Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament de Justícia, Drets i Memòria
Codi d'expedient:
JU-2022-16

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En cas d'adjudicació, s'haurà de presentar una llista de les persones adscrites al contracte? Si és així, quin és el termini límit per presentar-la? 23/09/2021 10:19h
En cas d'adjudicació, s'haurà de presentar una llista de les persones adscrites a l'execució del contracte? Si és així, quin és el termini per presentar-la?

1. En cas que sigueu la proposada adjudicatària, no caldrà una llista de les persones adscrites a l'execució del contracte.

2. D'acord amb el punt J4 del Quadre de Característiques, la documentació relacionada amb aquesta qüestió que caldrà presentar és una "declaració responsable relativa a la disposició dels coneixements exigits al punt 8.2 del PPT del personal adscrit al contracte i d'acord amb l'indicat al punt 8.1 del PPT". El termini per presentar-la és el que s'estipularà al requeriment de documentació a presentar per la proposada adjudicatària. És a dir, 10 dies hàbils des del dia següent de la notificació d'aquest requeriment.

3. Durant l'execució del contracte, caldrà que les persones adscrites a l'execució del contracte s'identifiquin abans d'entrar als centres pel que fa als lots 1 (punt 5.2 del PPT) i 3 (punt 7.4 del PPT). Amb el lot 2 no cal, ja que es fa a distància.
El punt 5.2 del PPT estableix el següent:
"Cada persona traductora o intèrpret haurà de disposar d'una credencial facilitada per l'adjudicatària.
L'empresa adjudicatària haurà de disposar de les autoritzacions pertinents sobre la cessió de dades que indica la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals relatives als traductors i intèrprets. L'Administració contractant utilitzarà aquestes dades exclusivament per a les finalitats pròpies del contracte, i amb subjecció estricta a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal."
El punt 7.4 del PPT estableix el següent:
"Per motius de seguretat, la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha de donar el consentiment als i les professionals de l'adjudicatària que hagin d'accedir als centres penitenciaris, prèviament a l'assignació d'aquest personal al servei objecte del contracte. Per a fer la comprovació corresponent, s'haurà de fer posant a disposició de l'SMPRAV el nom, cognoms i DNI d'aquests i aquestes professionals.
L'empresa adjudicatària haurà de disposar de les autoritzacions pertinents sobre la cessió de dades que indica la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals relatives als traductors i intèrprets. L'Administració contractant utilitzarà aquestes dades exclusivament per a les finalitats pròpies del contracte, i amb subjecció estricta a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal."

4. D'acord amb el punt 8.1 del PPT, "l'adjudicatària tindrà a disposició de l'Administració la documentació del personal adscrit al contracte relativa al coneixement d'idiomes exigits en aquest plec.
Així mateix, l'adjudicatària tindrà a disposició de l'Administració tota la documentació laboral i contractual (contractes, nòmines, convenis, factures serveis subcontractats, etc.) que es pugui requerir per l'òrgan de contractació en qualsevol moment per comprovar les condicions d'execució, les mesures socials, les millores ofertades i qualsevol altre aspecte que sigui necessari per garantir el correcte desenvolupament de la prestació del servei."
El termini per presentar aquesta documentació serà de 10 dies des del seu requeriment. Altrament, s'aplicarà la penalitat corresponent. Tot això, d'acord amb el punt 2.4 de l'Annex 7 del PCAP (Penalitats), el qual indica que "En cas que, per a qualsevol dels lots, l'adjudicatària no presentés en el termini de 10 dies des del seu requeriment la documentació relativa al coneixement d'idiomes d'acord amb allò establert a l'apartat de solvència tècnica (punt J.2B del Quadre de Característiques), se li aplicarà una penalitat del 10 % sobre el preu del servei anual." Aclariment: Pel que fa a la referència al punt J.2B del Quadre de Característiques, cal entendre-la al J4 del Quadre de Característiques.
En cas d'adjudicació, s'haurà de presentar una llista de les persones adscrites a l'execució del contracte? Si és així, quin és el termini per presentar-la? 23/09/2021 10:19h
En cas d'adjudicació, s'haurà de presentar una llista de les persones adscrites a l'execució del contracte? Si és així, quin és el termini per presentar-la?

1. En cas que sigueu la proposada adjudicatària, no caldrà una llista de les persones adscrites a l'execució del contracte.

2. D'acord amb el punt J4 del Quadre de Característiques, la documentació relacionada amb aquesta qüestió que caldrà presentar és una "declaració responsable relativa a la disposició dels coneixements exigits al punt 8.2 del PPT del personal adscrit al contracte i d'acord amb l'indicat al punt 8.1 del PPT". El termini per presentar-la és el que s'estipularà al requeriment de documentació a presentar per la proposada adjudicatària. És a dir, 10 dies hàbils des del dia següent de la notificació d'aquest requeriment.

3. Durant l'execució del contracte, caldrà que les persones adscrites a l'execució del contracte s'identifiquin abans d'entrar als centres pel que fa als lots 1 (punt 5.2 del PPT) i 3 (punt 7.4 del PPT). Amb el lot 2 no cal, ja que es fa a distància.
El punt 5.2 del PPT estableix el següent:
"Cada persona traductora o intèrpret haurà de disposar d'una credencial facilitada per l'adjudicatària.
L'empresa adjudicatària haurà de disposar de les autoritzacions pertinents sobre la cessió de dades que indica la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals relatives als traductors i intèrprets. L'Administració contractant utilitzarà aquestes dades exclusivament per a les finalitats pròpies del contracte, i amb subjecció estricta a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal."
El punt 7.4 del PPT estableix el següent:
"Per motius de seguretat, la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha de donar el consentiment als i les professionals de l'adjudicatària que hagin d'accedir als centres penitenciaris, prèviament a l'assignació d'aquest personal al servei objecte del contracte. Per a fer la comprovació corresponent, s'haurà de fer posant a disposició de l'SMPRAV el nom, cognoms i DNI d'aquests i aquestes professionals.
L'empresa adjudicatària haurà de disposar de les autoritzacions pertinents sobre la cessió de dades que indica la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals relatives als traductors i intèrprets. L'Administració contractant utilitzarà aquestes dades exclusivament per a les finalitats pròpies del contracte, i amb subjecció estricta a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal."

4. D'acord amb el punt 8.1 del PPT, "l'adjudicatària tindrà a disposició de l'Administració la documentació del personal adscrit al contracte relativa al coneixement d'idiomes exigits en aquest plec.
Així mateix, l'adjudicatària tindrà a disposició de l'Administració tota la documentació laboral i contractual (contractes, nòmines, convenis, factures serveis subcontractats, etc.) que es pugui requerir per l'òrgan de contractació en qualsevol moment per comprovar les condicions d'execució, les mesures socials, les millores ofertades i qualsevol altre aspecte que sigui necessari per garantir el correcte desenvolupament de la prestació del servei."
El termini per presentar aquesta documentació serà de 10 dies des del seu requeriment. Altrament, s'aplicarà la penalitat corresponent. Tot això, d'acord amb el punt 2.4 de l'Annex 7 del PCAP (Penalitats), el qual indica que "En cas que, per a qualsevol dels lots, l'adjudicatària no presentés en el termini de 10 dies des del seu requeriment la documentació relativa al coneixement d'idiomes d'acord amb allò establert a l'apartat de solvència tècnica (punt J.2B del Quadre de Característiques), se li aplicarà una penalitat del 10 % sobre el preu del servei anual." Aclariment: Pel que fa a la referència al punt J.2B del Quadre de Característiques, cal entendre-la al J4 del Quadre de Característiques.
Benvolguts/des, En relació amb l'Exp. Nº JU 2022-16, voldríem fer una consulta respecte d'aquesta licitació. Pel que fa a la capacitat professional: per a cada lot, quants recursos hem de presentar? Hi ha un nombre mínim o màxim de persones (per a cada combinación lingüística)? La puntuació depèn del nombre de persones presentades? Pel que fa als recursos presentats: hem de fer una distinció entre traductors i intèrprets? Per a la interpretación, podem presentar intèrprets autònoms? Hi ha un formulari similar a l' Annex 4-A/1 (DECLARACIÓ RELATIVA A LA POSSESSIÓ DELS PROFESSIONALS ADSCRITS AL CONTRACTE…) de l'any passat que hem d'omplir amb els recursos seleccionats? Hem de proporcionar els títols acadèmics dels lingüistes adscrits? Mentre esperem la vostra resposta, us donem les gràcies per endavant i us saludem ben cordialment. Stefano 21/09/2021 13:29h
Per a cada lot, quants recursos hem de presentar? Hi ha un nombre mínim o màxim de persones (per a cada combinació lingüística)?

De manera genèrica, no hi ha un mínim establert de persones adscrites a l'execució del contracte.

Pel que fa al lot 3, el mínim és de dues persones: una persona educadora social amb coneixement de llengua de signes i una persona que sigui intèrpret de llengua de signes.La puntuació depèn del nombre de persones presentades?

No, els criteris d'adjudicació no depenen del nombre de persones adscrites a l'execució del contracte. Els criteris d'adjudicació es troben a l'Annex núm. 4.Hem de fer una distinció entre traductors i intèrprets?

No cal en no caldre presentar el nombre mínim de persones adscrites a l'execució del contracte (tret de pel que fa al que s'ha indicat per al lot 3) ni cap llista de les persones adscrites a l'execució del contracte en el moment de presentar-hi l'oferta.Per a la interpretació, podem presentar intèrprets autònoms?

D'acord amb el punt N del quadre de característiques s'admet fins a un 75% de subcontractació. Aquest percentatge de subcontractació inclou els intèrprets autònoms (i sempre que no desenvolupin les tasques que han de ser executades directament per l'adjudicatària de cada lot).Hi ha un formulari similar a l' Annex 4-A/1 (DECLARACIÓ RELATIVA A LA POSSESSIÓ DELS PROFESSIONALS ADSCRITS AL CONTRACTE¿) de l'any passat que hem d'omplir amb els recursos seleccionats?

No. No s'ha de presentar una llista de les persones adscrites a l'execució del contracte per tal de licitar-hi.

Hem de proporcionar els títols acadèmics dels lingüistes adscrits?

Per tal de presentar oferta a qualsevol dels lots no s'ha de presentar aquesta documentació (no es demana en cap lloc dels plecs).
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya