Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci Català pel Desenvolupament Local
Codi d'expedient:
2021.06

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, En relació a la solvència tècnica requerida, us agrairíem si ens podeu aclarir el següent dubte: s'han de presentar referències que es corresponguin a projectes realitzats en cadascuna de les províncies que fa esment cada lot o bé serveixen de tot el territori català? Gràcies. Salutacions. 17/03/2022 08:13h
Atès que divendres 25 de febrer de 2022 es va ampliar el termini de presentació d'ofertes, el termini de rebuda de preguntes s'amplia fins el 16 de març de 2022. La publicació de les respostes a les preguntes realitzades, es publicaran com a màxim el 22 de març de 2022.
Hem vist que al plec hi ha un Annex núm. 7, aquest annex s'ha de presentar en fase de licitació? En cas afirmatiu en quin sobre s'ha de posar? Moltes gràcies per endavant. 11/03/2022 10:43h
Atès que divendres 25 de febrer de 2022 es va ampliar el termini de presentació d'ofertes, el termini de rebuda de preguntes s'amplia fins el 16 de març de 2022. La publicació de les respostes a les preguntes realitzades, es publicaran com a màxim el 22 de març de 2022.
En el grup 1, en el cas que la persona responsable d'executar la prestació sigui un arquitecte, es pot proposar la mateixa persona per adscriure-la en el contracte, com a part integrant dels recursos personals mínims, o han de ser dos arquitectes distints?. 11/03/2022 10:42h
Atès que divendres 25 de febrer de 2022 es va ampliar el termini de presentació d'ofertes, el termini de rebuda de preguntes s'amplia fins el 16 de març de 2022. La publicació de les respostes a les preguntes realitzades, es publicaran com a màxim el 22 de març de 2022.
Desitajriem saber si és obligatori presentar-se en UTE en el cas que l'equip mínim tècnic no es pugui constituir amb el personal d'una mateixa empresa. Per contra, voldriem saber si seria suficient presentant un compromís de col·laboració. Gràcies. 10/03/2022 13:59h
Atès que divendres 25 de febrer de 2022 es va ampliar el termini de presentació d'ofertes, el termini de rebuda de preguntes s'amplia fins el 16 de març de 2022. La publicació de les respostes a les preguntes realitzades, es publicaran com a màxim el 22 de març de 2022.
Tot i que als plecs diu el següent: "Atenent al número de prestacions que formen el lot, en atenció també a l'experiència que tenen els licitadors per les diferents prestacions a executar, i atès que l'extensió de la memòria o proposta tècnica està limitada, els licitadors únicament hauran de desenvolupar tres de les vuit prestacions que a continuació es proposen...". Es poden desenvolupar més de tres independentment del fixat al plec o pot ser penalitzat en cas de fer-ho? Les prestacions desenvolupades són les que marcaran les feines a rebre o només serviran per obtenir la puntuació i no tenen cap tipus de vinculació amb les feines posteriors? 08/03/2022 09:45h
Atès que divendres 25 de febrer de 2022 es va ampliar el termini de presentació d'ofertes, el termini de rebuda de preguntes s'amplia fins el 16 de març de 2022. La publicació de les respostes a les preguntes realitzades, es publicaran com a màxim el 22 de març de 2022.
Segons les bases de la licitació, per acreditar la solvència tècnica un dels paràmetres, sorprenentment, consisteix en justificar un volum econòmic en serveis prestats en encàrrecs d'Urbanisme o similars. El plec no estableix el tipus de vinculació documental i legal d'aquest volum econòmic a justificar. Entenem que una forma correcta i habitual d'acreditar aquest paràmetre seria mitjançant certificats i/o contractes d'adjudicació d'encàrrecs de serveis per a l'administració i de privats. Ens poden confirmar aquest aspecte…? 08/03/2022 09:10h
Atès que divendres 25 de febrer de 2022 es va ampliar el termini de presentació d'ofertes, el termini de rebuda de preguntes s'amplia fins el 16 de març de 2022. La publicació de les respostes a les preguntes realitzades, es publicaran com a màxim el 22 de març de 2022.
Respecte la Millora en quant a la composició de l'equip tècnic multidisciplinari, els col·laboradors externs a l'empresa licitadora ho han de fer en condició d'exclusivitat, o poden formar part d'altres licitacions? 08/03/2022 09:07h
Atès que divendres 25 de febrer de 2022 es va ampliar el termini de presentació d'ofertes, el termini de rebuda de preguntes s'amplia fins el 16 de març de 2022. La publicació de les respostes a les preguntes realitzades, es publicaran com a màxim el 22 de març de 2022.
Si ens presentem a quatre lots d'un mateix grup, per acreditar la solvència tècnica, el sumatori dels imports dels serveis d'un dels anys ha de de ser igual o superior a l'import especificat per un dels lots o per la suma dels imports de solvència especificats per cada lot al que et presentes? És a dir, si ens presentem al lot 5, 6, 7 i 8, el sumatori dels treballs realitzats en un dels anys ha de ser la suma de 75.000¤ + 55.000¤ + 45.000¤ + 55.000¤, o només d'un? Gràcies 08/03/2022 09:06h
Atès que divendres 25 de febrer de 2022 es va ampliar el termini de presentació d'ofertes, el termini de rebuda de preguntes s'amplia fins el 16 de març de 2022. La publicació de les respostes a les preguntes realitzades, es publicaran com a màxim el 22 de març de 2022.
En els criteris de valoració automàtics dels diferents grups/lots es preveu dos subcriteris com oferta econòmica. L'oferta econòmica de l'equip multidisciplinari, amb un preu unitari de 120,81 euros/hora, i l'oferta de les diferents categories professionals que poden dur a terme les prestacions, amb diferents preus unitaris per hora per cada categoria professional. En el Document adjunt 3 del PCAP consta justificat el pressupost base de licitació i els preus unitaris, tant de l'equip multidisciplinari com de les diferents categories professionals. Ha de coincidir el preu que s'oferti per l'equip multidisciplinari amb el sumatori dels preus unitaris per hora que s'oferti per cada categoria professional? O són preus independents, atenent que, d'acord amb la clàusula 40 del PCAP es preveu que en els contractes basats l'òrgan de contractació haurà de determinar alternativament quin dels dos criteris de l'oferta econòmica contempla en l'encàrrec de serveis, en consideració a la necessitat d'adscriure a l'execució del contracte tot l'equip multidisciplinari o exclusivament alguna de les categories professionals? 08/03/2022 09:05h
Atès que divendres 25 de febrer de 2022 es va ampliar el termini de presentació d'ofertes, el termini de rebuda de preguntes s'amplia fins el 16 de març de 2022. La publicació de les respostes a les preguntes realitzades, es publicaran com a màxim el 22 de març de 2022.
En els criteris de valoració automàtics dels diferents grups/lots es preveu dos subcriteris com oferta econòmica. L'oferta econòmica de l'equip multidisciplinari, amb un preu unitari de 120,81 euros/hora, i l'oferta de les diferents categories professionals que poden dur a terme les prestacions, amb diferents preus unitaris per hora per cada categoria professional. En el Document adjunt 3 del PCAP consta justificat el pressupost base de licitació i els preus unitaris, tant de l'equip multidisciplinari com de les diferents categories professionals. Ha de coincidir el preu que s'oferti per l'equip multidisciplinari amb el sumatori dels preus unitaris per hora que s'oferti per cada categoria professional? O són preus independents, atenent que, d'acord amb la clàusula 40 del PCAP es preveu que en els contractes basats l'òrgan de contractació haurà de determinar alternativament quin dels dos criteris de l'oferta econòmica contempla en l'encàrrec de serveis, en consideració a la necessitat d'adscriure a l'execució del contracte tot l'equip multidisciplinari o exclusivament alguna de les categories professionals? 08/03/2022 09:03h
Atès que divendres 25 de febrer de 2022 es va ampliar el termini de presentació d'ofertes, el termini de rebuda de preguntes s'amplia fins el 16 de març de 2022. La publicació de les respostes a les preguntes realitzades, es publicaran com a màxim el 22 de març de 2022.
Sres. Considero que el fet de no contestar les preguntes fins a 7 díes abans del termini és una desconsideració als licitadors, ja que hi han molts aspectes a les preguntes formulades que són claus per eleborar la oferta. Per tant els prego que responguin a mesura que es formulen les preguntes. Gràcies 01/03/2022 13:06h
Atès que divendres 25 de febrer de 2022 es va ampliar el termini de presentació d'ofertes, el termini de rebuda de preguntes s'amplia fins el 16 de març de 2022. La publicació de les respostes a les preguntes realitzades, es publicaran com a màxim el 22 de març de 2022.
En els criteris de valoració automàtics dels diferents grups/lots es preveu dos subcriteris com oferta econòmica. L'oferta econòmica de l'equip multidisciplinari, amb un preu unitari de 120,81 euros/hora, i l'oferta de les diferents categories professionals que poden dur a terme les prestacions, amb diferents preus unitaris per hora per cada categoria professional. En el Document adjunt 3 del PCAP consta justificat el pressupost base de licitació i els preus unitaris, tant de l'equip multidisciplinari com de les diferents categories professionals. Ha de coincidir el preu que s'oferti per l'equip multidisciplinari amb el sumatori dels preus unitaris per hora que s'oferti per cada categoria professional? O són preus independents, atenent que, d'acord amb la clàusula 40 del PCAP es preveu que en els contractes basats l'òrgan de contractació haurà de determinar alternativament quin dels dos criteris de l'oferta econòmica contempla en l'encàrrec de serveis, en consideració a la necessitat d'adscriure a l'execució del contracte tot l'equip multidisciplinari o exclusivament alguna de les categories professionals? 01/03/2022 11:12h
Atès que divendres 25 de febrer de 2022 es va ampliar el termini de presentació d'ofertes, el termini de rebuda de preguntes s'amplia fins el 16 de març de 2022. La publicació de les respostes a les preguntes realitzades, es publicaran com a màxim el 22 de març de 2022.
L'equip minim multidisciplinari per quins perfils esta composat. Com s'arriba al preu hora de 120,81 ¤ total. (es el corresponent als dos perfils indicats com a solvència técnica mínima 1 Arquitecte i 1 Advocat? Moltes gràcies 28/02/2022 13:57h
Atès que divendres 25 de febrer de 2022 es va ampliar el termini de presentació d'ofertes, el termini de rebuda de preguntes s'amplia fins el 16 de març de 2022. La publicació de les respostes a les preguntes realitzades, es publicaran com a màxim el 22 de març de 2022.
1. En el apartado 16-A.01 relativo a la documentación del sobre A, se indica que la empresa licitadora debe presentar el Anexo 1, relativo a la "DECLARACIÓ RESPONSABLE AJUSTADA AL FORMULARI NORMALITZAT DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)", y en él debe indicar la intención de subcontratar, así como la indicación de a que empresas. La pregunta es la siguiente, ¿Los colaboradores también deben presentar el anexo 1, relativo a la "DECLARACIÓ RESPONSABLE AJUSTADA AL FORMULARI NORMALITZAT DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)"? 28/02/2022 13:56h
Atès que divendres 25 de febrer de 2022 es va ampliar el termini de presentació d'ofertes, el termini de rebuda de preguntes s'amplia fins el 16 de març de 2022. La publicació de les respostes a les preguntes realitzades, es publicaran com a màxim el 22 de març de 2022.
1. En el apartado 3, referido a "Millora en quant a la composició de l'equip técnic multidisciplinar", se establece que el ciclo formativo de grado superior, de grado medio y FP Básica, puntúan con 3 y 2 puntos según el caso, y solicitamos que nos resuelvan la siguientes dudas al respecto: i) En el caso de poseer más de siete titulaciones de Máster y Grado , siete de ellas tendrían que ser valoradas y puntadas según lo previsto para el Máster y el Grado (página 45 del PCAP), pero si poseemos más titulaciones de dicho nivel académico, ¿podrían ser valoradas y puntuadas como ciclo formativo de grado superior, medio o FP Básica o no tendrían derecho a ser valoradas de forma alguna?, ¿cómo podrían valorarse las mismas o dónde podríamos incluirlas? ii) ¿Si una misma persona posé un Máster y un Grado y FP, puntuaría de la siguiente forma: 1 punto (Máster) + 1 punto (Grado) +1 punto (FP)?, o dicho de otro modo, lo que necesitamos confirmar es si una persona con varios títulos podrá acumular los puntos de cada uno de ellos, modo sumatorio. 2. Se solicita la aclaración de dos dudas que surgen en relación al cuadro siguiente, el cual se prevé en el punto 4 del PCAP. El cuadro de puntuación y valoración se reproduce literalmente para una mayor comprensión: Grau d'experiència de les persones adscrites en la redacció de figures de planejament urbanístic - màxim 15 punts PDU, POUM, PEU, PPU, PMU i PAUM, 2 punts per treball executat fins a un màxim de 6 punts. - 6 Modificacions puntuals de planejament, 1,5 punt treball executat fins a un màxim de 6 punts. - 6 Altres figures del planejament derivat, treballs previs o complementaris i normes de planejament, 1 punt per treball executat fins a un màxim de 3 punts. – 3 Las dudas serían las siguientes: i) Si una persona adicional al equipo mínimo multidisciplinar, que reúna experiencia en diferentes instrumentos urbanísticos como por ejemplo un PDU, un PMU, una Modificación Puntual de Planeamiento, y una figura de planeamiento derivado, puede puntuar por cada una de ellas. Es decir, si en este caso que se ha puesto de ejemplo esta persona puntuaría 2 puntos por PDU, 2 puntos PMU, 1,5 puntos por Modificación Puntual, y 1 punto por planeamiento derivado, en total 6,5 puntos. ii) Si para obtener los puntos de experiencia en cada uno de los instrumentos urbanísticos, dicha experiencia debe reunirla la totalidad de las personas que conforman el equipo multidisciplinar adicional. 3. En relación a la solvencia técnica requerida, se pide "Una relació dels principals serveis realitzats en els deu últims anys, d'igual o similar naturalesa que l'objecte del present Acord marc de la unitat de licitació on presenti proposició, és a dir, relatius a la redacció de figures de planejament general, figures de planejament derivat, processos de participació ciutadana, etc., en relació als quals el sumatori dels imports dels serveis d'un dels anys sigui igual o superior als valors que es relacionen a la següent taula", se solicita la aclaración de si esas figuras deben estar Aprobadas inicialmente, provisionalmente o definitivamente para poder tenerlas en cuenta. 28/02/2022 13:55h
Atès que divendres 25 de febrer de 2022 es va ampliar el termini de presentació d'ofertes, el termini de rebuda de preguntes s'amplia fins el 16 de març de 2022. La publicació de les respostes a les preguntes realitzades, es publicaran com a màxim el 22 de març de 2022.
Un mateix perfil tècnic pot aparèixer en el mateix lot participant per diferents equips com a col·laborador i com a perfil principal de solvència tècnica? I un mateix perfil tècnic pot aparèixer en diferents lots participant per diferents equips com a col·laborador i com a perfil principal de solvència tècnica? 28/02/2022 13:54h
Atès que divendres 25 de febrer de 2022 es va ampliar el termini de presentació d'ofertes, el termini de rebuda de preguntes s'amplia fins el 16 de març de 2022. La publicació de les respostes a les preguntes realitzades, es publicaran com a màxim el 22 de març de 2022.
Un mateix perfil tècnic pot aparèixer en el mateix lot participant per diferents equips com a col·laborador i com a perfil principal de solvència tècnica? I un mateix perfil tècnic pot aparèixer en diferents lots participant per diferents equips com a col·laborador i com a perfil principal de solvència tècnica? 24/02/2022 07:55h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
A partir del comentari següent del PCAP pel que fa a la solvència tècnica o professional: "Una relació dels principals serveis realitzats en els deu últims anys, d'igual o similar naturalesa que l'objecte del present Acord marc de la unitat de licitació on presenti proposició, és a dir, relatius a la redacció de figures de planejament general, figures de planejament derivat, processos de participació ciutadana, etc., en relació als quals el sumatori dels imports dels serveis d'un dels anys sigui igual o superior als valors que es relacionen a la següent taula". Això vol dir que el sumatori de 55.000 ¤ del Lot 6, per exemple, es podrà complir amb qualsevol de les 8 prestacions del bloc 2, independentment de les prestacions desenvolupades a la proposta metodològica? 24/02/2022 07:54h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
1. En el grup 3 hi ha feines molt diverses que es corresponen amb perfils professionals molt diferents. Seria interessant que els equips poguessin indicar en quins grups de treball volen participar per tal que sigui més fàcil pels ajuntaments poder sol·licitar/adjudicar les feines a equips especialistes en cada disciplina. No té res a veure un catàleg de patrimoni, amb la viabilitat econòmica o les memòries socials. Heu previst algun sistema per facilitar la tria posterior per part dels ajuntaments d'equips especialistes en cada disciplina i per tant, equips adequats per cada feina concreta? 2. què passa si et demanen una feina que no és la teva especialitat? pots declinar? què passa en aquest cas? si aquest fet penalitza esteu discriminant a les empreses petites i despatxos professionals especialitzats en les diferents disciplines. 24/02/2022 07:54h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
A partir del comentari següent del PCAP pel que fa a la solvència tècnica o professional: "Una relació dels principals serveis realitzats en els deu últims anys, d'igual o similar naturalesa que l'objecte del present Acord marc de la unitat de licitació on presenti proposició, és a dir, relatius a la redacció de figures de planejament general, figures de planejament derivat, processos de participació ciutadana, etc., en relació als quals el sumatori dels imports dels serveis d'un dels anys sigui igual o superior als valors que es relacionen a la següent taula". Això vol dir que el sumatori de 75.000 ¤ del Lot 5, per exemple, s'ha de complir en un únic any dels darrers 10 anys que es tenen en consideració? 24/02/2022 07:53h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
A partir del comentari següent del PCAP pel Grup 3: " Atenent al número de prestacions que formen el lot, en atenció també a l'experiència que tenen els licitadors per les diferents prestacions a executar, i atès que l'extensió de la memòria o proposta tècnica està limitada, els licitadors hauran de desenvolupar els següents subcriteris de tres de les prestacions...." Això vol dir que en cas de resultar escollit igualment pots optar a les feines de les 12 prestacions no desenvolupades en la proposta metodològica? Dit d'una altra manera, si et presentes a algun dels lots del bloc 2 desenvolupant només les 3 prestacions escollides de 15, en cas de ser escollit, també pots optar a la resta de prestacions o per poder-hi optar has de presentar una altra oferta desenvolupant les prestacions que també t'interessin? 24/02/2022 07:51h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
1. com pot acreditar la solvència tècnica una empresa de nova creació (menys de 3 anys)? els tècnics que formen part de l'empresa tenen experiència suficient però no en marc d'aquesta empresa. és dir, l'empresa no pot acreditar serveis realitzats en els darrers 10 anys per l'import demanat, tot i que els tècnics que formen part de l'empresa sí que podrien. Hi ha alguna manera alternativa d'acreditar-ho? 24/02/2022 07:51h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
A partir del comentari següent del PCAP pel Grup 2: "Atenent al número de prestacions que formen el lot, en atenció també a l'experiència que tenen els licitadors per les diferents prestacions a executar, i atès que l'extensió de la memòria o proposta tècnica està limitada, els licitadors únicament hauran de desenvolupar tres de les vuit prestacions que a continuació es proposen..." Això vol dir que en cas de resultar escollit igualment pots optar a feines de les 5 prestacions no desenvolupades en la proposta metodològica? Dit d'una altra manera, si et presentes a algun dels lots del bloc 2 desenvolupant només les 3 prestacions escollides de 8, en cas de ser escollit, també pots optar a la resta de prestacions o per poder-hi optar has de presentar una altra oferta desenvolupant les prestacions que també t'interessin? 24/02/2022 07:49h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
1. Si una empresa es vol basar en la solvència econòmica o tècnica d'una altra, com ho ha de fer? 2. L'acreditació de la solvència tècnica de la persona responsable d'executar la prestació s'ha d'incorporar al sobre A (títol acadèmic i currículum detallat) 3. En el sobre A cal posar l'equip de professionals necessaris pel desenvolupament de qualsevol de les prestacions de la unitat de licitació? Cal aportar cartes de compromís? 4. Pel que fa al sobre B, no entenc com funciona la millora de l'equip tècnic. Perquè no puntua que personal mínim exigit tingui un màster, si tampoc això puntua enlloc més? No és un requisit de l'equip mínim que tingui un màster en alguna disciplina, però en canvi considero que sí que és un valor afegit que el tingui. Per tant, hauria de poder puntuar. 5. En el sobre C s'ha d'aportar els títols de l'equip tècnic multidisciplinar? 6. Una empresa es pot presentar al grup 3 i a la vegada ser col·laborador d'una empresa que es presenti al grup 1? 7. Pot una empresa ser col·laboradora de més d'un equip en un mateix lot? 24/02/2022 07:48h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
- Si una empresa es presenta a la licitació per un lot del grup 3, però només té professionals de la meitat de les possibles prestacions (per exemple, arquitecte, enginyer, llicenciat en Dret), i no contesta a la invitació d'un contracte basat perquè no té, per exemple, un geògraf en l'empresa, serà penalitzada? El PCAP inclou penalitzacions en el cas d'adjudicacions dels contractes basats, però no especifica que passa si no es contesta a una invitació. - Com determinaran els Ajuntaments el nombre d'hores per determinar el preu de cada contracte? 23/02/2022 15:44h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
1. En el apartado 3, referido a "Millora en quant a la composició de l'equip técnic multidisciplinar", se establece que el ciclo formativo de grado superior, de grado medio y FP Básica, puntúan con 3 y 2 puntos según el caso, y solicitamos que nos resuelvan la siguientes dudas al respecto: i) En el caso de poseer más de siete titulaciones de Máster y Grado , siete de ellas tendrían que ser valoradas y puntadas según lo previsto para el Máster y el Grado (página 45 del PCAP), pero si poseemos más titulaciones de dicho nivel académico, ¿podrían ser valoradas y puntuadas como ciclo formativo de grado superior, medio o FP Básica o no tendrían derecho a ser valoradas de forma alguna?, ¿cómo podrían valorarse las mismas o dónde podríamos incluirlas? ii) ¿Si una misma persona posé un Máster y un Grado y FP, puntuaría de la siguiente forma: 1 punto (Máster) + 1 punto (Grado) +1 punto (FP)?, o dicho de otro modo, lo que necesitamos confirmar es si una persona con varios títulos podrá acumular los puntos de cada uno de ellos, modo sumatorio. 2. Se solicita la aclaración de dos dudas que surgen en relación al cuadro siguiente, el cual se prevé en el punto 4 del PCAP. El cuadro de puntuación y valoración se reproduce literalmente para una mayor comprensión: Grau d'experiència de les persones adscrites en la redacció de figures de planejament urbanístic - màxim 15 punts PDU, POUM, PEU, PPU, PMU i PAUM, 2 punts per treball executat fins a un màxim de 6 punts. - 6 Modificacions puntuals de planejament, 1,5 punt treball executat fins a un màxim de 6 punts. - 6 Altres figures del planejament derivat, treballs previs o complementaris i normes de planejament, 1 punt per treball executat fins a un màxim de 3 punts. – 3 Las dudas serían las siguientes: i) Si una persona adicional al equipo mínimo multidisciplinar, que reúna experiencia en diferentes instrumentos urbanísticos como por ejemplo un PDU, un PMU, una Modificación Puntual de Planeamiento, y una figura de planeamiento derivado, puede puntuar por cada una de ellas. Es decir, si en este caso que se ha puesto de ejemplo esta persona puntuaría 2 puntos por PDU, 2 puntos PMU, 1,5 puntos por Modificación Puntual, y 1 punto por planeamiento derivado, en total 6,5 puntos. ii) Si para obtener los puntos de experiencia en cada uno de los instrumentos urbanísticos, dicha experiencia debe reunirla la totalidad de las personas que conforman el equipo multidisciplinar adicional. 3. En relación a la solvencia técnica requerida, se pide "Una relació dels principals serveis realitzats en els deu últims anys, d'igual o similar naturalesa que l'objecte del present Acord marc de la unitat de licitació on presenti proposició, és a dir, relatius a la redacció de figures de planejament general, figures de planejament derivat, processos de participació ciutadana, etc., en relació als quals el sumatori dels imports dels serveis d'un dels anys sigui igual o superior als valors que es relacionen a la següent taula", se solicita la aclaración de si esas figuras deben estar Aprobadas inicialmente, provisionalmente o definitivamente para poder tenerlas en cuenta. 23/02/2022 14:08h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
Entenem que l'objectiu de l'Acord Marc és seleccionar un conjunt d'empreses especialistes en els lots que es descriuen, que queden "homologades" de cara a futures adjudicacions de plans o projectes concrets. En aquest cas, entenem els criteris de solvència tècnica, econòmica, i proposta metodològica que es demanen, però no el de presentar ara oferta econòmica, sense conèixer el contingut del treball concret a realitzar. Al marge del "preu-hora" la possibilitat de fer major o menor baixa econòmica es basa en l'agilitat o experiència en cada tipus de treball, és a dir quina dedicació estimada tindrà el projecte. Com podem definir ara una oferta econòmica sense conèixer el contingut dels treballs a realitzar? Qui definirà l'abast o dedicació de cada treball? Es podrà després en cada projecte en concret modificar l'oferta econòmica o seleccionar quins encàrrecs interessen o no a l'empresa? Moltes gràcies pels aclariments. 23/02/2022 11:20h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
Els arquitectes pre-Bolonia estem assimilats a Master. Però els arquitectes post-Bolonia tindrien Grau + Master, i per tant millor puntuació, la qual cosa no és raonable. Tampoc ho sembla que les titulacions que hagin estat utilitzades per acrditar la solvencia tècnica del licitador, no siguin tingudes en compte en el criteri de millora en quant a la composició de l'equip tècnic multidisciplinari. Això vol dir que si un arquitecte forma part de l'equip mínim, no computarien altres arquitectes, quan, com és sabut, els despatxos de dicats a planejament com el nostre es basen generalment en un nucli d'arquitectes urbanistes, amb la col.laboració, habitualment externa, de despatxos d'economistes, advocats o ambientòlegs, i també de geògrafs i altres professionals, en funció de l'encàrrec concret. Tal com està redactat el plec voldria dir que solament hi pot haver un arquitecte (o enginyer de camins, etc), però en canvi no es diu que no hi pugui haver 4 economistes o "comunicadors". Creiem que els plecs reflecteixen molt poc la realitat dels despatxos/ equips que treballem en el planejament urbanístic. 23/02/2022 11:19h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
Respecte a les prestacions, en els lots 5, 6, 7 i 8 s'entén que s'han de desenvolupar 3 d'elles, i se sobrenten que els serveis a desenvolupar serán de les 8, pero no queda clar. En el cas de ser adjudicataris, entenc que les serveis a desenvolupar poden ser de les 8 prestacions indicades, no? Gràcies. 23/02/2022 08:23h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
Respecte a la millora a la composició de l'equip tècnic multidisciplinari, per obtenir el màxim de punts s'ha d'acreditar que el personal adscrit al contracte ha realitzat cicles formatius o FP bàsica, o pel contrari, en el cas que hagin realitzat només màsters i graus podrà suplir aquesta formació? Tal i com està estructurada la taula, sembla que s'hagi de disposar de tots els tipus de formació. Gràcies. 23/02/2022 08:21h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
Si una empresa es presenta en UTE en uns lots específics, pot presentar-se també com a col·laboradors amb una altra empresa en uns lots diferents als quals es presenta en UTE? És a dir, podrien anar en UTE al Lot 1, però com a col·laboradors d'una altra empresa al lot 4, per exemple? 23/02/2022 08:21h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
Són vàlids els treballs d'Agenda Urbana com a treballs similars de solvència tècnica? 23/02/2022 07:18h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
Si una empresa es presenta en UTE en uns lots específics, pot presentar-se també com a col·laboradors amb una altra empresa en uns lots diferents als quals es presenta en UTE? És a dir, podrien anar en UTE al Lot 1, però com a col·laboradors d'una altra empresa al lot 4, per exemple? 23/02/2022 07:18h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
Bon dia! a la pàgina 29 del PCAP, respecte de la solvència tècnica, diu "... el sumatori dels imports dels serveis d'un dels anys sigui igual o superior als valors que es relacionen a la següent taula". En canvi, a la presentació feta en sessió informativa (22.2.22) no surt explícit. Aquesta condició s'ha de complir? Gràcies! 23/02/2022 07:17h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
1. Si ens presentem com una empresa més una sèrie de col·laboradors (subcontractes) per a un Grup, els diferents col·laboradors poden presentar ofertes als altres Grups de forma individual o incloent la nostra empresa com a subcontracta? 2. Els preus hora que s'indiquen en les pàgines 43 i 44 del PCAP, són valors amb o sense IVA? 23/02/2022 07:17h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
L'empresa ha d'acreditar experiència i equip tècnic obligatòriament en totes les prestacions del Grup 2 "Planificació territorial i ambiental", o només en algunes? Gràcies 22/02/2022 14:53h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
Respecte a la solvència tècnica: en cas de pretendre optar a dos lots de la mateixa unitat, l'import de solvència requerit és el corresponent al lot més elevat o la suma dels dos lots. Gràcies. 22/02/2022 11:32h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
Un dels criteris de selecció és l'oferta econòmica en la que es valora la baixa lineal percentual sobre els preus unitaris dels diferents perfils professionals. Voldriem saber però com es calcularan els honoraris o hores de dedicacio corresponents a cada treball, i quin marge de decisió hi haurà sobre els honoraris concrets de cada encàrrec. 21/02/2022 10:58h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
1) Dins les prestacions del Grup 2 "Planificació territorial i ambiental", la solvència tècnica pot tenir en compte les avaluacions d'impacte ambiental que deriven de projectes d'actuació específica elaborats sota la llei d'urbanisme? 2) Per valorar la solvència tècnica i professional, els imports dels serveis relatius a un únic any, tenen a veure amb la data d'adjudicació del servei, la data/es de facturació o la data de finalització d'aquest. 21/02/2022 10:58h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
Amb relació als criteris automàtics de millora de la composició dels equips, puntuen tots els títols d'una persona (màster, grau, cicles formatius) de manera acumulativa, o només un títol per persona? Per altra banda, sembla que puntua igual una FP bàsica que un grau superior; això és correcte? Amb relació a l'adjudicació directa de treballs: - Prèviament a la designació de perfils, serà rotatòria la designació? - Què passa si es renuncia a un treball? Et proposaran per la següent convocatòria o passaríem a la cua? Sobre l'adjudicació amb concurs de treballs: - Es diu que la baixa es proposarà sobre la baixa genèrica de l'interessat, però hem d'entendre que la puntuació es farà amb relació al preu màxim de la licitació? O tindran millor puntuació els que parteixen de baixes genèriques inferiors? 21/02/2022 07:37h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
Tot i que no hem trobat cap referència al tema en els plecs, voldríem confirmar que la bases contemplen l'opció que un especialista, com a col·laborador (subcontractat), pot formar part de dos equips diferents. 21/02/2022 07:36h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
Als criteris d'adjudicació estàndard previstos per l'adjudicació dels contractes basats en aquest Acord Marc, es preveu una ponderació relativa no basada en criteris majoritàriament qualitatius. Podrien especificar com hauran de ser, obligatòriament, aquests criteris? 17/02/2022 12:09h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 23 de febrer (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 1 de març de 2022.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya