describen ¿son los equipos ya existentes en el servicio que la empresa adjudicataria debe adquirir? ¿Los importes que aparecen son la amortización pendiente? 23/06/2021 09:38h
Pregunta_1: En relación a las inversiones en maquinaria que se prevén en el PPT, los equipos/maquinaria que se describen ¿son los equipos ya existentes en el servicio que la empresa adjudicataria debe adquirir?
Resposta_1: Sí, son equipos ya existentes en el servicio que la empresa adjudicatària debe adquirir

Pregunta_2: ¿Los importes que aparecen son la amortización pendiente?
Resposta_2: Sí
- Al PPT (pàg 8) s'indica que a EAP Reus V i EAP Riudoms tenen zones d'alt risc, tan,mateix als protocols de neteja d'aquest centres no indica aquest tipus de zona. Ens poden indicar quina informació és la correcta? - No s'indica al llistat de personal a subrogar cap complement festiu. És correcte? - Ens poden indicar el nº d'habitacions de guardia (per a cada lot) a les que es refereixen al punt 2 del PPT? - Al PPT, punt 9, dins el detall de la documentació a presentar s'indica "Inclusió d'unitats dispensadores i recollidores per a la gestio automatitzada de peces d'uniformitat"; s'han de proposar per a tots els centres? Als centres del Lot 3 també? - Dins el criteri distribución i organització dels recursos humans, s'indica "ajust a la totalitat dels programes", a quins programes es refereixen? - Al llistat de personal, a les 10 primeres persones s'indica com a centre: "cosidor", a què es refereix? - Ens poden aportar les presències actuals dels centres objecte de neteja? 21/06/2021 13:28h
Pregunta_1: Al PPT (pàg 8) s'indica que a EAP Reus V i EAP Riudoms tenen zones d'alt risc, tan,mateix als protocols de neteja d'aquest centres no indica aquest tipus de zona. Ens poden indicar quina informació és la correcta?
Resposta_1: En tots els casos, es considera zona d'alt risc, els m2 que actualmente s'utilitza per atenció a pacients amb simptomatologia COVID. A més, en el cas de l'EAP Cambrils, també es considera zona d'alt risc la zona de Cirurgia Major Ambulatòria que en breu es ficarà en funcionament.

Pregunta_2: No s'indica al llistat de personal a subrogar cap complement festiu. És correcte?
Resposta_2: El complement festiu es variable i s'aplica segons conveni.

Pregunta_3: Ens poden indicar el nº d'habitacions de guardia (per a cada lot) a les que es refereixen al punt 2 del PPT?
Resposta_3:
¿ Lot_1: 30 habitacions
¿ Lot_2: 13 habitacions
¿ Lot_3: 3 habitacions

Pregunta_4: Al PPT, punt 9, dins el detall de la documentació a presentar s'indica "Inclusió d'unitats dispensadores i recollidores per a la gestió automatitzada de peces d'uniformitat"; s'han de proposar per a tots els centres? Als centres del Lot 3 també?
Resposta_4: Només a lot_1 i 3 i així consta al punt 1.3.3 dels criteris de valoració

Pregunta_5: Dins el criteri distribució i organització dels recursos humans, s'indica "ajust a la totalitat dels programes", a quins programes es refereixen?
Resposta_5: Es refereix als horaris que l'adjudicatari preveu per desenvolupar les tasques que ha de realitzar en les zones dels centres per tal d'ajustar-los a les hores d'activitat de les zones esmentades, per tal de no entorpir el seu funcionament (Punt 4.3 PPT)


Pregunta_6: Al llistat de personal, a les 10 primeres persones s'indica com a centre: "cosidor", a què es refereix?
Resposta_6: Cosidor fa referència al nostres centre de cost on tenim assignats als professionals que actualment fan aquest servei.

Pregunta_7: Ens poden aportar les presències actuals dels centres objecte de neteja?
Resposta_7: Preguem que es concreti quina és la pregunta. Ja es van publicar la plantilla de cada centre amb el % de jornada.
Tenim el dubte de si es necessari mantenir o incorporar als lavabos públics sistemes higienitzadors com son bacteriostàtics, ambientadors, unitats higièniques femenines, etc? Si fos el cas en quin número per cada Lot o centre? 21/06/2021 12:13h
No en tenim de sistemes d'aquests en els serveis públics, si en volen incorporar en tot cas i sempre que els plecs ho permetin es valoraria com una millora.
Volíem fer una consulta sobre una frase que diu: " La superfície total netejable de l'HUSJR (C. Sant Joan, s/n) és de 1.153 m2. Amb un total de 654 m2 de zona d'alt risc i 499 m2 de risc mitjà". Ens sembla que potser fa referencia a zones de risc mig i de baix risc no? Ens ho podrien aclarir? 21/06/2021 11:24h
Els 654 m2 corresponen a zona d'alt risc i 499m2 corresponen a zona de risc mitjà.
En relació al punt 4.2.2. Gestió de roba hospitalària del plec de prescripcions tècniques, s'indica que: «L'empresa adjudicatària haurà d'aportar els recursos necessaris per cobrir les següents tasques: - Recollida de la uniformitat bruta - Entrega de uniformitat neta - Reposició de roba neta segons l'estoc previst - Classificació per talles dels uniformes nets rebuts de bugaderia - Control i gestió de roba d'uniformitat L'empresa adjudicatària haurà de neteja periòdicament els carros armaris de roba d'acord a les indicacions que se'ls faci des de la bugaderia». Significa això que l'empresa adjudicatària ha d'incorporar un sistema robotitzat i carros armaris de roba o bé pot fer servir els que ja hi ha habilitats a les instal¿lacions? 21/06/2021 11:20h
Pregunta_1: "Significa això que l'empresa adjudicatària ha d'incorporar un sistema robotitzat i carros armaris de roba o bé pot fer servir els que ja hi ha habilitats a les instal·lacions?"

Resposta_1: L'empresa adjudicatària no cal que incorpori aquest material, sí que l'haurà de netejar.

- LOT_1: L'Hospital Sant Joan de Reus, disposa de sistema robotitzat pel trasllat de carros armaris de roba i s'ha d'utilitzar aquest sistema que ja està incorporat al centre
- LOT_2 i 3: L'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i els centres de la Fundació Sagessa Salut, disposen de carros per facilitar el trasllat de la roba i també es poden utilitzar.
Pel que fa al criteri objectiu avaluable de forma automàtica núm. 2 (Percentatge de descompte a aplicar sobre el preu unitari màxim / m2 del servei) s'han establert els següents preus màxims: -LOT 1: 34,03¿¤+ IVA/m2 -LOT 2: 32,66 ¤ +IVA/m2 -LOT 3: 46,13 ¤+ IVA/m2 No obstant això, no entenem aquests imports, ja que a l'dividir la superfície dels centres objecte de neteja de cada lot (que apareix especificada en els plecs tècnics) entre l'import màxim de licitació, no correspon amb aquests preus m2. A més, en una resposta anterior publicada a la plataforma, en què s'indiquen el nombre d'hores estimat per als càlculs dels imports de licitació, apareixen també uns preus m2 estimats per cada lot que són diferents als preus màxims indicats en el criteri objectiu nº2. 21/06/2021 11:14h
Resposta_1: Per calcular aquest imports s'han tingut en compte la quantitat d'hores estimades per centre i per categoria, el m2 i la seva tipologia (zona alt risc, risc mitjà i baix risc)

Resposta_2: És diferent perquè en aquesta pregunta ens van demanar informació sobre el preu mig, només tenint en compte la despesa de personal
Tenim un dubte respecte al preu per m2 a oferir en cas de modificació al alça del servei. Aquest preu es considera anual? 21/06/2021 10:17h
D'acord amb la informació publicada, la modificació a l'alça podrà tenir lloc mentre sigui vigent el contracte. Per tant, aquest preu per m2 s'aplicarà en cas que s'hagi d'executar la modificació.
Volem fer una consulta referent a l'expedient número 20210818, per la contractació dels serveis de neteja dels centres adscrit a les entitats de l'Hospital de San Juan de Reus. Es referent a l'apartat 1.9.3 de la proposta d'enquestes. Voldríem saber si podem aportar aquest model d'informe directament en una annexa per a que sigui més visible, y que aquest puntuï igualment a l'apartat on toca. O si obligatòriament ha de ser dins de la proposta. 18/06/2021 14:55h
Es pot afegir amb un annex.
En referencia a la elaboración de la memoria técnica punto 1.4. maquinaria: comentan que hay que aportar inventario de todo el equipo y fichas técnicas. Nuestra pregunta es, que debido a qué se trata de una externalización de servicio y en caso de ser adjudicatarios nos quedaremos con la maquinaria que están usando actualmente, las fichas técnicas que hemos de aportar son fichas técnicas de toda la maquinaria (incluída la externalizada) o solamente de la maquinaria nueva que aportamos como mejora al servicio? Pues entendemos que la maquinaria que están usando actualmente y que es la que será externalizada ya disponen de fichas técnicas? 16/06/2021 12:46h
Es demana aportar fitxes de la maquinària nova.
Hem detectat que al document 6 02_Annex_ Protocol Neteja i Higienitzacio HUSJR.pdf falten les pàgines parell. 16/06/2021 08:32h
Es torna a publicar el document.
Sobre especialistes, responsables de torn i encarregats (veure el document adjunt) 15/06/2021 14:24h
Veure el document adjunt
En una de las respuestas comentan el precio estimado por m2: Preu estimat m2 Lot_1 - 25,93 ¤/m2 Lot_2 - 26,54 ¤/m2 Lot_3 - 38,50 ¤/ m2 Haciendo una comprobación del presupuesto de licitación de cada lote entre los m2 de cada lote indicados en el pliego técnico el precio que sale no se acerca ni se parece a estos precios por m2 indicados. Nos podrían especificar por favor de nuevo los m2 de cada lote que ustedes tienen en cuenta, pues es una de las preguntas puntuables de la licitación. Supone 5 puntos de los 100 puntos. 15/06/2021 14:01h
Veure el document adjunt
El document amb nom 6 09_Annex_Pla de residus HUSJR_2013.pdf només podem visualitzar la portada. 15/06/2021 11:21h
S'adjunta de nou el document
Referente a otras prestaciones, pliego técnico pag 18/59, gestión de residuos: Entendemos del que dice el pliego que la empresa adjudicataria de los servicios de limpieza tendrá que realizar la gestión intracentro de residuos, es decir, transportar todos los residuos (sea del grupo q sean) desde el punto de generación hasta el almacén final. Nos podrían indicar dónde se encuentra dicho almacén final? Se encuentra siempre en territorios de los hospitales objeto de licitación o fuera de ellos? 14/06/2021 14:39h
En el cas de l'Hospital de Reus està dins del edifici i el transport ho fa el servei de transport robotitzat, el personal de neteja s'encarrega de recollir les bosses de residus que es generen i col·locar-los al carro que el vindrà a recollir el transport robotitzat fins el punt final dins del edifici.

Pel que respecta al lot 3, els residus urbans i assimilables a urbans es depositen en els contenidors de residus municipals i en quan al grup III es recullen i es deixen al magatzem dins de l'edifici per ser recollits per l'empresa gestora.

En el cas del lot 2, estan dintre del recinte del Hospital.

En qualsevol cas, el dia de la visita es pot concretar aquest extrem.
Tenim uns dubtes respecte el punt "6.5 Perfils Profesionals" del PPT. En concret en el punt "6.5.1. Encarregat/da general" parla de encarregat/da general de centre i que tindrà dedicació exclusiva a cada centre, en el cas del Lot 3 cal un encarregat/da general per cada centre? A banda d'estar localitzable les 24 hores del dia els 365 dies de l'any hi ha unes hores mínimes de presència per l'encarregat/da i responsable de qualitat? 14/06/2021 09:40h
Pregunta_1: En concret en el punt "6.5.1. Encarregat/da general" parla de encarregat/da general de centre i que tindrà dedicació exclusiva a cada centre, en el cas del Lot 3 cal un encarregat/da general per cada centre?
Resposta_1: és 1 encarregat per lot.

Pregunta_2: A banda d'estar localitzable les 24 hores del dia els 365 dies de l'any hi ha unes hores mínimes de presència per l'encarregat/da i responsable de qualitat?
Resposta_2: En aquests dos càrrecs no es demana mínim de presència. Sí que haurà d'assistir a les reunions mensuals amb les direccions de centre o en qui aquests/es deleguin i a requeriment de les direccions de centres.
Al llista de subrogació dels Lots 2 y 3 no hem trobat cap perfil que no sigui el de NETEJADOR/A, significa això que no son necessaris ESPECIALISTES o ENCARREGATS o resulta que aquests han de ser personal de nova incorporació? Es possible que aquest perfils es trobin en el llistat de personal a subrogar del Lot 1? 14/06/2021 09:37h
A l'últim llistat publicat com a correcció si que consten, les responsables de cada lot:

Pregunta_1: Significa això que no son necessaris ESPECIALISTES o ENCARREGATS?
Resposta_1: Sí que són necessaris

Pregunta_2: O resulta que aquests han de ser personal de nova incorporació?
Resposta_2: al lot 2 i 3 hauran de ser de nova incorporació

Pregunta_3: És possible que aquest perfils es trobin en el llistat de personal a subrogar del Lot 1?
Resposta_3: A llistat del personal del lot 1 està el personal que s'ha de subrogar en aquest lot.

Entenem que el sistema de penalitzacions i facturació variable és el mateix o similar al que s'està duent a terme en l'actualitat. Podrien facilitar l'històric de penalitzacions dels darrers anys? 14/06/2021 09:33h
Actualment no s'utilitza aquest sistema de penalització, per tant, no tenim històric.
Poden proporcionar plànols o la relació de superfícies per a poder dur a terme la planificació acurada que es sol·licita a la memòria tècnica? 11/06/2021 10:06h
La informació de les superfícies es troba detallada en el plec de prescripcions tècniques i els seus annexos.
Així mateix, es recorda a les empreses que és previst realitzar visites a les instal·lacions, amb la finalitat que el licitador tingui coneixement dels espais concrets on treballarà, la seva realitat i circumstàncies. Per tant, no és previst lliurar plànols de les instal·lacions.
Ens podrien confirmar si el màxim de fulles de la memoria tècnica a presentar, és 20 pàgines a doble cara (40 fulles) o 20 pàgines a una cara? 11/06/2021 09:56h
L'extrem de la llargada va ser contestat el passat 4/06/2021 a les 08:43h.

D'altra banda, cal considerar que cada full és una pàgina, especialment tenint en compte que no hi ha impressió en paper, sinó que les ofertes cal presentar-les en format digital.
D'acord amb la resposta donada el 10/06/2021 a les 11:25h sobre l'absentisme, ens agradaria aclarir uns dubtes. Es dona la dada d'absentisme per als centres EAP Riudoms, EAP La Selva i EAP Vandellós ¿ l'Hospitalet (11,88%) i EAP Cambrils i EAP Reus 5 (20,14%) però no es menciona als centres HUSJR i HCME. Podrien facilitar la dada d'absentisme d'aquests centres? 11/06/2021 09:02h
Aquest és el text que s'ha publicat:
- Percentatge d'absentisme lot 1, 2 i 3 (EAP Riudoms, EAP La Selva i EAP Vandellós ¿ Hospitalet): 11,88 % (inclou baixes COVID-19)
- Percentatge d'absentisme lot 3 (EAP Cambrils i EAP Reus 5): 20,14%, no inclou les baixes per COVID-19

Tal i com s'informa a la publicació el 11,88% correspon al Lot 1 (HSJR), Lot 2 (HCM) i Lot 3 (EAP Riudoms, La Selva i Vandellós Hospitalet.

El 20,14% també correspon al lot 3 però dels centre EAP Cambrils i EAP Reus 5.

Els percentatges d'absentisme estan separats perquè actualment ho gestionen dues empreses diferents (GINSA i FCC).
Es pregunta si les entitats contractants es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social 11/06/2021 08:54h
S'annexen certificats de les entitats contractants (Hospital de Sant Joan de Reus, SA, i la nova entitat de dret públic que la subroga Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp; Gestió Comarcal Hospitalària, SA i la nova entitat de dret públic que la subroga, Salut Terres de l'Ebre; Fundació Sagessa Salut).

En la present esmena s'afegeixen els certificats de l'altra empresa prestadora del servei actualment.
Els llistats de subrogació tant el de GINSA AIE com el de FCC fan referència al salari base sense indicar els imports; al mateix temps tampoc es fa cap referència expressa dins d'aquests documents del conveni que actualment està aplicant als treballadors (no obstant si que es fa referencia en l'Informe Justificatiu que calcula els costos segons el conveni nº 79002415012005. Donat que existeix la obligació de subrogar al personal volem concretar que tots els treballadors indicats als llistats de subrogació estan acollits al conveni NETEJA D'EDIFICIS I LOCALS DE CATALUNYA (CODI Nº 79002415012005 utilitzat per als càlculs dels costos de personal a l'estudi Justificatiu), per descartar que puguin estar acollits a altes convenis i disfrutar de drets adquirits addicionals als indicats al citat conveni. 10/06/2021 11:43h
Tots els treballadors del servei de neteja del lot 1, 2 i 3 EAP Riudoms, EAP La Selva i EAP Vandellós ¿ Hospitalet) estan adscrit al Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya pels anys 2017 a 2021 amb el codi número 79002415012005.

En relació a la plantilla corresponent al lot 1 i degut a les limitacions d'increments salarials de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a empreses del sector públic actualment els salaris del personal d'aquest centre de treball estan un 1,44% per sota de les taules salarials 2021 del conveni col·lectiu de treball del sector de neteja d'edificis i locals de Catalunya (amb el codi número 79002415012005). En els lot 2 i lot 3 (EAP Riudoms, EAP La Selva i EAP Vandellós ¿ Hospitalet), els salaris del personal d'aquest centre de treball estan un 0,59% per sota de les taules salarials 2021 de l'esmentat conveni.
En relació als llistats de subrogació aportats, es demana conèixer quins treballadors adscrits als centres dels lots 1 i 2 disposen de plus de nocturnitat, i la quantia econòmica que comporta per a cadascun d'ells, atès que aquesta informació únicament s'ha traslladat respecte el personal del lot 3. 10/06/2021 11:41h
S'ha publicat el nou llistat amb aquesta informació, com una correcció del llistat inicial publicat a l'anunci de licitació (el document "4 Annex subrogació Dades plantilla Ginsa lot 1 lot 2 lot 3 sense firma.pdf" i el document "LLISTAT PLANTILLA 08062021_MODIFICAT.pdf" es substitueixen pel document "3 llitat subrogacio valid signat digital_SENSE SIGNATURA.pdf", on consta la informació demanada)
Que la contractista no té en curs cap procediment administratiu ni contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social; ni tampoc es troba en situació de concurs de creditors voluntari o necessari. 10/06/2021 11:33h
La relació de LITIGIS, referents al personal de neteja, pendents de resolució a data d'avui, llevat d'errada o omissió involuntària, són:

1.- Reclamació en matèria de prestacions de Seguretat Social. Actuacions núm. 87/2018-8 del Jutjat Social 2 de Tarragona.
¿ Demanda d'una treballadora per grau d'incapacitat permanent i determinació de contingència d'aquesta.
¿ Quantia: Indeterminada.
¿ Valoració del cas: Qüestió de prova.
¿ Estat del procés: Pendent de celebració de judici, havent-se acordat la suspensió d'aquest.

2.- Reclamació de reconeixement de dret i quantitats salarials d'una treballadora. Actuacions núm. 595/2019-L del Jutjat Social 1 de Reus.
¿ Demanda d'una treballadora per diferències salarials.
¿ Quantia: 10.786,17 euros, més el 10% anual per mora. Possibles repercussions en quant a diferencies de cotització a la Seguretat Social.
¿ Valoració del cas: Qüestió de prova i de valoració jurídica.
¿ Estat del procés: Celebrat judici, pendent de sentència i de nova reclamació a interposat.

3.- Reclamació en matèria de prestacions de Seguretat Social. Actuacions núm. 662/2019-6 del Jutjat Social 2 de Tarragona.
¿ Demanda d'una treballadora per determinació de contingència d'incapacitat temporal.
¿ Quantia: Indeterminada.
¿ Valoració del cas: Qüestió de prova.
¿ Estat del procés: Pendent de celebració de judici, havent-se acordat la suspensió d'aquest.

4.- Reclamació en matèria de prestacions de Seguretat Social. Actuacions núm. 48/2020-MJ del Jutjat Social 1 de Reus.
¿ Demanda d'una treballadora per grau d'incapacitat permanent derivada d'accident de treball.
¿ Quantia: Indeterminada.
¿ Valoració del cas: Qüestió de prova.
¿ Estat del procés: Pendent de celebració de judici.

5.- Reclamació per acomiadament d'una treballadora. Actuacions nº 232/2021- G del Jutjat Social 1 de Reus.
¿ Demanda per acomiadament improcedent nul i subsidiàriament improcedent i indemnització per danys i perjudicis.
¿ Quantia: 11.505,16 euros, import de la indemnització. En cas de nul¿litat abonament de salaris de tramitació des de data de l'acomiadament fins a readmissió, més indemnització per danys i perjudicis, de 6.251 euros.
¿ Valoració del cas: Qüestió de prova i de valoració jurídica.
¿ Estat del procés: Pendent de celebració de judici.

6.- Reclamació judicial interposada per l'empresa en impugnació de sanció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
¿ Demanda en impugnació d'acta d'infracció de la Inspecció de Treball.
¿ Quantia: 2.502 euros, import de la sanció.
¿ Valoració del cas: Qüestió jurídic i de prova.
¿ Estat del procés: Pendent de fixació de judici.

"D'acord amb l'establert en l'article 74.12 del vigent Conveni col¿lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya, per la present els sol·licitem que requereixin a l'actual contractista perquè acrediti els següents extrems: - Que aquest contractista no manté cap deute salarial amb els treballadors de la seva plantilla adscrits al contracte en fase de licitació; ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social en virtut de les remuneracions que aquells hagin percebut o haurien hagut de percebre 10/06/2021 11:30h
Queda certificat que la part contractista no manté cap deute salarial amb els treballadors de la plantilla adscrita al contracte en fase de licitació; ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social en virtut de les remuneracions que aquells hagin percebut o haurien hagut de percebre.
D'acord amb el que determina l'article 76.m del vigent Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya, per la present els sol·licitem que requereixin l'actual contractista perquè faciliti la dada del percentatge mitjà d'absentisme del últim any d'execució del servei 10/06/2021 11:25h
- Percentatge d'absentisme lot 1, 2 i 3 (EAP Riudoms, EAP La Selva i EAP Vandellós ¿ Hospitalet): 11,88 % (inclou baixes COVID-19)
- Percentatge d'absentisme lot 3 (EAP Cambrils i EAP Reus 5): 20,14%, no inclou les baixes per COVID-19
Es demana conèixer quina entitat succeeix la Fundació Sagessa-Salut 07/06/2021 09:54h
És l'entitat de dret públic Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp. Aquesta informació queda àmpliament explicada a l'apartat 1 de l'informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte; i a l'apartat JJ del quadre de característiques, on consta l'enllaç de l'anunci sobre dissolució de la Fundació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En aquedt sentit, els drets i obligacions que resultin del present contracte (expedient 20210818) per part de la Fundació Sagessa Salut seran transferits a l'entitat de dret públic Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp
Els criteris avaluables mitjançant judici de valor són 10, dividits en 32 subcriteris, on es demana molta informació. Tanmateix al PPT, punt 1. INSTRUCCIONS DE PRESENTACIÓ pag 2/59 s'indica el següent (...). Entenem que el grau de detall a aportar a la memòria tècnica per tal de donar resposta a tots els criteris i subcriteris, fa molt difícil poder resumir-ho en 20 pàgines, interliniat 1,5 i grandària de font 11. (...). És per aquest motiu que agairÍem ens confirmin si aquesta limitació indicada al PPT es tracta d'un error? 04/06/2021 08:43h
No es tracta de cap error; es demana concreció de les proposicions, en el sentit assenyalat al punt 1 del Plec de prescripcions tècniques (màxim de 20 pàgines, font 11 punts i interlineat 1.5). Queda al marge d'aquesta limitació l'índex i la remissió a la documentació que no sigui creada de manera específica per a la present licitació (la concreta proposició): certificacions, annexos, protocols ínterns de la pròpia empresa...
Estem estudiant els plecs per a prendre part en el concurs. Però ens surt el següent dubte: En el DOCUMENT INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE En la página 7 COSTOS DE PERSONAL es fica la següent informació (....). Aquesta informació per si sola no ens permet cotejar els calculs realitzats donat que no es concreten les hores estimades anuals que s'han inclos dins d'aquests imports; sería molt convenient que si no hi ha inconvenient faciliteu les hores que s'han inclos dins de cada Lot o bé els preus unitaris que heu aplicat per que puguem fer nosaltres el calcul. Entenem que al tractarse d'ún inform justificatiu i donat que tal com s'explica al propi inform s'han tingut en compte una estimació de les hores necessaries anuales que han portat als costos anuals de personal en cada lot aquesta informació es facilités als interesats per que puguem conèixer l'abast actual del servei amb l'import que s'ha asignat per a cobrir el mateix. 03/06/2021 12:59h
Lot Hores estimades Preu estimat m2
Lot_1 148.435 25,93 ¤
Lot_2 26.852 26,54 ¤
Lot_3 28.273 38,50 ¤
Es sol·licita aportar de nou el document 4 Annex_subrogacio Dades plantilla_Ginsa lot 1 lot 2 lot 3 sense firma, en un format llegible amb més nitidesa. 01/06/2021 16:46h
S'adjunta documentació amb una resolució més alta.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya