Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Cunit
Codi d'expedient:
4718/2021

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Referent a la licitació Prestació del servei de la deixalleria de proximitat del municipi de Cunit tenim alguns dubtes sobre aquest punt de la solvència tècnica: L'empresa licitadora per a l'execució del present contracte haurà d'acreditar els següents requisit: a. Estar acreditada com a gestor autoritzat dels residus a tractar, o bé com a centre de transferència, d'acord amb la normativa vigent. b. Estar acreditada com a transportista autoritzat dels residus a transportar, d'acord amb la normativa vigent. c. Estar inscrita al Registre de Productors de Residus Industrials de Catalunya, d'acord amb la normativa vigent. d. Pels residus la gestió i/o transport dels quals no estigui autoritzat, caldrà presentar un compromís d'acceptació per part d'un gestor i/o transportista autoritzat extern, degudament acreditat, d'acord amb la normativa vigent. Mitjà d'acreditació: Mitjançant document acreditatiu o document equivalent. Com que no es tracta la deixalleria d'un gestor autoritzat, sinó d'un centre de transferència provisional previ a destinació final gestor autoritzat. Complint els requisits de disposar de codi de productor (c) i justificar transportistes/gestors de residus autoritzats (d), quedarien validats els requisits a,b,c i d de la solvència? Entenem que els punts a i b es poden justificar mitjançant el punt d. És correcte? 28/10/2021 13:16h
De conformitat amb l'apartat H del quadre de característiques i la clàusula 1.10 del plec de clàusules administratives que regeixen la contractació del servei de Deixalleria de Proximitat del Municipi de Cunit (expedient núm. 4718/2021), l'empresa licitadora per a l'execució del present contracte haurà d'acreditar els següents requisits:

"a. Estar acreditada com a gestor autoritzat dels residus a tractar, o bé com a centre de transferència, d'acord amb la normativa vigent.
b. Estar acreditada com a transportista autoritzat dels residus a transportar, d'acord amb la normativa vigent.
c. Estar inscrita al Registre de Productors de Residus Industrials de Catalunya, d'acord amb la normativa vigent.
d. Pels residus la gestió i/o transport dels quals no estigui autoritzat, caldrà presentar un compromís d'acceptació per part d'un gestor i/o transportista autoritzat extern, degudament acreditat, d'acord amb la normativa vigent. Mitjà d'acreditació: Mitjançant document acreditatiu o document equivalent".

Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la licitació s'han de declarar en la declaració responsable i acreditar en el moment que sigui requerit per l'òrgan de contractació.
Les empreses licitadores poden recórrer per a l'execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l'execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres entitats.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya