Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Codi d'expedient:
SCS-2022-26

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Del Lot DIVERS els requisits tècnics que es demanen no concorden amb el producte que es demana. a) Per exemple: Al annex B del article 1650010104 Safata es demana al punt 4 que tingui la bombeta protegida. Que significa això? b) I les caracterítiques habituals de la Taula Mayo serien les que heu posat del article Taula Instrumental alçada variable i viceversa. Sembla que s'hagin creuat, és un error? Moltes gràcies. 03/02/2022 13:53h
a) Es publica una correció al respecte.

b) S'ha d'ofertar allò que es descriu dins de cadascuna de les fitxes de l'annex B.
Buenos días Por favor, nos gustaría aclarasen las siguientes dudas ya que en los pliegos no definen con claridad algunos de los productos que necesitan, o no nos queda claro: a) Lote 15: Cod 1560091000 - Se solicita par de motor de fresado mínimo de 40Nm. Se desconoce la existencia de motores con este par motor en el mercado para este tipo de artículo. ¿Es posible que sea otra medida de fuerza? b) Lote 19: Cod 1560011000 - Se solicita una consola totalmente esterilizable. ¿Es correcto? ¿Es posible que se refiera a la pieza de mano en lugar de a la consola? - Se solicita micro motor de tipo lápiz con par de torsión mínimo de 1,5 Nm. Se desconoce la existencia de motores con este par motor en el mercado para este tipo de artículo. ¿Es posible que sea otra medida de fuerza? Dicho motor tipo lápiz incluye adaptadores habitualmente utilizado para motor de tipo pistola. ¿Podrían confirmar cuántas piezas de mano y cuáles se solicitan? c) Lote 19: Cod 1560050200 - Se solicita micro motor de tipo pistola con las mismas características del motor de tipo lápiz solicitado en el Lote 19 Cod 1560011000 (misma velocidad, mismo par de torsión, mismos adaptadores…). ¿Podrían confirmar cuántas piezas de mano y cuáles se solicitan? Gracias, un saludo 28/01/2022 08:45h
a) Se ha hecho una subsanación al respecto.

b) Las características y piezas de mano que se piden son correctas. Cuando se dice totalmente esterilizable en este apartado se refiere a la pieza de mano correspondiente a la consola.

c) Las características y piezas de mano que se piden, especificadas en la ficha técnica, son correctas.
Al document d'Excel Annex C - Economiques Lot 3, no es calcula automàticament l'import total del lot i, a més, la celda està protegida i no es pot modificar. Ho he de deixar només amb el valor unitari o poso el valor total a una altra celda no protegida (sota la garantia per exemple)? 27/01/2022 14:26h
La columna M de Total de lot només està prevista pels lots que compten amb més d'un article. En aquest cas, al ser només un article, no fa el sumatori. Ompliu l'import unitari i el termini de garantia i prou.
Buenos días, En relación a la oferta económica, vemos que se ha publicado un anexo C con todos los lotes, y también un anexo C para cada lote. En el sobre digital, se deben presentar los dos Anexos C? o sólo se debe presentar el anexo C que corresponda al lote al que vamos a licitar? 26/01/2022 13:41h
Deben presentar el anexo C que corresponda al lote que ustedes van a licitar y en el espacio específico de ese lote cuando hagan su oferta.
Bon dia, Agraïrem que reviseu i confirmeu que el preu de licitació màxim del lot Carros Clínics és correcte. Gràcies. 26/01/2022 11:50h
Sí, és correcte.
Buenas tardes, en relación a las características a valorar del Lote 29 - 8140017200 LOT Caixa per a fonocirurgia, nos podrían aclarar: 1- Incluir elementos adicionales con tungsteno o molibdeno (se debe presentar cuadro resumen de composición de pieza y el certificado que lo avala. ¿Esto quiere decir que hay que saber que referencias tienen tungsteno o molibdeno? 2- Mayor contenido en Cr y molibdeno para las piezas cortantes (se debe presentar cuadro resumen de composición de pieza y el certificado que lo avala). ¿Qué quiere decir con mayor contenido en Cr y molibdeno?. ¿Mayor contenido respecto a qué?. 25/01/2022 08:34h
1-En la definición de las piezas se indica si se exige un mínimo de piezas de tungsteno o molibdeno, si se ofertan más del mínimo exigido se valorará. Pero para poder darlo por válido deberán presentar el cuadro resumen de composición de las piezas presentadas y el certificado que lo avale.

2-En relación al resto de ofertas presentadas.
Consulta referent al LOT CIRUGIA ENDOSCOPICA DEL GRUP 2 APARELLS MÈDICS Al Annex B TÈCNIQUES a la columna característiques tècniques s'especifica el procesador d'imatge 4K, però tant al capçal de càmara, com al sistema de gravació i al monitor s'especifica 1080 o equivalent, per tant entenem que ha sigut una confusió i que es demana que el procesador sigui alta definició Full HD (1920 x 1080P) com a les altres torres solicitades on si queda clar i està ben especificat. Per altra banda, pot ser que la confusió del procesador sigui pequè el que es solicita 4K sigui del monitor? Gràcies 21/01/2022 09:13h
Processador d'imatge: A l'annex B, s'indica, concretament a la línia 11 de la fitxa,
1 sistema de processat d'imatge 4K, amb possibilitat de treball en mode fluorescència amb verd d'indocianina. No és un error, el processador d'imatge ha de tenir la possibilitat de treballar en 4K i permetre visualitzar el verd d'indocianina.

Capçal de càmera: A l'annex B s'indica, de les línies 22-25 de la fitxa,
a) Capçal de càmera:
Capçal de càmera 3CCD amb tecnologia CMOS o equivalent, amb 1080p o equivalent i preparat per treballar en mode de fluorescència amb verd d'indocianina.
No és un error, el capçal de càmera pot ser de resolució 1080p i preparat per a treballar amb verd d'indocianina sempre que es pugui connectar al processador 4k i visualitzar aquesta imatge.

Sistema de gravació: A l'annex B s'indica, de les línies 26-28 de la fitxa,
b) Sistema de gravació:
Captura d'imatge digital i vídeo des del capçal de càmera
Captura d'imatges i vídeo digital
És correcte, s'ha d'incloure el gravador adient a la resolució del processador demanat.

Monitor: A l'annex B s'indica, concretament a la línia 13 de la fitxa concreta,
1 pantalla de 30" com a mínim amb braç central.
És correcta, la resolució d'aquest monitor ha de ser l'adequat per tal de poder gestionar imatges 4k procedents del processador d'imatge demanat.
Bon dia a) Respecte al lot 22 Resectors bipolars a que fa referència els 3 elements de treball? b) i els tres inserts per a exploració? Salutacions 21/01/2022 08:56h
a) Element de treball bipolar, el tall es fa mitjançant tensió per ressort. En posició de repòs troben la punta del elèctrode a la beina. Ens referim a la peça metàl·lica a on es col·loca l'òptica i la nansa de coagulació i tall.

b) És un adaptador per a catèter vesical.
Bon dia, tenim diverses qüestions referents a aquest expedient. Pregunta 1: Al punt 13 (fila 29) de l'annex B s'indica per cada configuració d'armari automàtic sol·licitat el següent: "… i la resta calaixos de baixa seguretat amb un mínim de …" Entenem que quan s'indica "calaixos de baixa seguretat" es vol dir calaixos o zones d'estanteries de mitjana/baixa seguretat, tal com es descriu al punt 12 (fila 27) de l'annex B, que inclou tant posicions en calaixos com posicions en estanteries. És correcte? Pregunta 2: Entenem que tots els armaris oferts han de disposar d'un mínim de posicions en estanteries, és correcte? Pregunta 3: Entenem que la característica a valorar "Ampliació del temps d'assistència presencial" descrit al punt 57 (fila 89) fa referencia al temps que tarda un tècnic a arribar al centre des de que es notifica la incidència per part del mateix. És a dir, es valora reduir el temps de resposta respecte les 24h que s'exigeixen al annex T1 Del plec tècnic. És correcte? Pregunta 4: Entenem que el criteri de valoració subjectiva Major capacitat de màxima seguretat i alta seguretat, s'ha de respondre indicant el número d'ubicacions totals ofertes i el litres que aquestes ocupen, es correcte? Pregunta 5: A la pàgina 38 del plec de clàusules administratives, pel lot 41 s'indica "1.4 Valoració de la mostra", no obstant no apareix cap equip del lot 41 al punt J.2 Mostres del mateix document. Entenem que, tot i no aparèixer en el punt J.2 Mostres, serà necessari fer entrega de la mostra pel lot 41, és correcte? Moltes gràcies. 18/01/2022 08:59h
1. El punt 13 del plec s'indica el nombre mínim de calaixos que ha de tenir el dispensador. S'entén per calaix de Mitjana/baixa seguretat aquell que Permet a l'usuari accedir a qualsevol producte del calaix o porta, tal i com s'indica en el punt 12 del plec.

2. Sí, aquell mínim que considerin oportú en la solució proposada. Complint sempre amb el requeriment del nombre mínim de calaixos. Una prestatgeria no substitueix un calaix.

3. Sí, és correcte.

4. Sí.

5. Sí. Aclarim que malgrat no aparèixer a l'apartat 'J.2: Mostres' del quadre de característiques del plec de clàusules administratives, el 'lot 41-Dispensador automàtic de medicaments' sí que té mostra valorable i que s'haurà de presentar, d'acord amb l'apartat 'H. Criteris d'adjudicació' del mateix plec i l'annex B.
Bon dia, a l'Annex B-Tecniques veiem el següent: 4230100100 Taula auxiliar MAYO. La descripció és una taula d'instrumental recta d'alçada fixa. 4230120200 Taula instrumental d'alçada variable. La descripció és una taula MAYO. Poden aclarir-ho? 17/01/2022 13:33h
En cadascún dels codis s'ha d'ofertar allò que hi ha descrit.
Bona tarda: Tenim un dubte: 1) Article:4230100 TAULA AUXILIAR MAYO Punt 10: Pes màxima suportar 140 kgrs. És correcte? 2) Pel descriptiu sembla que es tracti més de una taula quirofan acer i no d'una MAYO. ens ho podreu confirmar? 17/01/2022 13:33h
1) Sí, és correcte.

2) El descriptiu que s'ha de complir és el que hi ha publicat.
Buenos días, Para 8160020111 del lote 35 Instrumental para oftalmología, quería saber si es necesario la presentación de piezas fabricadas en titanio o pueden ser sustituidas por otras fabricadas en acero inoxidable. Gracias y un saludo, 17/01/2022 13:33h
La aleación mínima aceptada de acero o materiales se indica en la misma fitxa tècnica. Por lo tanto, no es un cambio válido.
En relació a: SCS-2022-26 - Annex B - TECNIQUES 2, códi 1930110400 Neuroestiumulador Intraoperatori,en cap moment s'especifica els canals mínims de registre de la senyal generada per l'estimulació, es possible que al punt 1 on es diu: Un mínim de 4 canals d'estimulació independent, en realitat es volguès parlar de canals de registre? Moltes gràcies 10/01/2022 11:23h
El punt 1 de la fitxa tècnica és correcte.
Mínim de 4 canals d'estimulació independent amb un rang aproximat de 0.01 mA a 10 mA Els canals de registre donat que no s'indica quantitats, s'entén que són vàlids aquells dels que disposi l'equip independentment del seu nombre.
Bon dia, Respecte al LOT CARRO DE ATURADA CARDIACA: Article: 4230030100 Punt 1: Estructura construida en acer inoxidable: Acceptarien "Fabricació xapa d'acer recoberta de pols epoxi i amb un tractament antimicrobià que garanteix un major grau d'higiene i sanejament". Com sabeu té una resistència similar a la corrosió de l'acer inox, amb els avantatjades de una millor i més convenient neteja. Gràcies 10/01/2022 11:14h
Donat que s'indica estructura d'acer inoxidable, s'aceptaria estructura d'acer inoxidable amb recobriment d'un altre tipus, doncs es parla de com ha de ser l'estructura. No s'acceptarà un canvi de qualitat en la tipologia de l'estructura.
Apreciados/as, ¿Nos podrían confirmar si se puede presentar oferta a algunos elementos de un lote? o de lo contrario se ha de presentar oferta a los lotes completos. Muchas gracias, 21/12/2021 11:46h
En cas dels lots que contenen diversos articles s'ha de presentar oferta a tots els articles d'aquell lot. En aquest sentit, s'ha de presentar oferta als lots complets.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya