Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Bages
Codi d'expedient:
CS 12/2019

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Al fer la presentació de sobre únic, la part administrativa tan sols permet la presentació de Declaració Responsable d'un lot, i en canvi, la part econòmica demana el desglossat de tots els lots. Com s'han d'adjuntar les Declaracions Responsables de diferents lots? 06/02/2019 09:48h
Benvolgut/da,

Aquest fet és degut a un error en la configuració d'aquest document en el sobre únic.

Si un licitador es vol presentar a més d'un lot haurà d'omplir les opcions corresponents al lots als que es presenti a la declaració responsable. La mesa deduirà a quins lots es presenta amb el personal que s'adscrigui i les propostes econòmiques que presenti.

Atentament
Pel què fa al museògraf, quina documentació cal presentar? La declaració responsable del plec i el títol? Es tracta d'un col·laborador extern a l'empresa licitadora. Gràcies 05/02/2019 14:02h
Benvolgut/da,

Tal i com s'indica, cal omplir les dades personals i acadèmiques d'aquesta persona a la declaració responsable. En el cas de ser proposat adjudicatari es requerirà la presentació de la documentació relativa a les dades que vau declarar, tal i com s'indica a la clàusula 18 del PCAP:

(...) Així mateix, l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d'aportar:
- En cas que l'empresa recorri a les capacitats d'altres entitats, el compromís de disposar dels recursos necessaris al que es refereix l'article 75.2 de la LCSP.
- Documents acreditatius de l'efectiva disposició de mitjans que s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'article 76.2 de la LCSP.(...)

Atentament,
Pel què fa a la solvència professional o tècnica, es demana una relació d'obres similars realitzades els últims tres anys, amb un mínim d'una obra d'import mínim igual al del pressupost de licitació. L'import es refereix als honoraris tècnics o al pressupost d'execució de l'obra? Pel què fa a l'acreditació de l'obra mitjançant hipervincle, com s'ha de realitzar aquest? Amb un enllaç al projecte a la pàgina web de l'empresa n'hi ha prou? Quina és la documentació mínima a presentar per a cada projecte? Gràcies 30/01/2019 09:22h
Benvolgut/da,
En primer tèrme pel que fa a la solvència els plecs estableixen litreralment "Relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, en el curs de com a màxim, els tres (3) últims anys, que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d'aquests, signada pel representant legal de l'empresa.
Mínim: En aquesta relació ha de constar almenys un servei, de característiques similars a l'objecte del contracte, per un import mínim igual al del pressupost de licitació per cada lot en algun dels tres (3) exercicis esmentats." Per tant serveis i no obres, i per tant es refereix als honoraris tècnics i de les mateixes caracterísitiques, almenys 1 en els darrers 3 anys.

En el cas que la vostra empresa sigui de nova creració segons l'article 90.4 de LCSP " n els contractes no subjectes a una regulació harmonitzada, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'ha d'acreditar per un o diversos dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a i) anteriors, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la lletra a), relatiu a l'execució d'un nombre determinat de serveis" i per tant es podrà presntar qualsevol dels supòssits següents:
"b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l'empresa, participants en el contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per
l'empresari per garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa.
d) Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin de
respondre a un fi especial, un control efectuat per l'òrgan de contractació o, en nom
d'aquest, per un organisme oficial o homologat competent de l'Estat en què estigui
establert l'empresari, sempre que hi hagi un acord de l'organisme esmentat. El control ha
de versar sobre la capacitat tècnica de l'empresari i, si és necessari, sobre els mitjans
d'estudi i de recerca de què disposa i sobre les mesures de control de la qualitat.
g) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i del nombre de directius
durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent
quan li ho requereixin els serveis dependents de l'òrgan de contractació.
h) Declaració que indiqui la maquinària, el material i l'equip tècnic de què es disposa
per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'ha d'adjuntar la documentació
acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis dependents de l'òrgan de
contractació.
i) Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar.)

Finalment pel que fa a la darrera qüestió, per acreditar l'experiència en direcció s'ha d'omplir les dades que consten a la graella (títol de l'obra, PEM de l'obra, any d'execució) i, per demostrar que les dades són certes, s'ha d'hipervinclar el certificat de bona execució de l'obra i el seu projecte As Built (per acreditar l'actuació concreta i el seu pressupost), que es poden tenir penjats en un núvol tipus dropbox o google drive o similar.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya