Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
CONSORCI LOCALRET
Codi d'expedient:
1403-0041/2020

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, ens agradaria saber quin criteri s'ha seguit per la valoració de l'ample de banda en el concurs, ja que hem quedat molt per sota la mitja. Gràcies. 26/07/2022 14:08h
La valoració dels criteris s'ha fet de conformitat amb el que estableix la clàusula catorzena del plec de clàusules administratives particulars (PCAP).
Si tenim la intenció de subcontractar, però encara no tenim clar els subcontractistes i no tenim clar que al final subcontractem, com s'ha d'indicar? Entenem que si ara diem que NO subcontractem i després ho fem, no hi ha cap problema sempre i quan s'avisi al responsable del contracte i aquest ho aprovi. 07/04/2022 13:24h
Segons el que estableix l'art. 215 de la LCSP, el contractista haurà de comunicar, després de l'adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï l'execució d'aquest, a Localret la intenció de subscriure els contractes. S'haurà de justificar suficientment l'aptitud del subcontractista per executar-la.
A l'annex 8, concretament a la pestanya 8.4 on s'ha d'indicar el tipus de tecnologia de l'accés proposat, s'indica que l'ajuntament de l'Arboç te dependències al municipi de la Bisbal del Penedès. Es això correcte o és que el municipi de la Bisbal del Penedès també està dintre de la licitació? 29/03/2022 16:23h
En el moment de l'elaboració de les especificacions tècniques del contracte, aquests serveis s'incloïen, per error, en la facturació dels serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de l'Arboç. Són serveis de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, que es van incloure en els plecs per causa d'un error en la pròpia facturació de l'Ajuntament de l'Arboç, i, per tant, no es consideraran als efectes de la valoració de les ofertes.
L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès no participa en la present contractació centralitzada o compra agregada.
Podríen facilitar coordenades geogràfiques de les seguents adreces de l'Annex 8? Gràcies per avançat. NIF Anexo Nom entitat Adreça Població P4300000I 8.2 Diputació de Tarragona Vial II (Pol La Canonja) s/n;Bajo(P.La Canonja-Nav La Canonja P4300000I 8.2 Diputació de Tarragona Vial II (Pol La Canonja) s/n;Bajo(P.La Canonja-Nav La Canonja P4301900I 8.4 Ajuntament d'Ascó Carrer de Baix, 1 Ascó P4301900I 8.4 Ajuntament d'Ascó Energia , 10 Ascó P4304400G 8.4 Ajuntament del Catllar Reguet s/n El Catllar P4306100A 8.4 Ajuntament de Flix Mas del Director - Camí de Sebes, s/n Flix P4306100A 8.4 Ajuntament de Flix C-12, 282 Flix P4306100A 8.4 Ajuntament de Flix C-12, 282 Flix P4307900C 8.4 Ajuntament de Masdenverge Amposta-Santa Barbara , Masdenverge P4309300D 8.4 Ajuntament de Montroig del Camp Urbanitzacio Via Marina , DEPURADORA MIAMI Miami Platja P4309500I 8.4 Ajuntament de Mora la Nova Projecte s/n Mora la Nova P4310600D 8.4 Ajuntament del Perelló Pla de la Fira , El Perello P4313500C 8.4 Ajuntament de Roquetes Avinguda Diputacio, s/n Bajo Roquetes P4313500C 8.4 Ajuntament de Roquetes Avinguda Diputacio, s/n Bajo Roquetes P4313500C 8.4 Ajuntament de Roquetes Avinguda Diputacio, s/n Bajo Roquetes P4314200I 8.4 Ajuntament de Santa Oliva AVDA NTRA SENYORA DEL PILAR 0 SANTA OLIVA P4318000I 8.4 Ajuntament de Vinyols i els arcs Josep M Folch i Torres , 5 Vinyols i els Arcs 24/03/2022 09:38h
La informació facilitada té el format d'adreça postal i es considera suficient per localitzar les ubicacions dels serveis.
Al punt 6.1 del plec tècnic (pag. 35) si indica el següent: L'entitat podrà, opcionalment, traslladar els seus serveis de veu fixa licitats al lot 1 a serveis del lot 2 en cas de connectar-los a centraletes al núvol del lot 2 dintre de la licitació. Podrien aclarir aquest punt, ja que pot portar a confusió per què dona a entendre que l'adjudicatari d'un ens del lot 2 pot oferir una centraleta al núvol per la xarxa mòbil encara que no sigui adjudicatari del Lot 1 i l'ens podria tindre totes les seves comunicacions fixes sobre la xarxa mòbil. Entendriem llavors que també es pot traslladar serveis del lot 2 al lot 1 en el cas de fer una proposta de serveis convergents, per que no generi una agravant de un lot respecte a l'altre. 21/03/2022 10:14h
Els serveis de centraleta al núvol apareixen tant en el lot 1 com en el lot 2, perquè, actualment, hi ha entitats que els tenen contractats i proveïts com a serveis fixes i altres entitats els tenen proveïts com a serveis mòbils. La licitació reflecteix la situació actual de la contractació dels serveis.
S'adverteix expressament que l'adjudicatari del lot 2 pot oferir també el servei de centraleta i necessàriament les línies i tràfic associades a la mateixa, però no podran oferir la resta de serveis de comunicacions fixes que no apareixen com a serveis dintre del lot 2. De manera recíproca, els serveis de centraleta licitats al lot 2, i que també s'ofereixen al lot 1, poden ser oferts per l'adjudicatari del lot 1.
Cal remarcar que tots els serveis de la licitació poden ser objecte d'altes i baixes per part de les entitats, segons les seves necessitats, tal com recull a l'apartat 5.2 Adequació permanent a les necessitats del Plec Tècnic. En aquest sentit, també es pot entendre que els serveis de centraleta del lot 2 poden ser donats de baixa i sol·licitats en el lot 1 si així ho requereixen les necessitats de l'entitat per tal de facilitar la integració dels serveis si d'aquesta forma s'obté una reducció de costos a la facturació o bé es disposa de facilitats que d'altra forma no es gaudirien.
En relación a la solvencia 1.- ¿Qué se considera empresas de nueva creación? 2.- Esta frase "Quan l'empresa sigui de nova creació serà suficient indicar el personal tècnic o les unitats tècniques, integrades o no a l'empresa, de què es disposa per a l'execució del contracte" a qué tipo de solvencia aplica? 07/03/2022 15:34h
1. Segons la Llei de contractes del sector públic (LCSP), "empresa de nova creació" és aquella que té una antiguitat inferior a cinc anys.
2. Aplica a la solvència tècnica (art. 90.4 de la LCSP).
Respecte a les tarjetes M2M, no identifiquem el volum de cada un dels volums de tràfic de dades. Aparéixen a l'Annex 11.5 el tipus de servei, però no la quantitat. Aquests són els tipus de servei: L2Q059 M2M APN privat i servei de connectivitat a MPLS L2Q060 Tarifa M2M amb com a mínim 15 MB i APN privat L2Q061 Tarifa M2M amb com a mínim 100 MB i APN privat L2Q062 Tarifa M2M amb com a mínim 500 MB i APN privat L2Q063 Tarifa M2M amb com a mínim 100 MB L2Q064 Tarifa M2M amb com a mínim 500 MB Podem saber quina quantitat de cada un s'ha de suministrar? Gràcies, 07/03/2022 15:24h
A l'annex 11.5 apareixen els que s'anomenen preus d'ampliació que corresponen a serveis que actualment no té contractats cap entitat. Per aquest motiu, inicialment no s'ha de subministrar cap servei fins que les entitats ho sol·licitin
Respecte al punt 7.1.9 del plec tècnic on s'indica textualment: "Es demana el preu d¿un informe Big Data reflectint dades de mobilitat en un municipi per un període mensual o setmanal." i veient el que cal emplenar a l'annex 11.5 ¿Entenem que es tracta del preu unitari per cada informe que es sol·licite? 07/03/2022 15:23h
Sí, és correcte; és un preu unitari per cada informe emès.
Hola , pel que fa plec tecnic del lot 2 punt 7.1.1 s'indica textualment: "En aquest sentit, es requereix que els licitadors omplimentin l'annex 9.1. i presentin l'Annex 12.1 amb informació georeferenciada de la ubicació de les estacions base del municipi. Per fer el recuento d'estacions base que prestin servei a un municipi, es tindran en compte aquelles estacions que es trobin dins dels límits geogràfics del municipi, així com aquelles que, pertanyent a un altre municipi, puguin prestar cobertura al municipi objecte d'anàlisi perquè és trobin dins d'un radi inferior a 1Km al límit més proper del municipi." Quan es refereixen a estacions base, es refereixen a l'espai físic o es refereixen al nombre de tecnologies (freqüències) que poden existir en un mateix espai físic del mateix operador?, per exemple, si mirem la web del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital: https://geoportal.minetur.gob.es/VCTEL/vcne.do (tal com s'indica al plec administratiu punt 2.1.1) per a un poble qualsevol i un operador qualsevol sortiria alguna cosa així: CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES Operador Referència Banda Assignada (MHz) XXXXX B B -0432005 935.10 – 949.90 XXXXX B B -0433939 1910.00 – 1915.00; 2155.00 – 2170.00 XXXXX B B -1100898A 935.10 – 949.90 XXXXX B B -1902920 852.00 – 862.00 XXXXX B B -1600898 1805.10 – 1825.10 Físicament es tracta d'una ubicació, però en aquesta ubicació hi ha diferents tecnoclògies i freqüències radiants. Com es comptabilitzaria en aquest cas exemple, com a 1 o com a 5? 07/03/2022 15:21h
Es comptabilitza com a una estació. Una estació base es considera el global de la instal·lació on poden haver-hi diferents tecnologies instal·lades i diferents freqüències.
Revisando los anexos del Lote 1 vemos discrepancias en el número de unidades, en el anexo 10.2 vemos: L1QD021 GPON / xDSL màxima velocitat - ADSL = 248 unidades L1QD027 Accés sobre ràdio (oferir RF / 3G / 4G LTE segons disponibilitat) = 21 unidades -En el anexo 8.4 GPN/xDSL máxima velocitat – ADSL no salen 254 accesos -En el anexo 8.5 Accés sobre ràdio (oferir RF / 3G / 4G LTE segons disponibilitat) nos salen 18 accesosn ¿Nos lo podéis aclarar? saludos y gracias 07/03/2022 15:18h
Pel que fa al servei L1QD021 GPON / xDSL màxima velocitat - ADSL = 248 unitats:
Segons l'apartat 14.1 del PCAP (Criteris d'adjudicació), hi ha 6 entitats participants en el lot 1 que no disposen de serveis de dades contractades en l'actualitat. Per tal de conèixer l'oferta dels operadors i obtenir la puntuació d'aquest criteri, s'ha incorporat a la seu de l'Ajuntament un servei GPON / xDSL màxima velocitat - ADSL a l'annex 8.4 per poder obtenir la puntuació en aquest apartat. Aquests serveis no queden reflectits a l'annex 10 perquè són utilitzats únicament per conèixer l'oferta d'amplada de banda d'aquest apartat. Per aquest motiu, el càlcul de l'annex 8.4 dona 6 unitats més que les indicades a l'annex 10.2.
Quant al serveis L1QD027 Accés sobre ràdio (oferir RF / 3G / 4G LTE segons disponibilitat) = 21 unitats:
L'annex 8.5 ha estat modificat incorporant els 3 accessos que faltaven, i la informació que apareixia a l'annex 10.2 era correcta.
Hola perdonad que insisteix , respecte al punt 6.2.4.4, si en el plec s'indica que està dirigida a tots els empleats ¿no s'hauria de conèixer el nombre d'empleats al tractar-se en la seva majoria d'entitats publiques ? 25/02/2022 13:57h
El Consorci Localret no té la informació sobre el nombre d'usuaris interns de què disposen cadascuna de les entitats. Pel que fa als serveis de formació (apartat 6.2.4.5. del PPT), en cap cas no s'indica que aquesta formació s'hagi de fer dependre del nombre d'usuaris. La formació es pot fer en un format que no depengui del nombre d'usuaris/usuàries. En el propi PPT s'indiquen alguns d'aquests formats: vídeo, web interactiva, PDF...
Hola, respecte a la segona pregunta no acabo d'entendre la resposta, les formulo de nou com tres preguntes. Pel que fa al servei de navegació neta demanat al punt 6.2.4.3 1.- A l'annex 10.5 preus unitaris d'ampliació no apareix l'opció de GPON/XDsl de maxima velocitat, per la qual cosa entenem que no es demana? 2.- En el plec s'indica textualment:" Aquest servei s'ha inclòs en les taules de preus unitaris d'ampliació de l'annex 10.5." per tant entenem que aquest servei s' ha d' oferir amb cost per a l' ens que el vulgui contractar i no està inclòs per defecte 3. D'altra banda a l'annex 8.0 es demana omplir si s'oferta el servei de navegació neta per a cadascun dels ens, per tant i segons el que hem entès a les preguntes anteriors , si es posa un SI a l'annex 8.0 per a un ens, a aquest ens se li cobrarà el servei al preu de l'annex 10.5 i a més només s'oferirà per a cabal internet simètric garantit i mai per a GPON/xDSL 25/02/2022 13:55h
1. És correcte, no es demana.
2. En cas que el servei no s'ofereixi a l'annex 8.0 com a servei sense cost, les entitats el podran demandar com a servei contractat amb cost segons preus de l'annex 10.5
3. Certament, el servei només es requereix pel cabal internet simètric garantit, però en cas que el licitador indiqui a l'annex 8.0 que és un servei sense cost, haurà d'oferir el servei sense cost a les entitats que hagi indicat a l'annex 8.0. Aquest servei s'haurà d'oferir pels serveis de cabal internet simètric garantit actualment contractats per l'entitat on s'ofereixi i els serveis que aquesta pugui contractar dins de la durada del contracte.
Para la valoración del CDN necesitamos la siguiente información: · Trafico mensual en GB de las web para cada una de las 88 entidades o al menos de las entidades con mayor peso en la oferta · Espacio web en GB de cada entidad 25/02/2022 13:52h
El Consorci Localret no té aquesta informació. Les empreses licitadores poden fer una estimació del trànsit i espai web en GB en base a la seva pròpia experiència com a proveïdors d'aquest servei.
Hola, pel que fa al punt 6.2.4.6 Anàlisi de vulnerabilitats s'indica textualment: Es valorarà l¿oferiment d¿un servei de diagnòstic bàsic que permeti conèixer les vulnerabilitats més bàsics que puguin existir als sistemes de l'organització. Aquest servei es basarà en identificar, amb eines automatitzades, l'existència de vulnerabilitats sobre una aplicació, servei o infraestructura, i requerirà la presentació d'un informe on es detallaran de forma concisa i clara totes les vulnerabilitats identificades, cingles que suposen i recomanacions per a la seva esmena. ¿El nombre d'informes que cal presentar és només un per entitat? L'habitual en els sistemes de gestió i anàlisi de vulnerabilitats és fer un scaneig continu durant un període de temps llarg i generar informes periòdics. A més, per poder fer una valoració correcta dels costos caldria el nombre d'IP aproximades per cadascuna de les entitats, sobre les quals s'ha de fer l'anàlisi de vulnerabilitats. ( no té el mateix cost 1 IP que diverses, ni tampoc fer un sol informe que diversos) 25/02/2022 13:50h
L'anàlisi de vulnerabilitats consistirà únicament en la presentació d'un informe de la situació en el moment en què es realitzi l'anàlisi, de forma que permeti als ens prioritzar les vulnerabilitats en funció de les amenaces reals detectades per tal de determinar accions correctives i/o preventives.
Aquest anàlisi es farà sobre l'adreçament IP detallat a l'Annex 10.3. Aquells ens que no disposin de cap adreça IP pública en el citat annex, es considera que disposen d'una IP als efectes específics de l'elaboració de l'anàlisi.
Podríen detallar el nombre d'usuaris interns de que disposa cadascuna de les entitats? 25/02/2022 13:48h
El Consorci Localret no té la informació sobre el nombre d'usuaris interns de què disposen cadascuna de les entitats. Pel que fa als serveis de formació (apartat 6.2.4.5. del PPT), en cap cas no s'indica que aquesta formació s'hagi de fer dependre del nombre d'usuaris. La formació es pot fer en un format que no depengui del nombre d'usuaris/usuàries; en el propi PPT s'indiquen alguns d'aquests formats: vídeo, web interactiva, PDF...
Hola, pel que respecta a la Xarxa de Distribució de Contingut CDN: Per donar l'alta y poder calcular els costos del servei a cada ens, cal indicar el volum de trànsit de cadascun. ¿Ens podrien passar la informació del que és el trànsit corporatiu de cada ens? 25/02/2022 13:47h
El Consorci Localret no té la informació sobre el volum de trànsit corporatiu de cada ens. Les empreses licitadores poden fer una estimació d'aquest volum en base a la seva pròpia experiència com a proveïdors d'aquest servei.
Respecte al plec tècnic punt 6.2.4.4 Servesi de formació de ciberseguretat, per poder fer una valoració adequada necessitem saber el nombre aproximat de persones que rebrien aquesta formació. 14/02/2022 19:14h
No es disposa del nombre aproximat de persones que rebran aquesta formació. Tal i com s'indica a l'apartat 6.2.4.4 del PPT, aquesta formació està adreçada a tots els empleats o usuaris/usuàries de l'organització, atès són la clau per a que l'organització sigui segura; així com a l'equip tècnic (administradors), per ajudar-los a identificar quines mesures s'han d'adoptar per a prevenir possibles riscos.
Respecte al punt 6.2.4.3 del plec tecnic s'indica textualment: "Aquest servei s'ha inclòs a les taules de preus unitaris d'ampliació de l'annex 10.5." Hem vist que a l'annex 10.5 s'indica que el preu d'ampliació és exclusivament per a "Cabal internet simetric garantit", però a l'annex 8.0 apareix la columna: "Navegació Neta SI/NO" per a totes les entitats. Entenem que posar un SI en aquesta columna significa que s'ofereix el servei de navegació neta per a aquesta entitat i exclusivament per al "Cabal internet simetric garantit", no quedant inclòs el servei de navegació neta per la resta d'accessos/cabals d'internet (Xdsl, Gpon , 4G, 5G, Ràdio,...). Es correcte? 14/02/2022 19:10h
És correcte. Segons l'apartat 6.2.4.3 del PPT el servei que s'ha d'oferir sense cost, si aquesta és l'opció de l'empresa licitadora, és el mateix que s'inclou a l'annex 10.5.
Pel que fa a l'oficina d'explotació/ finestreta única, podeu donar-nos una estimació del nombre de sol·licituds, peticions, reclamacions, incidències, consultes i altres comunicacions que es poden realitzar mensualment, tant per al lot 1 com per al lot 2 i per tal de poder dimensionar correctament el personal necessari? 14/02/2022 19:06h
No es

No es disposa d'una estimació del nombre de sol·licituds, periticions, reclamacions, etc. Lògicament, en la fase d'implantació, o en la fase inmediatament posterior, el nombre de consultes pot ser més elevat que en la fase d'explotació. En fase d'explotació, les peticions que arribin aniran en funció d'avaries del proveïdor, consultes de facturació o canvis que puguin sol·licitar les entitats. Els licitadors han de disposar d'aquesta informació per la pròpia experiència en la mateixa prestació dels serveis als seus clients.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya