Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Universitat Pompeu Fabra
Codi d'expedient:
UPF-2021-0027
Cal preveure zona de descàrrega a la planta baixa ? 02/05/2022 12:08h
No hi ha aquesta previsió
Les cotes de planta baixa definides al PPT pag. 615 son recomanació o obligatories // Les cotes de planta primera definides al PPT pag. 616 son recomanació o obligatories // Cal complir les obligacions de volumetria màxima ? O preval l'edificabilitat màxima de 5.186 m2. sobre rasant ? // l PAE, Plànol P.04. Unitats de Projecte (A02) (Document adjunt) s'especifica que "El sostre podrà ser incrementat o disminuït un 5% i transferit entre unitats, en tot cas garantint la viabilitat del desenvolupament del sostre sobre rasant en coherència amb la capacitat volumètrica dels gàlibs màxims regulats segons els paràmetres d'aquestes normes i dels plànols de proposta normatius. La Unitat 4, que es regula inicialment sense cap assignació de sostre, podrà rebre sostre transferit de les altres unitats sobre rasant si fos necessari per l'execució d'elements que computessin a efectes d'edificabilitat." // Entenem  que en el cas del edificis sobre rasant, aquesta transferència s'ha de realitzar en coherència amb la volumetria i gàlibs determinats al PAE però, en el cas de l'Àgora, aquesta pot absorbir edificabilitat i per tant, incorporar un possible sostre edificat? // Espais lliures a planta baixa. Ens agradaria confirmar que la retranqueig o espai lliure que el Planejament defineix a la planta baixa de l'IBE a la zona nord de la mateixa, amb una dimensió de 14 metres, s'ha de respectar de forma obligatòria o és susceptible de ser parcialment ocupat per algun volum . 02/05/2022 12:07h
Totes les dades i indicacions derivades del Pla Especial estan especificades a la memòria i plànols del document aprovat per l'Ajuntament, no farem cap interpretació dels mateixos.
Aclariment sobre l'infraestructura existent al campus. // Arxius CAD de la resta del campus. // 3D volumetria del campus // Planols del campus , plantes alçats, seccions, del campus 02/05/2022 12:07h
No lliurarem informació gràfica de la resta dels edificis del Campus.
Usos admesos a planta coberta pot ser una cafeteria ? Computaria respecte a l'edificabilitat ? // En el programa de la UPF parla d'espai de socilització de 700 m2. en la terrassa compartir amb l'IBE, computa a nivell de'edificabilitat ? 02/05/2022 12:06h
Els usos permesos a la planta coberta, no computables a efectes d'edificabilitat, estan especificats al Planejament.
Escaleras evacuación aparcamiento Planta-2 modifcada en Planta -1 i Planta Baja  ¿Sería posible realizar cambios a las escaleras que suben desde el parking a la Planta Baja siempre y cuando esos cambios sucedan en las Plantas -1 y Planta Baja? La intención sería poder modificar el punto de salida de la escalera en Planta Baja sin alterar el núcleo en la planta -2. 02/05/2022 12:05h
Qualsevol proposta haurà de respectar les servituts derivades del projecte de l'aparcament sense que signifiquin una modificació de l'esmentat projecte.
De acuerdo al proyecto de aparcamiento, la rampa de acceso es de carácter público en la planta -2 (donde hay algunas plazas para bicicletas) y de carácter privado en la planta -1 donde se realiza la carga y descarga. ¿Podrían explicar en más detalle el requisito de colocación de plazas de bici y patinete en esta planta y qué tipo de acceso se tiene en mente? 02/05/2022 12:04h
L'accès a la zona de càrrega i descàrrega dels edificis de recerca ès de poder ser d'áccès restringit i ha de ser segregable de la rampa d'accès a l'aparcament públic.
Rampa que connecta l'àgora amb el soterrani -1. S'observa al Planejament una rampa d'anada i tornada que connecta el nivell de planta baixa amb el soterrani -1. Ens agradaria confirmar si la definició d'aquesta l'han de recollir les propostes d'aquest concurs o no. 02/05/2022 12:04h
L'abast del la present licictació està especificat al PPT. El planejament preveia una comunicació per persones entre el complex immobiliari del Mercat del Peix i el campus de la Ciutadella. Per problemes tècnics s'ha desistit d'aquesta comunicació, tal com es va comentar a la sessió informativa. Per tant no es preveu un gran flux de persones entre l'Àgora i el 1r. Soterrani.
Posició i funció de la galeria dinstal·lacions. Ens agradaria confirmar si la connexió amb el campus UPF per sota el carrer Villenaes una galeria és només per a pas d'instal·lacions o si es podria utilitzar per a persones més enllà del manteniment. Ens agradaria saber si es pot recol·locar, i en cas afirmatiu, dins de quin àmbit. A més apareix un passadís en L de 4.30 metres d'amplada lliure que connecta la galeria amb la rampa a què ens referim al punt B. Voldríem confirmar si aquesta amplada plantejada s'ha de respectar, o la configuració d'aquest passadís ha de ser creconsiderat dins les propostes. 02/05/2022 12:03h
La comunicació amb el campus de la Ciutadella ès exclusivament d'accès restringit, serveix per disposar les connexions d'alta tensió i comunicacions amb la resta del campus. Així mateix servirà de via d'aprovisionament de mercaderies, mitjançant traspalés, en aquest sentit s'ha de preveure una comunicació entre la connexió sota el carrer Villena i el moll de càrrerga/descàrrega de la planta -1. La construcció del pas soterrani està fora de l'àmbit del concurs.
Connectivitat en planta soterrani. més enllà de pas d'instal·lacions, voldríem confirmar si hi ha intenció de connectar pel nivell -1 la nostra parcel·la amb l'edifici Roger de Llúria d'alguna altra manera a nivell usuari -no des d'un punt de vista d'instal·lacions o manteniment-.A més ens agradaria confirmar el caràcter que ha de tenir la connexió de l'edifici BIST amb el programa del concurs. 02/05/2022 12:03h
La comunicació per persones amb la resta del campus s'ha deproduir a través del carrer Villena, en superfície.
Espais per serveis de suport a la recerca. Ens agradaria sol·licitar una descripció tècnica daquest espai. Seran oficines o més aviat espais tècnics de suport? 02/05/2022 12:02h
Espais assimilables a oficines tot i que destinats a la recerca.
Sala polivalent-auditori. Voldríem confirmar si aquest espai serà utilitzat per tot el conjunt d'edificis o si el seu ús es reduirà a la UPF. 02/05/2022 12:01h
Té consideració d'equipament comú.
Cabines individuals per connexions telemàtiques. Ha de tenir alguna relació amb les sales de treball obertes o ha de ser totalment independent? 02/05/2022 12:00h
Han d'estar annexes a les sales diàfanes per fer possible videoconferències sense interferències.
Segons l'últim projecte facilitat de l'aparcament al soterrani -2, l'anomenada escala 1 -d'evacuació ascendent- planteja una sortida de planta al soterrani 1. Ens agradaria saber si aquesta sortida de planta pot ser utilitzada també a efectes d'evacuació per part dels nostres edificis o ha de ser completament independent. // D'altra banda, l'escala 4 que apareix representada no planteja aquesta sortida de planta i connecta directament els nivells -2 i planta baixa. En aquest cas ens agradaria saber si dins de les propostes es pot plantejar una sortida de planta al soterrani -1 a aquesta escala, per evacuar en cas d'incendis. 02/05/2022 12:00h
Prioritàriament tots els edificis han de ser autonoms i autosuficients, sense plantejat servituts a la resta d'edificis.
Elements del programa podrien ser compartits entre UPF i IBE ? Nuclis d'accès i/o evacuació ? 02/05/2022 11:59h
Prioritàriament tots els edificis han de ser autonoms i autosuficients, sense plantejat servituts a la resta d'edificis.
Rebrem el programa i els planos detallats del BIST ? Calendari de l'edifici, projecte i construcció // Reclama les presentacions del BIST i documents editables (dwg) del projecte del BIST i del planejament // Voldria arxius de planejament en autocad (dwg) i si fareu arribar plantes i seccions del BIST // Reclama un document CAD de la versió actual del BIST (planta baixa, planta tipus, seccions i alçat) // Dwg edifici del BIST 02/05/2022 11:58h
El Projecte del Bist està en fase de desenvolupament, els arxius CAD no es poden considerar definitius i pe aquest motiu no es farà cap lliurament d'informació gràfica. Llevat de la que va mostrar a la jornada d'informació l'equip de Barozzi &Veiga. No es lliurarà cap document editable del planejament, el Pla Especial ès un document públic, accesible per qualsevol ciutadà atrvès dels serveis d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona.

Estem lligats a la distribució dels pilars del soterrani ? 02/05/2022 11:57h
Si
Projecte tècnic de l'aparcament 25/03/2022 14:00h
Per correu electrònic, s'envia als destinataris de les invitacions per participar en la segona fase, l'accés al projecte tècnic de l'aparcament, amb l'advertiment que aquest projecte no pot ser lliurats a terceres persones alienes a la candidatura, ja que encara no s'ha publicat la licitació de l'obra de l'aparcament.
Recull de preguntes i respostes formulades pels licitadors per correu electrònic, a la xerrada informativa i al xat de la xerrada informativa. / Compendio de preguntas y respuestas formuladas por los licitadores por correo electrónico, jornada informativa y en el chat de la jornada informativa 07/07/2021 10:25h
El document en castellà és una traducció de la versió original en català, qualsevol llacuna o contradicció preval la versió original en català. El documento en castellano es una traducción de la versión original en catalán, ante cuaquier laguna o contradicción prevalece la versión original en catalán.
1)Respecte l'ANNEX 3 MODEL DE FITXA DE PROJECTE, posa en vermell "Cada fitxa de projectes tindrà una extensió màxima de 5 pàgines incloent annexes; en format DIN-A3." Consultes: -Es presenten 5 DIN A-3(màxim) d'un sol projecte? o son 5 projectes a presentar en 5 fitxes Din A3? Per altra banda, perquè en els criteris de Valoració del Jurat posa "El Jurat valorarà diversos aspectes d'1 projecte de complexitat tècnica similar en els darrers 20 anys" -A quins Annexes us referiu en la frase en vermell a peu de pàgina del model de fitxa? 2)Respecte al DEUC, si ens presentem en UTE un Arquitecte de nacionalitat espanyola i un despatx estranger, el DEUC d'aquest despatx(traduït al català), ha d'estar signat digitalment? donat que la signatura digital no serà dins del territori espanyol (serà europea). Aquesta pregunta es traslladaria a la resta de la documentació del despatx estranger. 3.Respecte a la Documentació a Presentar a la primera fase, posa: "Identificació del tècnic que es proposa adscriure al contracte com a tècnic especialista a l'àmbit de disseny i càlcul d'estructures ¿ Identificació del tècnic que es proposa adscriure al contracte en l'àmbit de concepció, disseny i càlcul d'instal·lacions" Consulta: 1) Quina documentació cal presentar com a identificació pels tècnics ambientalista, d'instal·lacions i d'estructures? 2) Respecte al Tècnic especialista a l'àmbit de disseny i càlcul d'estructures, no cal presentar fitxa?, tal i com si es demana fitxa pel tècnic ambientalista. 1)Respeto el ANEXO 3 MODELO DE FICHA DE PROYECTO, pone en rojo "Cada ficha de proyectos tendrá una extensión máxima de 5 páginas incluyendo anexos; en formato *DIN-A3." Consultas: -Se presentan 5 DIN A-3(máximo) de un solo proyecto? o 5 proyectos a presentar en 5 fichas Din A3? Por otro lado, en los criterios de Valoración del Jurado pone "El Jurado valorará varios aspectos de 1 proyecto de complejidad técnica similar en los últimos 20 años" -A qué Anexos os referís en la frase en rojo a pie de página del modelo de ficha? 2)Respecto al DEUC, si nos presentamos en UTE un Arquitecto de nacionalidad española y un despacho extranjero, el DEUC de este despacho (traducido al catalán), tiene que estar firmado digitalmente? dado que la firma digital no será dentro del territorio español (será europea). Esta pregunta se trasladaría al resto de la documentación del despacho extranjero. 3.Respecto a la Documentación a Presentar a la primera fase, pone: "Identificación del técnico que se propone adscribir al contrato como técnico especialista al ámbito de diseño y cálculo de estructuras ¿ Identificación del técnico que se propone adscribir al contrato en el ámbito de concepción, diseño y cálculo de instalaciones" Consulta: 1) Qué documentación hay que presentar como identificación por los técnicos ambientalista, de instalaciones y de estructuras? 2) Respecto al Técnico especialista al ámbito de diseño y cálculo de estructuras, no hay que presentar ficha?, tal y como si se pide ficha por el técnico ambientalista. 29/06/2021 19:48h
A la pregunta 1.1, respecte a l'annex 3, s'ha de presentar 1 projecte a efectes de valoració del perfil de l'arquitecte redactor i director d'obra i 1 projecte respecte al tècnic ambientalista, tal i com s'indica en la clàusula 14.1 del PCAP.

A la pregunta 1.2, el terme annexes en el model 3, es refereix a que si es vol presentar una fitxa amb annexes, el conjunt de la extensió del document no ha de superar les 5 pàgines.

A la pregunta 1.1, respecto al anexo 3, se tiene que presentar 1 proyecto a efectos de valoración del perfil del arquitecto redactor y director de obra y 1 proyecto respecto al técnico ambientalista, tal y como se indica en la cláusula 14.1 del PCAP.

A la pregunta 1.2, el término anejas en el modelo 3, se refiere a que si se quiere presentar una ficha con anexos, el conjunto de la extensión del documento no tiene que superar las 5 páginas.

A la pregunta 2, el DEUC formalizado por una empresa de un estado miembro de la Unión Europea tiene que estar firmada mediante certificado digital de acuerdo con la cláusula 7.4 del PCAP

A la pregunta 3.1, Hay que diferenciar bien en función de los técnicos:
- Técnico medioambientalista en el sobre A, no se tiene que identificar, sino que su identificación con la presentación de su curriculum vitae y ficha de proyecto del técnico medioambientalista se tiene que presentar al sobre B
- Técnico especialista al ámbito de diseño y cálculo de estructuras y técnico que se propone adscribir al contrato en el ámbito de concepción, diseño y cálculo de instalaciones: en el sobre A únicamente se tiene que identificar sin que sea necesario aportar ninguna documentación más.
En caso de que el equipo sea propuesto para ser seleccionado para pasar a la fase 2, antes de resolver sobre esta selección se le requerirá para presentar la documentación pertinente (Ver cláusula 14.3 párrafo 13).

A la pregunta 3.2, efectivamente para el técnico especialista al ámbito de diseño y cálculo de estructuras, no hay que presentar ninguna ficha.

A la pregunta 2, el DEUC formalitzat per una empresa d'un estat membre de la Unió Europea ha d'estar signada mitjançant certificat digital d'acord amb la clàusula 7.4 del PCAP

A la pregunta 3.1, Cal diferenciar bé en funció dels tècnics:
- Tècnic mediambientalista en el sobre A, no s'ha d'identificar, sinó que la seva identificació amb la presentació del seu currículum vitae i fitxa de projecte del tècnic mediambientalista s'ha de presentar al sobre B
- Tècnic especialista a l'àmbit de disseny i càlcul d'estructures i tècnic que es proposa adscriure al contracte en l'àmbit de concepció, disseny i càlcul d'instal·lacions: en el sobre A únicament s'ha d'identificar sense que sigui necessari aportar cap documentació més.
En cas de que l'equip sigui proposat per ser seleccionat per passar a la fase 2, abans de resoldre sobre aquesta selecció se li requerirà per presentar la documentació pertinent (Veure clàusula 14.3 paràgraf 13).

A la pregunta 3.2, efectivament pel tècnic especialista a l'àmbit de disseny i càlcul d'estructures, no cal presentar cap fitxa.
La nostra pregunta és si en relació a l'annex 3 "Model de fitxa de projecte" els 5 fulls tenen que tenir la mateixa estructura, o podem presentar els 5 fulls A3 estructurat segons els nostre criteri però que tingui el contingut que hi ha al model. Nuestra pregunta es si en relación al anexo 3 "Modelo de ficha de proyecto" las 5 hojas tienen que tener la misma estructura, o podemos presentar las 5 hojas A3 estructurado según los nuestro criterio pero que tenga el contenido que hay al modelo. 29/06/2021 19:42h
Es recomana mantenir la estructura per facilitar la labor del Jurat i s'agrairia que els licitadors s'ajustin al model facilitat.

Se recomienda mantener la estructura para facilitar la labor del Jurado y se agradecería que los licitadores se ajusten al modelo facilitado.
En la clàusula 10.5 del Plec de Bases diu que "Les persones jurídiques que disposen de diversos tècnics especialistes, poden concórrer amb diferents licitadors" . Això vol dir que hi ha alguna limitació respecte amb quants equips es presenten? Cal justificar-ho d'alguna manera? En la cláusula 10.5 del Pliego de Bases dice que "Las personas jurídicas que disponen de varios técnicos especialistas, pueden concurrir con diferentes licitadores" . Esto quiere decir que hay alguna limitación respeto con cuántos equipos se presentan? Hay que justificarlo de alguna manera? 29/06/2021 19:41h
Aquesta clàusula no té vocació de limitar els equips que es presenten, únicament vol permetre que empreses que disposin de diversos tècnics puguin participar amb equips diferents.

Esta cláusula no tiene vocación de limitar los equipos que se presentan, únicamente quiere permitir que empresas que dispongan de varios técnicos puedan participar con equipos diferentes.
Referent a la clàusula 10.5 del Plec de Bases tenim un dubte. Un mateix tècnic pot participar com a col·laborador amb diversos equips licitadors? En lo referente a la cláusula 10.5 del Pliego de Bases tenemos una duda. Un mismo técnico puede participar como colaborador con varios equipos licitadores? 29/06/2021 19:40h
El plec de clàusules administratives no limita que un mateix tècnic pugui participar com a col·laborador a diversos equips licitadors. Per tant, es pot fer.

El pliego de cláusulas administrativas no limita que un mismo técnico pueda participar como colaborador a varios equipos licitadores. Por lo tanto, se puede hacer.
Nos dirigimos a ustedes a raíz de unas dudas surgidas sobre la Licitación de la Ciutadella del Conocimiento que a continuación le enumero: ¿ ¿Es necesario que sea el mismo arquitecto el Redactor del Proyecto Básico que Director de Obra o puede tratarse de personas distintas? ¿ En el caso de concurrir como UTE, ¿de qué forma se certifica la experiencia? ¿ ¿Puede tratarse de un arquitecto internacional? ¿ ¿La persona que acredite la experiencia tiene que ser el firmante? ¿ ¿Puede presentarse una empresa en vez de un arquitecto? 29/06/2021 19:39h
- Si, és necessari haver redactat el projecte bàsic i la direcció d'obra de l'edifici, observi com a experiència específica es diu "ha de complir les dues condicions següents".
- L'apartat 10.6 indica que l'acreditació de la participació dels tècnics en projectes específics (10.1 b, c i d) es realitzarà prioritàriament mitjançant documentació de tercers: certificats de bona execució, declaracions responsables de l'entitat o client que va tenir el tècnic prestant el servei. En cas que el licitador sigui una societat, s'admetrà junt amb la documentació indicada anteriorment, documentació acreditativa de la relació professional o laboral amb el tècnic durant el temps en què es va prestar el servei.
Si la voluntat seva és presentar-se amb el compromís de constituir-se en una UTE, la experiència a acreditar serà la dels professionals que formaran l'equip, d'acord amb els requeriments de l'apartat 10.6.
- La licitació està oberta a la presentació de professionals de qualsevol nacionalitat.
- El professional que acrediti l'experiència és qui ha d'assumir el projecte i l'execució.
- Es permet la presentació d'una empresa sempre i quan a l'empresa figuri el director de l'equip o l'encarregat de dirigir els treballs i sigui un arquitecte i autor del projecte que es presenti per valorar a la primera fase (Apartat 9.2)

- Si, es necesario haber redactado el proyecto básico y la dirección de obra del edificio, observe como experiencia específica se llama "tiene que cumplir las dos condiciones siguientes".
- El apartado 10.6 indica que la acreditación de la participación de los técnicos en proyectos específicos (10.1 b, c y d) se realizará prioritariamente mediante documentación de terceros: certificados de buena ejecución, declaraciones responsables de la entidad o cliente que tuvo el técnico prestando el servicio. En caso de que el licitador sea una sociedad, se admitirá junto con la documentación indicada anteriormente, documentación acreditativa de la relación profesional o laboral con el técnico durante el tiempo en que se prestó el servicio.
Si la voluntad suya es presentarse con el compromiso de constituirse en una UTE, la experiencia a acreditar será la de los profesionales que formarán el equipo, de acuerdo con los requerimientos del apartado 10.6.
- La licitación está abierta a la presentación de profesionales de cualquier nacionalidad.
- El profesional que acredite la experiencia es quien tiene que asumir el proyecto y la ejecución.
- Se permite la presentación de una empresa siempre y cuando a la empresa figure el director del equipo o el encargado de dirigir los trabajos y sea un arquitecto y autor del proyecto que se presente para valorar a la primera fase (Apartado 9.2)
En cas de tractar-se d'una UTE, entenem que el CV ha de ser exclusivament de l'autor del projecte presentat com a "projecte similar"? o ha de ser un CV que englobi els diversos components de la UTE? En caso de tratarse de una UTE, ¿Entendemos que el CV tiene que ser exclusivamente del autor del proyecto presentado como "proyecto similar"? o tiene que ser un CV que englobe los diversos componentes de la UTE? 29/06/2021 19:37h
Ha de ser de l'autor del projecte presentat com a "projecte similar".

Debe ser del autor del proyecto presentado como "proyecto similar"
No nos queda claro si al concurrir en UTE la solvencia se suma entre los equipos y si en la valoración de CV y proyectos es conjunta o habría que elegir un único representante. La información del pliego es contradictoria, agradeceríamos vuestra aclaración. Adjunto algunos puntos que tratan sobre esto: · Página 13 "Normes aplicables a l'autoria conjunta: En cas que es proposi a dues persones en condició d'autoria conjunta, només s'exigirà que una de les dues compleixi amb la totalitat dels requisits de solvència, situació que haurà d'estar degudament indicada a l'oferta. Igualment en relació als criteris de selecció de l'equip (1a fase del concurs), haurà d'especificar-se clarament quina de les dues persones ha de ser objecte de valoració per part del Jurat de la licitació, que ho serà respecte tots els apartats indicats a l'apartat 14.1.4 del PCAP." * el apartado 14.1.4 no existe · Página 15 11.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva solvència, en els termes indicats en la clàusula 10. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves integrants 29/06/2021 19:35h
S'ha de separar el que són els requisits d'accès o de solvencia tècnica amb el que valorarà el Jurat respecte a aquests requisits. El que es valora a la primera fase respecte a l'arquitecte director de l'obra és un profesional, no una UTE. Per tant, el licitador haurà d'indicar clarament quin professional es proposa per ser objecte de valoració per part del Jurat del concurs.

Se debe diferenciar entre lo que son los requisitos de acceso o solvencia técnica de lo que valorará el Jurado respecto a estos requisitos. Lo que se valora a la primera fase respecto al arquitecto director de la obra es un profesional, no una UTE. Por lo tanto, el licitador tendrá que indicar claramente qué profesional se propone para ser objeto de valoración por parte del Jurado del concurso.
A les bases del concurs a la part de solvència tècnica diu: a) Arquitecte director de l'equip (o dos, en el cas de proposar l'autoria conjunta): Requisits: - Titulació: Arquitectura superior - Experiència professional mínima de 10 anys des de la data de col·legiació - Experiència específica, ha de complir les dues condicions següents: ¿ participació com autor, en la redacció d'un mínim d'1 projecte de complexitat tècnica similar, en els darrers 20 anys, i ¿ director d'obra mínim d'1 projecte d'edifici de complexitat tècnica similar, en els darrers 20 anys En el punt de criteris de valoració diu: b) QUALITAT (fins a 45 punts): El Jurat valorarà diversos aspectes d'1 projecte de complexitat tècnica similar en els darrers 20 anys, on hagi participat en qualitat d'Autor o coautor del projecte. En particular, es puntuaran de manera independent els àmbits que s'exposen a continuació: És necessari haver fet la direcció d'obra de l'edifici? Es podrien presentar diversos projectes els quals no s'han executat? En las bases del concurso a la parte de solvencia técnica dice: a) Arquitecto director del equipo (o dos, en el caso de proponer la autoría conjunta): Requisitos: - Titulación: Arquitectura superior - Experiencia profesional mínima de 10 años desde la fecha de colegiación - Experiencia específica, tiene que cumplir las dos condiciones siguientes: ¿ participación como autor, en la redacción de un mínimo de 1 proyecto de complejidad técnica similar, en los últimos 20 años, y ¿ director de obra mínimo de 1 proyecto de edificio de complejidad técnica similar, en los últimos 20 años En el punto de criterios de valoración dice: b) CALIDAD (hasta 45 puntos): El Jurado valorará varios aspectos de 1 proyecto de complejidad técnica similar en los últimos 20 años, donde haya participado en calidad de Autor o coautor del proyecto. En particular, se puntuarán de manera independiente los ámbitos que se exponen a continuación: Es necesario haber hecho la dirección de obra del edificio? Se podrían presentar varios proyectos los cuales no se han ejecutado? 29/06/2021 19:33h
Si, és necessari haver fet la direcció d'obra de l'edifici, observi com a experiència específica es diu "ha de complir les dues condicions següents".
A efectes de valoració de la primera fase del Jurat només es pot presentar 1 projecte i ha d'haver-se executat.

Si, es necesario haber hecho la dirección de obra del edificio, observe que como experiencia específica se indica "tiene que cumplir las dos condiciones siguientes".
A efectos de valoración de la primera fase del Jurado solo se puede presentar 1 proyecto y tiene que haberse ejecutado.
Estem interessats en presentar-nos com col·laboradors de l'àrea d'instal·lacions i Condicions Ambientals Podem utilitzar el mateix projecte per acreditar el tècnic de condicions Ambientals (clàusula 10.1 b) i d'instal·lacions (clàusula 10.1 d) FASE 1? Estamos interesados al presentarnos como colaboradores del área de instalaciones y Condiciones Ambientales ¿Podemos utilizar el mismo proyecto para acreditar el técnico de condiciones Ambientales (cláusula 10.1 b) y de instalaciones (cláusula 10.1 d) FASE 1? 29/06/2021 19:31h
La clàusula 10.3 del PCAP indica que un mateix tècnic dels especificats anteriorment, pot participar assumint fins a un màxim de DUES (2) especialitats, sempre i quan acrediti tenir la titulació, els coneixements i l'experiència requerits en aquest plec i si justifica que és viable des del punt de vista de la dedicació per a cadascuna de les feines.

La cláusula 10.3 del PCAP indica que un mismo técnico de los especificados anteriormente, puede participar asumiendo hasta un máximo de DOS (2) especialidades, siempre y cuando acredite tener la titulación, los conocimientos y la experiencia requeridos en este pliego y si justifica que es viable desde el punto de vista de la dedicación para cada una de los trabajos.
Sobre las valoraciones del CV de autor (página 24 del Pliego Administrativo). Según lo descrito, se valorarán 15 puntos de experiencia y 15 puntos de formación y conocimientos específicos. ¿Podríais especificarnos cómo se valorará realmente el volumen de proyectos o los conocimientos? Si por número, metros cuadrados, PEC, edificios similares... 29/06/2021 19:29h
La valoració de l'arquitecte redactor i director de l'obra correspon al Jurat, qui puntuarà els aspectes indicats a l'apartat 14.4.1.a) del PCAP segons l'encaix global del perfil al projecte arquitectònic i d'acord amb l'escala de valoració de l'arquitecte, sense que es pugui anticipar més detalladament atès que queda en l'àmbit d'apreciació del Jurat.

La valoración del arquitecto redactor y director de la obra corresponde al Jurado, uien puntuará los aspectos indicados al apartado 14.4.1.a) del PCAP según la ensambladura global del perfil al proyecto arquitectónico y de acuerdo con la escala de valoración del arquitecto, sin que se pueda anticipar más en detalle dado que queda en el ámbito de apreciación del Jurado.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya