Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de l'Escala
Codi d'expedient:
2021/4720

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, podrien resoldre'ns els dubtes següents: 1) quin és el nombre correcte d'hores destinades a la neteja de vidres i l'ús de la plataforma? Entenem que en total haurien de ser 1.086 h/any (982 vidres + 104 plataforma) segons el desglossament de la pàg. 18 del PPT, però ens sorgeix el dubte en veure al document "informe econòmic" reflectides 1.086 h/any cristalls + 280 h /any plataforma. 2) Podrien indicar quantes h/dia i quants dies/setmana han pres per arribar a les 277,12 h/any no festius als WC? És correcte que el total d'hores any de caràcter festius als WC siguin 51,96 (és a dir 1h/diumenge durant tot l'any). Ens sorgeix el dubte atès que a la pàgina 14 del PPT indiquen que a l'hivern es fan 4 h/dia i a l'estiu 8 h/dia. 3) Podrien facilitar el nom de l'actual adjudicatària o simplement confirmar-nos que estan al corrent de pagaments (seguretat social, salaris, etc.)? Gràcies per endavant. 13/01/2022 15:56h
Bona tarda,
1- Cal especificar que a la fila "Ús plataforma casa forestal i pavelló", els valors corresponen a 4 jornades a un cost diari de 280¤,(no 4 mesos i 280hores no festives). Per tant, un total de 1.120,00¤. (el preu de l'operari está inclòs en la plataforma).
2- Hores no festives lavabos (estiu més hivern):
Estiu = 8 hores dia * 4 mesos * 4,33 setmanes (promig) cada mes
Hivern= 4 hores dia * 8 mesos * 4,33 setmanes (promig) cada mes
Hores festives lavabos (estiu més hivern):
Estiu = 1 hores dia * 4 mesos * 4,33 setmanes (promig) cada mes
Hivern= 1 hores dia * 8 mesos * 4,33 setmanes (promig) cada mes
En aquest segon punt d'hores festives s'ha detectat un error. A l'estiu haurien de ser les 8 hores diàries i a l'hivern 4. No ho modifiquem a nivel de licitació i partim de les 277,12 hores no festives i 51,96 hores festives. Per tal de subsanar les possibles deficiències de dedicació, els SSTT podrán disposar del comput total d'hores ofertades per l'adjudicatari de totes les dependències per tal de gestionar-les en funció de les necessitats. L'Ajuntament no podà requerir més hores de les ofertades per l'adjudicatari (hores previstes al plec i hores ofertades).
3- L'empresa adjudicatària actual és Pulit, S.A.

Bon dia, podrien aclarir-nos les qüestions següents: 1) La portada i l'índex del projecte tècnic computen dins de les 20 pàgines? 2) Hi ha discrepància entre les hores previstes de l'estudi econòmic indicades al PCAP (23.884,32 h/any) i les hores que vostès indiquen a la pregunta resposta el 13/12/2021 13:07h (24.164 hores). Les 280 hores de diferència entre les dues xifres entenem que són les hores destinades a l'ús de la plataforma a Casa Forestal i Pavelló, ja que, al document "Estudi Econòmic" reflecteixen 1086 h/any per a vidres i 280 h/any plataforma mentre que si atenem al desglossament de la pàgina 18 del PPT, veiem que a les 1086 h/any ja estan incloses les 280 h/any de la plataforma. Podrien confirmar-nos si el correcte són 23.884,32 hores i en aquest cas l'oferta d'hores a l'alça per a la prestació del servei: L'import màxim d'increment d'hores serà de 2.388? Gràcies per la vostra atenció, esperem la vostra resposta. 13/01/2022 15:52h
Bona tarda,
1. La portada i l'índex del projecte tècnic si computen dins de les 20 pagines.
2. Les hores total son 23.884,31, (23481,63 hores no festives i 402,69 hores festives). Igual que amb les preguntes anteriors, no considerem les 4 jornades de plataforma perquè no són necessaries un increment d'aquestes.
3. És correcte
Buenos días, nos podrían por favor confirmar las horas totales anuales de partida para la presente licitación? Pues según el estudio económico salen en total 24.164,31 horas de las cuales 23.761,62 son no festivas y 402,69 son festivas. En cambio en la formula el numero de horas de partida pone que es de 23.884,32 Para el incremento de horas al alza hemos de incrementar también las festivas? o sólo las no festivas= Pueden indicar el numero total de horas sobre las cuáles hemos de incrementar? Muchas gracias de antemano 13/01/2022 15:48h
Buenas tardes,

Las horas totales son 23.884,31, (23481,63 horas no festivas y 402,69 horas festivas). Al igual que con las preguntas anteriores, no consideramos las 4 jornadas de plataforma porque no son necesarias un incremento de éstas.
Para el incremento de horas, se considerara las horas festivas y no festivas en su proporción.
Buenos días: ¿Podrían confirmar que la horas de prestación anuales son 24.164 y que la cantidad de horas máximo que se pueden ofertar como incremento de horas son 2.416 horas? Gracias 13/01/2022 15:43h
Buenas tardes, en relación a la respuesta anterior, desde el Ayuntamiento, consideramos las horas totales 23.884,31, y a partir de este valor se pide la mejora de horas, ya que no queremos más horas de plataforma elevadora.
Bona tarda, hem anatilzat els plels i tota la documentació tècnica, i no sabem trobar d'on surten el total d'hores que concreteu en la consulta del servei en data 13/12 2021 amb un resultat de hores previstes a l'estudi econòmic de (24.164 hores) .... mentre s que en altre punt dels plecs esparla d'un punt de sortida d'hores anuals de 23.8884,32 hores. No podem esclarir quines son les hores definitives i d'on surten agraairiem aclariment, gracies 13/01/2022 15:38h
Bona tarda,
A l'estudi econòmic es poden veure les hores no festives i festives previstes.
Cal esmentar que a la fila "Ús plataforma casa forestal i pavelló", els valors corresponen a 4 jornades a un cost diari de 280¤,(no 4 mesos i 280hores no festives). Per tant, un total de 1.120,00¤. (el preu de l'operari está inclòs en la plataforma). Des de l'Ajuntament, considerem com les hores totals les 23.884,31, i a partir d'aquest valor es demana la millora d'hores, ja que no volem més hores de plataforma elevadora.
Bon dia, no disposem del personal a subrogar. Es necessari per tal de poder fer la valoració econòmica correcte del servei. Gràcies. 21/12/2021 14:31h
Bon dia,

S'adjunta llistat de personal a tauler d'avisos
Bona tarda, ens podrien faclitar el llistat de subrogació del servei? Moltes gràcies 21/12/2021 14:30h
Bon dia,

S'adjunta llistat de personal a tauler d'avisos
Bona tarda, ens podrien faclitar el llistat de subrogació del servei? Moltes gràcies 21/12/2021 14:29h
Bon dia,

S'adjunta llistat de personal a tauler d'avisos
Bon dia, falta el llistat de personal a subrogar, ens el podrien facilitar? 21/12/2021 14:28h
Bon dia,

S'adjunta llistat de personal a tauler d'avisos
Bon dia; A MULTIANAU estem interessats en la licitació del servei i neteja dels edificis municipals de l'escala (Expedient 2021/4720), No obstant això, en estudiar la documentació ens sorgeixen les qüestions següents: -Per fer una valoració òptima del servei, és imprescindible disposar del llistat del personal a subrogar, on s'especifiqui categoria del treballador, jornada, antiguitat, tipus de contracte, etc. -Pel que fa als criteris de valoració, en el cas dels criteris sotmesos a judici de valor, s'especifica que cal presentar una memòria tècnica amb una extensió màxima de 20 pàgines a doble cara. Com que es tracta d'una presentació telemàtica, entenem que l'extensió màxima de la memòria és de 40 pàgines. ¿Això és correcte? -Pel que fa a la fórmula de valoració dels criteris automàtics referida a l'oferta econòmica, ¿és correcta? ¿No hauria de ser 30 x B/Bo? Esperem les seves respostes. Moltes gràcies. 21/12/2021 14:28h
Bon dia,

Adjuntem llistat de personal a tauler d'avisos
Buenos días de nuevo, entre los pliegos no consta el listado de subrogación, sin el cual no se puede realizar la valoración, nos podrían por favor adjuntar el listado? Gracias 21/12/2021 14:27h
Buenos días,

Adjuntamos listado de personal
Buenos días de nuevo, entre los pliegos no consta el listado de subrogación, sin el cual no se puede realizar la valoración, nos podrían por favor adjuntar el listado? Gracias 21/12/2021 14:10h
Buenos días,

Adjuntamos listado de personal
Bon dia, veiem que en cap arxiu està el llistat de personal a subrogar. Ens ho podeu facilitar? Gràcies 21/12/2021 14:09h
Bon dia,

Adjuntem llistat de personal a tauler d'avisos.
Buenos días, no estamos localizando el listado de subrogación de personal. Nos lo pueden adjuntar por favor? Gracias Saludos 21/12/2021 14:08h
Buenos días,

Adjuntamos listado de personal
Bon día, Voldríem demanar el llistat del personal que s'ha de subrogar. Moltes gràcies 21/12/2021 14:07h
Bon dia,

S'adjunta llistat de personal a tauler d'avisos.
Bon dia; A MULTIANAU estem interessats en la licitació del servei i neteja dels edificis municipals de l'escala (Expedient 2021/4720), No obstant això, en estudiar la documentació ens sorgeixen les qüestions següents: -Per fer una valoració òptima del servei, és imprescindible disposar del llistat del personal a subrogar, on s'especifiqui categoria del treballador, jornada, antiguitat, tipus de contracte, etc. -Pel que fa als criteris de valoració, en el cas dels criteris sotmesos a judici de valor, s'especifica que cal presentar una memòria tècnica amb una extensió màxima de 20 pàgines a doble cara. Com que es tracta d'una presentació telemàtica, entenem que l'extensió màxima de la memòria és de 40 pàgines. ¿Això és correcte? -Pel que fa a la fórmula de valoració dels criteris automàtics referida a l'oferta econòmica, ¿és correcta? ¿No hauria de ser 30 x B/Bo? Esperem les seves respostes. Moltes gràcies. 16/12/2021 11:55h
Bon dia,

L'extensió de la memòria tècnica és de un total de 20 pàgines (10 fulls a doble cara).
Es penjarà a avisos diligència de rectificació de la fòrmula.
Bon dia. Voldria sol·licitar els següents aclariments: 1. Manca el llistat de personal a subrogar. 2. L'extensió màxima de la memòria tècnica són 20 fulls a dues cares = 40 pàgines o 20 pàgines en total? 3. Creiem que hi ha un error a la fòrmula del criteri automàtic corresponent a l'oferta econòmica ja que entenem hauria de ser 30*B/B0 Moltes gràcies. 13/12/2021 13:11h
Bon dia,

Extensió total 20 pagines (10 fulls a doble cara).

Bon día, Creiem que hi ha un error a la fórmula del criteri de valoració automàtic ja que si dividim "Oferta a valorar" entre "Oferta mes baixa" les puntuacions seríen inverses y per sobre de la màxima de 30 punts. A més el segon criteri sobre l'oferta d'hores d'alça per la prestació del servei incompleix el artícle 145 punt 7 de la LCSP al no establir un límit a les hores a millorar: "7. En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicación, estas deberán estar suficientemente especificadas. Se considerará que se cumple esta exigencia cuando se fijen, de manera ponderada, con concreción: los requisitos, límites, modalidades y características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del contrato" Moltes gràcies. 13/12/2021 13:07h
Bon dia,

Efectivament, hi ha un error en la fòrmula. Procedirem a fer la rectificació. En tot cas,

S'enten per "Bo: oferta a valorar de cada licitador", el pressupost ofertat per l'execució del servei.
S'enten per "B: oferta més baixa", el pressupost de menor import ofertat per l'execució del servei, d'entre tots els presentats pels licitadors.
Per tant, per tal de premiar la millor proposta econòmica, es conclou que la formula del plec és errònia i hauria de ser com segueix:

"- Criteri 2 (C2) Fins 30 punts. Oferta econòmica sobre el servei.
La puntuació s'atorgarà segons la fórmula següent:
Puntuació = 30 x B / Bo
Bo = Oferta a valorar de cada licitador
B= Oferta més baixa"

Pel què fa al criteri sobre l'oferta d'hores a l'alça per la prestació del servei:

L'import màxim d'increment d'hores serà de 2.416, corresponent a un 10% d'increment respecte les hores previstes a l'estudi econòmic (24.164hores).
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya