Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Codi d'expedient:
CTTI-2018-104
Es podría proposar un suministre de serveis 100% nous? 17/10/2018 16:02h
Cal acomplir amb les prescripcions establertes per a la contractació incloses les obligacions essencials del contracte, garantint la transició del servei amb qualitat i termini establerts en els plecs que regeixen aquest contracte.
Podeu indicar el cost unitari repercutit a cada servei? 17/10/2018 16:01h
El cost de cada servei està identificat en el document 03_20180104_PCAP Annex 3_2 Presentació oferta sobre C Lot 1.
En referencia al document de valor residual 04_20180104_PPTP Annex 9 Inventari serveis - L1 (Esp).xlsx Podeu detallar nombre de mesos pendents d'amortització dels serveis? 17/10/2018 16:00h
No es preveu cap amortització en els serveis que formen part de l'inventari Annex 9 del PPTP .
Referent a la documentació administrativa a presentar, en cas d'anar en una mateixa UTE als 3 lots i tenint en compte que l'apoderat de totes les empreses de la UTE és el mateix, és necessari presentar una declaració diferent per cada lot o afegint a la capcelera de la declaració la numeració de cada lot al que la UTE es presenta és suficient? 11/10/2018 15:32h
Si les dades apliquen als 3 lots per igual serà suficient una única declaració per a tots els lots
PCAP - Annex Presentació oferta sobre C Lot 3 Pestanya Altres criteris: Pel que fa al apartat "Millora excedent de dades" no existeix un criteri per repartir els punts entre els diferents perfils. Sol·licitem saber com es repartiran els punts entre els diferents perfils. 11/10/2018 08:58h
La proposta de millora es per tots els perfils.
PCAP - Annex Presentació oferta sobre C Lot 3 Pestanya Altres criteris: Pel que fa al apartat "Increment anual de l'abonament de dades" en el subapartat "Nous Abonament de dades en roaming" els criteris de valoració es defineix com "0,15 punts per cada nou abonament addicional de dades amb roaming proposat pels licitadors fins a un màxim de 2 abonaments (fins a 0,3 punts)." però només hi ha un abonament. Cal entendre que els 0,3 punts van íntegrament a aquest abonament ? 11/10/2018 08:57h
Si, atès que aquest és un increment sobre el nou abonament de dades de roaming proposat anteriorment que en cap cas pot ser superior a un, i per tant es valorarà amb la puntuació màxima l'oferta que proposi un major increment anual, i es puntuarà a la resta proporcionalment entre el màxim ofert i el mínim requerit, d'acord amb el que s'especifica a la pàg. 17 del PCAP.
PCAP - Annex Presentació oferta sobre C Lot 3 Pestanya Altres criteris: Pel que fa al apartat "Increment anual de l'abonament de dades" la columna "Valor Anual" ens porta a confusió. Entenem que en la columna "Valor proposat" cal posar el només el nombre de GB anuals d'increment anual (i no el nombre de GB disponibles) per cadascun dels perfils independentment de la millora del apartat "Increment abonament de dades". Preguem confirmació. 11/10/2018 08:55h
Tal i com s'especifica en el PCAP, cal indicar l'increment sobre el mínim requerit.
Lot 3: Pàg. 64 del PCAP. "Millora d'ANS": En el cas de que de igualat el llindar 4, ¿la puntuació seria de 0,2 punts (0,1 punts per millorar el grau 3 + 0,1 per arribar al grau 4)? Pàg. 65 "penalització màxima" En l'Excel no hi ha casella per incloure la penalització màxima, on s'ha de indicar? 10/10/2018 17:58h
Es torna a publicar el PCAP amb aquest error tipogràfic corregit per tal d'aclarir millor aquest dubte.
on diu
Pàg. 64 :
0,1 punts en cas que s'igualin el llindar de grau 3 al valor del llindar de grau 4 indicat al PPT.
Ha de dir:
0,2 punts en cas que s'igualin el llindar de grau 3 al valor del llindar de grau 4 indicat al PPT.
Pàg. 65: Es publica l'excel amb la correcció.
Lot 2: Pàg. 59 del PCAP. "Millora d'ANS": En el cas de que de igualat el llindar 4, ¿la puntuació seria de 0,8 punts (0,3 punts per millorar el grau 3 + 0,5 per arribar al grau 4)? En el cas de millorar l'oferta en tots 6 indicadors fins el grau 4, la puntuació seria (0,3 +0,5) * 6 = 4,8 punts als que hauriem de sumar 0,3 *6 =1,8 puts per millora del llindar de grau 1 o2. La suma resultant es 6,6 punts quan el màxim de l'apartat es 6 punts. Pàg. 59 "penalització màxima" En l'Excel no hi ha casella per incloure la penalització màxima, on s'ha de indicar? 10/10/2018 17:57h
Es torna a publicar el PCAP amb aquest error tipogràfic corregit per tal d'aclarir millor aquest dubte.

on diu
Per millorar el llindar de grau 1 o de grau 2: 0,3 punts.
Ha de dir:
Per millorar el llindar de grau 1 o de grau 2: 0,5 punts.
Respecte la "penalització màxima" es publica l'excel amb la correcció
Lot 1: Pàg. 55 del PCAP, "Millora d'ANS": En el cas de que de igualat el llindar 4, la puntuació seria de 0,4 punts (0,1 punts per millorar el grau 3 + 0,3 per arribar al grau 4)? Pàg. 56 "penalització màxima" En l'Excel no hi ha casella per incloure la penalització màxima, on s'ha de indicar? 10/10/2018 17:55h
Pàg. 55: No, la puntuació en cas d'igualar el llindar 4 es 0,3 ( no es acumulable ).
Es torna a publicar el PCAP amb aquest error tipogràfic corregit per tal d'aclarir millor aquest dubte.
Pàg. 56: Es publica l'excel amb la correcció
Ubicacions del nus de comunicacions 10/10/2018 17:53h
CPD 1 de nus: Edifici CTTI: Carrer de Salvador Espriu, 45-51 (Polígon Pedrosa) | 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
CPD 2 de nus: Edifici T-Systems: Carrer de Sancho de Àvila, 110, 08018 Barcelona
CPD 3 de nus: Edifici Complex Central de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra: Av. de la Pau, 120, 08206 Sabadell, Barcelona
Llista de les seus de la Generalitat 10/10/2018 17:52h
S'adjunta excel amb el detall (Mestre seus.xlsx)
Consulta pels 3 lots: PCAP- Criteris objectius pàg 9 i 18 - descomptes per volum de consum: s'indica que es donarà la puntuació máxima a qui ofereix el descompte més gran pero no s'indica com és la puntuació de la resta. Podeu indicar com es puntua a la resta de licitadors? 05/10/2018 09:07h
Tal i com especifica el PCAP la puntuació màxima es donarà al licitador que ofereixi el màxim descompte i a la resta de licitadors es calcularà de forma directament proporcional.
PCAP- Annex presentació oferta sobre C lot 1. o A la página 9 del PCAP s'indica que es valorarà fins a 0,25 punts els descomptes en canvis en els patrons de consum del serveis ocasionals de veu però en el Excel no n'hi ha una casella per indicar el descompte. Podeu indicar com procedir? o D'altra part, l' Excel hi ha una casella per indicar un descompte del servei de TELÈFONS D'ÚS PÚBLIC que no està inclós a la valoració. Podeu indicar com procedir? 05/10/2018 09:06h
Hi ha un error tipogràfic en l'excel , on fa referencia Telèfons d'us públic, hauria de dir serveis ocasionals de veu. Els fitxers excel corresponents seran degudament corregits en el perfil.
INFORMACIÓ PRESENTACIÓ SOBRE DIGITAL 04/10/2018 11:21h
Es pot trobar informació de com presentar oferta a:
https://preproduccio.contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/documentacio.xhtml
Es requereix per part del CTTi o bé dins de l'abast del servei de documentació de PRLs per a les intervencions en les seves ubicacions/seus? En quines i de quin tipus? 04/10/2018 08:35h
Es requereix documentació de PRLs per totes les instal·lacions o actuacions que es facin a les seus de la Generalitat.
- Lot 3, Ap. II.3. Es sol·licita dins de l'inventari d'infraestructures "Cobertura de l'operador en la Seu Generalitat". Podeu facil·litar el detall de coordenades de les seus a analitzar? En cas contrari, podeu indicar com donar resposta a aquest requeriment? 03/10/2018 16:23h
En data 01/10/18 ha estat publicada resposta a aquesta qüestió.
- Lot 3. Els llistats d'equipaments sol·licitats en format xls o similars consumeixen documentació de la proposta? 03/10/2018 16:21h
No, aquests llistats no computen en el màxim de pàgines permès a l'oferta sempre estiguin en fitxer separat de la proposta técnica o en els annexes de la mateixa.
- Lot 3, Ap. II.2.1 Cobertura. Data estimada d'instal·lació del sistema de cobertura de seu del nou campus administratiu de la Generalitat de Catalunya a la Zona Franca? 03/10/2018 16:20h
No es disposa d'informació al respecte.
- De la mateixa forma que en aquest expedient, es compromet el CTTI a portar a terme l'adquisició de tal equipament a l'adjudicatari en el supòsit de que, finalitzat el contracte objecte de la present licitació per qualsevol causa, l'adjudicatari de la posterior licitació convocada per el CTTI amb el mateix objecte de la present no ho faci o si tal licitació quedi deserta per qualsevol circumstància? 03/10/2018 12:24h
No. Tal i com especifica el Pla de devolució del servei al PPTP l'adjudicatari haurà d'oferir el maquinari de la seva propietat adscrit als serveis objecte del contracte al nou proveïdor entrant o a terceres parts anomenades pel CTTI sense que això s'estableixi com a obligació d'adquisició per cap de les parts.
-Hi ha garanties que l'actual infraestructura podrà mantenir-se en els propers 2+2 anys i no es trobarà amb problemes de suport tècnic oficial? 03/10/2018 12:23h
Atès que es tracta de serveis d'empreses alienes al Centre de Telecomunicacions (receptor del servei) no podem donar informació al respecte.
- Es demana compromís d'adquisició del material residual segons l'Annex 7. Es podria realitzar mitjançant descompte en la factura de serveis durant el procés de transició? És a dir, en comptes d'emetre factura de l'actual proveïdor al nou adjudicatari, es podria fer mitjançant el propi client? És possible descomptar del preu dels serveis i durant el procés de transició l'import total d'adquisició? - En cas que no sigui possible, quins conceptes apareixeran en la factura del proveïdor sortint? Tindrem dades d'alta d'equipament i residual individual? 03/10/2018 12:22h
- No és possible, atès que es tracta d'un acord entre dos empreses (proveïdors sortint i entrant) que no són Centre de Telecomunicacions (receptor del servei)
- Atès que es tracta d'un acord entre dos empreses (proveïdors sortint i entrant) que no són Centre de Telecomunicacions (receptor del servei) no podem donar informació al respecte.
¿ Apartat II.1.3.3. Enllaç primari mòbil de centraleta: enllaç amb 30 canals de veu per a centraletes telefòniques com a alternativa als enllaços fix en cas d'incidència o bé per a projectes específics d'integració de fix i mòbil, com ara el servei de cercapersones en hospitals. El servei sol·licitat inclou la provisió i manteniment de l'enllaç primari mòbil i tarifa plana de veu on-net. En quines seus/adreces s'han d'instal·lar els 12 primaris mòbils? Es demana Tarifa Plana de veu On-Net. Per a quina volumetria de minuts? 01/10/2018 14:57h
Llista d'ubicacions de primaris fitxer adjunt, volumetria il·limitada
¿ Apartat II.5.1. L'adjudicatari s'haurà de fer càrrec del manteniment i renovació, si s'escau, de la infraestructura de repetidors de senyal en interiors de les seus de Generalitat. Agrairem el detall de les infraestructures instal·lades actualment. 01/10/2018 14:50h
Adjuntem llistat "repetidors de senyal.xlsx" amb la informació disponible.
¿ Apartat II.6.2.1. L'adjudicatari entregarà de forma periòdica al CTTI dades agregades i anònimes d'ús i localització dels serveis i terminals de la Generalitat adscrits al contracte. La periodicitat i format concrets de les dades s'acordaran entre el CTTI i l'adjudicatari. Ens cal saber el detall de periodicitat, abast i informació que es vol tenir en compte en l'anonimització. 01/10/2018 14:49h
Tal com es diu en el plec tècnic es pactarà amb l'adjudicatari.
¿ Apartat II.6.2.1. L'adjudicatari entregarà de forma periòdica al CTTI dades agregades i anònimes d'ús i localització dels serveis i terminals de la Generalitat adscrits al contracte. La periodicitat i format concrets de les dades s'acordaran entre el CTTI i l'adjudicatari. Ens cal saber el detall de periodicitat, abast i informació que es vol tenir en compte en l'anonimització. 01/10/2018 14:46h
Tal com es diu en el plec tècnic es pactarà amb l'adjudicatari.
¿ Apartat II.4.1.5. La distribució del nus de comunicacions multimèdia es basa en una estructura d'entorns funcionals ubicada en diversos CPDs, inicialment dos, podent-ne augmentar en el decurs del projecte. Necessitem conèixer la ubicació dels CPS a que fan referència 01/10/2018 14:45h
Aquesta informació es facilitarà a l'adjudicatari per motius de seguretat.
¿ Apartat II.3.7. Cobertura de l'operador en la Seu Generalitat. Habitants coberts (cens/població flotant) . Ens podrien aclarir aquest dos requeriments en l'àmbit d'aquest apartat? 01/10/2018 14:45h
En aquest apartat cal que el licitador faciliti el màxim d'informació detallada disponible de les cobertures.
¿ Apartat II.2.8.1. El CTTI licitarà a curt termini un servei específic de gestió integrada de dispositius. Un cop adjudicat, el proveïdor del present contracte haurà de realitzar l'enrolat en l'eina de gestió de dispositius de tots els terminals que es lliurin (nous o postvenda) a partir d'aquell moment i, preferentment, subministrarà els nous terminals amb capacitat per enrolar-se automàticament en l'eina de gestió de dispositius. Desconeixem el sistema de gestió i entenem que es decidirà en un nou contracte. L'enrolament/servei en aquest sistema no hauria de correspondre al proveïdor d'aquest nou contracte? 01/10/2018 14:44h
No, el enrolament es responsabilitat de l'adjudicatari d'aquest lot, tal com descriu el plec tècnic.
¿ Apartat II.2.6.42. L'adjudicatari haurà d'oferir terminals de gamma molt alta dels principals fabricants. a la pàgina 30, es requereix que a les propostes s'ofereixin terminals de gamma molt alta. Quins models es consideren de gamma molt alta? En quins volums es requereixen terminals d'aquestes característiques? 01/10/2018 14:43h
Dels terminals descrits en el plec tots els considerats com a gamma molt alta exceptuen l'iphone 6S, en el moment de redacció del plec i caldrà actualitzar als equivalents actuals.
¿ Apartat II.2.6.41. En la taula següent es mostren les gammes de terminals assimilades a cada perfil d'usuari i els terminals disponibles en el servei a data 1/6/2018. (PÀG. 30) . A la descripció dels terminals de perfil Premium disponibles actualment s'inclouen terminals d'una forquilla molt amplia de prestacions i preus. Poden aportar més detall del tipus de terminal que es requereix en aquest perfil? 01/10/2018 14:43h
Dels terminals descrits en el plec, l'inclòs en el moment d'escriptura del plec era Iphone 6S ( terminal inclòs en el cost del servei ), caldrà actualitzar als equivalent actuals.
¿ Apartat II.2.6.38. En cas de robatori, la substitució serà sense cost sempre i quan es presenti el corresponent justificant de denúncia. Per a aquesta cobertura, necessitaríem conèixer el volum de robatoris declarats l'últim any per gama de terminal. 01/10/2018 14:42h
El volum de pèrdues o robatoris és d'uns terminals 15 mensuals.
¿ Apartat II.2.6.37. En cas d'avaria, l'adjudicatari haurà de reparar o substituir el terminal avariat per un altre terminal equivalent del catàleg de la mateixa gamma. Tant la reparació com la substitució seran a càrrec de l'adjudicatari, que no podrà facturar ni la reparació ni la substitució. S'inclourà la substitució sense cost de terminals no reparables per causes atribuïbles a client, fins a un màxim de l'1% anual d'incidències de serveis respecte a la planta total instal·lada. Necessitaríem saber quin ha estat el volum de reparacions el darrer any segons tipologia (danys coberts per garantia, trencament de pantalla, oxidació, problemes de software¿) 01/10/2018 14:40h
El volum de substitucions de terminals és d'uns 175 mensuals. No disposem de dades del detall del tipus de mal funcionament.
¿ Apartat II.2.6.26. En cas que durant la vigència del contracte s'implanti una eina de gestió integrada de dispositius, el proveïdor del present contracte haurà de realitzar l'enrolat en l'eina de tots els terminals que es lliurin (nous o postvenda) a partir d'aquell moment. Per altra banda, tot i que no es preveu inicialment, el licitador es compromet a fer versions de firmware dels terminals adaptades per a la Generalitat en cas que fes falta compatibilitzar-los amb el servei de gestió integrada de dispositius. Aquest enrolament recaurà en el proveïdor del sistema integrat de dispositius que sigui adjudicatari del nou concurs, correcte? 01/10/2018 14:40h
No, el enrolament es responsabilitat de l'adjudicatari d'aquest lot, tal com descriu el plec tècnic.
¿ Apartat II.2.6.1. Qualsevol terminal subministrat per l'adjudicatari serà propietat del CTTI, mentre que aquells que ja ho fossin amb anterioritat a l'adjudicació del contracte gaudiran dels mateixos nivells de servei. De cara a l'estimació de la postvenda associada als terminals del CTTI anteriors a l'adjudicació, necessitem un llistat dels terminals dels quals l'operador adjudicatari haurà d'assumir l'execució de la garantia del fabricant i la seva antiguitat. 01/10/2018 14:39h
En el plec tècnic hi ha un llistat de terminals homologats en el moment de la licitació.
¿ Apartat II.2.5.1. El licitador proveirà l'accés a la xarxa intranet corporativa de la Generalitat que ha de permetre l'accés als recursos i dades de la xarxa intranet des de dispositius mòbils personals. Tot el tràfic de dades d'una línia mòbil ha de cursar en forma privada per l'APN privat, correcte? 01/10/2018 14:39h
En els casos que es requereixi aquesta funcionalitat, per defecte els terminal han de disposar d'altre perfils de connexió, per exemple com internet.
¿ Apartat II.2.3.7. Restringir/denegar les trucades amb número privat a determinats usuaris del grup (p.ex. alts càrrecs). Poden donar més detall del significat d'aquest concepte? 01/10/2018 14:38h
El requeriment està descrit correctament en el plec tècnic
¿ Apartat II.2.2.11. Disposar d'eines de gestió d'alarmes de les connexions i dels equips dedicats. Donat que el punt de demarcació del servei d'aquest lot està en el punt de terminació de les línies de comunicació, entenem que aquestes alarmes són les associades a la plataforma de comunicacions i proveïdor dels equipaments, correcte? 01/10/2018 14:37h
Aquest requeriment implica a tots els equipament de la solució del licitador.
¿ Apartat II.2.2.10. Disposar d'eines de tarificació. Les estadístiques només les podríem donar dels propis accessos. No obstant, aquestes estadístiques i la dels accessos dels altres proveïdors les té en global la plataforma de comunicacions. Així doncs, entenem que aquest requeriment recaurà en el proveïdor d'aquesta plataforma, correcte? 01/10/2018 14:21h
Aquest requeriment implica a tots els components de la solució, tant als equipament de comunicacions multimèdia com a tots els equipament de la solució del licitador.
¿ Apartat II.2.2.9. Disposar d'estadístiques de trànsit cursat. La tarificació del tràfic del nus entenem que recau en la plataforma de comunicacions, correcte? 01/10/2018 14:20h
Aquest requeriment implica a tots els components de la solució, tant als equipament de comunicacions multimèdia com a tots els equipament de la solució del licitador.
¿ Apartat II.2.2.8. Interconnectar-se amb el nus de comunicacions multimèdia a la seu principal i la de backup. Necessitem les adreces de les dues seus de comunicació multimèdia. 01/10/2018 14:19h
Aquesta informació es facilitarà a l'adjudicatari per motius de seguretat.
¿ Apartat II.2.2.6. Garantir que es manté la numeració de la Generalitat tant en trucades entrants com sortints. El número presentat en les trucades sortints ha de ser el número directe (fix o mòbil) de l'usuari que truca o el de capçalera de cada seu si així es demana per part de l'usuari. Aquest requeriment entenem que recau en el equipament de comunicacions multimèdia, correcte? 01/10/2018 12:32h
Aquest requeriment implica a tots els components de la solució, tant als equipament de comunicacions multimèdia com a tot els equipament de la solució del licitador.
¿ Apartat II.2.2.4. Trànsit de veu. En el moment que estigui operatiu el nus de comunicacions multimèdia, d'acord amb el que es descriu a l'apartat II.4.1, el proveïdor haurà d'encaminar el trànsit de trucades segons el següent: - El trànsit de trucades intern amb destí fix a la xarxa de la Generalitat (trànsit on-net mòbil-fix) s'ha de finalitzar al nus de comunicacions multimèdia, en el cas que l'adjudicatari sigui diferent de l'adjudicatari del contracte de telefonia fixa o que sigui necessari per prestar el servei requerit (p.ex. trànsit amb les comunicacions unificades, etc.). - El trànsit de trucades intern amb destí mòbil a la xarxa de la Generalitat (trànsit on-net mòbil-mòbil) s'ha de finalitzar al nus de comunicacions multimèdia en cas que sigui necessari per prestar el servei requerit (p.ex. trànsit amb les comunicacions unificades, etc.). En cas que no sigui necessari no caldrà entregar el trànsit al nus de comunicacions multimèdia sinó que es podrà cursar directament a la xarxa de l'adjudicatari (p.ex. trànsit entre línies de la xarxa de telefonia). Com es preveu identificar la trucada mòbil-mòbil interna del CTTI que es vulgui cursar a traves del node de comunicacions multimèdia de la trucada a mòbil que hagi de cursar-se directament per la xarxa mòbil de l'operador? 01/10/2018 12:31h
Segons consultes a la BBDD de numeració on-net, que s'ha de mantenir actualitzada pel proveïdor tal com descriu el plec tècnic
¿ Apartat II.2.1.8. L'adjudicatari proveirà un mínim de 4 noves estacions base en torres de telecomunicacions del CTTI cada any, a banda de les que ja pugui tenir instal·lades en el moment de l'adjudicació. Els criteris d'assignació d'aquests emplaçaments es planificaran conjuntament entre l'adjudicatari i el CTTI. Els emplaçaments per a aquestes BTS els proveirà el CTTI o els ha d'aportar el proveïdor? 01/10/2018 12:31h
Tal com descriu el plec tècnic les torres son propietat del CTTI.
¿ Apartat II.2.1.6. Implantar solucions de cobertura temporals en el cas d'esdeveniments especials o emergències, sense cost per al CTTI, amb un màxim de tres vegades l'any. Necessitaríem conèixer amb més detall les necessitats d'aquests esdeveniments especials per a dimensionar la solució. 01/10/2018 12:30h
Els casos més típics, son fires i events de la Generalitat i cobertura d'actuacions dels cossos d'emergències en zones geogràfiques acotades per emergències.
¿ Apartat II.2.1.5. Cobertura 100% de les seus de la Generalitat. Necessitem el llistat de les seus de la Generalitat, a poder ser amb les seves coordenades geogràfiques. 01/10/2018 12:29h
Les dades exactes s'entregaran a l'adjudicatari, igualment es pot consulta la web de la Generalitat per fer una estimació de les seus.
¿ Apartat II.1.4.16. Possibilitat d'enviar SMS certificats. Quin volum de SMS Certificats envien al marge dels SMS estàndard? 01/10/2018 12:29h
Actualment no s'utilitza aquest servei
¿ Apartat II.1.4.10. Suport al CTTI i Departaments de la Generalitat, per tal de garantir la correcta migració de les eines que estan utilitzant actualment el servei. Ens podrien facilitar un llistat de les eines actuals a les que fan referència? 01/10/2018 12:28h
Actualment es disposa de 15 eines que fan servir el webservices
¿ Apartat II.1.3.19. El servei sol·licitat es composa de la numeració de xarxa intel·ligent, i ha d'incloure la configuració inicial de qualsevol funcionalitat disponible a la xarxa intel·ligent, així com les modificacions posteriors que siguin necessàries. Ens podrien donar el detall de tràfic de xarxa intel·ligent en funció del número trucant (fixe o mòbil)? 01/10/2018 12:27h
Actualment no hi ha cap servei actiu.
¿ Apartat II.1.3.11. Xarxa intel·ligent: servei de número lògic que comença per les xifres 900, 901 o 902 i que gestiona les trucades rebudes segons les necessitats de l'usuari, per donar redundància de proveïdor als serveis del lot 1. Com està previst que funcioni la redundància amb els serveis 900, 901 i 902 del Lot 1? Com la mateixa numeració no pot estar activa en dos operadors diferents, quin mecanisme s'ha pensat? Entenem que hem de reproduir en la plataforma de redundància els arbres i configuració dels serveis del Lot 1 (40 números, 1,5 Milions de minuts/any en cas de caiguda de la xarxa intel·ligent de l'operador del Lot 1) Correcte? Quina concurrència de trucades hi ha en aquests serveis o quin número d'agents en horari de màxima càrrega hi tenen atenent aquests serveis? 01/10/2018 12:27h
Aquest servei només s'activarà en el cas que sigui necessari dotar de redundància un servei determinat. L'objectiu és disposar de diferents números de xarxa intel·ligent amb un mateix o diferents arbres d'encaminament. No hi ha cap servei actiu actualment amb aquesta necessitat.
¿ Apartat II.1.3.8. Les funcionalitats bàsiques de centraleta requerides com a mínim per a aquest servei son les següents: - Definició de grups de salt de trucades, grups de captura, filtres cap/secretari/a, desviaments, entre d'altres. - Configuració de l'atenció telefònica mitjançant locucions, bústies, cues de trucades, sistemes d'operadora automàtica, entre d'altres. - Gravació de trucades, tant entrants com sortints. Quin és el propòsit de la gravació de trucades? Quin volum de minuts/mes s'haurien de gravar? S'han de gravar totes les extensions mòbils? Quin període de retenció de les gravacions hauríem de garantir? Per a quants usuaris es vol la gravació o quin volum de trucades simultànies es volen gravar? 01/10/2018 12:26h
S'han de gravar totes les extensions que tenen activada aquesta funcionalitat ( volumetria estimada en el Annex 3 del PCAP ), la retenció tal com diu el plec tècnic s'ha d'adequar als requeriment legals vigents. A nivell de minuts es una tarifa plana i per tant il·limitada
¿ Apartat II.1.3.2. Enllaç mòbil de centraleta: línia mòbil individual per a centraletes telefòniques com a alternativa als enllaços fixos en cas d'incidència. El servei sol·licitat es composa d'una línia mòbil amb terminal tipus FCT amb interfície analògica o digital i tarifa plana de veu on-net. Quin tràfic es vol que inclogui la tarifa plana que es demana? Només el intern a fixes i mòbils? Quin volum per línia? Quants FCTs són d'una línia (analògics) i quants digitals (BRI-dues línies)? 01/10/2018 12:24h
Tal com descriu el plec tècnic, tarifa plana de veu on-net ( fix i mòbil interns ) per tant volum il·limitat.
¿ Apartat II.1.1. Per als perfils de dades o línia individual es podrà sol·licitar opcionalment adreçament IP públic estàtic. Quin propòsit té aquest adreçament IP Públic fixe? Quina aplicació hi ha al darrera 01/10/2018 12:23h
Hi ha múltiples aplicacions que utilitzen aquest requeriment.
¿ Apartat 1.5.9. En la taula següent es detalla la distribució del volum anual de trànsit sortint en funció del seu destí (P.9). a l'apartat d'abast es mostra una volumetria de transits de trucades internacionals i roaming. Es necessari detall de destinacions i orígens per construir la proposta econòmica d'aquest apartat. 01/10/2018 12:22h
Una estimació de trucades roaming entrants i sortints es que el 75% són zona 1, la resta es reparteix aproximadament per igual entre zona 2 i 3 ( a les taules de volumetries ja no apareix la zona 1 com a roaming )
¿ Apartat 1.5.8. En la taula següent es detalla la distribució del volum anual de trànsit sortint en funció del seu destí (P.9). a l'apartat d'abast es mostra una volumetria de transits de trucada que no coincideix amb la volumetria de l'arxiu 03_20180104_PCAP Annex 3_2 Presentació oferta sobre C Lot 3.xlsx. Quina volumetria s'ha de tenir en compte per construir la proposta? 01/10/2018 12:22h
Les quantitats de l'annex 3 del PCAP són una estimació de consums previst a partir de 2019, la taula del plec tècnic és els consum reals de 2016.
En l'apartat de del PCAP 9.5.1 a) en la informació relativa a la subcontractació s'indica que s'ha de detallar el % i l'Import a subcontractar. Entenem que si donem ambdues dades podem incòrrer en un fet excloent per facilitar la oferta econòmica. Quin dels dos paràmetres hem d'indicar? El tant per cent o l'import? 01/10/2018 12:18h
Cal indicar el percentatge previst de subcontractació.
SOLVÈNCIA TÊCNICA I PROFESSIONAL 01/10/2018 12:17h
La solvencia técnica o profesional de la que hauran de disposar els licitadors serà la realització d'un mínim de treballs o serveis diferents en el transcurs dels darrers tres anys corresponents a l'objecte de prestació del lot i que acompleixin una de les condicions que consten al PCAP, i que AQUESTA ACTIVITAT DECLARADA HAURÀ D'HAVER ESTAT EXECUTADA PER L'EMPRESA LICITADORA. Per tant, tot i que l'article 75.1.b) de la LCSP estableix que l'empresari pot basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats , independentment dels vincles que tingui amb elles, en aquest cas aquesta possibilitat queda RESTRINGIDA EN LA SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL, i no es podrà recórrer a la solvència d'altres empreses ni que siguin del mateix grup empresarial per l'experiència professional requerida com a tal.
- En el Annex 7 Inventari d'equipament a comprar el seu residual. L'adjudicatari ha de fer la compra de l'inventari exposat, però aquest no és lògicament tot el material del plec. Això vol dir que el restant material és propietat del CTTI o bé que la resta de material esta amortitzat i per tant no té residual? És a dir, que previ pagament de l'import que es detalla en el PCAP, l'adjudicatari serà propietari de tot el material abast de la licitació o bé únicament de l'inventariat de l'Annex 7 ? 28/09/2018 08:10h
L'adjudicatari passarà a ser propietari de l'equipament inventariat a l'Annex 7 del PCAP, la resta d'equipament que és propietat del CTTI únicament passarà a gestionar-se per l'adjudicatari amb dret d'explotació però en cap cas es transferirà la seva propietat.
- Totes les linees que formen el abast del plec en el seu lot 1, están dins la mateixa Xarxa WAN actual? Es a dir, es contempla que en un servei a proposar de migracio de telefonía convencional a Telefonia IP centralitzada entenem que no s'ha de proposar cap tipus de connexio WAN per poder donar-la? O almenys no forma part del abast del lot de veu? Es pot fer migracio sobre totes les linees actuals analogiques o extensions analogiques a entorn IP? En cas contrari, es pot disposar de un percentatge de linees totals que es podrien migrar a IP fora de les que penjen de la OXE? 28/09/2018 08:10h
La connectivitat WAN no forma part de l'abast del contracte.
La major part de les seus amb servei integral de veu disposen de connectivitat WAN, però no totes. La major part de les seus sense servei integral de veu no disposen de connectivitat WAN.
L'oferta ha de proposar solucions per tots els escenaris possibles (seus amb o sense connectivitat).
Preguntes al Lot 3 Sobre B (PPT) Punt II.2.1 Preguntes referents a la Cobertura La proposta econòmica d'inversions a realitzar durant el contracte s'ha de reflectir a la oferta o pel contrari s'ha d'entregar després dels drive test un cop adjudicat el concurs? 28/09/2018 08:08h
S'ha de reflectir a la proposta de solució tècnica.
Preguntes al Lot 3 Sobre B (PPT) Punt II.1.1 Preguntes referents als serveis de telefonia professional En el perfil de Dades 2 s'indica a la descripció del perfil que ha de tenir 50Gb però a la taula següent s'indica que han de ser 60Gb. Quin és el correcte? 28/09/2018 08:07h
És un error tipogràfic, el correcte és 60 GB
Preguntes al Lot 3 Sobre B (PPT) Punt II.1.4 Preguntes referents ala plataforma de missatgeria: Es pot fer servir la infraestructura pròpia del CTTI en cas de ser necessari software per realitzar les adaptacions, integracions, logs, etc. o s'han de valorar de forma externa, en aquest cas poden ser als nostres propis CPD's? 28/09/2018 08:07h
No, el servei ofertat ha de ser una solució amb infraestructura del proveïdor extrem a extrem, complint els requeriment mínims del plec tècnic.
Preguntes al Lot 3 Sobre B (PPT) Punt II.1.4 Preguntes referents ala plataforma de missatgeria: Es pot fer servir la infraestructura pròpia del CTTI per generar màquines virtuals per realitzar les adaptacions, integracions, logs, etc. o s'han de valorar de forma externa, en aquest cas poden ser als nostres propis CPD's? 28/09/2018 08:06h
No, el servei ofertat ha de ser una solució amb infraestructura del proveïdor extrem a extrem, complint els requeriment mínims del plec tècnic.
Preguntes al Lot 3 Sobre B (PPT) Punt II.1.4 Preguntes referents ala plataforma de missatgeria: Es viable fer servir el servei @firma per a servei de SMS certificat o es necessari la contractació d'un de nou? 28/09/2018 08:05h
El servei ha de complir els requeriments mínims descrits al plec tècnic.
Preguntes al Lot 3 Sobre B (PPT) Punt II.1.4 Preguntes referents ala plataforma de missatgeria: En el cas que el servei de missatgeria es faci servir per aplicatius propis del CTTI necessitaríem saber les especificacions del format dels fitxers del connector SFTP. 28/09/2018 08:04h
Tal com es descriu en el plec tècnic els fitxers són del tipus csv.
Preguntes al Lot 3 Sobre B (PPT) Punt II.1.4 Preguntes referents ala plataforma de missatgeria: Ens podrien facilitar l'especificació dels XML dels adaptadors Web Service actuals del servei de missatgeria? 28/09/2018 08:03h
S'adjunta document amb la informació dels adaptadors
Preguntes al Lot 3 Sobre B (PPT) Punt II.2.8 Preguntes referents a la plataforma d'MDM del departament d'interior: S'integra la plataforma amb AD, plataforma de correu o entitat certificadora? 28/09/2018 08:01h
No hi ha cap integració a dia d'avui
Preguntes al Lot 3 Sobre B (PPT) Punt II.2.8 Preguntes referents a la plataforma d'MDM del departament d'interior: Existeixen integracions de la plataforma d'MDM amb altres sistemes? 28/09/2018 08:01h
No hi ha cap integració a dia d'avui
Preguntes al Lot 3 Sobre B (PPT) Punt II.2.8 Preguntes referents a la plataforma d'MDM del departament d'interior: Podrien facilitar el detall de l'arquitectura de la Infraestructura total de la plataforma inclosa la BBDD (tant física com virtual)? 28/09/2018 08:00h
Aquesta informació es facilitarà només a l'adjudicatari, per motius de confidencialitat i seguretat.
PCAP - Annex Presentació oferta sobre C Lots 1, 2 i 3 Pestanya P x Q En l'apartat de missatges només es permeten introduir dos decimals. Seria necessari estendre-ho a 4 per l'adaptabilitat de l'oferta, sobretot tenint en compte l'arrodoniment. 19/09/2018 12:07h
Es publicarà novament el fitxer 03_20180104_PCAP Annex 3_2 Presentació oferta sobre C (3 lots) via esmena al perfil del contractant amb la correcció de la pestanya P x Q..

PCAP - Annex Presentació oferta sobre C Lot 3 Pestanya Altres criteris: En el cas del criteri de valoració "Perfil amb roaming estatal", no entenem que la resposta sigui un quadre amb text obert, significa això que es pot condicionar la millora a la contractació de noves tarifes amb diferents preus al que apareix al PxQ, o bé altres possibles condicionants? 19/09/2018 12:06h
La resposta ha de ser si s'ofereix que els usuaris VIP que puguin utilitzar la xarxa de qualsevol operador dintre del territori estatal, tal com es descriu al PCAP .Cal respondre si o no.
PCAP - Annex Presentació oferta sobre C Lot 3 Pestanya Altres criteris: En el cas de les "tarifa plana amb Roaming", no entenem que la resposta sigui un quadre amb text obert, significa això que es pot condicionar la millora a la contractació de noves tarifes amb diferents preus al que apareix al PxQ, o bé condicionar per zones o volumetria o perfils? O altres condicionants? 19/09/2018 12:06h
La resposta ha de ser si s'ofereix tarifa plana amb roaming sense condicionants amb el mateix cost del perfil . Cal respondre si o no.
PCAP - Annex Presentació oferta sobre C Lot 3 Pestanya Altres criteris: A nivell de despesa, els perfils vip estan dins del perfil premium o poden contractar altres tarifes? En el segon cas, quins? 19/09/2018 12:05h
Estan dintre del perfil premium tal com es el diu al PCAP.
PCAP - Annex Presentació oferta sobre C Lot 3 Pestanya Altres criteris: En el cas de les millores dels perfils vip, no entenem que la resposta sigui un quadre amb text obert, significa això que es pot condicionar la millora, a la contractació de noves tarifes amb diferents preus al que apareix al PxQ o altres condicionants? 19/09/2018 12:04h
La resposta es SI s'ofereix abonament il·limitat per dades i per roaming o NO.
PCAP - Annex Presentació oferta sobre C Lot 3 Pestanya Altres criteris: On s'ha de reflectir el preu dels abonaments addicionals i com lliguen amb l'abonament addicional de l'apartat "increment dels abonaments de dades"? 19/09/2018 12:04h
En l'aparta d'increment, no hi ha preu, s'ha de definir l'increment anual respecte l'abonament proposat en l'apartat nou abonament de dades
Es corregirà el fitxer 03_20180104_PCAP Annex 3_2 Presentació oferta sobre C Lot 3 via esmena al perfil del contractant perquè només hi hagi una línia.
CAP - Annex Presentació oferta sobre C Lot 3 Pestanya Altres criteris: Com es reparteixen els 0,45 punts entre els dos perfils en roaming global? 19/09/2018 12:03h
Es reparteix 0,25 el dades 1 i 0,20 el de dades 2
PCAP - Annex Presentació oferta sobre C Lot 3 Pestanya Altres criteris: En l'apartat increment anual de dades: 2.1. Com es reparteixen els 0.75 punts entre els 5 perfils estatals? 19/09/2018 12:02h
Es reparteix igualitariament entre els 5 perfils ( 0,15 punts per cada perfil )
PCAP - Annex Presentació oferta sobre C Lot 3 Pestanya Altres criteris: 1. En el criteri "Increment abonament de dades"/Nou abonament de dades en roaming, on s'ha de reflectir el preu del nou abonament? 19/09/2018 12:01h
En la casella "Perfil" s'hauria de posar el GB d'abonament i en la casella de "Valor proposat" el preu
Apartat V.3.2.1. Servei integral de veu. S'indica que la "gestió del canvi amb els usuaris que caldrà realitzar, serà progressiu i es farà de forma seguida durant la vigència del contracte.El ritme d'evolució ha de considerar la substitució d'un mínim de 10.000 terminals a l'any, els costos estan inclosos en el preu recurrent del servei. Anualment, es revisarà la volumetria realment executada en seu del comitè executiu i, en cas que no s'arribi al mínim establert, el CTTI podrà decidir entre traslladar la volumetria no executada als anys posteriors o bé repercutir en una disminució de les tarifes del servei. " Aquest ritme d'evolució fa referència a l'evolució a tecnologia IP? Si la resposta és afirmativa, es limita la plataforma corporativa (OSV o OXE) sobre la qual hi ha de plantejar aquesta evolució, o el licitador pot triar lliurement la més adequada? 19/09/2018 09:10h
SI I NO ES LIMITA.
Apartat II.1.1. Transformacions sol·licitades com a part del servei. S'indica que "L'equipament s'haurà de mantenir actualitzat com a mínim fins a la penúltima versió estable i suportada del fabricant i garantint la compatibilitat amb tots els elements del servei". Aquest requisit aplica també a la plataforma OXE? 19/09/2018 09:09h
SI
Apartat II.1.1. Transformacions sol·licitades com a part del servei. S'indica que "Un dels objectius d'aquest plec és concentrar el màxim d'usuaris possibles a la plataforma OSV corporativa i evolucionar cap a telefonia IP fins al terminal de l'usuari. Amb aquest objectiu es demana: ¿ Substituir les centraletes tradicionals del servei integral de veu per extensions de la plataforma OSV corporativa. ¿ Transformar les extensions analògiques o digitals cap a extensions IP en la mesura que el cablejat de les seus ho permeti. ¿ Incorporar a la plataforma OSV corporativa als usuaris de línies de telefonia analògiques o digitals en la mesura del possible. ¿ Tendir a migrar els usuaris de la plataforma OXE cap a la plataforma OSV corporativa en la mesura que sigui possible. Per exemple, en casos de trasllats, ampliacions importants de servei, requeriments de noves funcionalitats només disponibles a l'OSV, etc. " a) Es limiten les possibilitats de concentració d'usuaris només a la plataforma OSV corporativa o es deixa llibertat al licitador per contemplar altres possibilitats? b) L'objectiu és unificar tot el servei integral de veu en una única plataforma corporativa (OSV o OXE)? 19/09/2018 09:08h
a) NO ES LIMITA LA CONCENTRACIÓ D'USUARIS.
b) NO. L'OBJECTIU ES DISPOSAR D'UNA SOLUCIO DE TELEFONIA AMB EL MAXIM NIVELL DE FUNCIONALITATS I AMB UN PLA DE TRANFORMACIÓ COHEREN AMB ELS REQUERIMENTS, INFRAESTRUCTURES RELACIONADES I TEMPORALITAT DEFINIDES EN EL PLEC.
INFORMACIÓ GENERAL SOBRE SOLVÈNCIA 17/09/2018 14:17h
Tal i com estableix l'article 75.1.b) del TRLCSP, l'empresari pot basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats , independentment dels vincles que tingui amb elles. En aquest cas haurà de fer constar en el DEUC la informació sobre el recurs a la capacitat d'altres empreses, tal i com s'especifica a la pàg.15 del PCAP.
Posteriorment en el cas de resultar proposat com a adjudicatari haurà de presentar el certificat de compromís de les entitats degudament signat per ambdues parts.
En quant a les empreses subcontractades sempre que no comparteixin solvència, en cap cas afectaran ni computaran en l'acumulació de la solvència.
Alhora, una empresa pot ser posible subcontractista i compartir solvència, Cada circumstància caldrà fer-la constar concretament i separadament en cada part del DEUC que correspongui.
Tant si es recorre a capacitat d'altres empreses com si es pretén subcontractar, a banda d'indicar-ho en el DEUC, l'empresa haurà presentar un altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o pretengui subcontractar, que en el cas de possibles subcontractistes només caldrà complimentar les seccions A i B de la part II i íntegrament la part III.
En quant a les empreses que licitin amb compromís de constituir-se en UTE, cal que també presentin un DEUC per cadascuna de les integrants. En quant a l'acompliment de la solvència, es podrà acumular la de cadascuna de les integrants, sigui económica i financera o técnica i profesional, sempre que tinguin la corresponent habilitació empresarial i capacitat de contractar. En el cas de presentar classificació empresarial per acompliment de la solvència, la classificació també podrá ser acumulativa sempre que totes les empreses integrants hagin obtingut classificació com empresa (sigui obres o sigui serveis)
En cap cas una empresa licitadora, sigui principal o integrant d'una UTE, o que es recorri a la seva capacitat per acompliment de la solvència, o posible subcontractista, pot estar incursa en prohibició de contractar.
És possible que una empresa es presenti, alhora, com a subcontracte de dues empreses licitadores que concorren a la mateixa licitació de manera independent (no són part d'una mateixa UTE)? 17/09/2018 14:14h
SI, és possible.
La possibilitat d'acreditar mitjançant la classificació empresarial NOMÉS opera en relació a la solvència tècnica o professional? O TAMBÉ en relació a la solvència econòmica i financera? 04/09/2018 10:44h
Tal i com estableix l'article 65.1.b) del TRLCSP, l'empresari pot acreditar la solvència indistintament mitjançant la classificació corresponent al contracte o bé amb l'acompliment dels requisits específics. Per tant, la classificació substitueix l'acompliment de la solvència específica esmentada al plec en la seva totalitat (inclosa la econòmica i financera i la tècnica i professional)
Els criteris que estableix l'apartat F per demostrar la solvència tècnica o professional, són exigibles de manera acumulativa o alternativa. És a dir, cal acreditar tres contractes l'import conjunt dels quals sigui com a mínim l'import de licitació + un contracte amb un import mínim de l'import de licitació, o n'hi ha prou amb acreditar un dels dos? 04/09/2018 10:43h
Tal i com especifica l'apartat F del quadre de característiques del PCAP, la solvència tècnica requerida per a cada lot al que licitin, serà la reaització d'un mínim de treballs o serveis diferents, en organitzacions públiques o privades similars en quant a volum d'activitat, en el transcurs dels últims tres anys, corresponents a l'objecte de prestació del lot corresponent. Aquest mínim de treballs o projectes realitzats en els últims tres anys hauran de complir UNA de les següents condicions:
¿ Tres contractes l'import conjunt dels quals sigui com a mínim l'import de licitació.
¿ Un contracte amb un import mínim de l'import de licitació.
Per tant, és considera suficient una de les dues opcions.
Tanmateix, en la documentació a incloure al sobre s'ha d'incloure declaració i DEUC on es declara que es disposa de la solvència. L'acreditació del compliment només l'haurà d'efectuar l'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver presentat la millor oferta, amb caràcter previ a l'adjudicació, tal i com s'especifica a la pàgina 16 del PCAP.
Els criteris que estableix l'apartat F per demostrar la solvència econòmica i financera (volum anual de negoci mínim i patrimoni net), són exigibles de manera acumulativa o alternativa. És a dir, cal acreditar el compliment d'ambdós criteris (volum de negoci i patrimoni net), d'acord amb els mínims que estableix el plec, o n'hi ha prou amb acreditar un d'ells? 04/09/2018 10:43h
Tal i com diu l'apartat F del quadre de característiques del PCAP, els licitadors hauran de disposar de la suficient solvència econòmica i financera especificada, és a dir, d'amdòs criteris. En la documentació a incloure al sobre s'ha d'incloure declaració i DEUC on es declara que es disposa de la solvència. L'acreditació del compliment només l'haurà d'efectuar l'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver presentat la millor oferta, amb caràcter previ a l'adjudicació, tal i com s'especifica a la pàgina 16 del PCAP.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya