Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament de Justícia, Drets i Memòria
Codi d'expedient:
PREVI-JU-2023-9

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

¿Es estrictamente necesario para presentarse a la licitación JU-2023-9 disponer de los certificados UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001? 10/08/2022 12:02h
El segon paràgraf del punt 5 del Plec de Prescripcions Tècniques estableix aquest requisit: "Les empreses proposades adjudicatàries també hauran d'acreditar que les característiques dels articles objecte del subministrament reuneixen els criteris de seguretat en base al que es demana i a les normes europees de fabricació (normes UNE). Així hauran de presentar certificats conforme han implantat sistemes de gestió de la qualitat i ambiental, segons les normes UNE-EN ISO 9001 (sistemes de gestió de qualitat) i UNE-EN ISO 14001 (sistemes de gestió ambiental) o equivalents a les dues anteriors. Els certificats hauran d'estar en vigor i haver estat emesos per una entitat acreditada per l'ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) o per un altre organisme nacional d'acreditació si està ubicat en altre estat membre de la Unió Europea."

Per tant, han de ser els certificats UNE-EN ISO 9001 (sistemes de gestió de qualitat) i UNE-EN ISO 14001 (sistemes de gestió ambiental) o bé d'equivalents.

Així mateix, l'apartat J.2 II del Quadre de Característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars estableix que "D'acord amb l'article 89.1.f de la LCSP i amb l'apartat 5 del PPT, l'empresa proposada com adjudicatària haurà de presentar certificats conforme ha implantat sistemes de gestió de la qualitat i ambiental, segons les normes UNE- EN ISO 9001 (sistemes de gestió de qualitat) i UNE-EN ISO 14001 (sistemes de gestió ambiental) o equivalents a les dues anteriors. Els certificats hauran d'estar en vigor i haver estat emesos per una entitat acreditada per l'ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) o per un altre organisme nacional d'acreditació si està ubicat en altre estat membre de la Unió Europea."

Per tant, per ser adjudicatària d'algun dels lots del contracte s'han de presentar ser els certificats UNE-EN ISO 9001 (sistemes de gestió de qualitat) i UNE-EN ISO 14001 (sistemes de gestió ambiental) o bé d'equivalents.

El segundo párrafo del punto 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas establece este requisito: "Las empresas propuestas adjudicatarias también tendrán que acreditar que las características de los artículos objeto del suministro reúnen los criterios de seguridad en base a lo que se pide ya las normas europeas de fabricación (normas UNE). Así tendrán que presentar certificados conforme han implantado sistemas de gestión de la calidad y ambiental, según las normas UNE-EN ISO 9001 (sistemas de gestión de calidad) y UNE-EN ISO 14001 (sistemas de gestión ambiental) o equivalentes a las dos anteriores . Los certificados tendrán que estar en vigor y haber sido emitidos por una entidad acreditada por la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) o por otro organismo nacional de acreditación si está ubicado en otro estado miembro de la Unión Europea."

Por tanto, deben ser los certificados UNE-EN ISO 9001 (sistemas de gestión de calidad) y UNE-EN ISO 14001 (sistemas de gestión ambiental) o bien de equivalentes.

Asimismo, el apartado J.2 II del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece que "De acuerdo con el artículo 89.1.f de la LCSP y con el apartado 5 del PPT, la empresa propuesta como adjudicataria deberá presentar certificados conforme ha implantado sistemas de gestión de la calidad y ambiental, según las normas UNE-EN ISO 9001 (sistemas de gestión de calidad) y UNE-EN ISO 14001 (sistemas de gestión ambiental) o equivalentes a las dos anteriores . Los certificados tendrán que estar en vigor y haber sido emitidos por una entidad acreditada por la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) o por otro organismo nacional de acreditación si está ubicado en otro estado miembro de la Unión Europea."

Por tanto, para ser adjudicataria de alguno de los lotes del contrato deben presentarse los certificados UNE-EN ISO 9001 (sistemas de gestión de calidad) y UNE-EN ISO 14001 (sistemas de gestión ambiental) o bien de equivalentes .
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya