Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Joan Despí
Codi d'expedient:
CO2021064PATR
En relación al "Dret de Reversió" que grava la finca, ¿es cancel·larà en la següent transmissió? 11/02/2022 14:11h
Segons l'art. 54.1 Llei expropiació forçosa el dret de reversió es podrà dur a terme sempre i quan no s'hagi realitzat l'obra o prestació de servei contemplats. Sensu contrari, un cop realitzada l'obra i l'establiment de servei que en aquest cas és l'objecte del contracte, es podrà cancelar la inscripció registral del dret de reversió.

Un cop l'execució de planejament que legítima l'expropiació s'hagi dut a terme, entenent per tal l'execució dels seus elements principals, no procedeix el concepte de reversió i es podrà demanar la cancel·lació de l'asiento registral del dret de reversió, de ser possible, seguint la normativa hipotecaria.
La MPPGM a l'àmbit de les parcel·les UA4.2 i UA4.3, determina que, donada la impossibilitat material de situar la reserva de sòl d'increment de zona verda per canvi d'ús a l'interior de l'àmbit, es preveu que aquesta sigui substituïda per l'equivalent del seu valor econòmic. Aquesta despesa ¿està inclosa en el preu de licitació? 04/02/2022 14:33h
Aquesta despesa està inclosa en el preu de licitació; tal i com s'ha respost en la pregunta anterior.
En relació a l'art 11.3 de les NNUU, i atès que l'objecte de l'alienació és un complex edificatori ja existent, ¿a qué es refereix aquest article quan parla de la cesió per sistema d'espais lliures i zones verdes? Donat que el propi article 11.3 contempla la posibilitat de substituir aquesta cesió pel seu valor econòmic, ¿quin és aquest valor econòmic? ¿Es pot quantificar d'una manera precisa? 04/02/2022 14:32h
Tal com diu l'art. 11.1 de les NNUU la gestió i execució urbanístiques de la Modificació Puntual del PGM correspon en primer lloc i prioritàriament a l'Ajuntament de Sant Joan Despí com Administració actuant, i és en compliment d'aquesta previsió que aquesta càrrega li correspon a l'Ajuntament i ja l'ha prevista en el procediment.

Per tant, la cessió dins l'àmbit d'espais lliures i zones verdes, de conformitat amb l'art. 100.4 del TRLUC, s'ha previst que sigui substituïda pel seu valor econòmic i està recollida dins la clàusula 6 del PCAP de Preu de licitació.
En referència a l'anunci d'alienació d'un complex edificatori, CODI: CO2021064PATR (edificis en fase d'estructura) per poder fer l'estudi per ofertar en el concurs sol¿licitem: ¿ Documentació gràfica en format dwg ¿ Còpia de la llicencia atorgada en el seu dia per a l'inici de les obres ¿ Informe favorable de bombers, necessari per a la llicencia d'obres En el benentés que encara que s'haurà de tramitar una nova Llicència, el fet de tenir una estructura executada implica que es va fer d'acord a una Llicència. 04/02/2022 13:03h
La documentació gràfica en format dwg es pot trobar clicant en l'enllaç publicat des del dia 12.01.2022 al Perfil de contractant, que es troba inserit en el word anomenat "accés documentació urbanització": https://cloud.sjdespi.cat/s/GeRT35QctM7bsQR

En relació a la petició de la còpia de la llicència atorgada en el seu dia que heu sol¿licitat es publica en el Perfil del contractant, junt amb d'altres acords que hi són relacionats (modificació llicència, pròrroga i acord declarant la seva caducitat); tot i que cal tenir en compte que les normatives (CTE, incendis, etc.) s'han modificat i, per tant, que es publica només amb caràcter informatiu, però sense cap contingut regulador ni obligacional.

La llicència atorgada és anterior a l'aprovació de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, que és la que va establir l'informe previ de l'Administració de la Generalitat en matèria de prevenció i extinció d'incendis. S'adjunta la justificació en matèria d'incendis de l'aparcament del projecte pel qual es va obtenir la llicència.
En relación a l'impost sobre construccions, instalada·lacions i obres a fer efectiu a la concesión de la licencia d'obres, ¿aquesta construcció té declaración d'interés especial o d'utilitat municipal per gaudir d'una bonificació de fins el 95%? 04/02/2022 12:59h
L'Ordenança Fiscal 5 de l'Impost sobre construccions, instal¿lacions i obres de l'Ajuntament de Sant Joan Despí regula a l'article 8 les Bonificacions, i estableix els supòsits, així com la tramitació a seguir per gaudir de la bonificació de fins al 95% de la quota de l'impost, a determinar en cada cas concret, les construccions, instal¿lacions i obres que siguin declarades d'interès especial o d'utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin la declaració.

Amb tot, cal dir que l'objecte de la licitació no es troba dins dels supòsits susceptibles de ser declarats com a bonificats. Podeu consultar l'ordenança en el següent enllaç:

https://www.seu-e.cat/es/web/santjoandespi/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-fiscals
1.- La MPPGM a l'àmbit de les parcel·les UA4.2 i UA4.3 determina que, segons el Pla Especial, calen 2 places d'aparcament per habitatge. Atès que en habitatges de protecció només es pot vincular 1 plaça d'aparcament a cada habitatge, ¿la previsió de places d'aparcament per habitatge continua sent de 2 unitats? 2.- ¿Seria possible consultar l'expedient d'expropiació? 27/01/2022 14:49h

La reserva d'aparcament ha de ser la de 2 places per habitatges, però únicament cal vincular una a cada habitatge.
Art 19.2 Sostenibilitat i ecoeficiència: ventilació i ordenació: "per edificis molt profunds que no permentin tipòlogies passants es necessari considerar l'ús de patis de de llums que garanteixin la iliminació i ventilació correcte" En aquest cas que tenim estructura ja executada, es necessari el compliment d'aquest requisit ? 27/01/2022 14:48h
Únicament si s'escau per tal de garantir la il·luminació i ventilació dels espais als que serveixin.
Volumentría màxima: Quan es parla de que es permet una separació de 0,30 m per fora del límit de l'estrcutura executada, es refereix a que la part cega de la façana es pot situar fins aquest límit ? 27/01/2022 14:47h
Es refereix al gàlib màxim
1.- Donada la preexistència de l'estrcutura, si l'ample de les escales no hi cabès entre les pantalles estrcuturals es podría justificar un ample inferior (superior al mínim de 1m)? 27/01/2022 14:46h
Les escales han d'acomplir l'actual normativa.
Voldriem sol·licitar una visita a l'interior de l'estructura. Gràcies 27/01/2022 13:51h
Bon dia, Tal i com vam informar el passat dia 25, s'ha publicat un annex en relació a la petició que va formular.
La visita està programada per demà dia 28 a les 9 hores.
Voldriem sol·licitar una visita a l'interior de l'estructura. Gràcies 25/01/2022 08:31h
S'ha publicat un annex en relació amb la seva consulta.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya