Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci Català pel Desenvolupament Local
Codi d'expedient:
2019.06

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En relació al Lot 51, han considerat que el requisit de les pantalles de contenir almenys 30.000 píxels (un valor absolut), independentment de la mida de la pantalla, modificarà la distància de visualització de les mateixes? Poden confirmar aquesta afirmació? 28/04/2022 08:05h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bon dia, En referència al lot 51, en el cas que es presenti una UTE: la solvència econòmica i tècnica exigible cal que es compleixi en cada una de les empreses integrants de la UTE, en únicament una d'elles o bé amb la suma de totes les empreses de la UTE? Gràcies i salutacions, 28/04/2022 08:04h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bona tarda. Com es valoraran els costos referents a l'adopció de mesures de seguretat i salut i control de qualitat en els projectes basats? S'entendran inclosos en cadascun dels preus unitaris dels diferents bancs de preus a ofertar, o apareixerà una partida alçada específica per a cadascun d'ells en cada projecte adjudicat? 27/04/2022 10:23h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bona tarda Les preguntes i les respostes realitzades es consideraran contractuals i/o vinculants en la realització dels contractes basats? Gràcies, 27/04/2022 08:44h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bon dia En referència als lots 1 a 42, la baixa a aplicar per configurar els pressupostos dels contractes basats, serà la mitjana ponderada de les baixes ofertades per l'adjudicatari en cada familia o serà la baixa ofertada en cada una de les families aplicada als preus de la base corresponent? Gràcies, 27/04/2022 08:43h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bona Tarda: Es pot ofertar al alça alguna de les families de preus ???? Si fos aixi, es pot arribar a tenir un coeficient de baixa negatiu en el conjunt de totes les families?? En aquest cas, sería motiu d¿exclusió ??????? Gracies 27/04/2022 08:43h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Pregunta 01: En relació als lots del 01 al 42 (treballs de pavimentació i asfaltatge a les vies públiques dels ens locals), tenint en compte que les proposicions econòmiques consisteixen en l'aplicació d'un percentatge de baixa sobre els preus unitaris de cadascun dels bancs de les diferents famílies de partides, la pregunta és: desprès de l'aplicació d'aquest descompte, s'aplicaria sobre aquests preus unitaris el 13% en concepte de Despeses Generals i el 6% en concepte de Benefici Industrial? Gràcies. Pregunta 02: En relació als lots del 01 al 42 (treballs de pavimentació i asfaltatge a les vies públiques dels ens locals), d'acord amb el punt 13 del PCAP les empreses que opten a la selecció del present Acord Marc han de comptar amb l'habilitació empresarial i les llicències exigibles per a dur a terme l'activitat objecte dels lots de l'Acord Marc, a més la seva finalitat o activitat ha de tenir relació directa amb l'objecte de l'Acord marc i han de disposar d'una organització amb elements personals i materials suficients per a la deguda execució dels contractes basats. Podrien especificar quins són els requisits mínims exigits en quant a mitjans personals i materials per complir amb aquesta clàusula? Pregunta 03: En relació als lots del 01 al 42 (treballs de pavimentació i asfaltatge a les vies públiques dels ens locals), en el subapartat A) del punt 39 del PCAP consta el següent paràgraf "Per altra banda, el CCDL-ACM o, si s'escau, algun altre ens local, o supramunicipal, així com la Central de contractació de l'ACM, amb caràcter potestatiu, també podrà utilitzar el procediment de licitació d'acord amb la clàusula quarantena, amb les empreses adjudicatàries de l'Acord marc quan planifiqui i agregui les diverses necessitats de les entitats locals destinatàries de l'Acord marc per tal d'aconseguir economies d'escala en els preus i en els processos de contractació. En aquest sentit, podrà desenvolupar durant la vigència de l'Acord marc un programa de contractació conjunt, mitjançant la convocatòria de successius processos de licitació amb l'agregació d'una diversitat de comandes dels ens locals destinataris, o bé, d'establir uns preus adequats a la conjuntura del mercat per tal d'obtenir mitjançant licitació entre totes les empreses seleccionades en els sublots corresponents una millora en els preus unitaris inicials." Vol dir això que un cop adjudicat el present Acord Marc l'entitat contractant pot promoure més endavant un procediment de licitació entre els diferents adjudicataris dels lots per tal d'aconseguir una rebaixa sobre els preus que aquests han ofert inicialment? Gràcies. Pregunta 04: Al respecte dels lots del 01 al 42 i pel que fa als criteris per tal de determinar una oferta com a anormalment baixa, en el cas d'un únic licitador un dels dos criteris que s'especifica al PCAP és que "l'oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació". Podrien aclarir com es calcularà l'oferta econòmica proposada pel licitador i com es relacionarà aquesta amb el preu de licitació, tenint en compte que no existeixen uns amidaments associats a les partides? Gràcies. Pregunta 05: Al respecte dels lots del 01 al 42, l'adjudicatari de qualsevol dels lots de treballs d'asfaltatge està obligat a acceptar qualsevol dels contractes basats promoguts per les entitats locals adherides en el lot corresponent? O bé pot renunciar a la seva realització si les característiques de la proposta o el moment de la seva realització no són adequats per a l'adjudicatari? En el cas que pugui renunciar, es fixa algun topall màxim del número de contractes basats als que pot renunciar durant la vigència de l'acord marc? Gràcies. 27/04/2022 08:42h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Hemos podido comprobar que en la cláusula 16ª del PCAP se exige para los lotes 1 a 42 con un valor estimado superior a 500.000.-¤, estar clasificado dentro del Grupo G (Viales y pistas), subgrupo 6 (Obras viales sin calificación específica) y la categoría correspondiente en función del VEC de cada lote. Por lo tanto, se exige encontrarse clasificado en un subgrupo genérico, como es el propio de las "obras y viales sin calificación específica". Sin embargo, en virtud del establecido en el artículo 36.2. del Real Decreto 1098/2001 por el cual se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se tendría que exigir sin duda también la clasificación en el Grupo G (Viales y pistas), subgrupo 4 (con firmes de mezclas bituminosas) y en la categoría correspondiente en función del VEC de cada lote. En este sentido, a los efectos de acreditar la necesidad de exigir este subgrupo concreto de clasificación, hay que señalar que el objeto principal de dichos lotes del contrato es el suministro y colocación de mezclas bituminosas. La utilización de este tipo de material bituminoso en las actuaciones de asfaltado comporta tener que solicitar la clasificación adecuada a esta tipología de contratos y esta es la correspondiente a la ejecución de obras de viales "con firmes de mezclas bituminosas". Por lo tanto, consideramos que para los lotes 1 a 42 con un VEC igual o superior a 500.000.-¤ se tendría que solicitar la clasificación al Grupo G subgrupo 4 y la categoría correspondiente en función del VEC de cada lote. Por este motivo se solicita que se lleve a cabo la correspondiente modificación de los pliegos para incluir esta concreta clasificación. 27/04/2022 08:41h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bon dia, Tenint en compte que son "treballs d'asfaltatge", quin serà el mínim d'asfalt del contracte basat per considerar-lo inclòs dins del present Acord Marc? 27/04/2022 08:40h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bon dia. Existeix algun import mínim o volum mínim per a un contracte basat? Pot, per exemple, un ens adjudicar un contracte basat consistent en l'estesa de 11 tn d'asfalt, que segons els diferents preus unitaris dels bancs de preus a ofertar correspondria a una actuació entre 10 i 100 tn, amb un preu unitari de 69,68 ¤/tn (unitat d'obra F9H1U130), i que per tant suposaria per a l'adjudicatari una facturació d'aproximadament 912,11 ¤+iva? 27/04/2022 08:39h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bon dia. En la clàusula 37a del PCAP s'estableix que els adjudicataris dels lots hauran d'abonar al CCDL una remuneració del 5% sobre la facturació, en funció del preu dels contractes basats, amb IVA exclòs. Entenem que els ens contractants no abonaran a l'empresa adjudicatària cap tipus de partida per aquest concepte, i que per tant aquest 5% haurà de ser costejat íntegrament per l'adjudicatari, resultant que un 5% de cada preu unitari certificat s'haurà de destinar a costejar aquesta remuneració. És correcte? 27/04/2022 08:38h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bon dia. En la clàusula 14a del PCAP es determinen els criteris per a la determinació d'ofertes anormals. En el supòsit C, si concorren un mínim de 3 empreses licitadores, s'estableix un requisit referent a la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu: "que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d'aquestes puntuacions". Quina fórmula s'utilitzarà per a calcular aquesta desviació? 27/04/2022 08:37h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bon dia. Donat que en la clàusula 43 del PCAP s'estableix com a condició especial i essencial d'execució emprar un mínim d'un 10% de material fresat en la barreja d'asfaltatge, i donat que no totes les instal·lacions de fabricació existents permeten tècnicament assolir aquests percentatges, com es preveu controlar el compliment d'aquesta condició essencial? Quins assajos es realitzaran per a determinar-ho? 27/04/2022 08:36h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bon dia. Donat que en la clàusula 43 del PCAP s'estableix com a condició especial i essencial d'execució emprar un mínim d'un 10% de material fresat en la barreja d'asfaltatge, i donat que no totes les instal·lacions de fabricació existents permeten tècnicament assolir aquests percentatges, com es preveu controlar el compliment d'aquesta condició essencial? Quins assajos es realitzaran per a determinar-ho? 27/04/2022 08:35h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bon dia. Pot l'empresa adjudicatària (lot 1 a 42) renunciar a la formalització d'un contracte basat si per indicacions de la D.O. o altres organismes competents implicats en l'execució (Policia Local, Departament de Mobilitat, etc...) se li sol·licita executar part o la totalitat dels treballs previstos en un projecte basat en horari nocturn o cap de setmana, o per diferents fases amb rendiments inferiors als previstos, quan no estigui així previst en els preus unitaris del projecte? 27/04/2022 08:34h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bona tarda. En la clàusula 49 del PCAP s'especifica que el termini màxim de lliurament o d'execució de les obres de 2 mesos per als lots 1 a 42. Podrà l'empresa adjudicatària renunciar a la formalització d'un contracte basat si no és viable tècnicament executar els treballs en aquest termini? 27/04/2022 08:33h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bon dia. Tenint en consideració que l'adjudicatari ha de constituir una garantia definitiva del 5% del contracte per a respondre de la correcta execució dels treballs i la durabilitat dels mateixos, pot l'empresa adjudicatària (lot 1 a 42) renunciar a l'execució d'un contracte basat si la solució tècnica proposada en el projecte (gruix d'asfalt previst, estat de la base sobre el que es projecta estendre l'asfalt, etc...) no és, a criteri de l'adjudicatari, tècnicament adient o no permet garantir la durabilitat dels treballs executats? 27/04/2022 08:33h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bon dia. Pot l'empresa adjudicatària (lot 1 a 42) renunciar a la formalització d'un contracte basat si l'objecte d'aquest no és el previst en la clàusula 02 del PCAP? Quins criteris objectius (numèrics) s'aplicaran per a determinar si l'objecte d'un contracte basat és o no el previst en la clàusula 02 del PCAP? 27/04/2022 08:31h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bona tarda En referència a la determinació d'ofertes anormalment baixes (apartat 14 del PCAP), es considerarà anormalment baixa quan es compleixin els dos criteris, el primer criteri ens queda clar, però en el segon criteri no tenim clar si en la resta de criteris diferents del preu es refereix a que s'aplicarà individualment per cada criteri (en el judici de valor, en l'ús de fresat, en l'ampliació del termini de garantia i en la millora del temps de resposta) o de manera conjunta en la suma de tots ells. Gràcies. 27/04/2022 08:31h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bona Tarda. En referencia a la licitació: ¿Es poden presentar ofertes de diferents Empreses, encara que pertanyin al mateix grup empresarial? ¿Es pot presentar oferta en UTE per algúns lots, i sol per a altres lots? Gracies 22/04/2022 14:41h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bon dia, En cas de ser adjudicataris d'algun dels lots i ser requerits per fer una obra per part d'un ajuntament? Si l'obra no fos del nostre interes, tenim dret a renunciar a l'execució de la mateixa? Rebin una cordial salutació 22/04/2022 12:17h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
1) En relació al percentatge d'incorporació de material procedent de fresat, pensem que caldria indicar de quina manera es comprovarà, en fase de licitació, que s'està en disposició de complir posteriorment, durant l'execució del contracte, per tal de poder atorgar els punts automàtics de manera equànime, sobretot donat que el plec no estableix la obligatorietat de disposició de planta de mescles bituminoses per part del licitador, pròpia o externa, i que la classificació indicada als lots de Treballs d'asfaltatge, 1 a 42, NO és la específica per aquest tipus de treballs (G4). 2) ¿Els preus base son abans d'IVA o alhora de certificar durant l'execució del contracte caldrà aplicar-hi el 13% de Despeses Generals i el 6% de Benefici Industrial? 22/04/2022 12:17h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bon dia. Enumerem a continuació les interrogants a aclarir, si us plau: 1.- En el PTP s'esmenta que els preus no seran objecte de revisió durant la vigència dels dos anys del contracte. Es preveu alguna modificació tenint en compte la situació actual dels mercats? 2.- Si decidim presentar-nos a diversos lots de l'1 al 42 (Treballs d'asfalt), hem de presentar una memòria per lot? El mateix aplica per a declaracions responsables, etc? 3.- Els treballs a executar, que no es defineixen per lots, podran correspondre a qualsevol partida del banc de preus o només les partides que nomeneu en l'Annex del PCAP "Agrupacions de famílies"? Com es van estimar els imports per lots? 4.- Quant a la memòria tècnica, existeix un mínim de l'import per al pla d'assajos? En la secció "Actuacions ordinàries", què s'espera descriure si no s'especifiquen els llocs i treballs específics? Gràcies. 22/04/2022 12:16h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bona tarde, En quant a la memòria tècnica a presentar al sobre B, a la clàsula 18 del PCAP especifica BREU MEMÒRIA TÈCNICA PREGUNTA: Hi ha limitació en l¿extensió de la mateixa (nombre de fulls, tamany de lletra, etc)? Gràcies 21/04/2022 08:37h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Altressí, us recordem que avui, dijous 21 d'abril, a les 10 del matí, tindrà lloc la sessió informativa d'aquesta licitació, com ja va ser publicat al Tauler d'Anuncis, sessió que tindrà lloc via telemàtica en el següent enllaç.
https://us02web.zoom.us/j/83016581498
Bona tarde, En relació a la consideració d¿ofertes anormalment baixes, a la clàusua 14 del PCAP diu: c) Si concorren un mínim de tres empreses licitadores, es considera anormalment baixa l'oferta que compleixi els dos criteris següents: · Que la puntuació que li correspongui en l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 15% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades. · Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d'aquestes puntuacions PREGUNTA: QUAN PARLA DE LA RESTA DE CRITERIS DIFERENTS DEL PREU, INCLOU LA PUNTUACIÓ DE L¿OFERTA TÈCNICA. (JUDICI DE VALOR SOBRE B)? Gràcies 21/04/2022 08:36h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Altressí, us recordem que avui, dijous 21 d'abril, a les 10 del matí, tindrà lloc la sessió informativa d'aquesta licitació, com ja va ser publicat al Tauler d'Anuncis, sessió que tindrà lloc via telemàtica en el següent enllaç.
https://us02web.zoom.us/j/83016581498
Bona tarde, Els preus unitaris que apareixen als diferents TCQ, i sobre els que s¿ha d¿ofertar baixa, - Són preus iva exclòs? - Ja porten inclos el 19% (despeses generals i benefici industrial)? 21/04/2022 08:36h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Altressí, us recordem que avui, dijous 21 d'abril, a les 10 del matí, tindrà lloc la sessió informativa d'aquesta licitació, com ja va ser publicat al Tauler d'Anuncis, sessió que tindrà lloc via telemàtica en el següent enllaç.
https://us02web.zoom.us/j/83016581498
Bona tarda. Al respecte del criteri segons judici de valor del punt primer "organigrama del conjunt de personal...", a qui es refereix com a "personal directe" i a qui com a "personal indirecte"? Gràcies. 21/04/2022 08:36h

Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.

Altressí, us recordem que avui, dijous 21 d'abril, a les 10 del matí, tindrà lloc la sessió informativa d'aquesta licitació, com ja va ser publicat al Tauler d'Anuncis, sessió que tindrà lloc via telemàtica en el següent enllaç.

https://us02web.zoom.us/j/83016581498
Bona tarda, Havent rebut "Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya", M'agradaria fer unes consultes. si em poguèssiu trucar o bé indicar un telèfon on puc adreçar-me. moltes gràcies Salut Raquel 20/04/2022 08:53h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Bona tarda, Tenim els següents dubtes, relatiu al capítol 13 "Requisits i condicions de licitar" del PCAP: En els segon paràgraf s'estableix que les empreses han de comptar amb les llicències que sigui exigibles per a dur a terme l'activitat objecte dels lots de l'Acord marc. Ens poden confirmar que pels lots 1-42, s'ha de disposar de la llicència mediambiental necessària per a desenvolupar l'activitat de fabricació de mescles asfàltiques? En cas afirmatiu, aquesta llicència s'haurà d'acreditar en fase d'oferta? En el mateix paràgraf, a continuació, s'estableix que les empreses han de disposar d'una organització amb elements personals i materials suficients per a la deguda execució dels contractes basats. Ens poden confirmar que per als lots 1-42, els elements materials necessaris inclouen una planta de fabricació de mescles bituminoses? En cas afirmatiu, s'haurà d'acreditar la disponibilitat d'aquesta planta en fase d'oferta? Moltes gràcies per endavant 12/04/2022 16:59h
Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya