Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Hospital de Sant Joan de Reus, SAM
Codi d'expedient:
20190385
Es clarifiquen algunes de les preguntes i respostes publicades el passat 10.09.2019: PREGUNTA 1: S'observa que el criteri OFERTA ECONÒMICA que consta a l'informe de necessitats no està desglossat de la mateixa manera que al PLEC DE CLÀUSULES. PREGUNTA 2: Es demana informació sobre les pròrrogues (si no s'inclouen al pressupost de licitació). PREGUNTA 3: Es pregunta si s'obtindrien 0 punts pel cas que no es fes cap baixa en cada apartat de l'oferta econòmica. 12/09/2019 09:44h
RESPOSTA 1: Els licitadors han de considerar que la valoració es farà de la manera que queda desglossada al PLEC DE CLÀUSULES. Per tant, preval de desglossament del criteri que consta al PLEC DE CLÀUSULES i no a l'INFORME DE NECESSITATS.

RESPOSTA 2: El pressupost de licitació és l'equivalent a la vigència del contracte, per tant sense incloure les pròrrogues (article 100 de la Llei 9/2017). En aquest sentit, i segons disposa l'article 101 de la Llei 9/2017, el valor estimat del contracte, que és un concepte diferent al pressupost de licitació, si que inclou les pròrrogues.

Aquest contracte s'ha configurat com un contracte en què un cop finalitzats els primers dos anys de vigència, l'òrgan de contractació preveurà, si escau, la possibilitat de continuar amb el manteniment en fase de pròrroga. Per tant, es demana al licitador que assenyali l'import que oferirà per la partida del manteniment en fase de pròrroga, respectant els màxims assenyalats, essent objecte de valoració en la forma definida al plec de clàusules, i omplint la informació que es demana a la plantilla de l'ANNEX 3.

RESPOSTA 3: Els licitadors han de fer la seva oferta omplint la plantilla de l'ANNEX 3. Per tant, són els licitadors que han d'indicar com tenen previst distribuir el màxim dels 280.000¤ IVA exclòs (o el preu que ofertin) en cadascuna de les tres partides que es demanen: la partida IMPLANTACIÓ; la partida LLICENCIAMENT; la partida MANTENIMENT DURANT LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE (PELS 2 ANYS). La suma d'aquestes tres partides, pel cas que no suposi cap rebaixa als 280.000¤ IVA exclòs, els licitadors obtindran 0 punts.

En la mateixa línia, els licitadors hauran d'indicar l'import anual del manteniment per cadascuna de les pròrrogues. En aquest cas, els plecs han assenyalat que l'import màxim anual és de 35.000¤ iva exclòs, de manera que tal i com especifica la clàusula 13.2.2 del plec de clàusules, les ofertes que no comportin cap baixa respecte del tipus de licitació (tant a l'apartat d'implantació, llicenciament i manteniment pels dos anys; com també a l'apartat de manteniment anual durant les pròrrogues), NO obtindran cap puntuació.
Es demana informació sobre com s'ha de fer la DEMO. 09/09/2019 12:38h
Cal seguir les instruccions assenyalades als plecs. En qualsevol cas, les empreses licitadores han d'acreditar que el programa que oferten disposa de les característiques que es demanen en el plec de prescripcions tècniques. Ara bé, de la DEMO no es pot desprendre si els licitadors oferten algun dels extrems que són objecte de valoració de forma automàtica descrits a la clàusula 13.2.2 del plec de clàusules; per tant, no es pot deduir cap informació relacionada amb l'oferta econòmica; ni amb la possibilitat d'oferir entorns de treball homogenis; ni amb la capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes; ni sobre si presenten millores en l'equip de treball; ni sobre la possibilitat d'integració amb altres solucions multicèntriques (la clàusula 13.1 del plec de clàusules ja deixa clar que el licitador, a més de lliurar en el sobre B el descriptiu de la seva oferta, haurà de presentar com a part de la seva oferta tècnica (per tant també en el sobre B) la DEMO. Per tant, hauran de plantejar la DEMO de tal manera que no es pugui despendre cap de l'anterior informació (veure clàusula 13.1 del plec de clàusules).
En cuanto a los Criterios de adjudicación, en la página 32 del Pliego, que dice: - Possibilitat d'integració amb altres solucions multicèntriques (8 punts): Es valorarà que el programari disposi de la capacitat de gestionar estructures de treball multicèntric (diferents hospitals / centres) amb una sola estructura tecnològica i de gestió integrada. Es valorarà segons la següent escala: - Menys de 2 centres: 0 punts - Entre 2 i 5 centres: 4 punts - Més de 5 centres: 8 punts La valoració d'aquest criteri requerirà l'aportació de documentació acreditativa; en cas contrari, no s'obtindrà puntuació en el criteri. L'acreditació requerirà demostrar on tenen instal¿lat el seu sistema d'informació, mitjançant l'aportació de certificats o altres elements de prova. Cuando dice más de cinco centros (8 puntos), ¿se refiere a un Multicentro que gestione más de 5 centros o se refiere a 5 Multicentros independientemente del nº de centros que gestionen? 26/08/2019 11:56h
Se refiere a 5 Multicentros independientemente del nº de centros que gestionen.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya