Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)
Codi d'expedient:
IDES-2022-10
Bon dia, necessitem que ens aclareixin els següents dubtes per l'estudi d'aquesta licitació: Hi ha subrogació del personal? En cas que sigui afirmatiu: 1. Quines condicions salarials té, plusos, antiguitat, etc.? 2. Cobra guàrdia el subrogat? 3. Es substitueixen les vacances? 4. Quin horari té? 5. Acostuma a fer hores extres? 6. Realitza tots els treballs de manteniment que s'inclouen en el plec (electricitat,clima, sanejament, AFS i ACS)? 7. Sol necessitar recolzament d'un altre oficial? 28/04/2022 11:42h
Sí, hi ha subrogació del personal tal com s'indica en la clàusula 28a.h) i en l'annex 13 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i d'acord amb el que es preveu a l'article 35 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2020¿2021 (codi de conveni núm. 08002545011994).
1. Les condicions s'indiquen en l'annex 13 del PCAP, d'acord amb les dades facilitades per l'actual contractista.
2. Aquesta persona no fa ni cobra guàrdies.
3. Les vacances es substitueixen tal com es preveu a l'annex 10 (Regles especials respecte del personal de l'empresa contractista) del PCAP.
4. L'horari és de 06:30 a 12:30 hores, tots els dies laborables de dilluns a divendres, tal com s'indica a l'apartat 11.2 del plec de prescripcions tècniques (PPT).
5. No és habitual que faci hores extres, però dependrà de la urgència i criticitat de l'actuació a dur a terme. S'inclourien en el BLOC 2. Part variable (apartat 5 del PPT)
6. En principi ha de fer tot ells treballs que s'inclouen en el PPT, però si no pot, no disposa de l'equipament o no disposa del coneixement necessari, l'empresa haurà d'aportar els recursos humans convenients, per tal de garantir en tot moment el correcte funcionament de les instal·lacions, incorporant personal de suport quan sigui necessari, sense que sigui part del personal assignat (apartat 11.2 del PPT)
7. No sol necessitar recolzament d'un altre oficial, només excepcionalment si ho requereix la tasca a realitzar per exemple en treballs que impliquin recolzament per prevenció de riscos laborals?
Al plec de prescripcions tècniques, al punt 5.2 diu que "Davant de qualsevol actuació, l'empresa adjudicatària haurà de presentar una valoració econòmica prèvia indicant els desglossament següent..." i ve a dir que fins a que la persona receptora d'aquesta oferta no doni el vist i plau, no s'intervindrà a la reparació. El problema és que el terme Qualsevol actuació, compren també les averies Urgents i Crítiques, que suposem que haurien de quedar fora d'aquesta norma. Ens ho poden confirmar? 08/04/2022 16:24h
Efectivament les avaries de resolució crítica o urgent queden fora del que es preveu a l'apartat 5.2 i per això s'inclouen en un altre punt, el 5.1, en el qual no es preveu la presentació d'una valoració econòmica prèvia.
Al Plec de tècniques diu a Personal asignado: "Se asignará un técnico que prestará el servicio como profesional de oficio, oficial de 1ª" i es diu que la seva presencia serà diària de 6h30 a 12h30 (75% de la seva jornada laboral). Al PCAP en el desglossament de costos laborals (calculat per a 9 mesos de contracte) a aquest mateix operari de grup 5 s'ha contemplat que suposa un cost de 12.966,66¤. Això a 12 mesos seria 17.288,88¤. Ni contemplant que l'Oficial fos "de nou ingrés" segons les taules del conveni, aquest import arriba al salari de conveni. Al mateix punt del PCAP diu que es contempla que el cost del responsable tècnic es de 182,89¤, però també al Plec Tècnic es diu que com a mínim es reunirà amb la propietat una vegada al mes. 182,89¤ son exactament, per tot l'any, 13h45' a preu de cost d'aquest tècnic (també mirant la taula de Nou ingrés). Fent els mateixos càlculs, al responsable mediambiental se li ha contemplat una dedicació de 4h36' en tot l'any. Ens poden confirmar d'on surt aquest desglossament de costos per saber si aquestes son les dedicacions esperades del personal? 08/04/2022 16:22h
Es van detectat errades en el càlcul dels costos laborals, atès que mancava l'actualització per al 2022 prevista a la clàusula de garantia salarial (article 41, del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2020-2021) aplicable a aquest contracte i que suposa incrementar les taules salarials en un 4% (*).
Les errades s'han esmenat en el nou plec de clàusules administratives que s'ha penjat en data d'avui.
Un cop aplicat l'increment esmentat, el càlcul dels costos laborals per al professional d'ofici, oficial de primera. Grup 5 és el següent:
17.288,88 ¤ (**) + 4% = 17.980,44 ¤ anuals / 12 mesos x 9 mesos de contracte = 13.485,33 ¤
En el cas del responsable tècnic i del responsable mediambiental, els costos s'han calculat partint del salari anual per als tècnics del Grup 1, segons les taules salarials del 2021 del conveni esmentat, incrementat en un 4% (28.804,44 ¤ + 4% = 29.956,62) i estimant una dedicació d'unes 14,85 hores i 3,675 hores, respectivament, durant el període d'execució del contracte:
- Responsable tècnic: 29.956,62 ¤ / 1750 hores any * 14,85 hores = 254,21 ¤
- Responsable mediambiental: 29.956,62¤ /1750 hores any * 3,675 hores = 62,91 ¤
(*) Revisió salarial segons l'article 41 del conveni esmentat: diferència entre la inflació acumulada dels anys 2020 i 2021 (6%) i el 2% = 4%.
(**) Import facilitat per l'actual adjudicatari del contracte (annex 13 del plec de clàusules administratives particulars), que és el 75% de 23.051,84 ¤ (import per als operaris del Grup professional 5 segons les taules salarials del 2021 del conveni esmentat).
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya