Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament d'Economia i Hisenda
Codi d'expedient:
EC 2022 18
Es consulta si hi ha un màxim de tant per cent de subcontractació. 09/12/2021 15:01h
No es recull en la documentació aportada per la unitat promotora, ni en l'apartat N del plec de clàusules administratives particulars, cap percentatge limitatiu respecte a la subcontractació

Com s'han d'especificar les tarifes corresponents als serveis d'obertura i tancament amb permanència a la instal·lació establerts a l'apartat 2.3.2. punt b del Plec Tècnic?. El model d'oferta econòmica no ho especifica. 03/12/2021 16:01h
En el plec de prescripcions tècniques es recull en l'apartat 2.3 els següents serveis variables: aquells no obligatòriament es prestaran de forma fixa sinó que només es requeriran en cas que siguin necessaris. Concretament, es recullen els següents serveis en l'apartat 2.3.2 als quals es refereix la consulta:
"2.3.2. Servei d'obertura i/o tancament i permanència
(...)
a) Serveis d'obertura i/o tancament
1- Servei d'obertura es facturarà com un únic servei.
2- Servei de tancament es facturarà com un únic servei.
3- Servei d'obertura i tancament amb una permanència màxima de 15 minuts es facturarà un únic servei.

b) Serveis d'obertura i tancament amb permanència.
1- Servei urgent sense avís. La permanència la realitzarà el servei de vigilància de l'acuda amb un màxim de 2 hores i es facturarà l'obertura i la permanència.
2- Servei d'obertura i tancament amb permanència, prèvia comunicació del servei per part del departament a l'empresa adjudicatària (48 hores d'antelació). Es facturarà l'obertura i les hores de permanència."

Dins de l'apartat 2.3.2a) es recullen els serveis d'obertura i/o tancament que de forma general (i normalment més habitual) es poden prestar, constituint aquest preu la base de la tarifa que s'aplicaria en cas de la seva prestació. Aquest import es recull en el model d'oferta, de forma genèrica com a "Serveis d'acuda".

En l'apartat 2.3.2b) es recullen els serveis d'obertura i/o tancament però amb permanència, que de forma esporàdica i no tan habitual es poden sol·licitar. En aquest apartat s'entén com a permanència el temps que sobrepassi els 15 minuts previstos en l'apartat 2.3.2a).

Certament, no s'especifica en aquest apartat la forma de facturar els dos casos que es recullen (2.3.2b) 1 i 2), però la tarificació pren la mateixa base que en l'apartat anterior. L'única diferència és la quantitat de serveis que es poden facturar.

Al tractar-se d'un servei format per més d'un apartat significa computar més d'un servei.

En el cas del servei urgent sense avís amb una permanència de més dels 15 minuts inicials fins a un màxim de 2 hores suposa facturar 2 serveis.

En relació amb el servei d'obertura i tancament amb permanència que es recull en el punt 2 d'aquell apartat significa un servei addicional a l'anterior (que ja s'establia com a 2 serveis). En aquest punt la permanència no serà superior a les dues hores addicionals, és a dir, un total de 4 hores com a màxim. Al ser un servei addicional es facturaria com a un altre servei, o sigui, que es facturarien en total 3 serveis.

En conclusió, el preu del servei ofert en la proposta econòmica, en l'apartat de servei d'acuda, no canvia sinó que depenent de la tipologia dels serveis variables requerits, comportarà facturar un, dos o tres serveis.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya