Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Codi d'expedient:
49/2021/1408
L'empresa Parènthesis ha fet les següents preguntes: 1- És obligatori està inscrit al Reli per poder licitar en aquest concurs? Si el procés de inscripció de Parenthesis al Reli està pendent de resposta per part de la Generalitat, es pot presentar el document de sol·licitud d'inscripció al Reli + tots els certificats vinculats a la solvència econòmica (assegurança RC, document conforme està al corrent de pagament d'impostos, comprovants de inscripció de contes al registre mercantil dels últims 3 anys,...)? 2-Si en el Annex 1 Acreditació del compliment de requisits a la pregunta a) de la Declaració de responsabilitat, s'indica que no s'està inscrit al Reli però s'adjunta tota la documentació anteriorment citada, pot tirar endavant la proposta del sobre 2 i sobre 3 o queda automàticament invalidada? 19/01/2022 11:37h
Les respostes són les següents:

1- Tal i com s'indica en el Plec de clàusules administratives punt 1.7.1. la tramitació i el procediment d'adjudicació, de conformitat amb el que disposa l'article 159 LCSP, l'adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat. L'article 159 de la LCSP punt 4 a) ens idica " a) Tots els licitadors que es presentin a licitacions realitzades a través d'aquest procediment simplificat hauran d'estar inscrits al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, o quan procedeixi de conformitat amb el que estableix l'apartat 2 de l'article 96 al Registre Oficial de la comunitat autònoma corresponent, en la data final de presentació d'ofertes sempre que no es vegi limitada la concurrència. A aquests efectes, també es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti haver presentat la sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per a això, sempre que aquesta sol· licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes."
Per tant caldrà adjuntar l'acreditació d'haver presentat la sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per a això.

2- La resposta anterior és aplicable a aquesta qüestió.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya