Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Castellet i la Gornal
Codi d'expedient:
1395-000005-2020 (X2020001256)

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, La visita que heu programat és obligatoria per poder presentar-se al concurs ? Moltes gràcies 15/03/2022 10:37h
Resposta: No, no és obligatori
Rectificació a la pregunta 2. A la taula de personal a subrogar el treballador número 5 posa que te un incentiu, però no especifica l'import. Ens el podrien facilitar: 08/04/2021 12:13h
Resposta:
La resposta correcta és de 19 ¤ bruts mensuals ( perdoneu les molèsties)
Pregunta: 4.Ens podrien facilitar el nombre de contenidors higiènics que cal subministrar? 08/04/2021 12:02h
Resposta:
Actualment existeixen 3 contenidors higiènics ( ubicats en l'equipament Piscina Municipal). L'empresa adjudicatària haurà de fer la gestió dels residus d'aquestes unitats de higièniques. L'empresa haurà d'encarregar-se de la gestió dels residus de les unitats higièniques que l'Ajuntament instal.li en el futur, però NO del seu subministrament.
Hem detectat greus incongruències, possiblement errors materials, en relació a les magnituds corresponents als salaris anuals; les quantitats informades no s'identifiquen, en cap dels treballadors, amb les recollides en les taules salarials del conveni d'aplicació ( neteja d'edificis i locals de Catalunya). La desviació mitjana observada és d'un 26% i no es justifica en complements o pactes extraconveni. 08/04/2021 11:56h
Resposta:
Els salaris que figuren en la tabla de personal a subrogar inclou el cost a càrrec de l'empresa de les cotitzacions de la Seguretat Social, i a aquest fet es deu la desviació salarial.
Pregunta: 3.Els salaris bruts que s'especifiquen en la taula del personal a subrogar, porten incloses les càrregues socials? 08/04/2021 11:16h
Resposta:
Els salaris que figuren en la tabla de personal a subrogar inclouen el cost a càrrec de l'empresa de les cotitzacions a la Seguretat Social.
Pregunta: 2.A la taula de personal a subrogar el treballador 5 posa que te un incentiu, però no especifica l'import. Ens el podrien facilitar? 08/04/2021 11:12h
Resposta.
No tenim més informació.
Pregunta: 2. D'acord amb l'establert en els Articles 190 i 201 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre prerrogatives de l'Administració per garantir el compliment pel contractista de les seves obligacions en matèria social i laboral; així com també en l'article 74.12 del vigent Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya, per la present els sol·licitem que requereixin a l'actual contractista perquè acrediti els següents extrems: (...) -Que la contractista no té en curs cap procediment administratiu ni contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social; ni tampoc es troba en situació de concurs de creditors voluntari o necessari. 07/04/2021 14:15h
Resposta: Veure Document adjunt
9. Pregunta: Pel que veiem a l'Annex II lúnic centre on es fa ampliació del servei per COVID-19 és a l'escola. En cap altra centre hi ha ampliació de servei per Covid-19? 07/04/2021 14:09h
Resposta.
Actualment es fa servei de neteges especials pel servei de Covid-19 a:
Escola Montanyans de Sant Marçal
Centre Cívic de Sant Marçal ( ara amb dedicació de centre escolar per COVID-19)
Llar d'infants "Picarols"
Però, cal sempre pensar que les neteges especials /hores de treball NO estan incloses en el preu base de licitació, i que es tracten tal i com s'ha donat resposta en al pegunta 1.-
Veure Annex II modificat a on es recull correctament el detall de les hores a realitzar i que són les incloses en el preu base de licitació.
Pregunta: 8. Al final de la taula, posa amb dos asterics "actualment degut al COVID-19 l'ús és de l'escola ( 2h/dia de dilluns a divendres)", però si miren les hores del Centre Cívic són de 2 hores al mes. Ens podrien esclarir a que es refereixen concretament? ja que es parla de 2h/dia però al CC es fan 2 hores/mes. 07/04/2021 14:08h
Resposta:
Aclariment: Les hores de servei habitual són de 2 hores /mes, i són les s'han tingut en compte en el preu base de licitació. ( veure Annex II modificat)
Es veritat, que actualment aquest espai és utilitzat com escola, i per tant es fa un servei de neteja especial. El càlcul d'aquestes hores s'han d'entendre com neteges especials i per tant, dins del supòsit de la resposta de la pregunta 1.
Pregunta: 7. A l'edifici "Correus i altres", 0,5 hores setmana x 52 setmanes = 26 hores anuals, però a la taula posa 26,5 hores anuals. Quines són les hores correctes? 07/04/2021 14:07h
Resposta:
Aclariment: 26 hores anuals
S'ha rectificat l'Annex II per recollir correctament el detall de les hores a realitzar.
Pregunta: 6.- En aquesta mateixa taula, a l'Escola Natura Cua Barrada, si realitzem el càlcul d'hores anuals no ens quadra: 3 hores dia x 5 dies x 8 setmanes=120 hores anuals, però a la taula posa 150 hores anuals. Quines són les hores correctes? 07/04/2021 14:07h
Resposta:
Les hores correstes són: 120
S'ha rectificat l'Annex II per recollir correctament el detall de les hores a realitzar.
Pregunta: 5.- A la taula d'hores ( Annex II), veiem que el càlcul d'hores anuals de l'Escola Montanyans s'ha realitzat per 11 mesos, però a la pàgina 9 del PPT posa que els Centres d'Ensenyament estan oberts 10 mesos. Crèiem aque aquest mes de diferència podria correspondre als Casals d'estiu, però a la pàgina 11 pel que entenem, posa que els casals es facturaran a banda del present servei ( no està inclòs dins el tipus de licitació). Ens podrien esclarir quants mesos de servei s'han de prestar a l'escola i si el cost dels casals està inclòs o no disn el tipus? 07/04/2021 14:06h
Resposta:
Aclariment:
Escola Montanyans: 10 de mesos de funcionament
Llar d'infants: 11 mesos de funcionament
S'ha rectificat l'Annex II per recollir correctament el detall d'hores a realitzar
Pregunta: 1.- A la pàgina 4 del PPT es parla de "Neteges especials". El dubte és si aquestes neteges estan incloses dins de les hores de l'ANNEX II o són a banda. El el cas que siguin a banda, quantes hores de neteges especials són necessàries?. 07/04/2021 14:06h
Resposta:
El preu base de licitació NO INCLOU les hores d'increment del servei per causa COVID-19 ni altres neteges especials que es poguin necessitar. Aquestes hores, que poden variar segons les circumstàncies de la pandèmia i de les recomanacions sanitàries, es duran a terme dins de les hores gratuïtes extraordinàries oferides, en el seu cas pel licitadors, o bé en el marc de les modificacions del contracte previstes en la clàusula 36 del PACP i en el preu estimat del contacte.
Pregunta: 2. Per altra banda, també a la Clàusula 17 del PCAP dins la documentació presentar al SOBRE A indica que si es tracta d'un contracte subjecte a regulació harmonitzada presentar DEUC. Es aquest el cas d'aquesta licitació? En cas afirmatiu, no es preveu apartat dins el Sobre A per la seva presentació del mateix 26/03/2021 13:57h
Resposta:
La declaració responsable, Annex I, ja compleix amb el model europeu únic de contractació (DEUC).
Pregunta: 3. A la clàusula 4 del PPT indica que: "els licitadors han de presentar una fitxa per a cada edifici on hi constarà com a mínim: resum d'hores de neteja ordinària per setmana; hores d'especialista; materials a emplear i maquinària que es cregui necessària". La presentació d'aquest document tècnic s'ha de presentar al Sobre B? Em cas afirmatiu, s'ha de presentar a l'apartat d'altra documentació? 26/03/2021 13:35h
Resposta:
La documentació a que es fa referència en la clàusula 4 del Plec de Prescripcions Tècniques s'ha de presentar per l'Adjudicatari, no durant la tramitació de la licitació.
Pregunta: 1. A la Clàusula 17 del PCAP dins la documentació a presentar al SOBRE A es detalla la presentació del model de l'Annex I. En cas de subcontractació d'algun servei, també el subcontractista haurà de presentar aquest Annex I, igual que el contractista, a més de complimentar el model de l'Annex III de declaració responsable que es contempla per el mateix? 26/03/2021 13:33h
Resposta: En el cas de subcontratació no és necessari presentar l'Annex I, solament en el cas de recórrer a la integració de solvència amb medis externs, d'acord amb el que es disposa en l'article 75 de la LCSP. Si es recorre a la integració de solvència del citat article, s'ha de presentar firmats per ambdues empreses l'Annex III, així com individualment cada empresa l'Annex I.
D'acord amb l'establert en els article 190 i 201 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre prerrogatives de l'Administració per garantir el compliment pel contractista de les seves obligacions en matèria socail i laboral; així com també en l'article 74.12 del vigent Conveni col.lectiu de treball del sector públic de la neteja d'edificis i locals de Catalunya, per la present els sol.licitem que requereixin a l'actual contractista perquè acrediti els següents extrems: -Que la contractista es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries. 26/03/2021 13:04h
Resposta: S'adjunta certificat Agència tributària
D'acord amb l'establert en els article 190 i 201 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre prerrogatives de l'Administració per garantir el compliment pel contractista de les seves obligacions en matèria socail i laboral; així com també en l'article 74.12 del vigent Conveni col.lectiu de treball del sector públic de la neteja d'edificis i locals de Catalunya, per la present els sol.licitem que requereixin a l'actual contractista perquè acrediti els següents extrems: - Que el contractista no manté cap deute salarial amb els treballadors de la seva plantilla adscrits al contracte en fase de licitació, ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social en virtut de les remuneracions que aquells hagin percebut o haurien hagut de percebre. 26/03/2021 13:00h
Resposta: d'adjunta document Certificat Seguretat Social
Dubte: D'acord amb el que determina l'article 76.m del vigent Conveni col.lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya, per la present els sol.licitem que requereixin l'actual contractista perquè faciliti la dada del percentatge mitjà d'absentismes del últim any d'execució del servei, així com proveeixin aquesta informació a tots els possibles licitadors en els termes que preveu l'article 130.1 de l'esmentat text legal. 26/03/2021 12:50h
Resposta facilitada per l'empresa:
D'acord amb el que determina l'article 76.m del vigent Conveni col.lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya, per la present els sol.licitem que requereixin l'actual contractista perquè faciliti la dada del percentatge mitjà d'absentismes del últim any d'execució del servei, així com proveeixin aquesta informació a tots els possibles licitadors en els termes que preveu l'article 130.1 de l'esmentat text legal: any 2020 10,09 %.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya