Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Viladecans Grup d'Empreses Municipals, SL
Codi d'expedient:
138.22

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Dins el plec tècnic s'especifica: 'haurà de garantir almenys la mateixa funcionalitat que els Firewalls que es troben actualment en servei'. Podeu indicar quins serveis son els que hi ha actualment contractats amb els Firewalls actuals, incloent la denominació comercial que dona el fabricant actual a aquests serveis, per tal de saber amb detall quins s'estan proporcionant a dia d'avui? Gràcies, 08/06/2022 14:12h
Rebuda la seva pregunta s'indica que la funcionalitat dels Firewalls actuals son:

¿ Monitorització de tràfic.
¿ Bloqueig de ports i webs.
¿ Usuaris per clients vpn compatible amb diferents sistemes operatius (Windows / iOS), i dispositius mòbils.
¿ Apertura de ports.

Adicionalment, tenim una subscripció a un modul d'anàlisis d'arxius sospitosos que garantitza la protecció en cas que el modul determini que un arxiu és una amenaça potencial.

Atès que per a la present contractació no es requereix del subministrament d'un producte comercial concret, es procedeix a no indicar denominacions comercials i fer remisió a les prescripcions tècniques especificacades al Plec de Prescripcions Tècniques que estableix, entre d'altres, quines especificacions haurà de reunir el firewall ofertat i els serveis a prestar.
Referent a la ultima resposta amb data 03/06/2022 10:43, no voleu dir que al primer paragraf del Annex 4 es te que indicar el import maxim incloent la bosa de 40 hores i que la taula anexa de preus unitaris d¿intervenció es per en cas de que es superi la bossa de 40 hores o averies en cap de setmana o nocturn?? 03/06/2022 12:00h
Bon dia, es procedirà a publicar un nou model per a publicar l'oferta econòmica atés que s'ha adevertit que l'actual pot conduir a errors.
Bon dia, Segons la última resposta facilitada en vers a l'import màxim corresponent al subministre i a la instal·lació (14.500 ¤), el percentatge de baixada que es sol·licita a l'Annex 4 haurà de ser sobre aquest import i no sobre els 20.900 ¤ tal i com indica en l'annex, oi? Publicaran nou annex 4 modificat? 03/06/2022 11:57h
Bon dia, si, atés que s'ha detectat que l'annex facilitat condueix a errors, es procedirà a publicar un nou model per a presentar la proposta econòmica que substituira el aportat inicialment.
Referent a la resposta publicada amb data 03/06/2022 10:43, referent a que en el Annex 4 al primer paragraf es te que indicar només preu dels firewalls i instal.lació i no de la bossa de 40 hores, tot i que al PPT i al PCAP indica els preus de referencia per a la bosa d¿hores i que permet publicar la licitació per 20.900¤+iva . Com es valorarà la puntuació dels licitadors en base a la bosa d¿hores en funció de la incidencia?? 03/06/2022 11:32h
Bon dia, rebuda la pregunta procedim a indicar que la puntuació de la bossa d'hores es fa en base al preu/hora ofert pel licitador per a cada caegoria horària tal com consta al PCAP.

Cada categoria horaria, això és les hores no critiques de dilluns a divendres de 8h a 18h (grup tarifari A), resta d'hores no critiques (grup tarifari B), hores critiques de 8h a 18h (grup tarifari C) i resta d'hores critiques (grup tarifari D) te assignada una puntuació màxima, 8 punts, 2 punts, 5 punts i 5 punts respectivament. Els imports consignats per a cada categoria horaria, es valoraràn atenent al import més baix de tots els oferts per aquella categoria horaria, sent que l'import més baix rebrà la màxima puntuació (8 punts, 2 punts, 5 punts i 5 punts respectivament) avaluant-se les altres ofertes mitjançant la formula consignada als plecs. La suma de la puntuació obtinguda a cada categoria horaria per a cada licitador serà com a màxim de 20 punts. (corresponent els altres 80 punts a la oferta presentada pel subministrament i posada en marxa dels firewalls)

La vigencia de la bossa d'hores finalitzarà, entre d'altres, quan el volum d'incidencies ocasionades hagi produit el esgotament de l'import establert per aquesta (això és 6.400¤ IVA exclòs)
Buenos días y gracias por la aclaración. Pero entonces y según lo indicado en la última respuesta, si solo se debe contemplar el suministro e instalación de los firewalls, el importe de licitación base no debe ser 20.900,00¤ + IVA, sino que debería ser de 14.500,00¤ + IVA (queda excluido el precio de la bolsa de 40 horas). Correcto ??? Saludos. 03/06/2022 11:12h
Bon dia, rebuda la seva pregunta es procedeix a aclarar el següent. El licitador en el primer apartat haurà d'indicar l'import del subministrament dels firewalls i la seva posada en marxa, aquest import no podrà ser superior a 14.500¤ iva Exclòs, atès que tal com consta al PCAP, s'ha estimat l'import del subministrament en 13.000¤ i el de la posada en marxa en 1.500¤ IVA Exclòs. l'import corresponent a la bossa d'hores, unicament s'haurà de fer constar a la taula facilitada al efecte, i els imports consignats no podràn superar els imports unitaris establert per a cada categoria d'hores (hores critiques nocturnes, hores no critiques nocturnes..).
Buenos días, Tenemos una duda con respecto a la presentación de la propuesta económica (Anexo 4), ya que en dicha propuesta se dice o así lo entendemos, que debemos indicar nuestro precio total incluyendo la bolsa de 40 horas, pero si dicha bolsa va a ir en base a un tarifario de hora/técnico y según tipo de criticidad, como lo debemos calcular ??? O el precio de dicha bolsa queda fuera de la partida presupuestaria y solamente es en base al precio del suministro e instalación ??? Saludos, 03/06/2022 10:43h
rebuda la pregunta presentada, s'informa que a l'annex 4 al primer paràgraf, on es diu "totes les prestacions considerades dins del subministrament i posada en marxa de dos firewalls en els termes recollits en el Plec de Prescripcions Tècniques pels 3 anys de contracte, per la quantitat (IVA exclòs) de ............ euros, més la quantitat de ................... euros en concepte del 21% d'IVA; el que representa una baixa del ......................................... % sobre el límit establert de VINT MIL NOU-CENTS (20.900¤) mil tres-cents euros ¤ (IVA no inclòs)." El licitador haurà de fer constar (en els espais facilitats per emplenar) l'import que comprendra unicament el subministrament i la posada en en marxa dels firewalls. Els imports de les hores, no s'han de fer constar en aquell apartat, sinó que s'hauràn de fer constar als requadres pertinents que es faciliten a la taula que obra al mateix annex, concretament en la meitat inferior de la pàgina.
Buenos días, Tenemos una duda con respecto a la presentación de la propuesta económica (Anexo 4), ya que en dicha propuesta se dice o así lo entendemos, que debemos indicar nuestro precio total incluyendo la bolsa de 40 horas, pero si dicha bolsa va a ir en base a un tarifario de hora/técnico y según tipo de criticidad, como lo debemos calcular ??? O el precio de dicha bolsa queda fuera de la partida presupuestaria y solamente es en base al precio del suministro e instalación ??? Saludos, 03/06/2022 10:43h
Rebuda la pregunta presentada, s'informa que a l'annex 4 al primer paràgraf, on es diu "totes les prestacions considerades dins del subministrament i posada en marxa de dos firewalls en els termes recollits en el Plec de Prescripcions Tècniques pels 3 anys de contracte, per la quantitat (IVA exclòs) de ............ euros, més la quantitat de ................... euros en concepte del 21% d'IVA; el que representa una baixa del ......................................... % sobre el límit establert de VINT MIL NOU-CENTS (20.900¤) mil tres-cents euros ¤ (IVA no inclòs)." El licitador haurà de fer constar (en els espais facilitats per emplenar) l'import que comprendra unicament el subministrament i la posada en en marxa dels firewalls. Els imports de les hores, no s'han de fer constar en aquell apartat, sinó que s'hauràn de fer constar als requadres pertinents que es faciliten a la taula que obra al mateix annex, concretament en la meitat inferior de la pàgina.
S'han de presentar tant l'Annex 7 com l'Annex 8? O és possible presentar únicament un d'aquests dos annexos? És a dir, si únicament presentem l'Annex 8, cumplim amb els requeriments del plec de clàusules ? 01/06/2022 11:55h
S'informa que per a la present licitació no es necessari la presentació del annex 7 ni del annex 8, atès que no es requereix ni aval bancari ni fiança definitiva.

Rebuda la següent pregunta: L'Annex Núm 7 té aquesta frase: "Intervingut notarialment en conformitat amb l'art. 197.1 bis del Reglament Notarial". MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU; L'Annex Núm 8 té aquesta frase: "Intervingut notarialment en conformitat amb l'art. 197.1 bis del Reglament Notarial". MODEL DE CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA FIANÇA DEFINITIVA Això vol dir que hem de portar aquests documents davant notari? O seria suficient que el Departament Legal del Banc o el Departament Legal de la Asseguradora ho certifiqui?" 01/06/2022 11:55h
S'informa que:

Per a la present licitació no es necessari la presentació del annex 7 ni del annex 8, atès que no es requereix ni aval bancari ni fiança definitiva.
1. No encuentro en los pliegos, que haya que subir algo parecido a la "Memoria Técnica". 2. En el pliego administrativo, en la parte inicial, dice que el día de pago de las facturas es el 15 de cada mes, pero sin embargo, en el apartado del pago de la fra, aparece el día 25. 3. También en cuanto a la solvencia económica, las cifras expresadas en número y las expresadas en letra, difieren en importes. 01/06/2022 11:45h
A la pregunta relativa a no trobar en els plecs requeriment de presentar memòria tècnica, s'informa al licitador que no es requereix per a la present licitació la presentació d'una memòria tècnica.

A la pregunta relativa a la forma de pagament s'informa que el dia de pagament de qualsevol factura és el 25 de cada més, sempre que la factura hagi estat presentada, conformada i validada abans del dia 25 del més anterior, tal com conta al apartat número 17 del PCAP.

A la pregunta relativa a la solvència econòmica s'indica que es tracta d'un error de transcripció i que la xifra correcta és la que consta en número, això és TRENTA MIL EUROS.
1. "¿Puedo elegir entre presentar el DEUC o el Anexo 2B? Hay párrafos en los que he entendido que sí se puede elegir, pero en algún otro me ha parecido entender que el DEUC es obligatorio. 2. El Anexo 5, si no estás registrado como licitador en la Generalitat, ¿es necesario presentar este Anexo? 3. Dentro del párrafo 10.3, dice "La declaración del licitador de no incurrir en prohibiciones de contratar se presentará de conformidad con el modelo adjunto al presente Pliego como Anexo núm. 6 al presente Pliego", pero sin embargo, cuando he entrado en la parte de "Oferta" de la plataforma, no he visto que hubiera información para añadir este anexo. ¿Hay que presentarlo también? 4. Por favor, confirmar que no es necesario establecer ninguna garantía económica. 01/06/2022 11:43h
A la pregunta relativa a la possibilitat d'escollir entre presentar el DEUC o l'annexa 2B, s'informa que tal com obra al apartat 9.2 del PCAP, el deuc podrà ser substituït per a la declaració de responsable del annex 2-B.

A la pregunta relativa a la presentació del annex 5 s'informa que tal com obra a apartat 10.3.e) PCAP, el licitador que hagi presentat la millor oferta haurà de presentar el document acreditatiu d'estar inscrit al RELI o al ROLECE. La inscripció a un dels dos registres és obligatòria. En cas de constar inscrit al ROLECE se li facilitarà al licitador el model de declaració de responsable de les dades que obren en aquell registre.

A la pregunta relativa a la presentació de l'annex 6, s'informa que no hi ha un espai habilitat per a presentar aquest annex en el sobre habilitat en tant que el mateix s'haurà d'aportar posteriorment per el licitador qui d'acord amb els criteris de valoració previstos al PCAP, hagi presentat l'oferta que resulti més avantatjosa.

A la pregunta relativa a la garantia, s'informa que tal com obra als plecs, no s'estableix garantia ni provisional ni definitiva.
"Estem estudiant aquest concurs per veure si podem presentar una oferta competent. L'equip tècnic i de vendes, em pregunta si ens podríeu confirmar si actualment disposeu ja d'un dispositiu de Firewall i quin és" 01/06/2022 11:41h
Actualment les empreses municipals de Viladecans disposen de dos (2) unitats de firewalls WatchGuard Firebox Model M300, en mode HA actiu-passiu en producció.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya