Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Granollers
Codi d'expedient:
2022/023 (3/2022/44)

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, En referència al Lot 2, i agraint la seva resposta en relació a les audioguies del dia 7.04 a les 11.41, voldríem una extensió d'aquesta resposta. Se'ns respon que als plecs "s'estableixen els requisits que han de tenir els equips. Els equips subministrats han de ser d'aquestes característiques o similars. L'important, per tant, i el que es requereix és que siguin de l'espècie i qualitat que es demana en els plecs i que s'oferti el termini de garantia exigit", per tant, entenem que això es fa extensiu a tots els equipament de la licitació. Els traslladem aquest dubte, ja que a la pàgina 25 del plec de clàusules Administratives, fa constar que "Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants i/o Alternatives", però per la seva resposta, si que entem que similars tecnològics. Esperem la seva resposta. Moltes gràcies pel aclariment. 22/04/2022 09:39h
Bon dia, la clàusula del PCAP al la que vostès es refereixen exclou expressament la possibilitat que s'apliqui l'article 142 de la LCSP. És a dir, no poden oferir un objecte distint al descrit a les clàusules del PCAP.

Gràcies,
Bon dia, En referència al Lot 2. Ha d'existir una connexió entre la fàbrica i la futura estructura a on anirà ubicat el recinte a on s'allotjaran el projector del Mapping de la Façana Al estat d'amidaments del pressupost, no existeix partida als costos derivats de la part corresponent d'obra per portar-ho a terme: obrir la rasera exterior, entubats o galeries, refer el paviment exterior, i la ubicació de la necessària canalització d'exterior soterrada entre aquests dos punts. Per aquesta raó volen assegurar amb vostès que aquesta partida, recollint tota la informació que se'ns indica al plec, està exclosa d'aquesta licitació. Moltes gràcies. 22/04/2022 09:39h
Bon dia,

La connexió d'electricitat i xarxa amb els projectors de la façana està inclosa en una altra licitació. És per aquest motiu que no existeix cap partida destinada als efectes que descriuen.

Gràcies
Bon dia En referència al lot 2, sobre el cablejat entre edificis, es demana controlar-ho TOT amb el sistema CRESTRON. Per aquesta raó obliga a enllaçar totes les zones entre si. Pel que voldríem saber si el cablejat de dades entre la fàbrica i el pont ja existeix , ja que es una connexió entre edificis no inclosa en els amidaments. Moltes gràcies. 22/04/2022 09:38h
Bon dia,

La connexió d'electricitat i la connectivitat de xarxa ja està prevista a la zona on s'ubicaran els projectors de dents de serra i per això no hi ha cap partida prevista en els amidaments.

Gràcies
Bon dia. Pel lot 2, als amplificadors de l'Escena 5 es demanen 6 altaveus, però hi ha 6 etapes, per tant 12 canals d'amplificació. S'ha de valorar 12 canals d'amplificació o només els necessaris per els 6 altaveus existents als amidaments? Moltes gràcies. 22/04/2022 09:38h
Bon dia, els únics que s'han de valorar són NOMÉS els necessaris pels 6 altaveus previstos i contemplats als amidaments.

Gràcies.
Respecte a les produccions audiovisuals. Si les entenem per escenes o unitats, Al PPT parla de 7 produccions de video a l'interior de la térmica i 3 o de vegades 2 a l'exterior. També s'indica en un text del ppt com obligacions del contractista: Cada una d'aquestes escenes tindrà dues produccions de característiques similars, que tot i partir del mateix projecte, tindran un guió i un tractament diferent per tal de fer que la visita a la Tèrmica sigui renovable i diferent. Ens poden aclarir el concepte de característiques similars i a la vegada amb un guió i un tractament diferent? S'ha de valorar que la feina de realització i postproducció s'ha de doblar? S'han de doblar el doblar el número de locucions, doblar el número de músiques… o s'ha d'interpretar que s'han de portar a terme unes versions a partir de les produccions realitzades ? gràcies 13/04/2022 11:48h
Bon dia,

Confirmem que es tracta de 2 projeccions exteriors. Qualsevol referència a 3 és un error involuntari.

Pel que fa al concepte de característiques similars amb un guió i tractament diferent es refereix al fet d'aconseguir que la inversió feta amb aquestes actuacions no caduqui després d'una visita i per tant, es pugui oferir tornar a la Tèrmica o a les projeccions exteriors amb material audiovsisual creat i inclòs en aquesta licitació.
És a dir, es tracta de, partint d'un mateix nucli argumentatiu, es desenvolupin dues projeccions que puguin ser alternables, i per tant d'enfocament diferenciat.

Es demanen dos vídeos d'estructura similar, i per tant caldrà desenvolupar per a totes les produccions tasques de postproducció i de realització. És elecció del licitador com executar aquests treballs i per tant, decidir si constitueix una versió nova o una producció nova.

Totes les projeccions amb idiomes hauran d'estar adaptades als idiomes que es demanen als plecs.

Gràcies
Mappings On van ubicats els Projectors del mapping de la façana de la térmica? Actualment no hi ha cap estructura on es puguin instalar. Es vol fer amb un equipament móvil Confirmar si els projectors del mapping de la façana de dents de serra es poden instalar dintre del pont ( un en cada finestra) Quina seria la ubicacio de la sala de control i el moble rack del mapping? Ara mateix només hi ha una sala de rack a la planta 0 , pero no serveix com sala técnica Hi ha algun element/ zona preferent a on realizar la proposta de millora de iluminació La térmica Al Lot 1 indica que a la escena 1 hi ha un holograma, i als planos del lot 2 apareix un projector a la Escena 1 pero al llistat de amidaments no apareix aquest projector. S'aprofita el material AV ( projector) existent per a aquesta escena? En cas afirmatiu, ens podrien enviar el llistat del material AV existent que es pot fer servir? La distribuició de linies de potencia han de estar valorades dintre del item "Cablejats interns de fabrica"? Als planos del LOT 2 apareixen 2 RACKS i en amidaments nome¿s apareix 1 rack. El RACK 1 es es Rack existent actual? En els planos dels LOT 2 indiquen 3 projeccions en le Escenes 3 i 4, pero en els amidaments només apareix una projecció. S'aprofita el material AV ( projector) existents per a aquesta escena? En cas afirmatiu, ens podrien enviar el llistat del material AV existent que es pot fer servir? Moltes gràcies. 11/04/2022 12:49h
Bon dia,

En relació a les primeres qüestions: Els projectors del mapping de la Tèrmica aniran ubicats en una estructura no mòbil (fixa) que quedarà instal·lada davant de la Tèrmica.
Per altra banda, confirmem que els projectors a la façana "Dents de Serra" es poden instal·lar dins del Pont (1 a cada una de les finestres).
No hi ha zona preferent on realitzar la proposta de millora de la il·luminació.

Per altra banda, respecte a les preguntes del Lot 1. En primer lloc, els hologrames no consten en el projecte i els amiadaments, essent la informació continguda en els referits documents la que és a tots els efectes vinculant en cas de contradicció. És possible que hi hagi alguna referència als hologrames als plànols, però tal referència ha de ser obviada. El licitador ha de dissenyar l'escena com estimi més convenient.

En relació a la distribució de línies de potència, aquesta està inclosa dins la partida de 15.000 euros per cablejats interns de la Fàbrica.

Pel que fa al Rack, el Rack existent a la proposta i als amiadaments és el que es correspon a la planificació actual sense hologrames (que com ja s'ha indicat no formen part del projecte).

Finalment i en relació a l'última pregunta, els projectors als quals es fa referència a la pregunta corresponien a Hologrames i la seva presència en la documentació es limita als plànols, i no així al PPT ni altres documents. En la mesura que els Hologrames no formen part del projecte definitiu ni tampoc es troben inclosos en els amiadaments, s'ha d'entendre que només és necessària una projecció.

Gràcies.
Consulta especte el vídeo que demaneu de l'Escena 5. A les bases diueu: El tall de vídeo haurà de complir les característiques següents: · Una durada compresa entre els 2 minuts com a mínim i 3 minuts com a màxim · Utilitzar de les tècniques del time-lapse/hyper-lapse, motion graphics i animació 3D. · Incorporar la música que es consideri adequada per aquesta seqüència Però després de revisar el guió i tota la documentació, a l'Escena 5 no hi veiem que hi hagi previst cap mapatge. Només un recorregut que juga amb la locució, els efectes de so i la il·luminació. Necessitaríem, si us plau, que ens expliqueu on voleu que apliquem totes les tècniques que demaneu. O si ho hem entès malament i el tall de vídeo ha de ser de l'Escena 6, on sí que hi ha previstes projeccions. Moltes gràcies, 08/04/2022 13:34h
Bon dia,

En data 8/04/2022 hem respost una pregunta amb aquest mateix objecte, que reproduïm a continuació:

"L'espai sí que té projector per tant el que es vol és fer que aquesta transició sigui d'una manera més escalada, on la part de projecció no comenci de forma sobtada quan el públic segui als bancs. La projecció ha de formar part d'aquest itinerari i desplaçament per l'espai.
Es concep com un tot unitari.
Finalment, no s'inclou en el pressupsot en la mesura que està inclòs en el de la catedral de l'energia."

Gràcies
Bona tarda. En referència al Lot 2. A la pàgina 38 del PCAP, punt 3.2. Es puntua la millora d'ampliació en l'increment de lluminositat dels projectors de la "Façana de la Tèrmica". S'indica que hi ha un conjunt de dos equips de 9000 lúmens c/u, sent puntuable la millora d'increment de 27.000 amb dos punts, i a partir de 27.001 lúmens, 3 punts. Per altra banda, en el Plec de Descripcions Tècniques, al Annex 5, descarregable com Amidament, als mappings exteriors, a la Façana Tèrmica ja es sol·liciten dos projectors de 15.000, obtenint ja la millora de 30.000. "2x Projector làser 3LCD de 15000 lúmens amb resolució SXGA+, orientable 360o , EPSON L1715S (façana tèrmica)" . Ens podrien aclarir aquest punt, si us plau? Moltes gràcies. 08/04/2022 12:26h
Bona tarda,

Per un error de transcripció a la descripció de la fila 176 del pressupost, s'indica que són dos equips de 15.000 lúmens. No obstant això, han de seguir les indicacions del Plec de Clàusules Administratives particulars, de manera que el que inclou el projecte són DOS PROJECTORS DE 9.000 lúmens cada un, per el preu unitari indicat al pressupost.

Aquests dos equips de 9.000 lúmens són suceptibles de ser incrementats en els termes previstos a la mencionada clàusula del PCAP.

Gràcies,
Bona tarda, 1.Respecte a la mostra de video. En anteriors preguntes ja s'ha indicat que es tracta de fer una mostra de l'escena 5 "Del vapor als electrons " i que la informació existent es la de la plana 44 del RU MUSEOGRÀFIC_1. Pero segons el guió l'escena 5 es una escena de transició en la que se surt al refrescador, hi ha il·luminació, ambientació sonora i audioguia pero no hi ha projecció o mapeig. Com podem fer la mostra de vídeo d'una escena on no hi ha video? Al document de pressupost final de producció audiovisual ni tant sols apareix. 2.Respecte a la proposta de millora de continguts. S'especifica que s'han de millorar els continguts de les escenes d'audio pels espais de l'entrada i de la primera planta caldera 1. Degut a que el guió s'organitza per escenes, ens podríen concretar quina o quines escenes són objecte d'aquesta millora de continguts ? Gràcies 08/04/2022 12:26h
Bon dia,

1. Pel que fa a la primera qüestió:
L'espai sí que té projector per tant el que es vol és fer que aquesta transició sigui d'una manera més escalada, on la part de projecció no comenci de forma sobtada quan el públic segui als bancs. La projecció ha de formar part d'aquest itinerari i desplaçament per l'espai. Es concep com un tot unitari.

Finalment, no s'inclou en el pressupsot en la mesura que està inclòs en el de la catedral de l'energia.

2. En relació a la segona qüestió, les dues escenes que són objecte de la millora de continguts són l'escena 1 i l'escena 4.
En relació a la partida d'Audioguies: 1.- A la descripció de la partida d'audioguies detalla adquisició de 60 audioguies, i el número de unitats es multiplica per 80 unitats: quines són les unitats d'adquisició i el PVP correcte? 2.- La partida de "equips pels guies" no resulta sumada al sumatori. Esperem els seus comentaris. 3.- Solament es demana un equip de sincronia per les audioguies, quan hi ha diversos audiovisuals en diferents plantes i dels que se'n demana la sincronia. Ja existeixen? estan instal·lats? Quina marca i model? 4.- Confirmació de que els PVP de publicació d'aquesta mateixa partida són correctes segons portafoli de producte d'aquest mateix fabricant amb aquest model sol·licitat. O s'està plantejant subministre en qualitat de segona mà o en règim de Renting? Moltes gràcies. 07/04/2022 11:41h
Bon dia,

En relació a la primera qüestió: com indiquen, les unitats d'adquisició són 80 unitats i el pvp correcte és el que consta al pressupost. Per error s'ha indicat a la descripció que eren 60, però el correcte són 80.

2. En relació a la segona qüestió, aquesta partida no s'ha inclòs ni en el sumatori ni en el peressupost de licitació. Per error i fruit de la incorrecta transcripció del document de treball, figura inclosa. Per tant NO L'HAN DE TENIR EN COMPTE, ja que el pressupost està configurat sense tenir en compte els 150 euros d'aquesta partida.

3. En relació a la tercera pregunta, es concreta un sol equip que sincronitzi tots els audiovisuals. No hi ha cap model prèviament instal·lat. Es demana un sol equip que els sincronitzi tots.

4. En relació a l'última pregunta, es demanen unes audioguies a l'apartar A) Audioguies (pàg 13) dels Plecs Tècnics, s'estableixen els requisits que han de tenir els equips. Els equips subministrats han de ser d'aquestes característiques o similars. L'important, per tant, i el que es requereix és que siguin de l'espècie i qualitat que es demana en els plecs i que s'oferti el termini de garantia exigit. L'Ajuntament no es pronuncia ni valora el fet que les audioguies puguin ser o no de segona mà, mentre es compleixin els requisits establerts.
En cap cas, emperò, poden ser de rènting.

Gràcies
bon día, consulta sobre la presentació del tall de video de la seqüencia del "vapor als electrons". En base a quin guió s'ha de preparar el video?,.. no trobem el guió, en la memoria hi ha la descripció de l'espai i del recorregut però no parla de la producció AV. Ens ho poden aclarir si us plau? Moltes gràcies 06/04/2022 13:59h
Bon dia,

En la resposta del dia 29/03/2022, es van facilitar els links als annexos on apareixen aquestes instruccions. En concret, la informació més detallada per fer aquest tall de vídeo la podeu localitzar a la pàgina 44 anomenada ESCENA 5 Del Vapor als electrons del Projecte executiu que es troba a:
https://drive.google.com/file/d/1Th4z6A0LPFUAWCrl3WMYmDFRNvMMcirb/view?usp=sharing (en aquest és en el que es troba la informació sol·licitada).
i
https://drive.google.com/file/d/13_jwsujMmlk85qPyY1PpiFw4SmcD4Lgv/view?usp=sharing


Gràcies,

Al Annex 2, fa esmena de Projecte executiu de la museografia de la Tèrmica, i videomapatge de l'espai exterior revisat per l'equip tècnic de l'Ajuntament, dividit en 2 documents: RU MUSEOGRAFIC 1, RU MOSEOGRAFIC 2. Es possible que disposem d'aquests dos documents. Moltes gràcies. 05/04/2022 13:21h
En la resposta de data 29/03/2022 a les 9:41 teniu els enllaços per a descarregar-os els fitxers.

Gràcies
Bon dia. Ens agradaria aclarir les dates de la visita tècnica que es requereix al plec, ja que els dies de la setmana no coincideixen amb el número del mes. Moltes gràcies. 01/04/2022 11:56h
Bon dia,

Acabem de publicar anunci corregit, amb les dates correctes de la visita.
Les dates correctes per la visita són el divendres 8 d'abril a les 11 h; i el dimecres 20 d'abril a les 10 h.

Moltes gràcies,
Bon dia, al PPT, pag.10 s'especifica que l'escena número 5 de la visita immersiva " Del Vapor als electrons" té una durada total de 45 ". Per altra banda al PCAP amb referència als criteris que depenen de judici de valor respecte les ofertes es valora amb 37 punts la presentació d'un tall de video d'aquesta escena d'entre 2 y 3 minuts. Ens ho poden aclarir ? No entenm com és que la mostra ha de tenir una durada superior a la peça complerta. Moltes gràcies 01/04/2022 10:20h
Bon dia,

Es publica aquesta resposta que corregeix l'anterior que era incorrecta. La resposta CORRECTA és la que es reprodueix a continuació:

Hi ha un error de picatge. Al PPT, on posa 45" (segons), hauria de posar 4,5 minuts, això és, 4 minuts i 30 segons. Així, el tall de vídeo ha de ser efectivament d'entre 2 i 3 minuts, del total de 4,5 minuts que dura la peça completa.

Moltes gràcies
Bon dia, al PPT, pag.10 s'especifica que l'escena número 5 de la visita immersiva " Del Vapor als electrons" té una durada total de 45 ". Per altra banda al PCAP amb referència als criteris que depenen de judici de valor respecte les ofertes es valora amb 37 punts la presentació d'un tall de video d'aquesta escena d'entre 2 y 3 minuts. Ens ho poden aclarir ? No entenm com és que la mostra ha de tenir una durada superior a la peça complerta. Moltes gràcies 01/04/2022 08:56h
Bon dia,

Hi ha un error de picatge. Al PPT, On posa 45 ", hauria de posar 45 minuts. Així, el tall de vídeo ha de ser efectivament d'entre 2 i 3 minuts, del total de 45 que dura la peça completa.

Gràcies
Bon dia s'especifica al PPT que es facilita el Projecte executiu de la museografia de la Tèrmica i videomapatge de l'espai exterior revisat per l'equip tècnic de l'Ajuntament de Granollers, dividit en 2 documents: RU MUSEOGRAFIC_1 i RU MUSEOGRAFIC_2. El link per accedir a aquest documents no apareix i són imprecndibles per a preparar la oferta. Gracies 29/03/2022 09:41h
Adjuntem els links dels fitxers:

https://drive.google.com/file/d/1Th4z6A0LPFUAWCrl3WMYmDFRNvMMcirb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13_jwsujMmlk85qPyY1PpiFw4SmcD4Lgv/view?usp=sharing
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya