Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Viladecans Mediterrània, SL
Codi d'expedient:
EXP152.FP14.001

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Pel que fa referencia a l'annex 7 que demaneu al sobre A digital pero que un cop dintre correspon a l'annex 4 demaneu el nom del personal es correcte??? ja que no voleu informació del personal al sobre A segons indicacions en el Plec o va al sobre B 11/05/2021 12:03h
L'equip mínim s'ha d'identificar en el sobre A.
El que no s'ha d'indicar en el sobre A, i únicament s'ha d'indicar en el sobre B és l'equip addicional al mínim i la formació d'aquest.

Es a dir, en el sobre A s'ha de posar el nom de les persones que formen l'equip mínim i indicar que conten amb la formació mínima requerida. En el sobre B s'ha d'indicar tot l'equip i la formacióo i experiència addicional.

Tornem a insistir que una cosa és l'ordre dels documents al sobre digital i l'altra el número de cada annex.

Per problemes tècnics hem hagut de pujar els Annexos en format word per anuncis al taulell.

Espero haver aclarit el dubte.
En referencia a la documentació que demaneu en el sobre A en el Plec feu referencia uns anexes , exemple el 3 que en el plec posa que es una declaració sobre el compliment de les condicions socials e igualtat peró quan descarregues els penjats a la plataforma per pujar el sobre digital fa referencia al Grup empresarial, i aixó pasa amb alguns més, entenc que els vàlids son els de la plataforma i no els del plec. m'ho podeu aclarir. Gracies 11/05/2021 11:48h
Es tornen a penjar els Annexos en format word per si ha hagut algun problema.
Els números dels annexes no coincideixen necessàriament amb l'ordre dels documents dels sobres.

El document 3r del sobre digital només cal presentar-ho si la licitadora pertany a grup empresarial.

Hem rebut consulta referent a la descàrrega del PPT. 11/05/2021 08:20h
El PPT ( Projecte de l'obra) està penjat a la plataforma i es pot descarregar.

En cas de no poder descarregar-ho correctament, revisin la carpeta del seu PC de "descarregues" perquè possiblement el poden trobar allà.

Moltes gràcies .
Bon dia: En la declaració d'empreses subcontractistes Annex 5 demaneu el DEUC d'aquestes, entenc que només caldrà que ho presenti l'empresa que resulti adjudicataria en el moment que es tanqui el contracte amb dita empresa subcontractada. 11/05/2021 08:16h
Bon dia,

Si en el moment de presentar l'oferta ja s'ha determinat quin serà el subcontractista i quina partida se li subcontractarà, s'ha d'indicar i presentar corresponent DEUC.
En cas que observem mancança de documentació en el sobre A, es requerirà al licitador per esmenar-ho en el termini de 3 dies.
En cas de no haver determinat el subcontractista es pot fer en el moment de l'adjudicació.
Bon dia, En el caso de presentar el anexo 2B y no el DEUC ¿Ya no sería necesario incluir el nombre de subcontratistas en dicho anexo ya que los nombres se indican en el anexo A8? ¿También se tiene que presentar el anexo 2B de los subcontratistas previstos, o no? Disculpen, pero no nos queda muy claro este apartado ya que en pliego dice una cosa y en el modelo que nos adjuntan dice otra. Quedamos a la espera de que nos lo puedan aclarar, por favor. Muchas gracias. Un saludo, 07/05/2021 12:39h
Cuando rellenen el anexo A8 deben presentar declaración responsable de los subcontratistas con los que prevean que van a contratar.
En caso de que falte alguna documentación que haya de presentarse en el sobre A se les requerirá para que subsanen en 3 días.

Saludos,
Bon dia, Por favor, podríais enviar un nuevo TCQ, el que hemos descargado está incompleto. Quedamos a la espera. Muchas gracias. saludos, 07/05/2021 12:36h
Hem comprovat l'arxiu i no presenta cap problema.

Especifiquin el motiu pel qual consideren que està incomplet.

L'Arxiu TCQ està format per 2 parts: el E2020_143_PR PC correspon al desglòs de Control de Qualitat; i el E2020-143 que és el Pressupost d'Execució Material (que inclou també el Control de Qualitat anterior).
07/05/2021 12:18h
Atès una consulta en la qual es preguntava si es poden substituir partides de projecte indicades amb marques/fabricants concrets, per altres d'equivalents, s'informa que:
Les propostes econòmiques presentades pels licitadors han de garantir que s'executin les partides d'obra indicades en projecte.
És a dir, si un licitador fa la seva oferta amb partides equivalents, no té la garantia de que siguin acceptades per la Direcció Facultativa i/o Promotor durant les obres que serà qui analitzarà aquesta equivalència.
Per tant, cal que les ofertes estiguin justificades amb les partides de projecte.
El plà de comunicació d¿obres valorat en 23.765 ¤ ho té que asumir el contratista? 07/05/2021 12:09h
Aniran càrrec del contractista els costos de comunicació de l'obra fins a l'import de 23.765,18 -¤; d'acord amb el Pla de comunicació que formarà part de la documentació de licitació.

SPM Viladecans Mediterrània o la societat privada municipal que aquest determini girarà al CONTRACTISTA les factures corresponents en concepte de comunicació avalades per l'existència del Pla de comunicació específic de l'obra.

El pressupost màxim es calcula en base a un percentage (2%) del PEC.

L'import que abonarà el contractista serà la despesa efectivament realitzada per aquest concepte segons el pla de comunicació prèvia presentació de les corresponents factures per part de l'Òrgan de contractació.

Bon dia, la meva pregunta és la seguent: Si presentem l'Annex 2-B a part del annex tenim de presentar alguna altra documentació en aquest apartat? Però en l'annex et demana "S'haurà d'aportar un certificat que acrediti la classificació de l'empresa licitadora a l'objecte del contracte, en el grup, subgrup i categoria assenyalades. Juntament amb aquest certificat s'haurà d'aportar una declaració de la seva vigència i de les circumstàncies que van servir de base pel seu atorgament" i "Els licitadors hauran d'acreditar que els professionals que proposin integrar i adscriure a l'execució de l'obra com a cap d'obra, encarregat i resta de l'equip tècnic mínim comptin amb la següent titulació i experiència mínima". Però més a baix del annex trobem el paragràf següent: En el sobre A, els licitadors hauran de limitar-se a indicar que compleixen els requisits de solvència tècnica de l'equip, segons el model de l'annex adjunt al PCAP, sense donar més informació, ni aportar cap documentació susceptible de ser valorada d'acord al que s'estableix en l'apartat relatiu als criteris d'adjudicació. Al final no sabem exactament que tenim de presentar. Atentament 23/04/2021 13:03h
Bon dia,

En el sobre A les empreses licitadores presentaran les seves declaracions responsables degudament signades. Tota la documentació acreditativa de les esmentades declaracions es solicitarà a l'empresa que compti amb la millor puntuació abans de l'adjudicació.

Han d'aportar la docmentació acreditativa que considerin adient relativa als criteris d'adjudicació de judici de valor en el sobre B.

Per més claredat transcrivin part del que estableix el punt 8.5 del PCAP :

Els serveis corresponents requeriran al Licitador que hagi presentat l'oferta que, d'acord amb els criteris de valoració previstos en aquest Plec, resulti més avantatjosa, per tal que en el termini de deu (10) dies hàbils, a comptar a partir del dia següent a aquell en què s'hagués rebut el requeriment, aporti la següent documentació (aquest requeriment, i l'aportació de documentació, es farà a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya o, en cas que no es pogués fer per qualsevol motiu a través de la Plataforma, es notificarà per correu electrònic a l'adreça indicada pel licitador al sobre A):
....
Documentació acreditativa de l'aptitud per a contractar del licitador (documentació descrita a la clàusula 5 del present Plec referent a la capacitat, personalitat, solvència i manca de prohibicions de contractar del licitador) tenint en compte que:
......
Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l'efectiva disposició dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte que li reclami l'òrgan de contractació.
Bon dia: Teniu previst fer una visita a l'obra? 23/04/2021 12:48h
Es convoca als interessats en la present licitació a una visita a l'edifici de la Biblioteca Can Xic ( Av. Josep Tarradellas 16 de Viladecans ) el proper dia 3 de maig de 2021 a les 9:30 hores.
L'assistència és opcional ( en cap cas és obligatòria).
Els assistents hauran de portar mascareta.
Per mesures de prevenció contagi covid-19, només podrà assistir una persona per empresa.
S'haurà de confirmar l'assistència ( a través de la plataforma ) per tal d'afavorir l'organització de torns, en cas de ser necessari per respectar les mesures de prevenció del contagi covid-19.
Totes les preguntes es faran i respondran per la plataforma per garantir la igualtat de tracte.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya